Національна академія внутрішніх справ

Кафедра кримінального права
Мультимедійний навчальний посібник
Кримінально-правова характеристика 
корупційних злочинів

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бабіков О. П. Підходи до визначення змісту комерційного підкупу (підкупу у приватному секторі) за законодавством країн-членів Європейського Союзу / О. П. Бабіков // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2015. – № 2(5). – С. 290–299.
 2. Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні в контексті сучасної антикорупційної стратегії: дис. … доктора юрид. наук : 12.00.08 / Бусол Олена Юріївна. – К., 2015. – 479 с.
 3. Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : монографія / авт. кол. : В. В. Василевич, Т. Е. Василевська, В. Ф. Нестерович, Е. В. Расюк, А. В. Савченко, В. Л. Федоренко (кер.) та ін. ; за ред. проф. Ю. В. Ковбасюка і проф. В. Л. Федоренка. – К. : Вид-во Ліра-К, НАДУ, 2016. – 524 с.
 4. Дудоров О. Істотна шкода і тяжкі наслідки як ознаки складів злочинів у сфері службової діяльності: проблеми тлумачення кримінального закону / О. Дудоров, Г. Зеленов // Право України. – 2015. – № 12. – С. 69–81.
 5. Єднак В. М. Корисливий мотив як ознака постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови / В. М. Єднак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2014. – Випуск 27. Том 3. – С. 29–32.
 6. Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію / В. М. Киричко. – Х. : Право, 2013. – 424 с.
 7. Киричко В. М. Про відсутність суспільної небезпечності в діях особи, яка пропонувала, обіцяла або надала неправомірну вигоду внаслідок вимагання такої вигоди, та необхідність вдосконалення ч. 2 ст. 11 та п. 5 примітки до ст. 354 КК України / В. М. Киричко // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2015. – № 2(5). – С. 278 –289.
 8. Кримінальне право України. Загальна частина : [підручник] / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько, О. О. Дудоров та ін. ; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – 5-те вид., переробл. та допов. – К. : Атіка, 2009. – 744 с.
 9. Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за ред. В. Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – [вид. 5-те, перероб. та допов.]. – Х. : Право, 2015. – 528 с.
 10. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с.
 11. Курс кримінології : Особлива частина : [підручник] : У 2 кн. / М. В. Корнієнко, Б. В. Романюк, І. М. Мельник та ін..; За заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 480 с.
 12. Куц В. Поняття корупційних злочинів та їх види / В. Куц, Я. Триньова // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 4. – С. 32–36.
 13. Марін О. Антикорупційні новели кримінального законодавства / О. Марін // Громадський портал Львова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gromada.lviv.ua/analytic/936. – Назва з екрана.
 14. Мезенцева І. Визначення предмета корупційних злочинів / І. Мезенцева // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 5(38). – С. 76–81.
 15. Мельник М. І. Корупційні злочини: сутність і поняття / М. І. Мельник // Право України. – 2000. – № 11. – С. 126–130.
 16. Мельник М. І. Корупційні злочини / М. І. Мельник // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2015. – № 2(5). – С. 355–357.
 17. Минимальная заработная плата государственного служащего в Украине должна составлять 700 евро : РИА Новости Украина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rian.com.ua/society/20150727/371230228.html. – Назва з екрана.
 18. Мін’юст оприлюднив звіт по боротьбі із корупцією [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vsk.kiev.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=464:min-yust-oprylyudnyv-zvit-po-borotbi-iz-koruptsiyeyu&Itemid=192&lang=ua. – Назва з екрана.
 19. Навроцький В. О. Кримінально-правове значення зміни законодавчої характеристики наслідків у сфері службової діяльності / В. О. Навроцький // Кримінальне право: традиції та новації : матеріали між нар. круглого столу, присвяч. 90-літтю з дня народж. видатного вчен., героя України, акад. В. В. Сташиса (9 – 10 лип. 2015 р.). – Полтава ; Х., 2015. – С. 34–37.
 20. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юридична думка, 2012. – 1316 с.
 21. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с.
 22. Наумов А. В. Ответственность за коррупционные преступления по законодательству России, европейских стран и США (сравнительно-правовой анализ) / А. В. Наумов // Организованная преступность и коррупция Исследования, обзоры, информация. – 2000. – № 1. – С. 76–95.
 23. Осадчий В. І. Корупційні злочини : монографія / В. І. Осадчий. – К. : Видавництво Європейського університету, 2016. – 82 с.
 24. Особливості розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою [Текст] : метод. рек. / [Чернявський С. С., Вакуленко О.Ф., Толочко О. М. та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 92 с.
 25. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг [Текст] : метод. рек. / [В. І. Фаринник, О. Ю. Татаров, А. В. Савченко, С. С. Чернявський та ін.]. – К., 2012. – 184 с.
 26. Савченко А. Актуальні питання кримінальної відповідальності за корупційні злочини / А. Савченко // Право України. – № 12. – 2015. – С. 58–68.
 27. Савченко А. В. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг. Науково-практичний коментар до розділу XVII Особливої частини Кримінального кодексу України / А. В. Савченко, О. В. Кришевич ; за заг. ред. В. І. Шакуна. – К. : Алерта, 2012. – 160 с.
 28. Савченко А. В. Класифікація правопорушень корупційного спрямування / А. В. Савченко // Державна служба в Україні: досвід, проблеми, перспективи: / За заг. ред. проф.-ів Ю. В. Ковбасюка і В. Л. Федоренка; матер. Всеукраїнської науково-практ. конфер. (м. Київ, 24 червня 2015 р.). – К. : Вид-во Ліра-К, 2015. – С. 162–167.
 29. Савченко А. В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) [текст] : навч. посіб. / А. В. Савченко. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 168 с.
 30. Савченко А. В. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини державних службовців / А. В. Савченко // Новітні стратегії реформування державної служби в умовах європейської інтеграції / За заг. ред. проф.-ів Ю. В. Ковбасюка і В. Л. Федоренка; матеріали круглого столу за міжнародною участю (м. Київ, 05 грудня 2014 р.). – К. : Вид-во Ліра-К, 2014. – С. 99–104.
 31. Савченко А. В. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини: порівняльний аналіз / А. В. Савченко // Реалізація державної політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали Міжнарод. наук. практ. конф. (Київ, 9 груд. 2016 р.) / [ред. кол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 97–103.
 32. Савченко А. В. Кримінально правові терміни антикорупційного спрямування: проблеми перекладу та тлумачення // Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка) [Текст] : матеріали VI міжвуз. наук.-теорет. конф. (Київ, 20 листоп. 2015 р.) / ред. кол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 16–20.
 33. Савченко А. В. Особливості злочинів, підслідних детективам Національного антикорупційного бюро України / А. В. Савченко // Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 13 лист. 2015 року. – Одеса : ОДУВС, 2015. – С. 161–162.
 34. Савченко А. В. Перспективи змін національного антикорупційного кримінального законодавства: основний зміст / А. В. Савченко // Актуальні проблеми кримінального права [Текст] : матеріали VIІ міжвуз. наук.-теорет. конф. (Київ, 18 листоп. 2016 р.) / [В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 16–19.
 35. Савченко А. Питання національної моделі спеціальних антикорупційних органів / А. Савченко, О. Клименко // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2015. – № 4. – С. 136–146.
 36. Савченко А. В. Термінологічні проблеми національного антикорупційного кримінального законодавства / А. В. Савченко // Проблеми протидії злочинності у ХХІ столітті: вітчизняний та міжнародний досвід : матер. між нар. симпозіуму (Чернігів, 24 квіт. 2015 р.) ; за ред. докт. юрид. наук, проф. І. Г. Богатирьова / Буковинський державний фінансово-економічний університет, Апеляційний суд Чернігівської області. – Чернігів, 2015. – С. 69–72.
 37. Савченко А. В. Щодо питання про покарання за корупційні злочини / А. В. Савченко // Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства : матеріали круглого столу (Київ, 5 листоп. 2015 р.) / відп. ред. О. С. Стеблинська. – К. : Державна пенітенціарна служба України, Інститут кримінально-виконавчої служби, 2015. – С. 30–34.
 38. С 2000 года в Китае за коррупцию расстреляно 10 тисяч чиновников [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://antikor.com.ua/articles/39625. – Назва з екрана.
 39. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58640. Україна, Державна служба інтелектуальної власності України. Науковий твір «Методика розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» / Чернєй В. В., Чернявський С. С., Вознюк А. А., Савченко А. В., Никифорчук Д. Й., Арешонков В. В., Тарасенко О. С. ; авторські майнові права належать НАВС, дата реєстрації 16.02.2015.
 40. Сімех Р. Поняття корупційного злочину за законодавством України та Федеративної Республіки Німеччина (порівняльно-правовий аспект) / Р. Сімех // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2015. – № 1. – С. 161–169.
 41. Судова практика в справах про злочини в сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг: окремі тенденції, проблеми та перспективи вдосконалення / К. П. Задоя, М. О. Захаренко, К. І. Киливник та ін.; наук. ред. К. П. Задоя. – К. : Аграр Медіа Груп, 2014. – 136 с.
 42. Теорія держави і права : підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. юрид. наук, проф. Ю. А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 468 с.
 43. Тютюгін В. І. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг: навч.-практ. посіб. / В. І. Тютюгін, Ю. В. Гродецький, С. В. Гізимчук ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна. ‒ Х. : Право, 2014. ‒ 232 с.
 44. Тютюгін В. І. Поняття та ознаки корупційних злочинів / В. І. Тютюгін, К. С. Косінова // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2015. – № 1(4). – С. 388–396.
 45. Україна посіла 130 місце у світовому рейтингу сприйняття корупції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unn.com.ua/uk/news/1541683-ukrayina-pidnyalas-lishe-na-bal-u-svitovomu-reytingu-spriynyattya-koruptsiyi. – Назва з екрана.
 46. Чубенко І. В. Генезис поняття корупції / І. В. Чубенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 1(87). – С. 113–117.
 47. Юрченко О. М. Загальні засади кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг : наук.-практ. посіб. / О. М. Юрченко, О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 60 с.
 48. 80 відсотків населення України живе за межею бідності – ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/content/article/26959841.html.
 49. Graft costs EU states €323 billion, ‘three times' earlier estimates [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.euractiv.com/general/eu-corruption-times-expected-323-news-518998. – Назва з екрана.
 50. Savchenko Andrii. Сorruption Crimes in Ukraine: Problems of Criminal Legal Understanding / Andrii Savchenko // Scientific Journal of National Academy of Internal Affairs. – № 3. – 2015. – P. 278–288.
 51. Savchenko Andrii. Issues of the classification of corruption crimes in Ukraine / / Andrii Savchenko // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» : зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2015. – № 4 (37). – С. 161–166.
 52. The Costs of Corruption [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:20190187~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html. – Назва з екрана.