Список рекомендованих джерел

 • 1. Література навчальна
 • 2. Література наукова
 • 3. Електронні ресурси

 • 1. Література навчальна

  1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996., №30, стаття 141.
  2. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року N 2456-VI // Відомості Верховної Ради. – 2010, № 50-51, стаття 572.
  3. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України, 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552.
  4. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року // Відомості Верховної Ради України, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112.
  5. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44, ст. 356.
  6. Про Національний банк України : Закон України від 20 травня 1999 року № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29, ст. 238.
  7. Закон України «Про валюту і валютні операції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 30, ст.239).
  8. Закон України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30).
  9. Указ Президента України «Про По­ложення про Пенсійний фонд України» від 6 квітня 2001 р. № 384 /2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/384/2011.
  10. Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 № 058-IV[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
  11. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року № 1533-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon. rada. gov.ua/laws/show/1533-14
  12. Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року № 4452-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
  13. Стандартні положення та умови Європейського банку реконструкції та розвитку (2006).
  14. Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка. – Х.: Право, 2015. – 608 с.
  15. Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс : підручник / Орлюк О. П. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.
  16. Податкове право України [текст]: навчальний посібник / [Павлов Д.М., Процюк Т.Б., Удовик М.С.] ; за ред. А.Г. Чубенка. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 304 с.
  17. Фінансове право України: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва та ін.]; за заг. ред. Л.К. Воронової. – К.: Правова єдність, 2009 . – С. 213.
  18. Химичева Н.И. Налоговое право. Учебник. – М.: Издательство БЕК, 1997. – С. 43.
  19. Химичева Н.И. Финансовое право: федеральные и региональные аспекты развития // Правоведение. – 2002. – №5. – С. 18.
  20. Юткина Т.Ф. Налоговедение: от реформы к реформе. – М.: ИНФРА, 1999. – С. 66-67. 292 с.
  21. Карасева М.В. Финансовое право. Общая часть: Учебник. – М.: Юристь, 2000. – С. 124-126. 256 с.
  22. Фінансове право: підручник для студ. Вищих навч. Закл. / О.П. Гетманець (відп.ред.), О.М. Бандурка (уклад.). – Х. : Еспада, 2010. – 416с.
  23. Фінансове право: навч. посіб. / За ред. А.Г. Чубенка. – К.: КНТ, 2014.– 600 с.
  24. Музика-Стефанчук О.А. Фінансове право: Навч. посібник. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К. : Атіка. 2007. – 264 с.
  25. Плиса В.Й. Страхування: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2010. – 392 с.
  26. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець. – 2-ге вид. Перероб. і допов. – К.: КНЕУ, 2012. – 599 с.
  27. Бігдаш В.Д. Страхування: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. – К. : МАУП, 2013. – 448 с.
  28. Вовчак О.Д. Страхування: Навч. посібн. 2-ге вид., випр. – Львів: “Новий світ-2000, 2014. – 480 с.
  29. Державне регулювання економіки: Навч. посібн. / С.М. Чистяков, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куденко та ін. – К. : КНЕУ, 2008. – 316 с.
  30. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Особлива частина: Навчальний посібник. – К. : Алерта; КНТ, 2007. – 376 с.
  31. Фінансове право : підручник / М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, О.О. Дмитрик та ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М.П. Кучерявенка. – Х. : Право, 2013. – 400 с.
  32. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Х.: Легас, 2001. – С. 24-25. 584 с.
  33. Общая теория права и государства: Учебник для юридических вузов / Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юрист, 1994. – С. 109.366 с.
  34. Петрова Г.В. Налоговое право: Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1999. – С. 7-8.
  35. Петрова Г.В. Общая теория налогового права. – М.: ИД ФБК – ПРЕСС, 2004. – С. 72. 224 с.
  36. Пискотин М.И. Советское бюджетное право. – М.: Юридическая литература, 1971. – С. 50.
  37. Податкове право України: Кредитно-модульний курс: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва та ін.]; за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенко. – К.: Правова єдність, 2009 . – С. 44.
  38. Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О.Дмитрик, І.Є.Криницький : за ред. М.П. Кучерявенка. – К. : Юрінком Інтер. 2007. – 320 с.
  39. Скакун О.Ф. Теорія держви і права: Підручник / Пер.з рос. – Харків: Консум, 2001. – С. 244-245.
  40. Советское финансовое право: Учебник / Под ред. Е.А. Ровинского. – М.: Юридическая литература, 1978. – С. 27.
  41. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М.: Юристь, 1997. – С. 350.
  42. Аудит: підручник / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін.]; за заг. ред. проф. О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2015. – 498 с.
  43. Берлач А. І., Тараненко Ю. О. Банківське право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За заг. ред. А. І. Берлача. - К.: Університет "Україна", 2007. – 303 с.
  44. Пожидаєва М.А. Банківське право: Конспект лекцій / М.А. Пожидаєва. – К.: КНТ, 2011. – 152 с.
  45. Тетарчук І.В. Банківське право : Навч. посібник для підготовки до іспитів. – К.: Центр навчальної літератури, 2016. – 214 с.


  2. Література наукова

  1. Виговська Н.Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 532с.
  2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, частини 1 та 2, 2012, видання 2013р. міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ). Аудиторська палата України. Нормативне виробничо – практичне видання.
  3. Криза банківської системи: причини і шляхи виходу// матеріали науково- практичної конференції, м. Київ, 10.06.2015 року/ Асоціація українських банків; Університет банківської справи НБУ (м. Київ); відп.ред. С.М. Аржевітін. - К.: УСБ НБУ, 2015. – 143с.
  4. Операції банківських установ : тренінг/ [Т.П. Остапишин, І.Б. Охрименко, О.В. Ситник та ін.]; за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Т.П. Остапишн. – К.: КНЕУ, 2016. – 956 с.
  5. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. 3-тє вид. – К. : Товариство “Знання”, КОО, 2014. – 250 с.
  6. Мних М.В. Страхування як механізм надання гарантій підприємницької діяльності та соціального захисту населення: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – К. : Знання України, 2009. – 428 с.
  7. Структура апарату Нацфінпослуг. Електронний ресурс. – Режим доступу : https://www.nfp.gov.ua/ua/Struktura-aparatu-Natskomfinposluh.html.
  8. Фінансова енциклопедія / [Орлюк О. П., Воронова Л. К., Заверуха І. Б. та ін.] ; за заг.ред. О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 472 с.
  9. Алексеев С.С. Структура советского права. – М., 1975. – С. 154.
  10. Алексеев С.С. Теория права. – М.: БЕК, 1995. – С. 224.320 с. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В.Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – С. 217-219.318с.
  11. Бабін І.І. Податкове право України: навч. посібник / І.І. Бабін – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 25.
  12. Брызгалин А.В., Кудреватых С.А. К вопросу о формировании налогового права как подотрасли права // Государство и право. – 2000. – № 6. – С. 64. С. 61-67.
  13. Вильданова М.М. Французская буржуазная доктрина о формах права / М.М. Вильданова // Проблемы совершенствования советского законодательства. – М., 1987. – № 38. – С. 212-230.
  14. Винницкий Д.В. Субъекты налогового права. – М.: НОРМА, 2000. – С. 5.
  15. Винницкий Д.В. Российское налоговое право. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 18.
  16. Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб. – Чернівці: Рута, 2002. – С.66-67. 392 с.
  17. Гуреев В.И. Налоговое право. – М., 1995. – С. 5. Вишновецький В.М. Податкове право в системі права країни // Податкова політика в Україні та її нормативно- правове забезпечення. Зб. наук. праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (1-2 грудня 2000р.) – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – Ч. 2. – С. 113-115.
  18. Демин А.В. Налоговое право России. Учеб. пособие / А.В. Демин – М.: Юрлитинформ, 2006. – С. 109-115.
  19. Дуравкін П.М. Податковий обов’язок як сукупність обов’язків платника податків / П.М. Дуравкін. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8233
  20. Карасева М.В. Бюджетное и налоговое право России (политический аспект). – М.: Юристъ, 2003. – С. 21. 173 с.
  21. Кириченко В.В. Способи забезпечення виконання податкового обов’язку. – Автореф. дис. … канд.. юрид. наук. – Ірпінь, 2005. – С. 9.
  22. Козырев А.А. Понятие налогового права и его место в системе правовых норм Российской Федерации // Право и политика. – 2002. – №1. С. 15.
  23. Кучеров И. И. Налоговое право зарубежных стран : курс лекций / Илья Ильич Кучеров. — М. : ЮрИнфоР, 2003. – С. 195.
  24. Кучерявенко М. Поняття складного інституту податкового права // Вісник Академії правових наук. – 1998. – №4. – С. 106-107.
  25. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6 т.. – Т. 3: Учение о налоге / Н.П. Кучерявенко. – Х.: Легас; Право, 2005. – С. 157.
  26. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права: Учебное пособие. – Х., 2001. – С. 9.
  27. Мещерякова Е.И. Налоговое право и налоговые правоотношения: Учебное пособие. – Воронеж: ВИ МВД России, 2000. – С. 10.
  28. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://duma. consultant.ru/page.aspx?1127935.
  29. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України в 3 т. /кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – С. 23-24.725 с.
  30. Науково-практичний коментар Податкового кодексу України / С.М. Безрутченко, О.І. Клименко, А.С. Овчаренко та ін. / 1-й том (розділи I –IV). Станом на 01.09.2011р. – К. : «Видавничий дім «Професіонал», 2011. – 928 с.
  31. Пацурківський П.С. Джерела фінансового права України / П.С. Пацурківський // Науковий вісник Чернівецького університету. – Серія «правознавство». – Чернівці: ЧДУ, 1997. – Випуск 14. С. 40.
  32. Перепелица М.А. Правовое регулирование статуса плательщиков налогов и сборов в Украине. Монография / Под ред. проф. Н.П. Кучерявенко. – Х.: Легас, 2003. – С. 15. 116 с.
  33. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112.
  34. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів: Монографія. – К., 2003. – С. 162-163.
  35. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. зі змінами // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.
  36. Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права. – М.: Юридическая литература, 1961. – С. 116. 193 с.
  37. Родіонова І.В. Поняття методу фінансово-правового регулювання // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. Вип. 55. – 1999. –– С. 76. С. 75-78.
  38. Тихомиров Ю.А. Публично-правовое регулирование: динамика сфер и методов // Журнал российского права. – 2001. – №5. – С. 11


  3. Електронні ресурси

  1. http://www.ac-rada.gov.ua - Офіційний сайт Рахункової палати України
  2. http://www.kmu.gov.ua - Офіційний сайт Кабінету Міністрів України
  3. http://minfin.gov.ua/ - Офіційний сайт Міністерства фінансів України
  4. https://bank.gov.ua/control/uk/index - Офіційний сайт Національного банку України
  5. http://www.pravoznavec.com.ua - Електронна бібліотека юридичної літератури «Правознавець»
  6. http://www.rada.gov.ua - Офіційний сайт Верховної Ради України
  7. https://zakon.rada.gov.ua/laws - Головна сторінка розділу «Законодавство України» офіційного сайту Верховної Ради України
  8. http://sfs.gov.ua/ - Офіційний сайт Державної фіскальної служби України
  9. http://www.ukrstat.gov.ua/ - Офіційний сайт Державної служби статистики України
  10. http://treasury.gov.ua - Офіційний сайт Державної казначейської служби України.
  11. http://lib.rada.gov.ua/LibRada/static/LIBRARY/catalog/1.htm - Каталог корпоративної колекції перекладів нормативно-правових актів зарубіжних країн (за бібліотечно-бібліографічним класифікатором).