Вступ

На теперішній час розвиток України має ґрунтуватися на глибоких знаннях історичного минулого, злагоді громадянського суспільства та держави, використанні всіх позитивних рис менталітету українського етносу, спрямованих на загальноукраїнську ідею «духовність – народовладдя – державність». З огляду на це, вивчення історії держави та права України має величезне значення, насамперед тому, що сприяє усвідомленню складного, багатогранного і часто суперечливого нашого історичного минулого, зокрема державо- та правотворення.

Фундаментальною і водночас світоглядною навчальною дисципліною для опанування предметів юридичного циклу, безсумнівно, є історія становлення, розвитку і функціонування української державності та національного права. У низці навчальних дисциплін юридичних вишів, правничих факультетів, у тому числі й у системі вищої освіти МВС України, одне з провідних місць займає дисципліна «Історія держави та права України».

Історія держави та права України є історико-правовою наукою, оскільки вона має безпосереднє відношення як до науки історії, так і до науки про державу та право. За своїм характером – це навчальна юридична дисципліна. Саме тому вона є невід’ємною частиною і необхідним елементом вищої юридичної освіти. На відміну від загальної історії, історія держави та права України не досліджує суспільство в цілому.

Предметом історії держави та права України є закономірності та особливості виникнення, розвитку, зміни різних типів і форм держави та права, а також державно-правових інститутів і суспільно-політичних систем, що функціонували на території сучасної України, в їх історичній конкретності та хронологічній послідовності.

Обов’язковим компонентом, відсутність якого унеможливлює пізнання історико-правової спадщини, є глибокий і всебічний аналіз найважливіших джерел права нашої минувшини. Потреба в цьому зумовлена підвищенням якості історико-правової підготовки слухачів, їхньої загальної правової культури, а також можливістю ознайомлення з процесом становлення галузей українського права.

Метою навчальної дисципліни є глибоке вивчення і оволодіння знаннями з історії держави та права України, що необхідно майбутнім юристам для кращого пізнання сутності, функцій і соціального призначення держави, її правової системи, орієнтування у внутрішньому та міжнародному становищі й, відповідно, для ефективного виконання своїх професійних обов’язків.

Завданням історії держави та права України є оволодіння майбутніми правоохоронцями знаннями та навичками, що допоможуть їм у практичній діяльності стосовно подальшого здійснення демократизації правового життя й охорони прав і свобод людини та громадянина, реалізації конституційної ідеї правової, соціальної та демократичної держави.