Навчально-методичні матеріали

1. Навчальні питання

 • 1.   ІДПУ як наука і навчальна дисципліна. Стародавні держави і право на території сучасної
  України
 • 2.   Держава і право Русі. Особливості розвитку Галицько-Волинської держави та її права
 • 3.   Державно-правове становище України у складі Великого князівства Литовського
 • 4.   Суспільно-політичний лад і право України під владою Польщі та Речі Посполитої
 • 5.   Військово-адміністративний устрій та право Запорозької Січі
 • 6.   Українська гетьманська держава (Військо Запорозьке) та її право (середина ХVІІ –
  кінець ХVІІІ ст.)
 • 7.   Суспільно-політичний лад і право України у складі Російської, Австрійської, Австро-
  Угорської імперій (кін. XVIII - поч. ХХ ст.)
 • 8.   Національна державність і право України у 1917 – 1921 рр.
 • 9.   Українська СРР (УРСР) та її право
 • 10.  Розпад СРСР і відродження Української незалежної держави

 • Тема 1.  ІДПУ як наука і навчальна дисципліна. Стародавні держави і право на
  території сучасної України

  Навчальні питання для розгляду на семінарському занятті:

  1. Предмет та джерела вивчення дисципліни «Історія держави та права України».
  2. Періодизація історії української державності.
  3. Державний і суспільний лад Скіфської держави. Джерела та основні риси права Скіфії.
  4. Державний і суспільний лад античних полісів Північного Причорномор’я. Місце в державотворчих процесах на територій сучасної України.

  Питання для обов’язкового самостійного опрацювання:

  1. Методи вивчення дисципліни «Історія держави та права України».
  2. Історіографія історії держави та права України.
  3. Місце дисципліни історії держави і права України в системі навчальних юридичних дисциплін.
  4. Державний і суспільний лад Боспорського царства.

  Ключові терміни теми:

  Предмет, методи вивчення, держава, право, методика, дисципліна, періодизація, історіографія історії держави та права України, кіммерійці, скіфи, сармати, поліси, монархія, республіка.


  Тема 2.  Держава і право Русі. Особливості розвитку Галицько-Волинської держави
  та її права

  Заняття 1

  Навчальні питання для розгляду на семінарському занятті:

  1. Еволюція протодержавних утворень на території сучасної України у ІІ-ІХ ст. н.е. Формування держави Русь.
  2. Процес становлення та еволюції суспільного та державного ладу Русі.
  3. Особливості суспільного та державного ладу Галицько-Волинської держави.

  Заняття 2

  Навчальні питання для розгляду на семінарському занятті:

  1. Джерела права княжої доби. «Руська правда» основні списки і редакції.
  2. Характерні риси права за «Руською правдою»:
  3. а) майнове право;

   б) зобов’язальне право;

   в) шлюбно-сімейне та спадкове право;

   г) злочини і покарання;

   д) судочинство за «Руською правдою».

  4. Джерела права Галицько-Волинської держави.

  Питання для обов’язкового самостійного опрацювання:

  1. Політико-правові реформи Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
  2. Дискусійні питання утворення держави Русі.

  Ключові терміни теми:

  Анти, венеди, склавіни, племінні союзи, військова демократія, військове ієрархічне правління, княжіння, рада старійшин, бояри, біле духовенство, чорне духовенство, смерди, “люде”, закупи, рядовичі, ізгої, холопи, челядь, гості, двірцево-вотчинна система, чисельна або десяткова система управління, рада при князі, віче, верв, двірський, намісники, волостелі, стольник, дєтський, воєвода, староста, звичаєве право, устав, покон, урок, “Руська правда”, віра, полувіра, дика віра, “потік та пограбування”, заклич, звід, гоніння сліду, обіда, співучасть, випадковий та навмисний злочин, клятва, ордалії, кровна помста, ярлик, баскаки.


  Тема 3.  Державно-правове становище України у складі Великого князівства
  Литовського

  Навчальні питання для розгляду на семінарському занятті:

  1. Формування Великого князівства Литовського. Етапи приєднання руських земель до Великого князівства Литовського.
  2. Процес становлення та еволюції суспільного і державного ладу Великого князівства Литовського.
  3. Порівняльний аналіз Статутів Великого князівства Литовського (1529, 1566, 1588 років).

  Питання для обов’язкового самостійного опрацювання:

  1. Кревська (1385 р.) і Городельська (1413 р.) унії Литви та Польщі.
  2. Судоустрій Великого князівства Литовського.
  3. Магдебурзьке право в українських містах: запровадження та принципи функціонування.

  Ключові терміни теми:

  Магнати, шляхта, привілеї, воєводство, земля, повіт, воєвода, староста, хорунжі, маршалки, великий князь, канцлер, земський підскарбій, гетьман, Пани-Рада, сейм, вальний сейм, данники, тяглі селяни, Кревська та Городельська унії, магдебурзьке право, волоське право, маєткове право, право патронату, суд земський, суд підкоморський, бургомістр, ратман, лавники, волочна реформа, писане право.


  Тема 4.  Суспільно-політичний лад і право України під владою Польщі та Речі
  Посполитої

  Навчальні питання для розгляду на семінарському занятті:

  1. Суспільно-політичний лад на руських землях у складі Королівства Польського (1340 – 1569 рр.)
  2. Утворення Речі Посполитої та еволюція її державного ладу.
  3. Трансформація соціальної структури та правового статусу української нації у складі Речі Посполитої.
  4. Джерела та основні риси права України у складі Речі Посполитої.

  Питання для обов’язкового самостійного опрацювання:

  1. Берестейська церковна унія та її наслідки для України.
  2. «Генрихові артикули» 1573 р. – загальна характеристика.

  Ключові терміни теми:

  Король, сейм, сенат, посольська зборня, маршалок, підскарбій, референдарій, каштелян, старостинські та магістратські суди, королівський суд, копний суд, Люблінська унія, Берестейська унія, уніати, полонізація, фільваркова система, Генрикові артикули, Вислицький статут, Вартський статут.


  Тема 5.  Військово-адміністративний устрій та право Запорозької Січі

  Навчальні питання для розгляду на семінарському занятті:

  1. Заснування Запорозької Січі та процес еволюції її до протодержавного утворення.
  2. Органи влади та управління «козацької республіки».
  3. Суспільний лад «козацької республіки».
  4. Джерела та риси права Запорозької Січі.

  Питання для обов’язкового самостійного опрацювання:

  1. Судоустрій Запорозької Січі.
  2. Судочинство Запорозької Січі.
  3. Утворення та структура управління реєстрового козацтва.

  Ключові терміни теми:

  Козак, кошовий отаман, полковник, курінний отаман, військовий писар, військовий суддя, військовий осавул, пушкар, хорунжий, паланка, реєстрові козаки, випищики, козацьке звичаєве право, голота, дуки,Ординація Війська Запорозького 1638 р.”


  Тема 6.  Українська гетьманська держава (Військо Запорозьке) та її право (середина
  ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.)

  Заняття 1

  Навчальні питання для розгляду на семінарському занятті:

  1. Відновлення та розвиток української національної держави у ході національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. Державний лад Війська Запорозького (1649-1686 рр.)
  2. Угода між Військом Запорозьким і Московським царством 1654 р. та її державно-правові наслідки.
  3. Обмеження та ліквідація державності України (1686- кін. XVIII ст.)
  4. Еволюція суспільного ладу української гетьманської держави (1648 р. – кін. XVIII ст.)

  Заняття 2

  Навчальні питання для розгляду на семінарському занятті:

  1. Джерела та риси права Війська Запорозького (друга половина XVII ст. – кін. XVIII ст.)
  2. «Договір та Встановлення прав і вольностей Війська Запорозького та всього вільного народу Малоросійського…» (Конституція П. Орлика) – загальна характеристика.
  3. Систематизація українського права у XVIII ст.

  Питання для обов’язкового самостійного опрацювання:

  1. Гадяцький договір (1658 р.)
  2. Андрусівське перемир’я 1667 р., Вічний мир 1686 р. та Бахчисарайський мирний договір 1681 р.: поділ України.
  3. Гетьманські статті як основа державного права Української гетьманської держави.
  4. Українсько-шведська угода І. Мазепи: мета, умови і наслідки.
  5. Поділи Польщі у XVIII ст. і доля Правобережної України.

  Ключові терміни теми:

  Зборівський (1649 р.) і Білоцерківський (1651 р.) мирні договори”, Березневі статті” Б.Хмельницького та Жалувана грамота царя Олексія Михайловича Війську Запорізькому” 27 березня 1654 р., Український конституціоналізм, Андрусівське перемир’я, “Вічний мир” 1686 р., Гетьманщина, Малоросійський приказ, Малоросійські колегії, проста і кваліфікована смертні кари, писар.


  Тема 7.  Суспільно-політичний лад і право України у складі Російської,
  Австрійської, Австро-Угорської імперій (кін. XVIII - поч. ХХ ст.)

  Навчальні питання для розгляду на семінарському занятті:

  1. Трансформація суспільного ладу та органів управління українськими землями у складі Російської імперії.
  2. Еволюція правової системи на українських землях у складі Російської імперії.
  3. Трансформація суспільного ладу та органів управління українськими землями у складі Австрійської та Австро-Угорської імперій.
  4. Еволюція правової системи на українських землях у складі Австрійської та Австро-Угорської імперій.

  Питання для обов’язкового самостійного опрацювання:

  1. Судова реформа 1864 р. в Російській імперії та її особливості в Україні.
  2. Революція 1848 р. в Австрійській імперії та зміни у суспільно-політичному устрої на українських землях.

  Ключові терміни теми:

  «Малоросія», «Юго-западная Россия», «Новороссия», купецькі гільдії, інвентарна реформа, військові поселення, Державна Рада, Кабінет Міністрів, Селянська реформа 1861 р., Валуєвський циркуляр 1863 р., Емський указ 1876 р., судова реформа 1864, презумпція невинуватості, королівство Галичини та Володомерії, циркулі, дистрикти, округи, домінії, мундатор, дуалістична держава, рейхстаг, крайові сейми.


  Тема 8.  Національна держава і право України у 1917 - 1921 рр.

  Заняття 1

  Навчальні питання для розгляду на семінарському занятті:

  1. Процеси державотворення за доби Центральної ради:
  2. а) Правова легітимізація Центральної ради та її діяльності.

   б) Еволюція державно-правового статусу України від автономії до незалежності.

  3. Формування національної системи права за доби Центральної Ради. Конституція УНР.
  4. Утворення Української Держави під керівництвом П. Скоропадського. Особливості її суспільного та державного ладу.
  5. Джерела права Української Держави.

  Заняття 2

  Навчальні питання для розгляду на семінарському занятті:

  1. Утворення другої УНР (Директорія) та еволюція її державного ладу.
  2. Особливості права за доби другої УНР.
  3. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки. ЇЇ суспільний та державний лад.
  4. Правове оформлення возз’єднання ЗУНР і УНР. Його державно-правові наслідки.
  5. Джерела права ЗУНР.

  Питання для обов’язкового самостійного опрацювання:

  1. Еволюція взаємовідносин Центральної Ради і Тимчасового уряду.
  2. Державно-правові наслідки Брестського мирного договору 1918 р. для України.
  3. Судоустрій та судочинство за доби Української Держави.
  4. Акт злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. та його значення.
  5. Варшавський договір 1920 р. та Ризький мир 1921 р., їх наслідки для України

  Ключові терміни теми:

  Українська Центральна Рада, Всеукраїнський національний конгрес, Мала Рада, Генеральний секретаріат, Універсали, Всеросійські установчі збори, Брестський мирний договір 1918 р., “Статут про державний устрій права і вільності УНР” від 23 квітня 1918 р., Українська держава, “Грамота до всього українського народу” та “Закон про тимчасовий державний устрій”, Директорія УНР, Трудовий конгрес, Варшавський договір, Українська національна рада, Західноукраїнська Народна Республіка, Державний секретаріат, “Тимчасовий основний закон ЗУНР”, Українська Галицька армія, “Ухвала про злуку Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою” від 22 січня 1919 р., Ризький мир.


  Тема 9.  Українська РСР (УСРР) та її право

  Заняття 1.

  Навчальні питання:

  1. Утворення радянської держави на території України.
  2. Порівняльний аналіз Конституцій Української СРР (УРСР) 1919, 1929, 1937 та 1978 рр.
  3. Утворення та діяльність міліції радянської України (1919-1941 рр.)
  4. Перша кодифікація права радянської України (1920-ті роки).
  5. Законодавство УРСР (УСРР) в умовах тоталітарного режиму в 1930-х рр..

  Заняття 2.

  Навчальні питання:

  1. Спроби відновлення української державності напередодні та в ході Другої світової війни:

  а) проголошення незалежності Карпатської України;

  б) акт ОУН про відновлення Української держави від 30 червня 1941 р.

  1. УРСР – засновник і член ООН.
  2. Правове оформлення входження Кримської області та міста Севастополя до складу УРСР.
  3. Кодифікації радянського права 1960-х років: передумови, складові та результати.

  Питання для обов’язкового самостійного опрацювання:

  1. Правові засади входження УСРР до складу Союзу РСР.
  2. Адміністративно-територіальна реформа в УСРР у 1920-1930-х рр.
  3. Державно-правова платформа Організації Українських Націоналістів.
  4. Приєднання Західної України, Північної Буковини та частини Бессарабії до УРСР (1939 – 1940 рр.).

  Ключові терміни теми:

  Українська військова організація, Великий Збір ОУН в 1929 р., Українське державне правління, Українська Національна Рада, Мюнхенська угода 1938 р., автономний уряд, Карпатська Україна, Карпатська Січ, ОУН (М), ОУН (Б), Українська Головна Визвольна Рада, Українська Повстанська Армія, похідні групи. Українська військова організація, Великий Збір ОУН в 1929 р., Українське державне правління, Українська Національна Рада, Мюнхенська угода 1938 р., автономний уряд, Карпатська Україна, Карпатська Січ, ОУН (М), ОУН (Б), Українська Головна Визвольна Рада, Українська Повстанська Армія, похідні групи.


  Тема 10.  Розпад СРСР і відродження Української незалежної держави

  Навчальні питання для розгляду на семінарському занятті:

  1. Декларація про державний суверенітет України, Акт проголошення незалежності України та процес правового оформлення ліквідації СРСР.
  2. Державний лад сучасної України.
  3. Конституційний процес в незалежній України. Конституція 1996 р.
  4. Розвиток правової системи сучасної України.

  Питання для обов’язкового самостійного опрацювання:

  1. Історико-правові передумови розпаду СРСР та відродження Української держави.
  2. Утворення СНД. Еволюція статусу України в цьому утворенні.

  Ключові терміни теми:

  Перебудова, декларація, референдум, суверенітет, конституційний процес, економічна самостійність, соборність, правонаступність, політична система, парламентська республіка, президентсько-парламентська форма правління.