Національна академія внутрішніх справ

Кафедра кримінального права
Мультимедійний навчальний посібник
Кримінально-правова характеристика 
корупційних злочинів

Нормативно-правові акти

 1. Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України, частина ІІ (батальйон, рота) : наказ командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 29 грудня 2010 року № 574 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0Bz05CALd9MuOLU9CemY2RDA0RFE/view?pli=1. – Назва з екрана.
 2. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції : прийнята 31 жовтня 2003 року; ратифікована Україною із заявами 18 жовтня 2006 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_c16. – Назва з екрана.
 3. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності : прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року; ратифікована Україною 18 жовтня 2006 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_789. – Назва з екрана.
 4. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) : прийнята 27 січня 1999 року у Страсбурзі; ратифікована Україною 18 жовтня 2006 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_101/print1433920238957200. – Назва з екрана.
 5. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. – Назва з екрана.
 6. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. – Назва з екрана.
 7. Міжамериканська конвенція про боротьбу з корупцією : прийнята на третій пленарній сесії Організації американських держав 29 березня 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/998_089. – Назва з екрана.
 8. Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 8 жовтня 2015 року (справа № 5-109кс15) // Архів Верховного Суду України.
 9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції : Закон України від 12 лютого 2015 року № 198-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/198-19/paran27#n27. – Назва з екрана.
 10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації положень Кримінального процесуального кодексу України : проект Закону України від 16 квітня 2014 року № 4712 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50664. – Назва з екрана.
 11. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (набрання чинності відбудеться 1 травня 2015 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19. – Назва з екрана.
 12. Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань : Закон України від 3 листопада 2015 року № 743-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/743-19/paran141#n141. – Назва з екрана.
 13. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VІI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18. – Назва з екрана.
 14. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1699-18. – Назва з екрана.
 15. Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів : постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF. – Назва з екрана.
 16. Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон : постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2503-12. – Назва з екрана.
 17. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію : Закон України від 21 жовтня 1993 року № 3543-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3543-12. – Назва з екрана.
 18. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори : Закон України від 15 лютого 1995 року № 60/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрана.
 19. Про Національне антикорупційне бюро : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VIІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/page. – Назва з екрана.
 20. Про оборону України : Закон України від 6 грудня 1991 року № 1932-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-12. – Назва з екрана.
 21. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-02. – Назва з екрана.
 22. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами : постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02. – Назва з екрана.
 23. Про судову практику в справах про перевищення влади або службових повноважень: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 року № 15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-03/print1433920238957200. – Назва з екрана.
 24. Про судову практику в справах про хабарництво : постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-02. – Назва з екрана.
 25. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес); справа № 1-10/2004 від 1 грудня 2004 року № 18-рп/2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04. – Назва з екрана.
 26. Справа № 11-кп/791/24/15 // Архів Апеляційного суду Херсонської області.
 27. Справа № 338/310/15-к // Архів Богородчанського районного суду Івано-Франківської області.
 28. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 174): прийнята 4 листопада 1999 року у Страсбурзі; ратифікована Україною 16 березня 2005 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_102. – Назва з екрана.