Навчально-методичні матеріали

3. Контрольні питання

 • 1.   ІДПУ як наука і навчальна дисципліна. Стародавні держави і право на території сучасної
  України
 • 2.   Держава і право Русі. Особливості розвитку Галицько-Волинської держави та її права
 • 3.   Державно-правове становище України у складі Великого князівства Литовського
 • 4.   Суспільно-політичний лад і право України під владою Польщі та Речі Посполитої
 • 5.   Військово-адміністративний устрій та право Запорозької Січі
 • 6.   Українська гетьманська держава (Військо Запорозьке) та її право (середина ХVІІ –
  кінець ХVІІІ ст.)
 • 7.   Суспільно-політичний лад і право України у складі Російської, Австрійської, Австро-
  Угорської імперій (кін. XVIII - поч. ХХ ст.)
 • 8.   Національна державність і право України у 1917 – 1921 рр.
 • 9.   Українська СРР (УРСР) та її право
 • 10.  Розпад СРСР і відродження Української незалежної держави

 • Тема 1.  ІДПУ як наука і навчальна дисципліна. Стародавні держави і право на
  території сучасної України

  1. Що є предметом і завданням ІДПУ як навчальної дисципліни?
  2. Які ви знаєте методи дослідження ІДПУ?
  3. Розкрийте та обґрунтуйте періодизацію ІДПУ.
  4. Назвіть та проаналізуйте найвідоміші праці істориків українського права.
  5. Обґрунтуйте зв'язок скіфів із слов'янськими і тюркськими народами.
  6. Висвітлити причини давньогрецької колонізації Північного Причорномор'я.
  7. Які галузі права отримали найбільший розвиток в грецьких містах-державах Північного Причорномор'я?
  8. Пояснити причини занепаду державності та зникнення боспорського царства.

  Тема 2.  Держава і право Русі. Особливості розвитку Галицько-Волинської держави
  та її права

  1. Назвіть перші державні утворення у східних слов’ян.
  2. Розкрийте зміст поняття «військова демократія».
  3. Що являє собою двірцево-вотчинна система управління?
  4. Розкрийте роль віче в Україні княжої доби.
  5. Які джерела та основні риси права Галицько-Волинської держави?
  6. Яка роль Романа Мстиславовича та Данила Галицького в державотворчому процесі.
  7. Вкажіть на роль звичаєвого і рецептованого права у становленні правової системи Русі.

  Тема 3.  Державно-правове становище України у складі Великого князівства
  Литовського

  1. Розкрийте особливості утворення Великого князівства Литовського.
  2. Проаналізуйте адміністративно-територіальний поділ Великого князівства Литовського.
  3. Дайте характеристику редакцій Литовських статутів.
  4. Дайте загальну характеристику джерелам права: «Судебник Казимира ІV Ягелончика 1468 року», «Устава на волоки» (1557 р.).
  5. Дати визначення поняттю «копа».
  6. Охарактеризувати порядок формування та компетенцію державних і церковних судів Великого князівства Литовського:.
  7. Розкрийте зміст судової реформи середини ХІV ст.: створення повітових судів – земського, гродського або замкового, підкоморського.

  Тема 4.  Суспільно-політичний лад і право України під владою Польщі та Речі
  Посполитої

  1. У чому суть Люблінської унії 1569 р.?
  2. Що являли собою «Генрікові артикули»?
  3. Як «Генрікові артикули»? вплинули на еволюцію державного ладу Речі Посполитої Польської?
  4. Перелічіть і охарактеризуйте основні суспільні стани Польщі.
  5. Яким було правове становище українців у складі Речі Посполитої?
  6. Охарактеризуйте Польське судочинство в українських землях.
  7. Визначте політико-правові наслідки Берестейської церковної унії 1596 р.
  8. Розкрийте зміст доктрини «Москва – третій Рим». Порівняйте її минуле та сучасне.

  Тема 5.  Військово-політичний устрій та право Запорозької Січі

  1. Назвіть відомі вам джерела формування козацтва.
  2. Перелічіть основні ланки судової системи Запорозької Січі.
  3. Охарактеризуйте основні риси козацького звичаєвого права.
  4. З якою метою створювалося реєстрове козацтво та які функції виконувало?
  5. Охарактеризувати Ординацію Війська Запорозького (1638 р.) та її наслідки.
  6. З’ясуйте місце українського козацтва у міжнародних стосунках.

  Тема 6.  Українська гетьманська держава (Військо Запорозьке) та її право (середина
  ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.)

  1. Перелічіть основні джерела права Гетьманщини.
  2. Які зміни стались у середовищі суспільних верств Гетьманщини у другій половині XVІІ ст.?
  3. Які органи для управління Україною створило царське самодержавство у XVІІІ ст.?
  4. Дайте характеристику основних рис кримінального права Гетьманщини.
  5. Назвіть і охарактеризуйте основні види доказів Української гетьманської держави.
  6. Кому належало право власності на землю в Українській гетьманській державі.
  7. Проаналізуйте державотворчу діяльність І. Мазепи, її досягнення і прорахунки.

  Тема 7.  Суспільно-політичний лад і право України у складі Російської, Австрійської,
  Австро-Угорської імперій (кін. XVIII - поч. ХХ ст.)

  1. Які зміни в адміністративному устрої Галичини відбулися за умов австрійського панування?
  2. Коли і яким чином було ліквідовано кріпосне право в Галичині і Буковині?
  3. Проаналізуйте діяльність Галицького і Буковинського сеймів.
  4. Розкрийте значення реформ Олександра ІІ.
  5. Назвіть антиукраїнські заборонні акти російського уряду та проаналізуйте їх наслідки.
  6. Які функції виконували земства?
  7. Проаналізуйте наслідки реформ Марії Терезії і Йосифа ІІ для українського населення імперії.
  8. Визначте особливості соціально-правового становища українців Закарпаття.

  Тема 8.  Національна держава і право України у 1917 – 1921 рр.

  1. Розкрити зміст внутрішньої та зовнішньої політики УНР часів УЦР.
  2. Дати характеристику реформам П. Скоропадського.
  3. Охарактеризувати судову систему та право Української держави.
  4. Визначити державно-правові інститути в період правління Директорії УНР.
  5. Вказати на особливості державно-правового розвитку ЗУНР.
  6. Охарактеризувати процес формування ланок державного механізму ЗУНР.
  7. Розкрити проблемні відносини між УНР та ЗУНР в період 1919 – 1920 рр.

  Тема 9.  Українська РСР (УСРР) та її право

  1. Якими заходами було поширено радянську владу в Україну?
  2. Визначити правові засади входження України до складу СРСР.
  3. Позасудові каральні органи в радянській Україні 1920 – 1930-х років: мета та функції.
  4. Якими були особливості приєднання Західної України та Північної Буковини до УРСР?
  5. Охарактеризувати державно-правове забезпечення масових депортацій населення західноукраїнських земель у 1940 – 1950 рр.
  6. Охарактеризуйте основні зміни в державі і праві УРСР у повоєнний період.
  7. Вкажіть на основні риси першої та другої кодифікації законодавства радянської України.
  8. Розкрийте основні тенденції децентралізації державного управління УРСР у період „Хрущовської відлиги”.
  9. Вкажіть на особливості Конституції УСРР 1929 р., Конституції УРСР 1937 р. та Конституції УРСР 1978 р.
  10. Дайте аналіз правовим засадам передачі Кримської області Російською Федерацією УРСР.

  Тема 10.  Розпад СРСР і відродження Української незалежної держави

  1. Розкрийте роль Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. у правовому оформленні суверенної держави України.
  2. Дайте характеристику кодифікаційному процесу в умовах незалежності.
  3. Які основні проблеми проведення судової реформи в Україні на сучасному етапі?