Навчально-методичні матеріали

4. Самостійна робота. Завдання

 •    1. Право Європейського Союзу: загальнотеоретичні аспекти
 •    2. Історія становлення та джерела права Європейського Союзу
 •    3. Статус Європейського Парламенту
 •    4. Європейська комісія. Рада Європейського Союзу
 •    5. Статус Європейської Ради та інших органів ЄС
 •    6. Правовий статус людини і громадянина в Європейському Союзі
 •    7. Правоохоронне та безпекове співробітництво в Європейському Союзі
 •    8. Правова регламентація зовнішніх відносин Європейського Союзу
 •    9. Взаємовідносини України та Європейського Союзу

 • Тема 1. Право Європейського Союзу: загальнотеоретичні аспекти

  1. Сучасне право Європейського Союзу (ЄС) це?
  2. До первинного права ЄС належать?
  3. Вторинне право ЄС являє собою?
  4. Система права Європейського Союзу?
  5. Принципи права Європейського Союзу це?
  6. Суб’єктами права Європейського Союзу є?
  7. В якості основних суб’єктів права Європейського Союзу виступають?
  8. Предметом інституційного права ЄС є?
  9. Матеріальне право ЄС це?
  10. До найважливіших рис права ЄС належать?
  11. Відповідно до принципу надання повноважень Євросоюз діє?
  12. Відповідно до принципу субсидіарності Євросоюз діє?


  Тема 2. Історія становлення та джерела права Європейського Союзу

  1. Європейська інтеграція – це?
  2. Європейській інтеграції притаманні наступні етапи становлення?
  3. Європейський Союз ґрунтується на цінностях?
  4. Держава-кандидат заявку на набуття членства у Євросоюзі надсилає до?
  5. Першими державами, які створили ЄС є?
  6. Для вступу до Євросоюзу країна-кандидат повинна відповідати наступним Копенгагенським критеріям?
  7. Оцінка реального прогресу виконання державами-кандидатами Копенгагенських критеріїв проводиться на підставі?
  8. Договором про Європейський союз, яким офіційно введено термін «Європейський Союз» є?
  9. Держава-учасниця, що вирішила вийти з Євросоюзу, повідомляє про свій намір?
  10. Джерелами права ЄС є?
  11. До первинного права (джерел) Європейського Союзу відносяться?
  12. Вторинне законодавство ЄС?


  Тема 3. Статус Європейського Парламенту

  1. За своїм статусом Європейський Парламент?
  2. Офіційно Європейський Парламент знаходиться у?
  3. Європейський Парламент в інституційній системі Європейського Союзу виконує такі функції?
  4. Законодавчі акти ЄС публікуються в/у ?
  5. Громадяни держав-учасниць ЄС безпосередньо представлені на рівні Євросоюзу в/у?
  6. Держави-учасниці ЄС представлені на рівні Євросоюзу в/у?
  7. Кількісний склад парламентаріїв Європейського Парламенту становить?
  8. Європарламент обирається на строк?
  9. Депутати в Європарламенті працюють?
  10. Рішення Європарламентом приймаються за загальним правилом?
  11. За своїм характером голосування в Європарламенті може бути?
  12. Роботою Європарламенту керує?


  Тема 4. Європейська комісія. Рада Європейського Союзу

  1. За своїм статусом Європейська Комісія?
  2. Основними повноваженнями Європейської Комісії є?
  3. Європейська Комісія, відповідно до своїх повноважень, може?
  4. До складу Європейської Комісії входять?
  5. Європейська Комісія відповідальна перед?
  6. Європейська Комісія має піти у відставку у випадку, якщо?
  7. Європейська Комісія є гарантом дотримання?
  8. У разі, коли Рада ЄС розглядає та проводить голосування щодо законодавчих актів, її засідання проводяться?
  9. Рада ЄС формує спільну зовнішню та безпекову політику та приймає рішення, необхідні для її визначення й реалізації, на основі?
  10. Відповідальним органом за підготовку роботи Ради ЄС є?
  11. Функціями Ради ЄС є?


  Тема 5. Статус Європейської Ради та інших органів ЄС

  1. Європейська Рада?
  2. До складу Європейської Ради входять?
  3. Європейська Рада збирається?
  4. Рахункова палата ЄС?
  5. Члени Рахункової палати ЄС призначаються?
  6. Європейський центральний банк?
  7. Основними завданнями, що виконуються Європейською системою центральних банків, є?
  8. Дорадчими органами Європейського Союзу є?
  9. Суд Європейського Союзу згідно з Договорами ЄС?
  10. До складу Суду ЄС входить?
  11. До складу Суду загальної юрисдикції ЄС входить?
  12. Суд Європейського Союзу складається з?


  Тема 6. Правовий статус людини і громадянина в Європейському Союзі

  1. Громадянство Європейського Союзу запроваджено?
  2. Громадянином Євросоюзу є?
  3. Євросоюз надає своїм громадянам простір свободи, безпеки та правосуддя без внутрішніх кордонів, в рамках якого забезпечується?
  4. Кожен громадянин Євросоюзу, що постійно проживає на території держави-учасниці ЄС, громадянином якої він не є, має право на тих самих умовах, що й громадяни цієї держави?
  5. Громадяни ЄС, що потребують дипломатичного захисту на території третьої країни, у якій держава-учасниця, громадянином якої він є, не має свого представництва, мають право ?
  6. Громадянство ЄС надає право на?
  7. Громадянство Євросоюзу?
  8. Хартія основоположних прав Європейського Союзу від 07.12.2000 у розділі I «Гідність» (ст. 1-5 ) передбачає?
  9. Хартія основоположних прав Європейського Союзу від 07.12.2000 у розділі ІI «Свободи» (ст. 6-19 ) передбачає?
  10. Хартія основоположних прав Європейського Союзу від 07.12.2000 у розділі ІІI «Рівність» (ст. 20-26) передбачає?
  11. Хартія основоположних прав Європейського Союзу від 07.12.2000 у розділі IV «Солідарність» (ст. 27-38) передбачає?
  12. Хартія основоположних прав Європейського Союзу від 07.12.2000 у розділі VI «Правосуддя» (ст. 47-50 ) передбачає?


  Тема 7. Правоохоронне та безпекове співробітництво в Європейському Союзі

  1. Установчими договорами ЄС, які визначають правові засади сфери свободи, безпеки та правосуддя (юстиції) є?
  2. Стратегічні керівні принципи законодавчого та оперативного планування ЄС у сфері свободи, безпеки та правосуддя (юстиції) визначає?
  3. Європейський поліцейський офіс (Європол)?
  4. Компетенція Європолу?
  5. Європейський Союз запроваджує поліцейське співробітництво з метою?
  6. Метою Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво є?
  7. Напрямками співробітництва України та Європолу є?
  8. Національним контактним пунктом для України, який діє як центральний контактний пункт між іншими компетентними органами України та Європолом визначено?
  9. Метою Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції (Єроюстом) є?
  10. Компетентним органом в Україні для виконання Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції (Єроюстом) є?
  11. Європейський Парламент та Рада ЄС за допомогою регламентів, ухвалених згідно зі звичайною законодавчою процедурою, може визначати такі завдання Євроюсту як?
  12. Цілями Євроюсту є?


  Тема 8. Правова регламентація зовнішніх відносин Європейського Союзу

  1. Європейський Союз на міжнародній арені є?
  2. У своїх діях на міжнародній арені Європейський Союз керується?
  3. Європейський Союз має виключні повноваження укладати угоди з однією або більше третіми країнами або міжнародними організаціями за умов?
  4. Міжнародні угоди укладені ЄС носять обов’язковий характер для?
  5. Компетенція Євросоюзу у сфері спільної зовнішньої та безпекової політики охоплює?
  6. Який інститут ЄС формує спільну зовнішню та безпекову політику та приймає рішення, необхідні для її визначення й реалізації?
  7. Євросоюз провадить спільну зовнішню та безпекову політику через?
  8. Спільну зовнішню та безпекову політику ЄС реалізує?
  9. Який інститут ЄС окреслює стратегічні інтереси Союзу та визначає цілі та загальні настанови щодо спільної зовнішньої та безпекової політики, включаючи питання, пов’язані з обороною?
  10. Забезпечення виконання рішень, схвалених Європейською Радою та Радою ЄС у сфері спільної зовнішньої та безпекової політики провадить?
  11. Хто представляє ЄС у питаннях, пов’язаних зі спільною зовнішньою та безпековою політикою, провадить політичний діалог з третіми сторонами від імені ЄС та висловлює позицію ЄС у міжнародних організаціях та на міжнародних конференціях?
  12. Європейська служба з питань зовнішньої діяльності?


  Тема 9. Взаємовідносини України та Європейського Союзу

  1. Східне партнерство Європейського Союзу?
  2. Східне партнерство Європейського Союзу передбачає?
  3. Реалізація Східного партнерства Європейського Союзу ґрунтується на?
  4. Тематичним платформами Східного партнерства є?
  5. Відносини між Україною та Європейським Союзом були започатковані?
  6. Цілями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (вступила в дію 01.09.2017) є?
  7. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (вступила в дію 01.09.2017) у розділі IІ «Політичний діалог та реформи, політична асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики» передбачає?
  8. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (вступила в дію 01.09.2017) у розділі IІІ «ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА ТА БЕЗПЕКА» передбачає?
  9. Режим безвізових подорожей громадян України до Європейського Союзу, що є власниками біометричних паспортів, набув чинності?
  10. Метою режиму короткострокових безвізових подорожей українських громадян з біометричними паспортами до Європейського Союзу є?
  11. Транскордонне та регіональне співробітництво між Україною та ЄС сприяє?
  12. Метою транскордонного та регіонального співробітництва між Україною та ЄС є?