Етика: базовий курс

Навчально-методичні матеріали

1. Самостійна робота

Тема 1. Етика як філософська дисципліна. Історія розвитку етичних вчень

 1. Виникнення етики як науки та її місце в системі філософського знання.
 2. Вплив етики на формування та розвиток моральності особи.
 3. Мораль як феномен культури.
 4. Сутність моралі, її структура та функції.
 5. Мораль та інституційна регуляція суспільного життя.
 6. Моральний вимір особистості й суспільства.
 7. Моральні відносини. Їх структура та функції.
 8. Моральнісна сутність служіння суспільству і державі.
 9. Основні періоди розвитку етики як науки.
 10. Характеристика сучасних етичних теорій.

Тема 2. Категоріальний апарат сучасної етики і його практичне значення

 1. Добро і зло як вихідні категорії етики. Специфіка їх прояву у професійній діяльності.
 2. Моральне зло, його походження і сутність. Засоби боротьби зі злом.
 3. «Банальність зла» за Х.Арендт.
 4. Совість як контрольно-регулятивний механізм свідомості особи.
 5. Характеристика сорому, сумніву і провини як форм виявлення совісті.
 6. Поняття моральної свободи і необхідності. Свобода дії, свобода вибору, свобода волі.
 7. Свобода людини як етична проблема.
 8. «Мужність бути» (П.Тілліх) як виклик сучасності.
 9. Історичні аспекти становлення поняття честі. Рицарські турніри і дуелі як феномен культури. Кодекс офіцерської честі: історія формування.
 10. Моральний зміст сенсу життя та щастя. Основні сучасні підходи до розкриття категорій сенсу життя та щастя.

Тема 3. Культура спілкування та етикет

 1. Поняття «моральна культура», «культура професійної діяльності». Взаємозалежність розвиненої моральної культури і професійних якостей особи.
 2. Етикет як історичне явище: історія виникнення та розвитку.
 3. Службовий етикет.
 4. Мережевий етикет.
 5. Етикет дозвілля.
 6. Етика ділового спілкування. Відмінність службового етикету і професійного такту.
 7. Культура зовнішнього вигляду.
 8. Імідж професіонала.
 9. Мистецтво спілкування і проблеми формування позитивного іміджу професіонала.
 10. Культура мовлення як елемент професійної культури.

Тема 4. Морально-етичні проблеми сучасності

 1. Загальна морально-правова картина сучасного соціокультурного розвитку.
 2. Індивідуалізм як загальнокультурна настанова сучасності.
 3. Традиція як проголошення ієрархії усталених цінностей у протиставленні індивідуалізму.
 4. Проблема дотримання універсальних принципів моралі у суспільствах перехідного типу.
 5. Актуальні морально-етичні проблеми сучасного суспільства: сутність, значення, основні підходи до розв’язання.
 6. Феномен ресентименту та його аналіз у сучасній етиці (Ф.Ніцше «Генеалогія моралі»).
 7. Смертна кара: правовий та етичний аспекти проблеми (Загальна декларація прав людини). Естетизація смерті як культурно-історичний феномен.
 8. Історія боротьби цензури та новацій у західноєвропейській культурі.
 9. Правове регулювання проблем евтаназії, фетальної терапії, клонування, трансплантації органів тощо.
 10. Авторство як етична і правова проблема сучасності.