Методичні вказівки

 • 1. Предмет, метод та система фінансового права
 • 2. Правові основи фінансового контролю
 • 3. Відповідальність за порушення фінансового законодавства
 • 4. Бюджетне право та процес
 • 5. Правове регулювання цільових позабюджетних фондів коштів
 • 6. Правове регулювання публічних доходів та видатків
 • 7. Правові основи банківської системи, грошового обігу і розрахунків
 • 8. Правове регулювання страхової діяльності
 • 9. Правові основи валютного регулювання

 • 1. Предмет, метод та система фінансового права

  При підготовці до семінарського заняття слід звернути увагу на те, що у засвоєнні знань з фінансового права важливу роль відіграють наведені вище основні (ключові) терміни і поняття, а також положення Конституції України та інших рекомендованих законодавчих і нормативно-правових актів, оскільки вони стосуються всього матеріалу курсу. З цією метою необхідно в повному обсязі виконати надані вище завдання для самостійної роботи.


  2. Правові основи фінансового контролю

  Вивчаючи дану тему, студенти мусять засвоїти, що фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування - це така діяльність, якій іманентно властивий постійний контроль. Для розуміння цієї теми слід мати чітке уявлення про фінансовий контроль як регламентовану нормами права цілеспрямовану діяльність законодавчих і виконавчих органів держави, органів місцевого самоврядування та недержавних організацій, спрямовану на забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності у процесі мобілізації, розподілу та використання відповідних фондів коштів.

  Фінансовий контроль треба розглядати як спеціальну галузь контролю, який здійснюється в державі в установленому правовими нормами порядку системою органів державної влади, а також органами місцевого самоврядування за сприяння громадських організацій, трудових колективів і громадян. Важливо розуміти, що основним змістом фінансового контролю є: перевірка виконання юридичними та фізичними особами фінансових зобов'язань перед державою, органами місцевого самоврядування; перевірка правильності використання державними та муніципальними підприємствами грошових ресурсів, що перебувають у їхньому господарському віданні чи управлінні; перевірка дотримання правил здійснення фінансових операцій, розрахунків і зберігання коштів підприємствами на рахунках у кредитних установах; виявлення можливостей підвищення продуктивності праці, рентабельності, економії матеріальних і грошових ресурсів; попередження і усунення виявлених порушень фінансової дисципліни.

  · Студенти повинні знати види та систему органів загальнодержавного фінансового контролю, що забезпечують фінансовий контроль органів законодавчої влади і місцевого самоврядування; фінансовий контроль Президента України; фінансовий контроль органів виконавчої влади загальної компетенції; фінансовий контроль органів виконавчої влади спеціальної компетенції, а також спеціальні органи державного фінансового контролю: Державна казначейська служба України та її регіональні органи; Державна аудиторська служба України та її регіональні управління; Державна пробірна служба України та підпорядковані їй органи пробірного контролю; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Державна фіскальна служба України; Національний банк України та Департамент банківського нагляду Національного банку України тощо. Необхідно пам'ятати, що відомчий фінансовий контроль здійснюють самостійні структурні контрольно-ревізійні підрозділи міністерств і відомств, підпорядковані безпосередньо керівникам цих органів, а внутрішньогосподарський.- керівники конкретних підприємств та установ.

  Студенти повинні вміти давати правовий аналіз ревізії, перевірки, обстеження, інспекції, спостереження як методів фінансового контролю та розрізняти їх.

  Окремо слід розглянути види ревізій за різними критеріями: 1) за змістом: а) фактичні; б) документальні; 2) за періодом діяльності, який обстежується: а) вибіркові (часткові); б) фронтальні (повні); 3) за предметом перевірки: а) комплексні; б) тематичні; 4) за організаційною ознакою: а) планові; б) непланові.


  3. Відповідальність за порушення фінансового законодавства

  Вивчаючи дану тему, студенти повинні опрацювати відповідні розділи (глави) рекомендованих базових посібників, законспектувати у робочому зошиті основні положення, що розкривають її зміст та мету фінансово-правової відповідальності, надати характеристику всіх видів поведінки суб'єктів фінансового права, визначити поняття «позитивна юридична відповідальність», «негативна юридична відповідальність».


  4. Бюджетне право та процес

  Для вивчення теми важливо з'ясувати зміст інституту «бюджет». Студенти мають розрізняти поняття бюджету як економічної, правової категорії, а також її матеріальний зміст. Студенти мають сприймати сукупність фінансово-правових норм, що регулюють відносини в галузі бюджетної діяльності як одну з головних підгалузей фінансового права - бюджетне право України. Передусім студентам слід розкрити предмет бюджетного права як сукупність внутрішньодержавних відносин, які виникають у зв'язку з утворенням, розподілом і використанням коштів державного і місцевого бюджетів. Для вивчення наступних питань теми рекомендується уважно опрацювати основні терміни та поняття Бюджетного кодексу України, без знання яких неможливо розкрити зміст більшості бюджетних норм.

  Студентам необхідно розглянути систему бюджетно-правових відносин, яку складають відносини, що виникають, змінюються або припиняються при: а) встановлення бюджетної системи і бюджетного устрою України; б) розподілу фондів і видатків між окремими видами бюджетів; в) складання, розгляду, затвердження виконання бюджетів та розгля­ду звітів про їх виконання, а також здійснення контролю за виконанням бюджетів. Необхідно пам'ятати, що бюджетно-правові норми поділяються за таки­ми критеріями: 1) за дією в часі: а) постійно діючі, б) строкові (періодичні); 2) за функціональним призначенням: а) матеріальні, б) процесуальні.

  Студенти повинні визначити особливості бюджетних правовідносин: а) є внутрішньодержавними; б) стосуються розподілу бюджетних ресурсів і реалізації цього розподілу; в) являють собою юридичну форму економічних відносин; г) мають офіційний характер і забезпечуються засобами державного примусу тощо.

  При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу на особливості бюджетного устрою та бюджетної системи України. Проаналізувати існуючу бюджетну класифікацію та структуру бюджетів, склад доходів і видатків бюджетів.


  5. Правове регулювання цільових позабюджетних фондів коштів

  При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу на те, що цільові позабюджетні фонди коштів мають власні специфічні особливості завдяки формам і інструментам мобілізації фінансових ресурсів. Саме тому слід приділити увагу характеристиці руху коштів, що складаються з публічних фінансів держави та фінансів суспільного (соціального) призначення.


  6. Правове регулювання публічних доходів та видатків

  При вивченні теми та підготовці до семінарського заняття слід звернути увагу на те, що податкове право є складним інститутом права, складовою такої галузі права як фінансове право, необхідно запам’ятати визначення вказаних термінів і понять, якими оперує податкове право. Слід відзначити, що важливим моментом податкового права є усвідомлення безумовності податкових правовідносин, широке застосування імперативних (однозначних, що не припускають вибору) норм податкового права з метою формування бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів за рахунок доходів і майна платників податків. Зверніть увагу на аналіз прав та обов’язків суб’єктів податкових правовідносин, підстави їх виникнення, зміни і припинення.

  При підготовці до практичного заняття зверніть увагу на відмінності фінансових платежів до бюджету, проведіть їх чітке розмежування з податком. Необхідно запам’ятати, що податок складна категорія, яка характеризується системою елементів правового механізму. Без законодавчо закріплених за кожним податком елементів він не може фактично існувати. Складові елементи податку мають універсальне значення, хоча структура податків різна і кількість їх велика. До них належать: платник (суб’єкт), об’єкт, ставка податку, податкова база, одиниця оподаткування, методи оподаткування, способи та терміни сплати податків та інші. Обов’язкові елементи правового механізму податку поділяють на основні та додаткові. Зверніть також увагу на наявність у деяких податках (наприклад, плата за землю) факультативного елементу.

  При вивченні теми необхідно враховувати, що державні і муніципальні витрати здійснюються через фінансування – безоплатне й безповоротне виділення коштів з державних або муніципальних фінансових фондів на задоволення публічних потреб.


  7. Правові основи банківської системи, грошового обігу і розрахунків

  При вивченні теми необхідно враховувати, що банківська діяльність по суті своїй – діяльність економічна, але оскільки вона потребує детального, послідовного правового регулювання та захисту з боку держави, тобто здійснюється у відповідному правовому полі, то це діяльність «де юре» виступає як сукупність певних правовідносин. Коли мова йде про поняття «банківської системи», то під ним розуміють сукупність фінансово-кредитних установ, провідними серед яких є банки, у їх взаємозв’язку і взаємодії, що обслуговують ринок грошових ресурсів. Ця система, як і будь-яка інша, характеризується цілісністю, спрямованістю на досягнення певної мети, здатністю до відтворення.

  При вивченні теми необхідно запам’ятати, що грошовий обіг – це обіг законних платіжних засобів (банкнот, розмінної монети), що обслуговують потреби економіки країни, а також постійний рух коштів, який охоплює сферу випуску (емісії) грошей НБУ та передачі їх у свої каси, а також подальше переміщення грошей у каси підприємств, установ, організацій, розрахунки з населенням, здійснення ним платежів і внесків, а потім від населення через каси відповідних юридичних осіб - у каси НБУ.


  8. Правове регулювання страхової діяльності

  При вивченні теми необхідно враховувати, що страхування забезпечує загальну економічну стабільність, розвиток усіх сфер господарювання, ефективний захист від численних природних, техногенних та інших ризиків, реалізацію державної соціальної політики тощо. Страховий ринок сприяє ефективному способу перерозподілу фінансових ресурсів країни. Необхідність страхового захисту має кілька аспектів: природний, економічний, соціальний, юридичний та міжнародний.


  9. Правові основи валютного регулювання

  При вивченні теми необхідно враховувати, що випуск грошей тісно пов’язаний з національним суверенітетом та символізує владу держави, що виражається в її здатності гарантувати своїм громадянам обмін національних грошей на будь-які інші товари, роботи та послуги. Проте, держава не може нав’язувати свої гроші за межами своїх кордонів. Тому використання національних грошей у міжнародних розрахунках передбачає домовленість сторін і пов’язане з необхідністю обміну на інші грошові одиниці. В міжнародних розрахунках гроші стають валютою.

  Перетворюючись на валюту, гроші беруть на себе додаткову функцію – стають товаром, продаються і купляються, мають ціну в грошових одиницях інших країн. Звідси випливає, що валюта як грошовий товар повинна мати не тільки внутрішнє, а й міжнародне визнання. В світовому співтоваристві має бути довіра до засобів платежу того чи іншого учасника міжнародних зв’язків, тобто переконаність у тому, що її можна обміняти на грошові засоби інших країн.