Передмова


"Ніякої війни не повинно бути, ні війни між мною і тобою в природному стані, ні війни між нами як державами... Можна сказати, що встановлення загального і постійного миру складає не просто частину, а всю кінцеву мету навчання про право... і тільки в загальному союзі держав це право може стати остаточно дійсним і щирим станом миру"

І. Кант


Своєрідною рисою сучасного міжнародного політичного, соціального та економічного розвитку є інтенсивна динаміка інтеграційних процесів у світі. При цьому навіть ті країни, які не входять до складу інтеграційних об’єднань, неминуче відчувають на собі відчутний вплив їх правових систем. Особливо це стосується європейського виміру. На європейському континенті таким інтеграційним міжнародним співтовариством є Європейський Союз (ЄС), з яким Україна має спільний державний кордон.

Україна неодноразово висловлювала свою зацікавленість щодо системи права Європейського Союзу. Адже Європейський Союз є особливим міжнародним утворенням, яке являє собою яскравий взірець успішного політичного, правового співробітництва та економічної інтеграції 28 держав.

Європейський Союз – один з найбільших зовнішньоекономічних партнерів України, з яким, наша держава постійно намагається розвинути та посилити політичне, безпекове та економічне співробітництво, насамперед шляхом розвитку правової основи регулювання відносин у цих сферах, що неможливе без здійснення заходів щодо зближення законодавства України та ЄС.

Водночас, нині набувають найбільшої конкретики ідеї щодо інтеграції України до ЄС, яку визначають однією з стратегічних цілей розвитку держави. Ось чому вивчення права ЄС в юридичних закладах України набуває не тільки теоретичного, а й перспективного практичного значення. Тому, не викликає жодних сумнівів те, що кожен правознавець повинен оперувати знаннями у сфері права Європейського Союзу.

У мультимедійному посібнику викладено базисні поняття та відображено сутність права Європейського Союзу, що дають можливість вивчити його основи, здійснити аналіз його інституційного механізму, правового статусу особи в ЄС та збагатити знання щодо євроінтеграційних процесів, а також зосередити свою увагу на найбільш актуальних для українських умов проблемах: демократизації і трансформації суспільства, формування правової соціальної держави, взаємовідносинах громадянина та держави.

Внутрішня змістовна організація та структура мультимедійного посібника “Право Європейського Союзу” визначається метою та відповідає завданням його вивчення й структурно об’єднує дев’ять тем.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Право Європейського союзу» є формування у слухачів сучасних теоретичних знань, практичних умінь і навичок про основи права Європейського Союзу, систему органів ЄС, опанування основних положень теорії і практики діяльності регіональної міжнародної організації – Європейського Союзу та євроінтеграційних процесів, учасником яких є Україна.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Право Європейського союзу» є набуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок щодо принципів функціонування європейських інституцій та органів Європейського Союзу; правових і політичних основ інтеграції та посиленого співробітництва європейських держав; правову регламентацію відносин Європейського Союзу з Україною.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні:

знати:

вміти:

практичні навички:

Логічна послідовність вивчення полягає в тому, що спочатку виробляється загальне уявлення про основи права Європейського Союзу, а саме виникнення та становлення права ЄС, джерела права ЄС. Далі змістовно розкривається інституційний (організаційно-правовий) механізм Європейського Союзу. Розглядаються питання правового статусу людини і громадянина в ЄС та співробітництво держав у цій сфері. Окремо присвячено аналізу нормативного регулювання зовнішніх відносин Європейського Союзу, особлива увага приділяється саме взаємовідносинам між ЄС та Україною.

У структурно-логічній схемі навчання, дисципліна «Право Європейського Союзу» вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» після вивчення ними основних дисциплін професійно-орієнтованого циклу, коли майбутні фахівці мають достатнє уявлення щодо умов практичного виконання професійних завдань. Це забезпечує можливість її викладання з урахуванням професійної орієнтації за відповідними спеціальностями.

Загальною методичною вимогою до вивчення права Європейського Союзу є вироблення особистісного ставлення до його проблем на основі критичного вивчення та аналізу навчальної і наукової літератури. Мультимедійний посібник розрахований як на вивчення та закріплення інформаційно-теоретичної бази, так і на самостійну роботу слухачів. Цілеспрямований на підвищення рівня логічного мислення, зумовлює продуктивність засвоєння теоретичного матеріалу

Запропоновані у мультимедійному посібнику теми дозволять систематизувати знання за програмою навчальної дисципліни «Право Європейського Союзу», забезпечуючи світоглядну дію на підготовку сучасного юриста-професіонала.

Ознайомлює з найбільш актуальними питаннями правої діяльності Європейського Союзу, які дозволяють читачеві отримати уявлення про ЄС.

Мультимедійний посібник є вагомою допомогою для викладачів, ад’юнктів, студентів, слухачів навчальних закладів із специфічними умовами навчання при опрацюванні основних елементів права та інституцій ЄС. Також буде корисним усім, хто прагне ознайомитися з реаліями Європейського Союзу та перспективами європейського руху України.