Контрольні питання до тем

 • 1. Предмет, метод та система фінансового права
 • 2. Правові основи фінансового контролю
 • 3. Відповідальність за порушення фінансового законодавства
 • 4. Бюджетне право та процес
 • 5. Правове регулювання цільових позабюджетних фондів коштів
 • 6. Правове регулювання публічних доходів та видатків
 • 7. Правові основи банківської системи, грошового обігу і розрахунків
 • 8. Правове регулювання страхової діяльності
 • 9. Правові основи валютного регулювання

 • 1. Предмет, метод та система фінансового права

  1. Визначте предмет фінансового права.
  2. Що собою представляє система фінансового права ?
  3. Наведіть класифікацію джерел фінансового права.
  4. Що таке матеріальні фінансово-правові норми?
  5. Наведіть підстави виникнення, зміни та припинення фінансово-правових норм?
  6. Охарактеризуйте фінансову систему України.
  7. Наведіть приклади централізованих фондів коштів.
  8. Наведіть приклади децентралізованих фондів коштів.
  9. Які особливості властиві фінансово – правовим нормам?
  10. Яка структура фінансово-правової норми?
  11. Які види фінансових правовідносин можете назвати?


  2. Правові основи фінансового контролю

  1. Які органи в Україні уповноважені проводити державний фінансовий контроль?
  2. Що відноситься до основних завдань Державної аудиторської служби?
  3. Які існують види державного фінансового аудиту?
  4. Які функції покладено на підрозділ внутрішнього контролю?
  5. Який порядок проведення інспектування (ревізії)?
  6. Який державний орган контролює питання державних закупівель товарів, робіт та послуг?
  7. Що відноситься до основних завдань фінансового контролю?
  8. У яких випадках передбачено проведення обов’язкового аудиту?
  9. Назвіть види фінансового контролю?
  10. Поясніть значення фінансового контролю в Україні?
  11. Яким документом оформлюється аудиторська перевірка?
  12. Яка відповідальність покладена на аудитора за не виявлення шахрайства?


  3. Відповідальність за порушення фінансового законодавства

  1. Дайте визначення фінансовій відповідальності.
  2. Якими є підстави відповідальності за порушення фінансового законодавства?
  3. Які є принципи і функції відповідальності за порушення фінансового законодавства?
  4. Які види фінансових правопорушень ви знаєте?
  5. Що таке фінансові санкції?
  6. Який склад фінансових правопорушень ви знаєте?
  7. Приведіть особливості податкових правопорушень.


  4. Бюджетне право та процес

  1. Що є предметом бюджетного права?
  2. Поняття та види бюджетно-правових норм.
  3. Характеристика бюджетно-правових відносин.
  4. Бюджетне законодавство.
  5. Поняття бюджету у різних аспектах, його призначення.
  6. Бюджетна класифікація: поняття, структура, значення.
  7. Бюджетна система: поняття, елементи та принципи побудови.
  8. Склад доходів і видатків Державного бюджету України.
  9. Бюджетний процес: поняття та принципи.
  10. Поняття, сутність, принципи та цілі міжбюджетних відносин.
  11. Інститут бюджетних прав: поняття, види, особливості.
  12. Бюджетні повноваження держави.
  13. Структура бюджету.
  14. Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період, їх значення.
  15. Порядок складання проекту бюджету.
  16. Розгляд та затвердження бюджету.
  17. Порядок виконання бюджету: загальна характеристика.
  18. Види звітності про виконання бюджету.
  19. Контроль за виконанням бюджетів.
  20. Поняття та види трансфертів.


  5. Правове регулювання цільових позабюджетних фондів коштів

  1. Як можна класифікувати цільові фонди коштів за призначенням?
  2. Які основні риси правового статусу централізованих позабюджетних фондів коштів?
  3. Якими нормативно-правовими актами визначається правовий статус Пенсійного фонду України?
  4. Які основні завдання Пенсійного фонду України?
  5. Які основні функції Пенсійного фонду України?
  6. Вкажіть основні джерела формування накопичувальної системи пенсійного страхування.
  7. Які основні принципи страхування на випадок безробіття?
  8. Вкажіть джерела формування коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
  9. Які основні джерела коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб?
  10. Які основні завдання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб?
  11. Охарактеризуйте керівні органи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб?


  6. Правове регулювання публічних доходів та видатків

  1. Місце інституту податкового права в системі фінансового права.
  2. Особливості інституту податкового права.
  3. Співвідношення податкового права з іншими інститутами фінансового права та галузями права.
  4. Особливості предмету та методу податкового права.
  5. Об’єкт та суб’єкти податкових правовідносин.
  6. Обов’язки та права суб’єктів податкових правовідносин.
  7. Підстави виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин.
  8. Система податкового права.
  9. Джерела податкового права.
  10. Загальна характеристика структури Податкового Кодексу України.
  11. Основні відмінності між обов’язковими та факультативними, основними і додатковими елементами правового механізму податку.
  12. Основні ознаки податку.
  13. Класифікація платників податків.
  14. Великий платник податку, його ознаки.
  15. Об’єкти оподаткування.
  16. Види ставок оподаткування та принципи їх класифікації.
  17. Види та форми податкових пільг.
  18. Касовий та накопичувальний методи нарахування податкової бази.
  19. Форми та способи сплати податку.
  20. Податкове повідомлення та податкова вимога.


  7. Правові основи банківської системи, грошового обігу і розрахунків

  1. Розкрийте зміст поняття „банк” та „банківська діяльність”.
  2. Розкрийте змість поняття „банківська система”, з¢ясуйте, з яких ланок вона складається, та дайте характеристику кожній з цих ланок.
  3. У якій організаційно-правовій формі можуть створюватись банки в Україні?
  4. Поясніть порядок створення, реєстрації банку, ліцензування його діяльності, а також порядок реорганізації та ліквідації.
  5. Які особливості створення банку з іноземним капіталом?
  6. Який мінімальний розмір статутного капіталу банку та його складові частини?
  7. Якими нормативними актами регулюються відносини банку з клієнтами та яку інформацію має право отримати клієнт від банку?
  8. За яких умов і в якому порядку може бути розкрита інформація, що містить банківську таємницю?
  9. Порядок створення, основні функції та структура Національного банку України.
  10. Розкрийте мету та зміст такої функції НБУ як регулювання діяльності банків та нагляд за її здійсненням.
  11. Які складові грошової системи Ви можете назвати?
  12. Обгрунтуйте думку про взаємозв'язок між: готівковим та безготівковим грошовим обігом.
  13. За яких умов здійснюється грошовий обіг? Назвіть його основні правила.
  14. Які розрахунки слід вважати готівковими? Як вони здійснюються?
  15. Чи існують обмеження граничної суми готівкового розрахунку одного підприємства з іншим підприємством та на кого вони не поширюються?
  16. З якою метою встановлюється ліміт каси та строки здавання готівки?
  17. У який термін підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат пенсій, стипендій?
  18. Які правила безготівкових розрахунків Ви можете назвати?
  19. Назвіть суб 'єктів системи фінансового моніторингу.
  20. За яких умов банк зобов 'язаний ідентифікувати клієнтів?


  8. Правове регулювання страхової діяльності

  1. Дайте визначення “страхування”.
  2. Які функції виконує страхування?
  3. За якими ознаками здійснюється класифікація страхових відносин?
  4. Які фонди соціального страхування нині діють в Україні?
  5. У чому полягає необхідність страхового захисту?
  6. Назвіть методи державного регулювання страхової діяльності?
  7. Що є головною метою та на що спрямоване державне регулювання страхування?
  8. У яких напрямах здійснюється державне регулювання розвитку страхової діяльності?
  9. Які основні завдання Нацфінпослуг?
  10. Яку структуру має Нацфінпослуг?
  11. Які типи систем страхового регулювання існують у світі?
  12. Якими чинниками визначається необхідність регулювання страхової діяльності?
  13. Яка відмінність між “співстрахуванням” та “перестрахуванням”?
  14. Що входить до системи законодавства по регулюванню страхової діяльності?
  15. У чому полягає сутність Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України?
  16. Як здійснюється ліцензування страхової діяльності?
  17. Що є підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії?
  18. Які підстави для переоформлення ліцензії та видачі її дубліката?
  19. Які підстави для тимчасового зупинення (обмеження) дії ліцензії?
  20. Які підстави для анулювання (відкликання) ліцензії?


  9. Правові основи валютного регулювання

  1. Поняття валюти та валютних цінностей.
  2. Поняття та зміст основних категорій в системі валютного регулювання.
  3. Принципи валютного регулювання.
  4. Валютний ринок та валютна політика.
  5. Правовий режим ввезення, вивезення і переказування валюти в Україні.
  6. Зміст та організація валютного регулювання, інструменти валютного регулювання.
  7. Правові основи валютного контролю та відповідальність за порушення валютного законодавства Україні.
  8. Ліміти на валютні операції для фізичних осіб.
  9. Порушення та санкції у сфері валютних відносин, передбачені законодавством України.
  10. Міжнародна валютна система.
  11. Функції НБУ у сфері валютного регулювання.
  12. Види і порядок одержання ліцензії на ведення валютних операцій в Україні.
  13. Контроль НБУ за дотриманням банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства.
  14. Ринок FOREX і технологія участі в ньому комерційних банків, юридичних і фізичних осіб.
  15. Курси валют та офіційний валютний курс в Україні.
  16. Міжнародні теорії регулювання валютного курсу.
  17. Державна політики у сфері валютного регулювання і валютного нагляду.
  18. Міжнародний валютний фонд.
  19. Світова валютна система.