Перелік питань підсумкового контролю

 1. Визначте предмет фінансового права.
 2. Що собою представляє система фінансового права?
 3. Наведіть класифікацію джерел фінансового права.
 4. Що таке матеріальні фінансово-правові норми?
 5. Наведіть підстави виникнення, зміни та припинення фінансово-правових норм?
 6. Охарактеризуйте фінансову систему України.
 7. Наведіть приклади централізованих фондів коштів.
 8. Наведіть приклади децентралізованих фондів коштів.
 9. Які особливості властиві фінансово – правовим нормам?
 10. Яка структура фінансово-правової норми?
 11. Які органи в Україні уповноважені проводити державний фінансовий контроль?
 12. Що відноситься до основних завдань Державної аудиторської служби?
 13. Які існують види державного фінансового аудиту?
 14. Які функції покладено на підрозділ внутрішнього контролю?
 15. Який порядок проведення інспектування (ревізії)?
 16. Який державний орган контролює питання державних закупівель товарів, робіт та послуг?
 17. Що відноситься до основних завдань фінансового контролю?
 18. У яких випадках передбачено проведення обов’язкового аудиту?
 19. Назвіть види фінансового контролю?
 20. Поясніть значення фінансового контролю в Україні?
 21. Яким документом оформлюється аудиторська перевірка?
 22. Дайте визначення фінансовій відповідальності.
 23. Якими є підстави відповідальності за порушення фінансового законодавства?
 24. Які є принципи і функції відповідальності за порушення фінансового законодавства?
 25. Які види фінансових правопорушень ви знаєте?
 26. Що таке фінансові санкції?
 27. Який склад фінансових правопорушень ви знаєте?
 28. Приведіть особливості податкових правопорушень.
 29. Що є предметом бюджетного права?
 30. Поняття та види бюджетно-правових норм.
 31. Характеристика бюджетно-правових відносин.
 32. Бюджетне законодавство.
 33. Поняття бюджету у різних аспектах, його призначення.
 34. Бюджетна класифікація: поняття, структура, значення.
 35. Бюджетна система: поняття, елементи та принципи побудови.
 36. Склад доходів і видатків Державного бюджету України.
 37. Бюджетний процес: поняття та принципи.
 38. Поняття, сутність, принципи та цілі міжбюджетних відносин.
 39. Інститут бюджетних прав: поняття, види, особливості.
 40. Бюджетні повноваження держави.
 41. Структура бюджету.
 42. Як можна класифікувати цільові фонди коштів за призначенням?
 43. Які основні риси правового статусу централізованих позабюджетних фондів коштів?
 44. Якими нормативно-правовими актами визначається правовий статус Пенсійного фонду України?
 45. Які основні завдання Пенсійного фонду України?
 46. Які основні функції Пенсійного фонду України?
 47. Вкажіть основні джерела формування накопичувальної системи пенсійного страхування.
 48. Які основні принципи страхування на випадок безробіття?
 49. Вкажіть джерела формування коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
 50. Які основні джерела коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб?
 51. Які основні завдання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб?
 52. Місце інституту податкового права в системі фінансового права.
 53. Особливості інституту податкового права.
 54. Співвідношення податкового права з іншими інститутами фінансового права та галузями права.
 55. Особливості предмету та методу податкового права.
 56. Об’єкт та суб’єкти податкових правовідносин.
 57. Обов’язки та права суб’єктів податкових правовідносин.
 58. Підстави виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин.
 59. Система податкового права.
 60. Джерела податкового права.
 61. Загальна характеристика структури Податкового Кодексу України.
 62. Розкрийте зміст поняття „банк” та „банківська діяльність”.
 63. Розкрийте змість поняття „банківська система”, з¢ясуйте, з яких ланок вона складається, та дайте характеристику кожній з цих ланок.
 64. У якій організаційно-правовій формі можуть створюватись банки в Україні?
 65. Поясніть порядок створення, реєстрації банку, ліцензування його діяльності, а також порядок реорганізації та ліквідації.
 66. Які особливості створення банку з іноземним капіталом?
 67. Який мінімальний розмір статутного капіталу банку та його складові частини?
 68. Якими нормативними актами регулюються відносини банку з клієнтами та яку інформацію має право отримати клієнт від банку?
 69. За яких умов і в якому порядку може бути розкрита інформація, що містить банківську таємницю?
 70. Порядок створення, основні функції та структура Національного банку України.
 71. Розкрийте мету та зміст такої функції НБУ як регулювання діяльності банків та нагляд за її здійсненням.
 72. Дайте визначення “страхування”?
 73. Які функції виконує страхування?
 74. За якими ознаками здійснюється класифікація страхових відносин?
 75. Які фонди соціального страхування нині діють в Україні?
 76. У чому полягає необхідність страхового захисту?
 77. Назвіть методи державного регулювання страхової діяльності?
 78. Що є головною метою та на що спрямоване державне регулювання страхування?
 79. У яких напрямах здійснюється державне регулювання розвитку страхової діяльності?
 80. Які основні завдання Нацфінпослуг?
 81. Яку структуру має Нацфінпослуг?
 82. Поняття валюти та валютних цінностей.
 83. Поняття та зміст основних категорій в системі валютного регулювання.
 84. Принципи валютного регулювання.
 85. Валютний ринок та валютна політика.
 86. Правовий режим ввезення, вивезення і переказування валюти в Україні.
 87. Зміст та організація валютного регулювання, інструменти валютного регулювання.
 88. Правові основи валютного контролю та відповідальність за порушення валютного законодавства Україні.
 89. Ліміти на валютні операції для фізичних осіб.
 90. Порушення та санкції у сфері валютних відносин, передбачені законодавством України.