Навчальні матеріали

Тема 2. Історія становлення та джерела права
Європейського Союзу

 •    1. Загальне поняття та значення європейської інтеграції
 •    2. Еволюція права Європейського Союзу у процесі розвитку європейської
  інтеграції
 •    3. Поняття та види джерел права Європейського Союзу
 •    Список рекомендованих джерел

 • 1. Загальне поняття та значення європейської інтеграції

  Інтеграція в перекладі з латинської означає взаємопереплетіння, об’єднання окремих частин в єдине ціле. Європейська інтеграція – це магістральний напрям розвитку континенту, який визначить як ситуацію в самій Європі в третьому тисячолітті, так і її місце у світі. Від часу свого заснування Європейський Союз поступово перетворився на один з найпотужніших фінансово-економічних і політичних центрів світу, ключовий компонент новостворюваної архітектури європейської безпеки, ядро системи європейських цінностей і стандартів.

  Європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентної спроможності товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС.

  Що стосується юридичного аспекту інтеграційних процесів, то вони полягають в імплементації норм права Європейських Співтовариств у національні системи права всіх держав-учасниць. У результаті вони стають ін­тегральною складовою цих систем.

  Інтеграція в національне право надає юридичної сили актам Європейських Співтовариств на території держав-членів та робить обов'язковим їх застосування національними судами.

  Відповідно до правової позиції Суду ЄС положення права Європейських Співтовариств проникають у внутрішній національний правопорядок без допомоги заходів національного характеру.

  Таким чином, право цих Співтовариств діє і підлягає застосуванню на території держав-учасниць на тих же умовах, що і національне право. Держава має створити умови для ефективного застосування права Європейських Співтовариств.

  Невід'ємною частиною Маастрихтського договору є Декларація про застосування правових актів ЄС. У відповідності з нею основною умовою європейської інтеграції є інкорпорація директив Європейських Співтовариств у національне законодавство. Істотною умовою ефективного функціонування ЄС с забезпечення застосування законодавства цих Співтовариств з тією ж ефективністю, з якою застосовується їх національне законодавство.

  Необхідно зазначити, що принципи прямої дії та інкорпорації тісно пов'язані між собою. Імплементація правових норм ЄС визначає можливість їх прямого застосування національними судами та їх обов'язковість для органів державної влади.

  Правове регулювання членства в ЄС.

  Для реалізації своїх зобов'язань у рамках ЄС держави-члени повинні забезпечити відповідні внутрішньодержавні правові механізми. Оскільки коло цих зобов'язань надзвичайно широке, то процес адаптації національного законодавства потребував запровадження спеціальних норм у юридичні акти найвищої юридичної сили – конституції держав-членів. Виняток становить Великобританія, що не має кодифікованої конституції.

  Отже, специфічною рисою конституцій держав-учасниць ЄС є наявність у них положень, що юридично дозволяють участь держави у Співтовариствах і Союзі. Проте аналіз цих норм не дозволяє говорити про існування якої-небудь єдиної загальноєвропейської конституційної практики з цього питання. У Конституційному акті Данії 1953 р., конституціях Іспанії (1978 p.), Італії (1947 р.), Люксембургу (1868 p.), Нідерландів (1983 p.) узагалі немає жодної згадки про Європейський Союз або Європейські співтовариства. Норми, що регулюють членство у цих організаціях, сформульовано з розрахунком на загальне застосування для участі у будь-яких інтеграційних об'єднаннях. По суті, така сама модель має місце у конституціях Бельгії (1970 p.) і Греції (1975 р.) та шведському Акті про уряд 1809 р., що містять лише одну-дві норми, присвячені спеціально для випадку ЄС. Натомість у конституціях Австрії (1920 p.), Ірландії (1937 p.), Німеччини (1949 p.), Франції (1958 p.), Португалії (1982 p.) і Фінляндії (1999 р.) закріплені більш-менш широкі комплекси норм, що регулюють різноманітні аспекти членства держави саме у ЄС. конституціях деяких держав-учасниць можна знайти норми, що стосуються питання про дію у внутрішньому правопорядку правових актів ЄС - вони встановлюють принципи верховенства та прямої дії права ЄС.

  У правових системах усіх держав-учасниць право ЄС - як судова практика, так і доктрина - виокремлює його в окрему категорію джерел національного права, в тому числі конституційного.

  За зразок нормативно-правового регулювання цього питання може слугувати Конституція Нідерландів. У її ст. 93 викладено принцип прямої дії: «Положення договорів і резолюцій міжнародних установ, що можуть бути обов'язковими для всіх осіб у силу свого змісту, стають обов'язковими після їх публікації». У ст. 94 сформульовано принцип верховенства: «Чинні у Королівстві законодавчі акти не застосовуються, якщо таке застосовування суперечить положенням договорів, що є обов'язковими для усіх осіб, або положенням резолюцій міжнародних установ».

  Європейська інтеграція є наглядним прикладом вертикальної інтеграції, якій притаманні наступні етапи становлення:

  1-й етап - зона вільної торгівлі;

  2-й - митний союз;

  3-й - єдиний внутрішній (спільний) ринок;

  4-й-економічний і валютний союз.

  Зміст 1-го етапу полягав в наступному: скасування мита. Квот та інших обмежень у торгівлі між державами-учасниками при збереженні їх автономії у митній і торгівельній політиці стосовно третіх країн.

  Його початок поклала реалізація плану Маршалла. У квітні 1948 р. створено Організацію європейського економічного співробітництва (ОЄЕС), яка у вересні 1950 р. була доповнена Європейським платіжним союзом (ЄПС), який у 1961 р. замінила Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЄСР). Наступним кроком стало створення 25 березня 1957 р. Європейського Економічного Співтовариства (“Спільний ринок”) і Європейського співтовариства по атомній енергетиці (ЄСАЕ), або “Євроатом”, що також було закріплено Римським договором 1957 р.

  Зміст 2-го етапу: запровадження спільних зовнішніх митних тарифів і перехід до єдиної торгівельної політики стосовно третіх держав. Брюсельський договір 1965 р.

  3-й етап: митний союз плюс здійснення заходів, які забезпечують вільний рух послуг, капіталів і робочої сили (включаючи свободу їх професійної діяльності). Закріплення в Єдиному Європейському акті 1986 р., Маастрихтські угоди про створення Європейського Співтовариства, 1992 р.

  4-й етап: Єдиний внутрішній ринок плюс гармонізація і координація економічної політики держав-учасниць на основі спільного прийняття рішень і контролю над їх виконанням, заміна національних валют єдиною. Єдина валютна і грошова політика, Ніццький договір 2001р. Лісабонський договір 2007 р.

  Риси ЄС як міждержавного інтеграційного об’єднання.

  Європейський Союз є міждержавним інтеграційним об єднанням наднаціонального характеру Конкретними рисами ЄС як міждержавного інтеграційного об’єднання є дії, спрямовані на:

  У контексті теоретичного розуміння європейської інтеграції доречно звернути увагу на основні європейські цінності. Європейський Союз ґрунтується на цінностях:


  2. Еволюція права Європейського Союзу у процесі розвитку європейської інтеграції

  9 травня 1950 р. вважається початком сучасної європейської інтеграції.

  Саме тоді міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман запропонував створити спільний ринок вугільної і сталеливарної продукції Франції, ФРН та інших західноєвропейських країн (пропозиція увійшла в історію під назвою "план Шумана"). Однією з головних цілей плану стало примирення Франції та Німеччини та недопущення між ними війни у майбутньому. Найважливішим засобом досягнення цієї мети мав стати механізм управління та наднаціонального контролю над виробництвом і торгівлею стратегічною для військових потреб продукцією — вугіллям та сталлю. Контроль мав здійснюватися "вищим органом" (прообразом Європейської Комісії).

  18 квітня 1951 р. "план Шумана" було реалізовано шляхом підписання Паризького договору про створення Європейського об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС). До складу ЄОВС увійшли шість країн: Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина та Франція ("європейська шістка", яка в подальшому стала основою європейської інтеграції). Договір про ЄОВС набув чинності 23 липня 1952 р.


  ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЄС: ДАТИ І ПОДІЇ


  3. Поняття та види джерел права Європейського Союзу

  Після набрання чинності Лісабонського Договору 1 грудня 2009 року правова система ЄС була значно спрощена. Замість триопорної структури, що охоплювала Європейське Співтовариство, Співробітництво в галузі закордонних справ і безпеки та Співробітництво з юстиції та поліції в кримінальних справах, була створена одноопірна структура ЄС. Право ЄС, є повністю інтегрованим у правові системи держав-членів ЄС. Здебільшого норми права ЄС мають пряму дію та верховенство над національним законодавством держав-членів. Суб’єктами права ЄС, крім держав-членів та інститутів ЄС, є також юридичні та фізичні особи.

  Джерелами права ЄС є:

  1) установчі договори (“первинне законодавство”);

  2) міжнародні (додаткові) угоди з міжнародними організаціями та іншими країнами;

  3) регламенти, директиви, рекомендації та висновки (“вторинне законодавство”);

  4) рішення, висновки Європейського Суду Правосуддя (ЄСП), а також загальні принципи, розроблені ЄСП.

  1. Установчі договори. Договір про ЄС і Договір про діяльність ЄС є консолідованою угодою. Вони включають зміни, які було внесені Маастрихтським Договором, Амстердамським Договором, а також Ніццьким і Лісабонським Договорами. Перелік установчих договорів: Договір про Європейське Співтовариство вугілля та сталі 1951 р.; Договір про Європейське Економічне Співтовариство 1957 р.; Договір про Європейське Співтовариство з атомної енергії 1957 р.; Конвенція про деякі спільні для Європейських Співтовариств інститути 1957 р.; Договір про Об’єднання 1965 р.; Акти Вступу 1972 р. (Великобританії, Данії, Ірландії), 1979 р. (Греції), 1985 р. (Іспанії, Португалії), 1994 р. (Австрії, Фінляндії та Швеції), 2003 р. (Естонії, Кіпру, Латвії, Литви, Мальти, Польщі, Словенії, Словаччини, Угорщини та Чеської Республіки), 2007 р. (Болгарії та Румунії); Бюджетні Угоди 1970 та 1975 рр.; Єдиний Європейський Акт 1986 р.; Договір про ЄС 1992 р.; Амстердамський Договір 1997 р.; Ніццький договір 2003 р.; Лісабонський Договір 2009 р.

  Ці документи встановлюють основи правопорядку ЄС та є первинними джерелами права СС. У разі, якщо вони суперечать нормам, які містяться в міжнародних (“додаткових”) угодах, установчі договори мають переважну силу.

  2. Договори з міжнародними організаціями та іншими країнами. Міжнародні угоди, або конвенції, становлять “невід’ємну частину права Співтовариства”. Такі договори укладаються:

  1) ЄС виключно в межах повноважень, що надані йому установчими договорами ЄС;

  2) ЄС шляхом приєднання до вже укладеної міжнародної угоди (напр., до Загальної угоди про тарифи та торгівлю (ГАТТ)).

  Слід вважати, що повноправними джерелами права ЄС є лише угоди, укладені ЄС як самостійним суб'єктом права, або такі, що ратифіковані всіма державами-членами ЄС. Угоди, які укладено окремими державами-членами ЄС з іншими країнами (тобто такими, що не є членами ЄС), визнаються ЄСП джерелами права ЄС лише у виняткових випадках.

  3. Вторинне законодавство ЄС. Законодавчі повноваження Ради Міністрів та Європейської Комісії. Рада Міністрів та Європейська Комісія, відповідно до ст. 288 Договору про діяльність ЄС, з метою виконання завдань, покладених на них, наділені повноваженнями видавати регламенти, директиви, рішення, надавати рекомендації та висновки.

  Регламенти (англ. regulatіons) є актами Ради Міністрів або Європейської Комісії. Вони встановлюють загальні правила, які застосовуються одноманітно в усіх державах-членах ЄС. Ст. 288 Договору про діяльність ЄС встановлює, що регламенти є обов’язковими для виконання в усій своїй повноті та застосовуються безпосередньо в усіх державах-членах. Це означає, що вони мають юридичну силу без подальшої імплементації в національне законодавство держав-членів, а індивіди можуть посилатися на них у національних судах, захищаючи свої суб'єктивні права.

  Директиви (англ. dіrectіves), згідно із ст. 288 Договору про діяльність ЄС, є обов’язковими щодо кінцевого результату, який вони мають досягти, та щодо держав-членів, до яких вони адресовані. Проте державам надається можливість вибору форм та методів імплементації (такими формами можуть бути законодавчі акти або адміністративні приписи). Директива може бути адресованою як до всіх держав-членів ЄС, так і лише до деяких з них. Як правило, директиви є основним інструментом гармонізації законодавства держав-членів. Хоча для повної юридичної сили директиви потребують імплементації в національне законодавство держав-членів, ЄСП вирішив, що за певних умов вони здатні мати пряму дію.

  Рішення Ради Міністрів та Європейської Комісії (англ. decisions) – індивідуально-правові акти, адресовані до певної особи або декількох осіб, якими можуть бути як держави, так і фізичні або юридичні особи. Рішення є обов’язковими в усій своїй повноті (але лише щодо їх адресата) та не потребують подальшої імплементації.

  Регламенти, директиви та рішення є обов’язковими для виконання. Відповідно до ст. 296 Договору про діяльність ЄС ці акти повинні містити підстави, на яких вони ґрунтуються, а також містити посилання на пропозиції або висновки, отримання яких є необхідним згідно з установчими договорами ЄС. Ці процесуальні вимоги є істотними. Їх недотримання може мати наслідком скасування в судовому порядку актів ЄС згідно зі ст. 263 або ст. 265 Договору про діяльність ЄС.

  Рекомендації та висновки (англ. recommendations and opinions) мають лише рекомендаційний характер і не є обов’язковими для виконання. Вони мають лише силу переконання. Проте вони не повністю позбавлені юридичного значення. У рішенні по справі Grіmaldі v. Fonds des Maladіes Professіonelles ЄСП вирішив, що під час розгляду справ судді національних судів повинні брати до уваги відповідні рекомендації, особливо, якщо вони полегшують тлумачення національного права або права ЄС.

  Хоча ст. 288 Договору про діяльність ЄС проводить чітку класифікацію правових актів інститутів ЄС, насправді формальне визначення акта як регламенту, директиви або рішення часто може вводити в оману. Тому в разі виникнення спору ЄСП перевіряє суть акта, а не його форму. У багатьох справах ЄСП дійшов висновку, що регламент, який не встановлює загальних правил, може бути перекваліфіковано на “приховане рішення”.

  4. Рішення ЄСП і Суду Першої Інстанції. Право ЄС не визнає доктрини судових прецедентів, тим не менш, рішення ЄСП та Загального Суду (ЗС), залишаючись обов’язковими лише для сторін по справі, мають неабияке значення. ЄСП і ЗС, кожний у межах своєї юрисдикції, забезпечують дотримання законності при тлумаченні та застосуванні Договору про діяльність ЄС, тому ті частини судових рішень, що тлумачать положення установчих договорів, мають особливе значення і стають джерелами права. ЄСП і ЗС встановлюють загальні принципи тлумачення та застосування положень права ЄС судами держав-членів ЄС. Це свідчить про винятково важливу роль судів у розвитку правової системи ЄС.

  На відміну від судів загального права, ЄСП та ЗС не зв’язані своїми попередніми рішеннями. Такий підхід дозволяє якнайкраще вирішувати суперечливі питання щодо постійної зміни політичних та економічних реалій.


  Список рекомендованих джерел

  1. Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу: Навчальний посібник / І. А. Грицяк . – К. : К.І.С., 2004. – 260 с.
  2. Довгань В. М. Європейський Парламент. Правовий статус і компетенція в системі органів Європейського Союзу: Монографія / В. М. Довгань. – К. : КНТ, 2007. – 204 с.
  3. Дэйвис К. Право Европейского Союза / К. Дэйвис; пер. со 2-го англ. изд. – К. : Знання, 2005. – 406 с.
  4. Европейское право: учебник для вузов / под ред. проф. Л. М. Энтина. – М. : Норма, 2004. – 720 с.
  5. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: Навч. посіб. / В. Кернз. Пер. з англ. – К. : “Знання”, 2002. – 381 с.
  6. Конституційні акти Європейського Союзу (в редакції Лісабонського договору) / пер. Геннадія Друзенка та Світлани Друзенко, за заг. ред. Геннадія Друзенка. – К. : «К.І.С.», 2010. – 536 с.
  7. Копійка В. В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. Навч. посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – К. : Ін Юре, 2001. – 448 с.
  8. Опришко В. Ф. Право Європейського Союзу: Загальна частина: Підручник для вищих навчальних закладів / В. Ф. Опришко, А. В. Омельченко, А. С. Фастовець. – К. : Вид. КНЕУ., 2002. – 460 с.
  9. Право Європейського Союзу : навч. посіб. / В. М. Бесчасний, В. П. Філонов, О. В. Філонов, В. М. Субботін та ін. ; за ред. В.М. Бесчасного. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 366 с.
  10. Право Європейського Союзу : навч. посіб. / За заг ред. Р.А. Петрова. – 3-тє видання, змінене і доповнене. – К. : Істина, 2010. – 376 с.
  11. Право Європейського Союзу : підр. / за ред. В. І. Муравйова. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 704 с.
  12. Право Європейського Союзу: підручн. / за ред. О. К. Вишнякова. – Одеса : Фенікс, 2013. – 883 с.
  13. Топорнин Б. Н. Европейское право: Учебник / Б. Н. Топорнин. – М. : Юристъ, 2001. – 456 с.
  14. Тюшка А. В. Договір про Конституцію для Європи: генезис, юридична природа, політична цінність (Монографія) / А. В. Тюшка. – К. : К.І.С., 2007. – 228 с.

  Країни - члени ЄС

  URL: http://vobu.ua/ukr/intertrade/category/ievropeiskyi-soiuz?limit=0


  Країни Шенгенської зони

  URL: http://vobu.ua/ukr/intertrade/category/ievropeiskyi-soiuz?limit=0


  Країни, у яких запроваджено євро

  URL: http://vobu.ua/ukr/intertrade/category/ievropeiskyi-soiuz?limit=0