Література:


 1. Акуленко В.І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України [Текст] : [монографія] / В. І. Акуленко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Від-ня громад. (неуряд.) орг. "Асоц. міжнар. права" (International law association) в Україні. - К. : Юстініан, 2013. - 607 с.
 2. Аношина Н.Ю. Головний акт Віденського конгресу 1815 року як основа міжнародного правопорядку XIX - початку XX століття [Текст] : монографія / Н.-Т. Ю. Аношина ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. І. Дмитрієва ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - О. : Фенікс, 2011. - 190 с.
 3. Бабін Б.В. Міжнародне транспортне право [Текст] : підручник / Б. В. Бабін. - Одеса : Фенікс, 2014. - 197 с.
 4. Батрименко В.І. Міжнародне право [Текст] : навч. посіб. / В. І. Батрименко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 323 с.
 5. Вітошинський Б.М. Війна і міжнародне право [Текст] : зб. пр. / Борис Вітошинський ; [авт. передм. О. Ісаюк]. - Київ : УВС ім. Ю. Липи, 2014. - 559 с.
 6. Гердеґен М. Міжнародне право [Текст] : [підруч. для вивч. основ сучас. міжнар. права] : пер. 9-го вид., переробл. і допов. / Матіас Гердеґен, проф. Райн. ун-ту ім. Ф. Вільгельма, м. Бонн ; [пер. з нім. Р. Корнута]. - К. : К.І.С., 2011. - 516 с.
 7. Гордеюк А.О. Міжнародне право [Текст] : навч. посіб. / А. О. Гордеюк, С. Ф. Гуцу ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2014. - 52 с.
 8. Гнатовський М.М. Міжнародне гуманітарне право [Текст] : довід. для юристів громад. приймалень / М. М. Гнатовський, Т. Р. Короткий, Н. В. Хендель ; Укр. Гельсін. спілка з прав людини, Фонд підтримки фундамент. дослідж. - Одеса : Фенікс, 2015. - 89 с.
 9. Денисова Д.О. Відповідальність міжнародних організацій [Текст] : монографія / Д. О. Денисова ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. І. Дмитрієва. - Одеса : Фенікс, 2014. - 323, [3] с.
 10. Задорожній О.В. Міжнародне право в міждержавних відносинах України і Російської Федерації, 1991-2014 [Текст] : монографія / Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. - Київ : К.І.С., 2014. - 959 с.
 11. Зозуля Є.В. Міжнародне співробітництво органів внутрішніх справ України: історико-правове дослідження [Текст] : монографія / Є. В. Зозуля ; Донец. юрид. ін-т. - Донецьк ; Харків : Ніка Нова, 2014. - 781 с.
 12. Колісніченко К.С. Ліга Націй у розвитку міжнародного права [Текст] : монографія / К. С. Колісніченко ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. І. Дмитрієва. - О. : Фенікс, 2011. - 235 с.
 13. Лінник Н.В. Міжнародно-правовий захист економічних прав дитини [Текст] : монографія / Н. В. Лінник ; Київ. ун-т права НАН України. - О. : Фенікс, 2013. - 173 с.
 14. Лисик, В. М. Правовий Статус Міжнародного комітету Червоного Хреста у міжнародному праві [Текст] : монографія / В. М. Лисик ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - О. : Фенікс, 2012. - 207 с.
 15. Мікічурова О.В. Міжнародне економічне право у сфері боротьби з тероризмом [Текст] : [монографія] / О. В. Мікічурова. - К. : Сталь, 2012. - 159 с.
 16. Міжнародне гуманітарне право [Текст] : метод. рек. для виконання контрол. робіт студентами ф-ту міжнар. відносин зі спец. 8.03020201 "Міжнародне право" освіт.-кваліфікац. рівня "магістр" / Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; [розроб. Крамар Р. І.]. - Львів : Львів. ун-т бізнесу та права, 2014. - 10 с.
 17. Міжнародне право ХХІ століття: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : [колект. моногр.] / [М. М. Микієвич та ін. ; за ред. М. М. Микієвича]. - Л. : Піраміда, 2013. - 319 с.
 18. Міжнародне публічне право [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ : у 3 т. / за заг. ред. В. Ф. Антипенка ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2012 - 2013.
 19. Міжнародне публічне право [Текст] : підручник / [В. М. Репецький та ін.] ; за ред. проф. В. М. Репецького ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. - 2-е вид., стер. - К. : Знання, 2012. - 437 с.
 20. Морське право. Джерела [Текст] : у 3-х ч. / [авт. вступ. ст. Ківалов С. В.]. - О. : Фенікс, 2012 .
 21. Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція та міжнародне право: теорія і практика [Текст] : монографія / В. І. Мотиль ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. - 301, [2] с.
 22. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право і процес [Текст] : монографія / В. Ф. Опришко. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 517 с.
 23. Отрош М.І. Статус Святого Престолу у міжнародному праві [Текст] : монографія / М. І. Отрош. - Одеса : Фенікс, 2014. - 240, [1] с.
 24. Пазюк А.В. Міжнародне інформаційне право: теорія і практика [Текст] : монографія / Пазюк Андрій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 446 с.
 25. Палєєва Ю.С. Міжнародне право [Текст] : зб. завдань для самост. роботи / Ю. С. Палєєва ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2015. - 95 с.
 26. Панфілова Ю.М. Міжнародно-правовий механізм протидії проявам актів насильства у водах Світового океану [Текст] : монографія / Ю. М. Панфілова ; за наук. ред. канд. юрид. наук, проф. Г. О. Анцелевича. - О. : Фенікс, 2012. - 215 с.
 27. Перепьолкін С.М. Міжнародне право [Текст] : словник-довідник / [С. М. Перепьолкін, Т. Л. Сироїд, Л. А. Філяніна] : за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Сироїд Т. Л. - Харків : Юрайт, 2014. - 403 с.
 28. Право міжнародної відповідальності [Текст] : метод. рек. для виконання контрол. робіт студентами ф-ту міжнар. відносин зі спец. 8.03020201 "Міжнародне право" освіт.-кваліфікац. рівня "магістр" / Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; [розроб. Крамар Р. І.]. - Львів : Львів. ун-т бізнесу та права, 2014. - 9 с.
 29. Проценко, І. М. Міжнародне сімейне право [Текст] : курс лекцій / Проценко І. М. ; НАН України, Київ. ун-т права, Каф. міжнар. права та порівнял. правознавства. - Київ : КОМПРИНТ, 2014. - 128 с.
 30. Ролінський В.І. Міжнародне кримінальне право: Загальна та Особлива частини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Ролінський. - К. : Кафедра, 2012. - 267 с.
 31. Севостьянова Н.І. Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на правосуддя [Текст] : монографія / Н. І. Севостьянова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2012. - 215 с.
 32. Сірант М.М. Міжнародне публічне право. Схеми та дефініції [Текст] : [навч. посіб.] / Мирослава Сірант ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. Ін-т права та психології. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. - 215 с.
 33. Тимченко Л.Д. Міжнародне право [Текст] : підручник / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. - К. : Знання, 2012. - 631 с
 34. Українська революція гідності, агресія РФ і міжнародне право [Текст] : [монографія] / Укр. асоц. міжнар. права ; [Антонович М. М. та ін. ; упоряд. і заг. ред. Задорожній О. В.]. - Київ : К.І.С, 2014. - 1013 с.
 35. Чижмарь Ю.В. Національне та міжнародне право: теоретико-правові проблеми [Текст] : монографія / Ю. В. Чижмарь ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Харків : Диса плюс, 2015. - 471 с.
 36. Щипцов О.О. Вплив державної морської політики України на імплементацію міжнародного морського права у сфері безпеки торговельного мореплавства [Текст] : монографія / О. О. Щипцов. - О. : Фенікс, 2012. - 223 с.