Навчально-методичні матеріали

КОНТРОЛЬНІ ТА ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ


Тема 1. Предмет, методи та функції політології

Контрольні питання

 1. Що вивчає політична наука? Які її функції?
 2. Яке її місце у системі сучасного суспільного знання і у суспільному житті?
 3. З якими науками політологія найтісніше пов’язана?
 4. У чому відмінність навчальної дисципліни "політологія" від науки "політологія?
 5. Що є об’єктом політології?

Додаткові питання

 1. Коли виникла політологія як наука і як навчальна дисципліна?
 2. Яка відмінність між політологією та політикою?
 3. З якого часу політологія викладається в Україні?
 4. Що є предметом політології? Чому є різні підходи до його визначення?
 5. Назвіть основні категорії та методи політології.
 6. Які функції та завдання виконує політологія?
 7. Визначте місце і зв’язки політології в системі суспільних наук.
 8. Назвіть основні завдання української політології.
 9. Визначте роль політології у формуванні світогляду та правосвідомості.
 10. Покажіть взаємозв’язок політології з юридичними дисциплінами.

Тема 2. Політика як соціальне явище. Історія розвитку політичної думки

Контрольні питання

 1. Що таке політика як соціальний та культурний феномен?
 2. Чи може суспільство існувати без політики?
 3. Які функції політики в суспільстві?
 4. Які основні етапи розвитку політичної думки?
 5. Що вирізняє вітчизняну політичну думку?

Додаткові питання

 1. З чим порівнював державу та імператора Конфуцій?
 2. Що таке "мерітократія"?
 3. Чи можна вважати Платона першим ідеологом тоталітаризму?
 4. Хто називав людину "політичною істотою"?
 5. Коли можна не коритися владі монарха згідно поглядів Ф. Аквінського?
 6. Чому Т. Гоббс порівнював державу з велетенською істотою?
 7. Які невід’ємні права має людина згідно концепції Дж. Локка?
 8. Чому Ж.-Ж. Руссо вважав необхідною ліквідацію нерівності?
 9. Що таке "освічений абсолютизм" у розумінні Ф. Прокоповича?
 10. Які переваги і недоліки демократії за А. Токвілем?

Тема 3. Політична влада. демократія у політичному житті суспільств

Контрольні питання

 1. Що таке політична влада?
 2. Навіщо потрібна політична влада? У чому її суть?
 3. Яка з класифікацій влади здається Вам найбільш обґрунтованою?
 4. Що таке легітимність влади? Чим і як вона забезпечується?
 5. Назвіть основні ознаки демократичної влади. Які сучасні форми демократії?

Додаткові питання

 1. Яке місце серед політичних понять займає влада?
 2. У чому відмінність між політичною та державною владою?
 3. Хто з мислителів розпочав дослідження політичної влади?
 4. Яка влада вважається легітимною?
 5. Які типи влади виділив М. Вебер і яка між ними відмінність?
 6. За допомогою яких ресурсів реалізується політична влада?
 7. Які елементи включає в себе система влади?
 8. Які функції виконує політична влада?
 9. Які ознаки притаманні демократичній системі правління?
 10. Які підходи до тлумачення демократії Ви можете назвати?

Тема 4. Політичні відносини

Контрольні питання

 1. Як Ви розумієте поняття “політичні відносини”? Які їх види?
 2. Що таке правова держава?
 3. В чому полягає сутність соціальної держави?
 4. Як відбувається процес формування демократичного типу політичної системи України?
 5. Як Ви розумієте поняття «громадянського суспільство»?

Додаткові питання

 1. Хто із дослідників займається проблемами політичної системи?
 2. Як Ви розумієте поняття “політична система”?
 3. Як відбувається процес формування демократичного типу політичної системи України?
 4. У чому полягає відмінність правової держави і соціальної держави?
 5. Які концепції правової держави відомі в історії політико-правової думки?
 6. В чому полягає стрижнева ознака політичних відносин з поміж інших суспільних відносин?
 7. Які підсистеми політичної системи Ви знаєте?
 8. Які політичні інститути втілюють ту чи іншу функцію політичної системи?
 9. Дайте визначення поняття «політична стабільність».
 10. Порівняйте англо-американську, континентально-європейську, частково індустріальну і тоталітарну політичні системи.
 11. В якій підсистемі політичної системи втілюється право як невід’ємний елемент політики?

Тема 5. Людина і політика

Контрольні питання

 1. Які типи політичного статусу особи Ви можете назвати?
 2. Які види участі людини в політиці?
 3. У чому відмінність між політичною участю і політичним функціонуванням?
 4. Які передумови високої активності особи?
 5. Які етапи політичної соціалізації?

Додаткові питання

 1. Які погляди на місце людини в політиці існували впродовж розвитку людства?
 2. Яким чином політичний статус особи впливає на її політичні рішення?
 3. У чому суть взаємовідносин особи і суспільства?
 4. У чому відмінність між політичною участю і політичним функціонуванням?
 5. Які передумови високої політичної активності особи в різних політичних умовах і за різних режимів?
 6. Які типи політичної поведінки особи Ви знаєте?
 7. Як здійснюється політична соціалізація в сучасних країнах?
 8. Якими шляхами потрібно долати відчуження особи від політичного процесу?
 9. Розкрийте особливості участі людини у політиці на пострадянському просторі.
 10. Як Ви розумієте поняття «солідаризм»?

Тема 6. Політичні партії і громадсько-політичні рухи. Політичні еліти

Контрольні питання

 1. Чим пояснюється виникнення політичних партій? У чому сутність партії, її основні функції?
 2. Що таке партійна система? Які партійні системи Ви знаєте?
 3. Що Ви знаєте з історії політичних партій в Україні? Які з них відродилися в умовах державної незалежності?
 4. Що таке громадські рухи? Які суспільно-політичні рухи існують в сучасній Україні?
 5. Які рівні можна виділити в політичній еліті сучасних суспільств? Охарактеризуйте різновиди механізмів рекрутування еліти (системи гільдій та антрепренерський).

Додаткові питання

 1. Чим політичні партії відрізняються від громадських організацій?
 2. Що зумовлює виникнення політичних партій?
 3. З іменами яких мислителів пов’язані перші наукові уявлення про роль політичних об’єднань?
 4. Що зумовлює виникнення політичних партій?
 5. Які типи політичних партій Ви можете назвати?
 6. Які функції виконують політичні партії?
 7. У чому полягають функції політичних партій в системі влади?
 8. У чому суть політичного плюралізму?
 9. Здійсніть політологічну і соціологічну інтерпретацію понять: “еліта”, “елітаризм”, “політична еліта”.
 10. Що таке групи інтересів (тиску)? Як Ви розумієте поняття "лобізму"?

Тема 7. Політична діяльність як рушійна сила політичного процесу

Контрольні питання

 1. Яка сутність і структура політичного процесу?
 2. Які стадії політичного процесу Вам відомі?
 3. Визначте поняття і форми політичної діяльності.
 4. Які групи політичних рішень виділяють в політичній науці?
 5. Які етапи прийняття політичного рішення?

Додаткові питання

 1. Якими специфічними ознаками характеризуються політичні процеси у транзитних суспільствах, зокрема в українському соціумі?
 2. Виокремте послідовні стадії розвитку політичного процесу протягом часу.
 3. Які соціальні рухи та феномени утворюють структурну композицію політичного процесу?
 4. Що складає зміст і цілі політичного наступництва? Які відмінності вирізняють династичну, корпоративну й демократичну спадкоємність влади?
 5. Здійсніть типологію політичних процесів у межах кожної парадигми політичного розвитку.
 6. Назвіть відмінності політичної трансформації та політичної модернізації.
 7. Спробуйте порівняти характерні риси і відмінності “західного” і “незахідного” політичних процесів.
 8. Охарактеризуйте найбільш радикальні форми протікання політичного процесу.
 9. Як здійснюється підготовка політичного рішення?
 10. Яким чином впливають політичні рішення на реалізацію політичної влади в сучасній країні?

Тема 8. Політична свідомість і політична культура

Контрольні питання

 1. Як співвідносяться політична свідомість та політична культура?
 2. Які види політичної свідомості Ви можете назвати?
 3. Що означає поняття «політична культура» у різних концепціях?
 4. Які типи політичної культури виокремлюють дослідники?
 5. Які Ви знаєте найвпливовіші сучасні соціально-політичні доктрини ?

Додаткові питання

 1. Що відображає поняття “політична культура”, які її характеристики?
 2. Які ідеальні типи політичної культури виокремлюють дослідники?
 3. Який тип політичної культури панував за радянських часів і чому?
 4. Що означає термін “фрагментарна політична культура”?
 5. Які фактори і як впливають на процес формування сучасної політичної культури України?
 6. Назвіть найбільш характерні риси політичної культури політичних лідерів сучасної України.
 7. Які ознаки характеризують громадянську політичну культуру?
 8. В чому полягають основні відмінності класичного консерватизму і лібералізму від неоконсерватизму та неолібералізму?
 9. Як співвідносяться політична культура і політичний нігілізм?
 10. Які ознаки характеризують становлення демократичної політичної культури в Україні?

Тема 9. Політика України в системі сучасних міжнародних відносин

Контрольні питання

 1. Як Ви розумієте поняття «зовнішня політика», в чому її сутність?
 2. Які функції і засоби зовнішньої політики?
 3. Що означає поняття «міжнародна політика», які її форми? В чому специфіка міжнародних відносин?
 4. Які міжнародні організації Вам відомі? Які проблеми постають перед міжнародною спільнотою сьогодні?
 5. Як зовнішня політика країни впливає на національну безпеку?

Додаткові питання

 1. Що є спільного і в чому відмінність між поняттями “міжнародні відносини” і “світова політика”?
 2. Що означає поняття “національні інтереси” в системі міжнародних відносин?
 3. На яких засадах слід будувати відносини з сусідніми державами, які пріоритети повинні їх визначати?
 4. На яких засадах формуються сучасні політичні відносини між Україною та Російською Федерацією?
 5. Як Ви уявляєте собі майбутні взаємовідносини між Україною та Європейським Союзом, НАТО?
 6. Які основні напрями зовнішньої політики України?
 7. Яка сутність і специфіка взаємовпливу зовнішньої та внутрішньої політики?
 8. Як впливає зовнішня політика держави на її економіку?
 9. Як Ви розумієте поняття «геополітика»? Які його ознаки?
 10. Які роль і місце України в новому геополітичному просторі?