Список джерел


 • 1. Основна література
 • 2. Додаткова література
 • 3. Правові акти, кодекси

 • 1. Основна література

  1. Аболіна Т. Г., Нападиста В. Г., Рихліцька О. Д. та ін. Прикладна етика. Навч. посіб./ За наук. ред. Панченко В. І. К.: «Центр учбової літератури», 2012. 392 с.
  2. Бесчасний В.М., Кононенко Т.В., Сабельникова Т.М. Етикет і професійна етика поліцейського. К.: ВД «Дакор», 2019. 216 с.
  3. Василевська Т.Е. Етика в публічній службі: підручник.Київ : НАДУ, 2018. 256 с.
  4. Василевська Т. Е., Саламатов В. О. Етика державного службовця як засіб запобігання та протидії корупції: навч.-метод. Матеріали. К. : НАДУ, 2011. 72 с.
  5. Вознюк Н. Етика: Навчальний посібник. К., 2019. 300 с.
  6. Горбенко Н.В. Корпоративна культура сучасного університету: підходи до визначення сутності. Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / гол. ред. С.А.Квітка. Дн.: ПП «Тремпольцев», 2014. Вип. 8 (112). С. 47– 52.
  7. Гринчак А.А. Протидія расизму, ксенофобії та екстремізму: Навчальний посібник. Х., 2018. 248 с.
  8. Корпоративна культура: навчально-методичний посібник / за заг. ред. Т.І. Євтухової, Ю. В. Легенька. К.: ДП «Укртехінформ», 2013. 185 с.
  9. Ломачинська І.М. Основи корпоративної культури: навч. посіб. / І.М. Ломачинська, О.Д. Рихліцька, Н.В. Барна. К.: Університет “Україна”, 2011. 281 с.
  10. Людина у полікультурному суспільстві: навчально-методичний посібник для викладачів вищих навчальних закладів з курсу за вибором для студентів соціогуманітарних спеціальностей / Пометун О.І., Султанова Л.Ю. та ін. К.: “Інжиніринг”, 2010. 248 с.
  11. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. К.: Либідь, 2009. 383 с.
  12. Малахов В.А. Етика спілкування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Либідь, 2006. 386 с.
  13. Марценюк Т. Гендерна рівність і недискримінація: посібник для експертів і експерток аналітичних центрів. К., 2014. 65 c. URL: http://povaha.org.ua/wp-content/uploads/2015/01/dp-2014-17.pdf
  14. Мулярчук Є.І. Покликання і професія в аспекті етичної мотивації. Мультиверсум. Філософський альманах. 2019. Вип.1-2 (167-168). URL: http://multiversum.com.ua/index.php/journal/article/view/242/216
  15. Основи професійної етики та естетичної культури: до проведення масових заходів та спортивних змагань: навч. посіб. К.: КНТ, 2012. 192 с.
  16. Основні принципи професійної етики поліцейського [Текст]: пам’ятка / В.М. Кравець, Т. А. Кумеда, О. В. Павлишин, Г. М. Петрова та ін.; за наук. ред. М. В. Костицького. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 48 с.
  17. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Кондор, 2008. 354 с.
  18. Петрова Г.М., Кумеда Т.А., Шумейко О.В. Культурологія: Конститутивні проблеми: Навч. посібник. К.: Атіка, 2009. 356 с.
  19. Професійна та корпоративна етика: навч. посіб. / за ред., В.І. Панченко. К: 2019 ВПЦ «Київський університет», 2019.
  20. Роменець В.А. Психологія творчості: Навчальний посібник. К.: Либідь, 2004. 288 с.
  21. Степаненко В.Ф. Етика в проблемних і аналітичних задачах: Навчальний посібник. К.: ТОВ «Видавництво Лібра», 1998. 272 с.
  22. Тофтул М.Г. Етика: Підручник. Житомир: Видавництво ЖДУ ім.І.Франка, 2011. 448 с.
  23. Трухин И.А. Прихотливые тропы современной морали. К.: Центр учебной литературы, 2007. 463 с.
  24. Фюрст М., Тринкс Ю. Філософія / Пер. з нім. Вахтанга Кебуладзе. К.: Дух і Літера, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2018. 544 с.
  25. Хаєта Г.Л. Корпоративна культура / Г.Л. Хаєта. К.: Центр навчальної літератури, 2003. 423 с.
  26. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. К.: Либідь, 2009. С. 383.
  27. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник. К.: Знання, 2007. 336 с.
  28. Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування. К.: Лібра, 2003. 424 с.


  2. Додаткова література

  1. Адорно Т. Проблемы философии морали. М.: Республика, 2000. 239 с.
  2. Айраксинен Т. Щастя. Відверте і чітке бачення щастя і того, чому його немає. Львів, 2017. 208 с.
  3. Аналіз даних і розробка рекомендацій в боротьбі з антисемітизмом та ксенофобією щодо ромів в Україні: за рівні права та рівні можливості. Фонд EVZ «Пам'ять, відповідальність, майбутнє», 2017. URL: http://kngu.org/sites/default/files/evz_report_2017_print_re%20(1).pdf
  4. Апель К.-О. Дискурс і відповідальність: проблема переходу до пост конвенціональної моралі. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2009. 430 с.
  5. Арендт Х. Банальність зла. Суд над Айхманом в Єрусалимі. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. 367 с.
  6. Арендт Х. Становище людини. Л.: Центр гуманітарних досліджень Львівського держуніверситету ім. І. Франка, видавництво “Літопис”, 1999. 255 с.
  7. Аріелі Ден. Чесно про (не)чесність. Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. 288 с.
  8. Ассаджоли Р. Психосинтез. М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 1997. 320 с.
  9. Бадью А. Етика. Нарис про розуміння зла. К.: Комубук, 2016. 192 с.
  10. Бауман З., Донскіс Л. Моральна сліпота. Втрата чутливості у плинній сучасності. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. 280 с.
  11. Біблер В. Моральність. Культура. Сучасність. Біблер В. Культура. Діалог культур. К.: Дух і Літера, 2018. С.95-158.
  12. Блощинська В.А. Етика. Практикум: Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 248 с.
  13. Бовуар С. Друга стать. У 2-х т. К.: Основи, 1994; 1995. 390 с.; 392 с.
  14. Бородавкин С.В. Гуманизм и гуманность как два языка культуры: Научное издание / С.В. Бородавкин. СПб: Издательство «Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ»», 2004. 240 с.
  15. Булеца С.Б. Право фізичної особи на життя та здоров’я: порівняльно-правовий аспект. Ужгород, Поліграфцентр “Ліра”, 2006. 176 c.
  16. Винниченко В. Конкордизм. Система будування щастя. К.: Український письменник, 2011. 342 с.
  17. Гнасуну Б. Резони, правила, права. Філософська думка.№ 4. С.67-74.
  18. Гошовський Я. Ресоціалізація депривованої особи: Монографія. Дрогобич: Коло, 2008. 480 с.
  19. Грані людського буття: Позитивні та негативні виміри антропокультурного. К.: Науково-виробниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2010. 352 с.
  20. Грищук О.В. Людська гідність у праві: філософські проблеми. К.: Атіка, 2007. 236 с.
  21. Гроф С. Психологія майбутнього. Уроки сучасних досліджень свідомості. Л.: Вид-во Terra Incognita, 2019. 400 с.
  22. Гроф С., Гроф К. Неистовый поиск себя: Руководство по личностному росту через кризи трансформации. М.: Изд-во Трансперсонального Института, 1996. 345 с.
  23. Гусейнов А.А. Возможно ли моральное обоснование насилия? Вопросы философии.№ 3. С.15-28.
  24. Декомб В. Клопоти з ідентичністю. К.: Стилос, 2015. 281 с.
  25. Енаф М. Ціна істини: дар, гроші, філософія. К.: Дух і літера, 2019. 512 с.
  26. Етос і мораль у сучасному світі. К.: Вид. ПАРАПАН, 2004. 200 с.
  27. Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. К.: Лібра, 2001. 400 с.
  28. Кан М. Между психотерапевтом и клиентом: новый взаимоотношения. СПб., Б.С.К., 1997. 143 с.
  29. Кант И. Лекции по этике. М.: Республика, 2000. 237 с.
  30. Капиус О.С. Эвтаназия в свете права на жизнь. М.: Издательский дом “Камерон”, 2006. 224 с.
  31. Кравчук А. Злочини та інциденти ненависті в Україні. К.: Центр «Наш світ», 2018. 95 с.
  32. Кримський С.Б. Під сигнатурою Софії. К.: Вид. дім «Києво-Могилянської академії», 2008. 367 с.
  33. Ксенофобія в Україні 2018 р. Інформаційно-аналітична доповідь за результатами моніторинґу / М.Бондар, В. Ліхачов. К., 2019. URL: http://www.romagenocide.com.ua/data/files/Xenophobia_in_Ukraine_2018Ukr.pdf
  34. Куннас Т. Зло. Розкриття сутності зла у літературі і мистецтві. Л., 2015. 288 с.
  35. Ленсіоні П. Перевага. У чому сила корпоративної культури / П. Ленсіоні. К. : Наш формат, 2017. 224 с.
  36. Лоренц К. Так называемое зло. М.: Культурная революция, 2008. 616 с.
  37. Лютий Т. Культура принад і спротиву. К.: Темпора, 2020. 576 с.
  38. Малахов В.А. Три этики: к типологии этического сознания. Малахов В.А. Уязвимость любви. К.: Дух і Літера, 2005. С. 121-129.
  39. Малахов В.А., Мулярчук Є.І., Жулай В.Д., Савєльєва М.Ю. Цивілізаційні виміри моральності: Зміна парадигм / НАН України, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди. К.: Наукова думка, 2007. 676 с.
  40. Марценюк Т. Гендер для всіх. Виклик стереотипам. К.: Основи, 2017. 256 с.
  41. Мильдон В.И. Индивидуализм и эгоизм (введение в современную этику). Вопросы философии.№ 6. С. 43-55.
  42. Москаленко В.Ф., Попов М.В. Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-медичні проблеми. Вінниця: Нова книга, 2005. 338 с.
  43. Нападиста В.Г. Історія етики в Україні; Друга половина ХІХ – початок ХХ ст.: Навчальний посібник. К.: Либідь, 2004. 240 с.
  44. Негус К., Пикеринг М. Креативность: коммуникация и культурне ценности. Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2011. 300 с.
  45. Онфре М. Сила життя. Гедоністичний маніфест. К.: Ніка-Центр, 2016. 192 с.
  46. Ортега-і-Гассет Х. Вибрані твори / Перекл. з іспанської В.Буггардта, В.Сахна, О.Товстенко. К.: Основи, 1994. 420 с.
  47. Петрова Г. Деонтологічні засади службової діяльності: службовий етикет правоохоронця (поліцейського): пам’ятка. К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. 100 с.
  48. Петрова Г.М. Основні цінності і принципи професійної етики поліцейського. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 1 (19). С. 32-43.
  49. Повна енциклопедія етикету. Донецьк: Глорія Трейд, 2010. 384 с.
  50. Попович М. Філософія свободи. Х.: «Фоліо», 2018. 524 с.
  51. Поттер ван Р. Биоэтика: мост в будущее / Украинская асоциация по биоэтике / Ю.В. Дубровин (пер. с англ.), Т.Г. Будковская (пер. с англ.), С.В. Вековшинина (пер. с англ.). К.: Видавець Вадим Карпенко, 2002. 168 с.
  52. Ренч Т. Конституція моральності: Трансцендентальна антропологія і практична філософія. К.: Дух і Літера, 2010. 348 с.
  53. Рікер П. Право і справедливість. К.: Дух і Літера, 2002. 196 с.
  54. Робінсон К. Освіта проти таланту. Сила творчості. Л.: Літопис, 2017. 256 с.
  55. Розин В.М. Конституирование себя и реальности как способ жизни новоевропейской личности и философа. Вопросы философии. 2009. № 7. С. 91-106.
  56. Роменец В.А. Жизнь и смерть: постижение разумом и верой. К.: Либідь, 2003. 213 с.
  57. Роулз Дж. Теорія справедливості. К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001. 822 с.
  58. Свендсен Ларс Фр. Г. Філософія свободи. Л.: Вид-во Анетти Антоненко; К.: Ніка-Центр, 2016. 335 с.
  59. Северино Е. Сутність нігілізму. К.: Темпора, 2020.688 с.
  60. Скейлз Енн. Фемінізм у праві: активізм, юридична практика та правова теорія. К., 2019. 215 с.
  61. Смертная казнь под прицелом: Совет Европы и смертная казнь / Council of Europe. Донецк: Директорат По Правам Человека Совета Европы, 2001. 108 с.
  62. Снайдер Т. Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка / перекл. з англ. Г.Герасим. Л.: Човен, 2020. 392 с.
  63. Социльно-правовые аспекты клонирования человека. Одесса, 2001. 156 с.
  64. Тейлор Ч. Етика автентичності. К.: Дух і Літера, 2002. 128 с.
  65. Тиллих П. Мужество быть / Пер. с англ. О.Седаковой. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. 200 с.
  66. Трейси К., Роблз Дж. Повседневный разговор. Строение и отражение идентичности. Х.: изд-во «Гуманитарный центр»/ А.В. Коченгин, 2015. 448 с.
  67. Тур М. Некласичні моделі легітимації соціальних інститутів: Монографія. К.: ПАРАПАН, 2006. 396 с.
  68. Тюріна Т.Г. Феномен духовності особистості: монографія: для педагогів, психологів, філософів. Л.: Сполом, 2009. 232 с.
  69. Федорів Т.В. Співвідношення понять «імідж» та «репутація» у державному управлінні. Вісник НАДУ. 2011. № 2. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Fedoriv.pdf
  70. Філіппова І. Етикет – це легко. К.: «Видавничий дім «САМ», 2019. 240 с.
  71. Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі. Харків, 2016. 160 с.
  72. Фрейд З. Неудовлетворенность культурой. Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. Тотем и табу. «Я» и «Оно». Неудовлетворенность культурой. Х.: КСД, 2012. С.147-258.
  73. Фромм Е. Втеча від свободи. Х.: КСД, 2019. 288с.
  74. Фромм Е. Мистецтво любові. Харків, 2017. 192 с.
  75. Фуко М. Ненормальные: Курс лекций, прочитанный в Коллеж де Франс в 1974-1975 учебном году. СПб.: Наука, 2005. 432 с.
  76. Фуко М. Рождение клиники. М.: Академический проект, 2014. 263 с.
  77. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб, 2000. 380 с.
  78. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме. Проблема человека в западной философии. М.: Наука, 1998. С.237-318.
  79. Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій. К.: Науково-виробниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2013. 456 с.
  80. Циммер К. Еволюція. Тріумф ідеї. Х.: КСД, 2020. 400 с.
  81. Честь, гідність та ділова репутація: можливості захисту: Збірник нормативних актів / С.А.Менюк (упоряд.). К.: Оріяни, 1998. 146 с.
  82. Четверте покоління прав людини: особливості правового регулювання, проблеми та перспективи розвитку в сфері охорони здоров’я: монографія / за заг. ред.: д.ю.н., проф С.Б. Бурлеци; д.ю.н., доц. М.В. Менджул. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2020, 444 с.
  83. Шаап С. Мстива отрута: Ріст невдоволення. К.: Вид-во Жупанського, 2015. 224 с.
  84. Шек Г. Зависть. Теория социального поведения. М.: ИРИСЭН, 2008. 537 с.
  85. Шестовалова Л.М. Самогубство як явище: Науковий нарис. К.: НАВСУ, 2000. 246 с.
  86. Шивельбуш В. Речі і люди: Есей про споживання. К.: Ніка-Центр; Л.: Видавництво Анетти Антоненко, 2018. 192 с.
  87. Шутц У. Совершенная ясность: Основы жизненной философии. Х.: Гуманитарный центр, 2012. 252 с.
  88. Яцино М. Культура индивидуализма. Х.: Гуманитарный Центр, 2012. 280 с.

  3. Правові акти, кодекси

  1. Декларація прав дитини: резолюція 1386 (ХIV) Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1959 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384#Text
  2. Декларація принципів толерантності: затв. резолюцією 5.61 Генеральної конференції ЮНЕСКО від 16.11.1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_503.
  3. Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії або переконань: резолюція 36/55 Генеральної Асамблеї ООН від 25 листоп. 1981 р. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/43860
  4. Декларація про поліцію: затв. резолюцією № 690 (1979) Парламентської асамблеї Ради Європи від 08.05.1979 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_803#Text
  5. Декларація про права інвалідів: Прийнята Організацією Об’єднаних Націй 9 грудня 1975 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_117#Text
  6. Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, прийнята Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 3452 від 9 грудня 1975 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_084#Text
  7. Європейський кодекс поліцейської етики: ухвал. рекомендацією Rec (2001) 10 Комітету Міністрів Ради Європи від 19.09.2001 р. URL: http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/rec1.pdf.
  8. Загальна декларація прав людини: затв. резолюцією 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
  9. Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Офіц. вісн. України від 27 верес. 2016 р.№ 74.
  10. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку: затв. резолюцією 34/169 Генеральної Асамблеї ООН від 17.12.1979 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_282.
  11. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції: ратиф. Законом України від 18.10.2006 р. № 251-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/251-16.
  12. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: прийнята Радою Європи 04.11.1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
  13. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, прийнята ЮНЕСКО 21 листопада 1972 р.
  14. Конвенція про права дитини: редакц. затв. резолюцією 50/155 Генеральної Асамблеї ООН від 21.12.1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 .
  15. Конвенція про права дитини, прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20.10.1991 р.
  16. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
  17. Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб: затв. резолюцією 51/59 Генеральної Асамблеї ООН від 12.12.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_788.
  18. Основоположні принципи застосування сили та вогнепальної зброї службовцями органів правопорядку: затв. резолюцією восьмого Конгресу ООН з попередження злочинності та поводження з порушниками від 07.09.1990 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_334.
  19. Про державну службу: Закон України від 22 січ. 2016 р. Відом. Верхов. Ради України.№ 4.
  20. Про Дисциплінарний статут Національної поліції України: Закон України від 15.03.2018 № 2337-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2337-19 (дата звернення: 20.05.2020).
  21. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15.
  22. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 06.09.2012 р. № 5207-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text
  23. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.
  24. Про затвердження Порядку проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції : постанова Кабінету Міністрів України від 7 лют. 2018 р. № 58. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/58-2018-%D0%BF#Text
  25. Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських: Наказ МВС України від 09.11.2016 № 1179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1576-16.
  26. Про затвердження Правил носіння однострою поліцейських : наказ МВС України від 19 серп. 2017 р. № 718. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1122-17#Text
  27. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 № 1296-IV. Дата оновлення: 09.12.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15.
  28. Про національну безпеку: Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text
  29. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19.
  30. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 р. № 2789-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2789-14#Text
  31. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23 квіт. 1991 р. № 87-XII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text
  32. Рекомендація No R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державнх службовців (прийнята Комітетом міністрів на 106 сесії 11 травня 2000 року). URL: http://www.dridu.dp.ua/cpk/Lib/7_Zapobigannya%20ta%20protydiya%20proyavam%20korup/Legislation/Legislature/Rekomend_poved_DS.pdf.
  33. Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 р. № 578. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/05/2020-zatverd-standart-262-b.pdf
  34. Щодо підвищення рівня толерантності та запобігання поширенню ксенофобських настроїв: рішення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі 18 черв. 2013 № 32. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr032623-13#Text.