Національна академія внутрішніх справ

Кафедра кримінального права
Мультимедійний навчальний посібник
Кримінально-правова характеристика 
корупційних злочинів

Вступ

Відповідно до навчальних планів в Інституті післядипломної освіти Національній академії внутрішніх справ на курсах підвищення кваліфікації викладається навчальна дисципліна «Кримінально-правова характеристика корупційних злочинів».

Метою викладання цієї навчальної дисципліни є набуття особами, які проходять підвищення кваліфікації, вмінь і навичок стосовно питань, що пов’язані з поняттям корупційних злочинів та їх ознаками, класифікацією корупційних злочинів, негативними кримінально-правовими наслідками їх вчинення, особливостями кримінальної відповідальності та покарання за скоєння цих злочинів, специфічними рисами їх кваліфікації, дискусійними моментами щодо розуміння корупційних злочинів у кримінальному праві тощо.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Кримінально-правова характеристика корупційних злочинів» є формування у фахівців, які запобігають і протидіють корупції у державних органах, спеціальних знань про кримінально-правову сутність корупційних злочинів, здатність щодо їх правильної кваліфікації, а також оволодіння поняттєво-категоріальним апаратом кримінального права та формування високого рівня антикорупційної правосвідомості та антикорупційної культури.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Кримінально-правова характеристика корупційних злочинів» є система положень кримінально-правової науки та закону України про кримінальну відповідальність щодо корупційних злочинів, яка спрямована на вивчення загальних і специфічних закономірностей таких суспільно небезпечних діянь.

Мультимедійний навчальний посібник планується використовувати при проведені лекційних, семінарських і практичних занять з особами, які проходять підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти Національній академії внутрішніх справ, а також під час їх самостійної підготовки. Розробка мультимедійного навчального посібника з навчальної дисципліни «Кримінально-правова характеристика корупційних злочинів» зумовлена необхідністю активізації самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також потребами забезпечення освітнього процесу академії сучасними електронними дидактичними засобами.