Навчально-методичні матеріали

4. Перелік питань для підсумкового контролю

 1. Предмет і завдання навчальної дисципліни «Історія держави та права України».
 2. Місце дисципліни історії держави і права України в системі навчальних юридичних дисциплін.
 3. Періодизація і методи вивчення історії держави та права України.
 4. Скіфія: державний і суспільний лад, право.
 5. Державний та суспільний лад, право грецьких полісів Північного Причорномор’я.
 6. Державний та суспільний лад Боспорського царства.
 7. Дискусійні питання утворення держави Русі.
 8. Суспільний лад Русі.
 9. Державний лад Русі.
 10. Політико-правові реформи Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
 11. Судочинство Русі.
 12. Джерела та основні риси права Русі. Загальна характеристика.
 13. Договори Русі з Візантією як джерела права.
 14. Право власності та зобов’язальне право за "Руською Правдою".
 15. Шлюбно-сімейне та спадкове право Русі.
 16. Система злочинів і види покарань за "Руською Правдою".
 17. Зміни в державно-правових інститутах Русі в період феодальної роздробленості.
 18. Державний лад Галицько-Волинського князівства.
 19. Суспільний лад Галицько-Волинського князівства.
 20. Джерела та основні риси права Галицько-Волинської держави.
 21. Суспільний лад Великого князівства Литовського.
 22. Державний лад Великого князівства Литовського.
 23. Кревська (1385 р.) і Городельська (1413 р.) унії Литви та Польщі, їх наслідки для українських земель.
 24. Судоустрій Великого князівства Литовського.
 25. Литовські статути: загальна характеристика.
 26. Право власності та зобов’язальне право Великого князівства Литовського.
 27. Шлюбно-сімейне та спадкове право Великого князівства Литовського.
 28. Види злочинів та система покарань у Великому князівстві Литовському.
 29. Магдебурзьке право в українських містах: запровадження та принципи функціонування.
 30. Суспільно-політичний лад на руських землях у складі Королівства Польського (1340 – 1569 рр.)
 31. Утворення Речі Посполитої. Правовий статус українських земель у складі новоствореної держави.
 32. Суспільний лад на українських землях у складі Польщі та Речі Посполитої.
 33. Органи центральної влади Речі Посполитої та їх вплив на систему управління українськими землями (др. пол. ХVІ - кін. ХVІІІ ст.)
 34. Джерела права та основні риси права на українських землях у складі Польщі та Речі Посполитої.
 35. Берестейська церковна унія та її наслідки для України.
 36. Утворення Запорозької Січі та еволюція її державно-правового статусу.
 37. Органи влади та управління Запорозької Січі.
 38. Судоустрій та судочинство Запорозької Січі.
 39. Основні риси звичаєвого права Запорозької Січі.
 40. Виникнення та структура управління реєстрового козацтва.
 41. Формування української національної держави в ході визвольної боротьби під проводом Б. Хмельницького (1648 – 1657 рр.).
 42. Державний лад Української гетьманської держави (Війська Запорозького) друга половина XVII ст.
 43. Суспільний лад Української гетьманської держави (Війська Запорозького).
 44. Джерела права Української гетьманської держави (Війська Запорозького), їх характеристика.
 45. Право власності та спадкове право Української гетьманської держави (Війська Запорозького).
 46. Гетьманські статті як основа державного права Української гетьманської держави.
 47. Українсько-московський договір 1654 р.: основні положення.
 48. Гадяцький договір (1658 р.) І. Виговського та Переяславські статті (1659 р.) Ю. Хмельницького: суть та наслідки для України.
 49. Українсько-шведська угода І. Мазепи: мета, наслідки.
 50. Договірні статті (Конституція П. Орлика), їх історичне значення.
 51. Андрусівське перемир’я 1667 р., Вічний мир 1686 р. та Бахчисарайський мирний договір 1681 р.: поділ України.
 52. Правобережна Україна у XVIII ст.: поділи Польщі.
 53. Джерела українського права: "Права за якими судиться малоросійський народ", «Суд і розправа в правах малоросійських»: загальна характеристика.
 54. Обмеження та ліквідація автономії України. Перша Малоросійська колегія. Правління гетьманського уряду. Друга Малоросійська колегія.
 55. Суспільний лад на українських землях у складі Російської імперії (кінець XVІІІ-XІХ ст.).
 56. Органи управління Україною у складі Російської імперії ХІХ - початок ХХ ст.
 57. Судова реформа 1864 р. в Росії та її особливості в Україні.
 58. Джерела та характерні риси права України у складі Російської імперії ХІХ - початку ХХ ст..
 59. Суспільно-політичний устрій Галичини, Північної Буковини та Закарпаття у ХІХ ст.
 60. Право Галичини, Північної Буковини та Закарпаття у складі Австрійської та Австро-Угорської імперій ХІХ – початок ХХ ст.
 61. Утворення Української Центральної Ради, її юридичний статус.
 62. І та ІІ універсали Центральної Ради, їх значення.
 63. Українська Центральна Рада і проголошення УНР: ІІІ і IV універсали Центральної Ради.
 64. Брестський мир 1918 р. і його наслідки для України.
 65. Конституція Української Народної Республіки від 29 квітня 1918 р.
 66. Українська Держава 1918 р. (гетьманат П. Скоропадського).
 67. Формування української національної держави доби Директорії.
 68. Проголошення ЗУНР. Акт злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 р. та його значення.
 69. Перший Всеукраїнський з’їзд рад 1917 р. Проголошення УСРР. Становлення радянської влади в Україні
 70. Конституція УСРР (1919 р.): загальна характеристика.
 71. Міждержавна угода між Польщею і УНР квітня 1920 р. (Варшавський договір). Ризький договір (1921 р.) та його наслідки для України.
 72. Правові засади входження УСРР до складу Союзу РСР. Конституція СРСР 1924 р.
 73. Утворення та діяльність міліції радянської України (1919-1941 рр.)
 74. Перша кодифікація права радянської України (1920-ті роки).
 75. Адміністративно-територіальна реформа в УСРР у 1920-1930-х рр. Молдавська АРСР у складі радянської України (1924 – 1940 рр.)
 76. Конституція УСРР (1929 р.): загальна характеристика.
 77. Право УРСР в умовах тоталітарного режиму в 1930-х рр.
 78. Основні положення Конституції УРСР 1937 р.
 79. Проголошення незалежності Карпатської України (1939 р.).
 80. Приєднання Західної України, Північної Буковини та частини Бессарабії до УРСР (1939 – 1940 рр.).
 81. Державно-правова платформа Організації Українських Націоналістів. Акт відновлення української державності 30 червня 1941 р., його політико-правове значення.
 82. УРСР – засновник і член ООН.
 83. Правове закріплення передачі Кримської області та м. Севастополя до складу УРСР (1954 р.).
 84. Друга кодифікація права радянської України (1960-ті роки).
 85. Конституція УРСР 1978 р.: характеристика основних положень.
 86. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р.: основні положення.
 87. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. і його закріплення Всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 р.
 88. Розпад Союзу РСР. Створення СНД. Еволюція статусу України в цьому міждержавному об’єднанні.
 89. Конституційний процес в незалежній Україні. Конституція України 1996 р. та зміни до неї.
 90. Основні напрями політичної та правової реформи в незалежній Україні.