Список рекомендованих джерел

1. Навчальна література

 1. Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу: Навчальний посібник. – К.: К.І.С., 2004. – 260 с.
 2. Дахно І. І. Право Європейського Союзу [Текст]: навч. посібник /За ред. д.е.н., проф. І. І. Дахна / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 416 с.
 3. Європейська інтеграція [Текст] навч. посібник /за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хоменка. – К.: «Центр учбової літератури», 2018. – 344 с.
 4. Європейське право. Право Європейського союзу. Кн. 1: Інституційне право Європейського союзу / [Муравйов В.І. та ін.]. - 2015. - 307 с.
 5. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: Навч. посіб.: Пер. з англ. –К.: “Знання”, 2002. – 381 с.
 6. Копійка В. В., Шинкаренко Т. І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. Навч. посіб.: - К.: Ін Юре, 2001. – 448 с.
 7. Кордон М. В. Європейська та євроатлантина інтеграція України. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 172 с.
 8. Курс лекцій Право Європейського Союзу [Текст] : навч.-посіб. для студентів та слухачів з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” / уклад. О. М. Солоненко, Б. В. Калиновський, Г. В. Тригубенко, А. І. Хальота. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 198 с.
 9. Марчук М.І. Право Європейського союзу: навч. посіб. / М.І. Марчук; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х.: ХНУВС, 2012. - 235 с.
 10. Матеріальне право Європейського союзу / В. І. Муравйов, К. В. Смирнова, І. В. Влялькó та ін. — К. : Ін Юре, 2015. — 456 с.
 11. Медведєв Ю.Л. Право Європейського Союзу: навч.-метод. посіб. / Юрій Медведєв, Ганна Сорока; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. - 287с.
 12. Опришко В. Ф., Омельченко А. В., Фастовець А. С. Право Європейського Союзу: Загальна частина: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: Вид. КНЕУ., 2002. – 460 с.
 13. Основи права Європейського Союзу: нормативні матеріали: [зб. норматив. док. станом на 01.02.2015 р.] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; за заг. ред. проф., д-ра юрид. наук, чл.-кор. НАПрН України М.В. Буроменського [упоряд.: М. Буроменський та ін.]. - Харків: Право, 2015. - 326, [1] с.
 14. Право Європейського Союзу : навч. посіб. / В. М. Бесчасний, В. П. Філонов, О. В. Філонов, В. М. Субботін та ін. ; за ред. В.М. Бесчасного. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 366 с. (Х 91, П 685).
 15. Право Європейського Союзу : навч. посіб. / За заг ред. Р.А. Петрова. – 3-тє видання, змінене і доповнене. – К. : Істина, 2010. – 376 с.
 16. Право Європейського Союзу : підр. / за ред. В.І. Муравйова. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 704 с.
 17. Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. – К.: Істина, 2011. – 376с.
 18. Право Європейського Союзу: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Аверочкіна Т.В. та ін.]; за ред. О.К. Вишнякова; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О.: Фенікс, 2013. - 869, [1]с.
 19. Право Європейського Союзу: підручн. / за ред. Р.А. Петрова. К.: Істина, 2017. 384 с.
 20. Решота В.В. Європейський Союз: історичні, правові та інституційні основи: навч. посіб. / В.В. Решота; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2012. - 170 с.
 21. Тюріна О.В. Основи права Європейського Союзу: навч. посіб. / О.В. Тюріна; Global organisation of allied leadership, Acad. of open society security. - К.: О.С. Ліпкан, 2012. - 100с.

2. Наукова література

 1. Аверянов В., Бондаренко І, Доля Л., Гега П., Захаров Є. Посилення співпраці між Україною та ЄС щодо утвердження верховенства права в ураїні: Аналіт. доп. та рек. / Міжнародний фонд «Відродження»; Інститут відкритого суспільства. Брюссель / Ірина Солоненко (ред). – К.: К.І.С., 2006. – 159 с.
 2. Гладенко О.М. Міжнародно-правове співробітництво України з Європейським Союзом у сфері Спільної зовнішньої політики та політики безпеки: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Гладенко Олександр Миколайович; Одес. нац. юрид. акад. - О., 2010. - 21 с.
 3. Грицаєнко Л.Л. Інституційний механізм Європейського Союзу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Грицаєнко Людмила Леонідівна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 19 с.
 4. Грицаєнко Л.Л. Органи Європейського Союзу з боротьби зі злочинністю та правові засади їх співробітництва з Україною / Л.Л. Грицаєнко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 1. – С. 91–95.
 5. Довгань В. М. Європейський Парламент. Правовий статус і компетенція в системі органів Європейського Союзу: Монографія. – К.: КНТ, 2007. – 204 с.
 6. Катеринчук Іван Петрович, Мулявка Дмитро Григорович Співробітництво України та Європейського Союзу в правоохоронній сфері [Текст]: [монографія] / Катеринчук Іван Петрович, Мулявка Дмитро Григорович. - Чернігів: [Черніг. ін-т ім. Героїв Крут МАУП], 2010. - 228 с.
 7. Костюченко Я.М. Правове регулювання співробітництва України та Європейського Союзу.: монографія / Я.М. Костюченко; під наук. кер. д-ра юрид. наук., проф. В.І. Муравйова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - К.: LAT&K, 2011. - 206 с.
 8. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): Монографія. – К.: Ін-т держави та права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003.- 304 с.
 9. Матвійчук В.К. Протидія злочинності та адаптація кримінального законодавства і права України до законодавства і права Європейського Союзу: монографія / [В.К. Матвійчук та ін.; за заг. ред. В.К. Матвійчука]; Нац. акад. упр. - Київ: ВНЗ "Національна академія управління", 2014. - 551с.
 10. Пістракевич О.В. Інституційна система Європейського Союзу: становлення та розвиток в умовах розширення: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Пістракевич Олена Володимирівна; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2015. - 19 с.
 11. Тюшка А. В. Договір про Конституцію для Європи: генезис, юридична природа, політична цінність (Монографія). – К.: К.І.С., 2007. – 228 с.
 12. Шелудченкова А.С. Міжнародно-правовий статус Європейського Союзу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Шелудченкова Аліна Сергіївна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2012. - 19 с.