Лекційні матеріали

ТЕМА 8. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

 • Вступ
 • 1. Поняття та структура політичної культури суспільства
 • 2. Політична свідомість: поняття, структура, функції
 • 3. Політична психологія: суть і структура
 • 4. Природа політичної ідеології та її призначення
 • Висновки
 • Рекомендована література

 • ВСТУП

  Поняття політичної культури стає сьогодні одним з найпопулярніших та актуальних не тільки в політичній науці, а й в повсякденній лексиці. Його вживають і професійні політики, і журналісти, і люди від політики далекі. Дане поняття стало свого роду інтегральною характеристикою політичної свідомості і політичної поведінки окремих націй, народів, суспільства в цілому.

  Політична культура як соціальний досвід і вираз цивілізованості суспільства поряд з державою, громадянським суспільством становить тріаду, яка відображає громадянськість, соціальну відповідальність, ангажованість особистості в політичному процесі.

  Залучення соціальних груп та індивідів в політику обумовлено їх прагненням реалізувати свої соціально значущі інтереси. Однак їх реалізація відбувається не безпосередньо, а опосередковується тими значеннями і смислами, якими суб'єкти політики наділяють своє ставлення до влади, політичних інститутів, еліт, лідерів і т. ін. Ці смисли і значення задаються в суспільстві політичною культурою, тобто нормативно-ціннісною системою, якої дотримується більшість населення і яка існує у вигляді загальнопоширених і загальноприйнятих фундаментальних поведінкових, політичних цінностей та ідеалів.

  З моменту свого виникнення політика як одна з головних публічних сфер життя мала ціннісно-нормативний вимір, в якому виражалися уявлення людей про суспільне благо, про найбільш справедливий устрій суспільства. Все що виникало - політичні інститути, їх соціальне призначення, форми взаємодії влади і особистості, - визначалися існуючою політичною культурою суспільства.

  Проблема культури в найширшому її розумінні - як особливої перетворюючої людської діяльності на високих зразкових принципах і попередніх досягненнях спільноти - все частіше розглядається однією з домінант розвитку всієї цивілізації, недарма перший рік нового XXI століття ООН оголосило роком "культури світу". Феномен культури почав останнім часом аналізуватися як фактор, що сприяє глобальному збереженню суспільства. Справедлива думка, що не тільки кліматичні зміни, глобальний тероризм, розповсюдження ядерної зброї, але і криза духовної культури стають основною загрозою виживання людства.

  В той же час, процеси перетворень в суспільстві потребують адекватних змін у сфері політичної свідомості.. Становлення демократичного суспільства потребує якісно нових засад суспільної взаємодії, відносин між особистістю та державою. Політичні знання та культура політичної поведінки необхідні кожному, вони є запорукою захисту власної гідності, свободи і прав.

  Байдужість людини до політичного життя, відсутність політичної освіти сприяють можливості маніпулювання нею. Суспільство, що бажає зберегти свободу, повинно усвідомити свою відповідальність за власну долю, долю країни. Отже, необхідне формування ціннісних орієнтацій, настанов та моделей поведінки, які б відповідали вимогам становлення та збереження демократичної держави.


  1. Поняття та структура політичної культури суспільства

  Активна розробка ідеї політичної культури в західній політології почалася в 50-х роках XX ст. Передбачалося, що вона стане тією універсалією, яка спроможна буде пояснити природу стрімких політичних змін у світі і допоможе запобігти їх негативним наслідкам. Глобальним чинником світового розвитку того часу стало масове залучення широких верств раніше пасивного населення в активну політичну діяльність. Однак політична участь мас наражалася на низький рівень їхньої політичної культури, що породжувало політичну напруженість в західних країнах. Насичення матеріальними потребами більшості населення промислово розвинених країн супроводжувалося зростанням їх різноманіття, структурними зрушеннями на користь нематеріальних цінностей. Інститути парламентської демократії не завжди ефективно реагували на процеси ускладнення, зростання числа, диференціації інтересів і потреб, що породжувало до них недовіру з боку населення. Нарешті, невдалі спроби перенести західні політичні інститути в нові незалежні держави Африки, Азії, Латинської Америки, що знаходилися в ситуації вибору форм правління, помітно активізували увагу до культурної складової політичного розвитку. Схильність одних товариств до ідей демократії і несприйнятливість інших до принципів толерантності, політичної конкуренції, плюралізму були обумовлені пануючими в них ідеалами, установками, переконаннями, які орієнтували населення на певні зразки політичної поведінки. Використання методології компаративних (порівняльних) досліджень взаємодій влади і індивіда, практики функціонування політичних інститутів різних країн сприяли швидкому становленню концепції політичної культури.

  Однак прагнення представити політичну культуру як універсальний пояснювальний принцип всіх процесів політичного життя призвело до того, що сам зміст поняття поступово розмивався і загрожував опинитися зовсім не пійманим. Про це свідчить наявність в західній політології близько 50 визначень терміну. Контекст дослідження політичної культури досить широкий. Вона розглядається і як складова частина загальної культури, і як психологічний феномен (тобто як сукупність орієнтацій на політичні об'єкти), і як елемент політичного життя (тобто як сукупність норм і стандартів політичної поведінки), і як властивість соціальної групи , класу і тощо. Очевидно, що в кожному з підходів на перший план щоразу виходять різні її грані і характеристики.

  Термін «політична культура» з'явився в XVIII в. у працях німецького філософа Й.Гердера, хоча теорія, що описує цю групу політичних явищ, сформувалася тільки в кінці 50-х — початку 60-х рр. XX в. Політична культура розглядається як частина духовної культури суспільства, що включає в себе сукупність історично сформованих, стійких, втілюючих досвід попередніх поколінь, ідей, переконань, цінностей, норм, зразків поведінки, які виявляються в діяльності людей та забезпечують спадкоємність політичного життя суспільства.

  В історії політологічної думки склалися неоднозначні оцінки сенсу і громадської ціннісної ролі політичної культури. Так,. Платон в діалозі "Протагор" помічав, що навчитися політичної мудрості, мистецтву державного управління, тобто засвоїти політичну культуру здійснення влади народу неможливо, тому що це вища сфера ідеального, яка недоступна для демосу (народу) і це не дивно, тому що всю політику. Платон визначав як "царське мистецтво", а демократію вважав спотвореною формою правління. У Платона навіть тиранія могла відповідати культурі, бо могла базуватися на суспільній злагоді та законах.

  Ж-Ж. Руссо, навпаки, виступав за залучення народу до досягнень політичної культури, адже народ на своїх зборах (основна форма народовладдя) ухвалював принципові владні рішення, на утримання яких проектувався відповідний високий або низький рівень культури народу. Мислитель звертав на властивий народу "інстинкт" відмінності хорошого, справжнього від спотвореного в політиці.

  Г. Спенсер вважав, в свою чергу, що політична культура народу має неперевершене значення і невиправдана вина політичного керівника - не враховувати дійсний рівень політичної культури мас. У далекій історії, коли народ Афін замість мудреця Солона обрав своїм керівником диктатора Пізістрата, тоді і проявився розрив між рівнями політичної культури вождів і мас.

  М. Вебер виділяв в політичній культурі серед інших складових ще й морально-емоційний фактор, а політична етика у нього виступає важливим елементом політичної культури. У першій він спеціально виділяв моральну відповідальність за прийняті рішення і вміння передбачати наслідки своїх дій. Зазначимо, що і раніше політичні мислителі (Ш-Л. Монтеск'є) зверталися до такої складової політичного життя як політичні почуття, які входять в оціночну складову культури.

  Сучасні американські політичні дослідники виділяють в структурі політичної культури нові елементи - індивідуальні позиції і орієнтири в політичному житті (Г. Алмонд), або кодекс політичної поведінки людини (Д. Полл).

  В нинішній час політологи Німеччини, піддаючи критиці досягнення вчених США, вказували, що при дослідженні змісту сучасної політичної культури слід зосередитися на нормативних елементах політичної культури - це належне розуміння демократії, достатній рівень політичної свідомості, активності, демократизації суспільства (П. Рейхель).

  Польські політологи звернули увагу на функціональні аспекти політичної культури, на участь громадян (шляхти) в політичному житті через діяльність політичних інститутів, систему політичного і судового права (І. Семеньскій).

  Характерним вираженням благородної політичної культури стали: благородна демократія і пов'язані з нею цінності - свобода і політична рівність, вільна участь в роботі парламентських органів і свобода політичної критики.

  У другій половині XX століття вчені акцентують увагу на діалозі різних культур, особливо культур різних цивілізацій і закритих і "вільних" суспільств.

  У сучасній політичній науці концептуальне осмислення політичної культури, як різновиду загальної духовної культури, почалося з середини 50-х років XX століття, завдяки роботам американських політологів-теоретиків політичної культури і триває в роботах західних політологів Г. Алмонда, С. Верби , Л. Пая, Дж. Пауелла та інших дослідників. У роботах цих авторів ставилося питання про необхідність вивчення специфічної галузі суспільних явищ, що належать одночасно до сфери політики і сфери культури - політичної культури різних соціальних суб'єктів.

  Частково проблема політичної культури піднімалася в працях вчених колишнього СРСР. Робилося це в основному в завуальованій формі, як то через критику "буржуазних" політичних концепцій, через створення власних підходів (в рамках марксистської методології) до специфічних духовних елементів політичного життя. У роботах Ф. Бурлацького, В. Кейзерова робилася спроба визначити предметну область дослідження, дати основні методологічні орієнтири вивчення прояву культури в політиці, виявити зміст поняття "політична культура", знайти соціальні функції явища, фактори його формування. Однак навіть політологічні словники за часів СРСР не включали політичну культуру в свою змістовну складову.

  Проблеми політичної культури українського суспільства в специфічний період XVI - XVII століття ґрунтовно досліджувалися П.М. Сасом. Він зазначає певну циклічність української політичної культури, визначає її як "спрямовані в світ політики психологічні орієнтації, ментальності, ціннісні установки і самосвідомості членів суспільства".

  Отже, введення в політичний аналіз ідеї політичної культури дозволило істотно поглибити розуміння політичного процесу. На думку розробників сучасного розуміння політичної культури Г.Алмонда, С.Верби, Дж.Пауелла, залучення індивідів і соціальних груп в політику, обґрунтовані прагненням реалізувати свої соціально значущі інтереси, відбуваються не в напряму, а опосередковано тими значеннями та змістом, якими суб'єкти політики наділяють своє відношення до влади, політичних інститутів, політичних еліт, лідерів тощо. Тобто політична культура розглядається, перш за все, як соціально-психологічна основа, яка визначає найстійкіші і типовіші зразки і правила політичної поведінки. Політична культура як би утворює матрицю політичного процесу, що «відливає» свідомість і поведінку його суб'єктів в стійкі, відтворні впродовж історичного переходу форми.

  З точки зору вище зазначених дослідників політичну культуру можна визначити як сукупність індивідуальних позицій і орієнтацій учасників даної політичної системи. Це суб'єктивна сфера, що утворює основу політичних дій і надає їм значення ".

  Отже, вчення про політичну культуру як би підсумовує весь досвід існування політики як особливої сфери життєдіяльності суспільства і людини. Політична культура охоплює всі сфери політичного життя і включає культуру політичної свідомості, культуру політичної поведінки індивідів, груп, партій, культуру функціонування існуючих в даній країні політичних інститутів і організацій.

  Політична культура являє собою втілений на практиці типовий для конкретної країни кодекс поведінки людини, стиль його діяльності як суб'єкта політичної влади, обумовлений його ціннісними уявленнями про цілі розвитку світу політики і підтримує усталені норми і традиції взаємин держави і суспільства.

  Також політичну культуру можна розуміти і як систему історично сформованих політичних уявлень, переконань, цінностей, норм, способів і методів політичної поведінки всіх суб'єктів історичного процесу. Це відносини між людьми в процесі їх участі в політичному житті суспільства.

  З погляду концепції політичної культури як частини загальної культури суспільства, в неї включені чотири рівні:

  1. Пізнавальний компонент складають знання та уявлення про різні сторони політичного життя суспільства: про політичну систему і її окремі інститути, про політичний режим, механізми владарювання, про затвердження рішень та їх реалізацію.
  2. Емоційно-чуттєвий компонент складають відчуття і переживання, які випробовує суб'єкт політики у зв'язку з його участю в політичному житті суспільства, емоційно забарвлене відношення до різних аспектів політичного життя: їх ухвалення або неприйняття, симпатії або антипатії, захоплення або презирство і т.д.
  3. Оціночний компонент складають вироблені суб'єктом політики по певних критеріях оцінки існуючих політичних відносин, рух політичного процесу з позицій їх відповідності або невідповідності своїм цілям, соціально-політичним цінностям, нормам, ідеалам.
  4. Поведінковий компонент — результат пізнавального, емоційно-чуттєвого і оціночного компонентів, перехід їх в практичну площину реалізації, політичну поведінку як спосіб реагування на події, що відбуваються в політичному житті.

  При соціологічному аналізі політичної культури в ній виділяють ті ж самі елементи, що і в духовній культурі суспільства в цілому. Основою культури будь-якого суспільства є досвід, сформований в певних поняттях і уявленнях та зафіксований в мові. Мова — це система знаків і символів, наділених певним значенням. Першим базисним елементом політичної культури є смисловий, знаково-символічний. Політична культура є сукупністю текстів і символів, за допомогою яких здійснюються комунікація і ретрансляція політичного досвіду, знань, ідей, концепцій, значень і цінностей.

  Складовою частиною політичної мови є мова жестів: голосування, аплодисменти, вітання в різних варіантах, демонстративний відхід на знак протесту з політичних заходів" і т. ін.

  Мова жестів значною мірою може бути віднесена до політичної символіки. Політичний символ — особливого роду знак, що виражає в концентрованій формі яку-небудь ідею або явище. До таких символів відносять національно-державні (прапори, герби, гімни), партійні (гімни, емблеми) і скульптурно-архітектурні (будівлі, площі, пам'ятники і т. д.) символи.

  Змістовну сторону політичної культури утворюють політичні ідеї і концепції, переконання і вірування. Вони виступають безпосереднім мотивом політичних дій і вчинків.

  Ядро політичної культури складає ціннісно-нормативна система, що включає соціальні цінності, ціннісні установки, соціальні норми (звичаї, традиції, ритуали, правові норми).

  Формою політичних цінностей і норм, є політичні інститути — відносно стійкі типи і форми, соціальної взаємодії, за допомогою яких структурується політичне життя, забезпечуються його стабільність і спадкоємність.

  Політичну культуру суспільства можна, аналізувати як в цілому, а також у зв'язку з аналізом його окремих частин. В цьому випадку в єдиній культури виділяють більш менш автономні структуровані утворення, які в науці мають термін субкультура.

  Субкультура — це сукупність політичних орієнтації, значно відмінних від культурних орієнтацій, домінуючих в суспільстві. Особливості політичних субкультур можуть бути обумовлені відмінностями в становищі суспільних груп в економічній, соціальній структурі; етнічними, релігійними, освітніми, віковими ознаками. Наприклад, в багатонаціональних державах виділяють субкультури національних меншин, або релігійно-політичні субкультури. Для політичної субкультури жінок характерна схильність до консерватизму, молоді більше цінують можливості спілкування і якість життя, а старші покоління — достаток і забезпечення.

  Єдність і близькість субкультур сприяють стабільності суспільства, а їх різнорідність є джерелом дестабілізації.

  Політична культура, таким чином, акумулює накопичений спільнотою досвід політичного життя. Поза культурою неможлива повноцінна життєдіяльність суспільства на будь-якому етапі його історичного розвитку. Роль політичної культури в забезпеченні функціонування суспільства і соціальної діяльності складових його суб'єктів багатозначна. Іншими словами, політична культура виконує певні функції по забезпеченню життєдіяльності політично організованого співтовариства. Різними авторами вказується різна їх кількість. До числа основних з них можуть бути віднесені: інтеграційна, комунікативна, регулятивна і соціологізуюча:

  Деякі автори в якості особливих функцій політичної культури називають також політичне виховання, політичну ідентифікацію, політичну адаптацію та ін.

  У сучасній політології існує безліч моделей типологізації політичної культури.

  У 1958-1962 рр. американські політологи Г. Алмонд і С. Верба здійснили порівняльно-емпіричне дослідження політичних культур США, Великобританії, ФРН, Італії і Мексики. У кожній з п'яти країн вони опитали близько 1000 чоловік з різних суспільних верств. При вивченні політичної культури кожної країни досліджувалися політичні орієнтації людей (когнітивні, афективні, оцінні) на:

  1) національну політичну систему в цілому;

  2) уряд своєї країни;

  3) «загальнонаціональні вибори»;

  4) саму особистість.

  У 1963 р Г. Алмонд і С. Верба у своїй книзі «Громадянська культура» узагальнили результати своїх досліджень. Вони виділили три типи політичної культури:

  1) Патріархальна (традиційна, парафіяльна політична культура). Характерна для політично нерозвинених суспільств. Соціальні ролі в таких суспільствах ще не розподілені між суб'єктами. Люди не мають чітких політичних орієнтацій. Найяскравіше виявляються орієнтації на місцеві цінності (кланові, родові, племінні) - це місцевий патріотизм, сімейність, групівщина, корупція. Уявлення про політичне життя невиразні, ставлення до нього - байдуже. Від політики люди нічого не чекають. Люди з традиційною орієнтацією малосприйнятливі до цінностей світової політичної культури.

  2) Підданська політична культура (культура підпорядкування). Формується в умовах феодалізму, тоталітарного та авторитарного політичних режимів. Для підданської культури характерна політична пасивність громадян, їх відстороненість від політики. Піддані знають про існування спеціалізованих політичних інститутів, здатні оцінювати їх діяльність і орієнтуватися в політиці, але інтерес проявляють лише до практичних результатів правління політичних вождів. Піддані завжди і у всьому підкоряються владі із-за страху перед репресіями і таємного очікування благ за свою «слухняність».

  3) Активістська (партиципаторна) політична культура (культура участі). Відповідає модернізованому товариству з розвиненою і диференційованою політичної системою. Громадяни виявляють високу зацікавленість у політиці, прагнуть брати активну участь в ній, раціонально направляючи політичний процес в бажане русло за допомогою законних засобів і інструментів «раціонально-активістський» тип ставлення до політичної системи). Члени товариства орієнтуються не тільки на панівні, але і на альтернативні політичні цінності - в цьому виявляються плюралізм, толерантність і творче ставлення до політики.

  Г. Алмонд і С. Верба попередили, що виділені ними «чисті» типи політичної культури в реальності не зустрічаються. На практиці існує змішання рис різних типів, з нашаруванням пізніших елементів культури на ранні. Автори класифікації вважали таке змішання типів гідністю політичної культури, оскільки традиційні і підданські орієнтації однієї частини населення врівноважують і стримують політичну активність іншої частини, стабілізуючи функціонування політичної системи і суспільства в цілому.

  У всіх п'яти обстежених країнах Г. Алмонд і С. Верба виявили наявність змішаного типу політичної культури, який вони назвали «культурою громадянськості».

  Дослідження показало, що в політичному житті як розвинених, так і країн, що розвиваються активно беруть участь далеко не всі громадяни. З'ясувалося, що звеличувана багатьма колишніми дослідниками англо-американська політична культура аж ніяк не ідеальна. Однак в цілому носії «культури громадянськості» мають безсумнівні десять переваг:

  1) вони усвідомлено оцінюють діяльність свого уряду як позитивну особисто для них самих;

  2) вони проявляють високий і стабільний інтерес до діяльності свого уряду і добре обізнані про нею;

  3) вони пишаються політичною системою своєї країни;

  4) вони розраховують на увагу до себе з боку офіційних осіб;

  5) вони з готовністю обговорюють політичні питання публічно або в колі друзів;

  6) вони відкрито і лояльно висловлюють опозиційні настрої;

  7) вони із задоволенням беруть участь в різних політичних заходах (виборчих кампаніях і ін.);

  8) вони компетентно оцінюють політику свого уряду і готові впливати на неї як особисто, так і спільно з іншими особами;

  9) вони компетентно використовують існуючі правові норми для самозахисту від владного свавілля;

  10) вони вірять в необхідність і бажаність демократії як системи державного управління.

  Проте класифікація Алмонда-Верби - не єдиний спосіб типологізації політичних культур. Інші варіанти класифікацій походять від інших факторів політичної реальності.

  За ступенем згоди населення щодо базових цінностей і форм політичного устрою (класифікація американського політолога В. Розенбаума) виділяється два типи політичної культури:

  1) Фрагментарний тип політичної культури характеризується відсутністю консенсусу громадян в прийнятті головних політичних цінностей, в оцінці політичних інститутів і необхідності їх реформування. Суспільство фрагментується соціальними розломами (економічними, етнічними, мовними, релігійними). В результаті політичне життя такого суспільства стає нестабільним, безкомпромісно-конфліктним, вибуховим (країни Африки, Азії, Латинської Америки, частково - Канада, Бельгія, Північна Ірландія).

  2) Інтегративний тип політичної культури відрізняється високим ступенем згоди громадян в питанні про базові цінності, в уявленнях про ефективність функціонування політичних інститутів, про прийнятність тих чи інших форм політичної участі. У таких країнах політичне життя стабільне; політичні конфлікти врегульовуються мирним шляхом, на основі використання налагоджених механізмів; політична активність громадян носить цивілізований характер і, як правило, невисока; громадяни лояльні до існуючої політичної системи, терпимі один до одного і до альтернативних політичних поглядів (США, Англія, країни Скандинавії).

  За типом взаємовідносин учасників політичного процесу (класифікація російського політолога Е. Я. Баталова).

  1) Ринкова політична культура характеризується проникненням в політику ринкових конкурентних механізмів. Політична діяльність стає різновидом бізнесу. Професійні політичні навички та вміння представляють собою специфічний товар, об'єкт купівлі-продажу на політичному ринку. Засоби і способи задоволення політичних запитів одних груп населення обмінюються на підтримку владних домагань інших груп.

  2) етатистська (державна) політична культура має своєю стрижневою основою державу. Громадяни, групи інтересів, організації орієнтовані на підтримку держави і звертаються до неї за дозволом більшості своїх проблем. Державні форми регулювання життя суспільства переважають над механізмами самоврядування і самоорганізації.

  За соціальним рівнем носіїв політичної культури виділяють:

  1) Елітарну політичну культуру;

  2) Масову політичну культуру.

  За типом політичного режиму виділяють:

  1) Ліберальну політичну культуру;

  2) Авторитарну політичну культуру;

  3) Тоталітарну політичну культуру.

  За типом цивілізацій (класифікація російського дослідника Ю. В. Ірхіна і ін.) виділяють два типи політичної культури:

  1) Політична культура західної цивілізації. Для цієї культури характерні: переважно активістська модель участі; стійкі традиції політичної демократії, переважання загальнонаціональних інтересів і модернізму в політичній культурі; наявність «солідного» середнього класу і його політичного менталітету; опора політичної системи на особистість як основний елемент політики; певна пересиченість особистості політикою; формування західними релігіями (католицизм, протестантизм) відкритого типу участі в політиці; зростання ролі політичних лідерів (в силу особистісних факторів, поширення ЗМІ, ускладнення політичного розвитку); консенсус у взаєминах громадянського суспільства з державою і, нарешті, слабке сприйняття цінностей східної політичної культури;

  2) Політична культура східної цивілізації. Цій культурі притаманні: переважно підданський характер підпорядкування ; пріоритет спільності (сімейної, кланової, етнічної, професійної) як провідний елемент політики; стійкі традиції авторитаризму; слабка залученість індивіда до політики; формування східними релігіями (іслам, буддизм, індуїзм, конфуціанство) прихованого типу участі в політиці; переважання національно-етнічного чинника; стійкість традицій; зростання ролі політичних лідерів (в силу харизми, підвищення ролі партій і громадських рухів); різкий соціальний і ментальний розрив між елітою і масою; особлива роль держави та її стійкий пріоритет над тим що формуються громадянським суспільством і, нарешті, переломлення західної політичної культури традиційними культурами Сходу (при збереженні їх самобутності).

  Істотна розбіжність норм, цінностей і традицій політичних культур Заходу і Сходу в сучасному світі призводить до неоднозначних наслідків. Ряд передових країн Сходу (Японія, Південна Корея, Сінгапур та ін.) знайшли цілком прийнятне для них поєднання використовуваних політичних інститутів західного зразка з традиційними культурними цінностями. Однак в цілому експансіонізм західної політичної культури продовжує наштовхуватися на «неприступні бастіони» та заперечує її в багатьох моментах..

  Зіткнення різнотипних політичних культур - одне з джерел, що живлять антиглобалістські рухи в країнах, що розвиваються. У певної частини населення цих країн розгортання процесів глобалізації викликає тривогу з приводу можливої втрати власної етнокультурної самоідентичності.


  2. Політична свідомість: поняття, структура, функції

  Політична свідомість — це сукупність уявлень і відчуттів, поглядів і емоцій, оцінок і установок, що виражають відношення людей до здійснюваної і бажаної політики, що визначають здібність людини до участі в управлінні справами суспільства і держави.

  Політична свідомість — одна з основних форм суспільної свідомості, вона виникає разом з появою державності, політичної влади. Це найзагальніша категорія, що характеризує суб'єктивну сторону політики. За своїм змістом вона охоплює чуттєві і теоретичні, ціннісні і нормативні уявлення громадян, поєднуючи їх зв'язки з інститутами влади.

  Політична свідомість здатна випереджати практику, прогнозувати розвиток політичних процесів, визначати природу діяльності у сфері влади як окремих людей, так і їх суспільних об'єднань. Тому від політичної свідомості напряму залежать зміст і характер політичного процесу, мета і засоби режиму правління.

  Суть політичної свідомості полягає у тому, що це є результат одночасно процесу віддзеркалення та освоєння політичної реальності з урахуванням інтересів людей.

  Структура політичної свідомості. Залежно від суб’єктів -«носіїв» політична свідомість може бути масовою, груповою і індивідуальною.

  Масова політична свідомість — це свідомість того або іншого суспільства з питань, що мають актуальний політичний зміст, що визначає ту або іншу форму політичної поведінки його членів. Структурно масова політична свідомість включає як статичні (цінності і загальні орієнтації), так і динамічні (масовий настрій, громадська думка) компоненти. У конкретному виразі це, по-перше, рівень очікувань людей і оцінка ними своїх можливостей впливати на політичну систему в цілях реалізації наявних очікувань; по-друге, соціально-політичні цінності, що лежать в основі ідеологічного вибору (наприклад, справедливість, рівність, стабільність, порядок і т. д.); по-третє, швидкозмінні думки і настрої, пов'язані з оцінками поточного становища, уряду, лідерів, конкретних політичних акцій. Масова політична свідомість визначає тип і рівень політичної культури суспільства що обумовлює найтиповіші, масові варіанти політичної поведінки.

  Групова політична свідомість — це узагальнена свідомість тих або інших більш організованих і визначених, ніж маса соціальних груп (соціальних класів, соціальних шарів, національно-етнічних груп, політичної еліти, різноманітних «груп тиску» і т. д.), що відображає їх соціальні інтереси та визначальний зміст, спрямованість і інтенсивність політичної активності групи. У дослідженні групової політичної свідомості важливе місце відводиться політичним позиціям і ідеологічним перевагам, домінуючим в даній групі, оскільки вони у вирішальному ступені визначають політичну поведінку членів цієї групи.

  Індивідуальна політична свідомість — це властивість і якість конкретної особи як суб'єкта політики, яка виражає його здатність сприймати політику, більш менш точно оцінювати її і відносно цілеспрямовано діяти в політичному плані. У структурному відношенні можна виділити два блоки компонентів політичної свідомості: 1) мотиваційні (політичні потреби, цінності, установки, відчуття і емоції) і 2) пізнавальні (знання, інформованість, інтерес до політики, переконання).

  По характеру і глибині віддзеркалення політичних процесів виділяють буденний (соціально-психологічний) рівень політичної свідомості і теоретико-ідеологічний.

  Буденна політична свідомість формується на базі повсякденного досвіду людей і володіє такими рисами, як змістовною дифузною, поверховістю, несистематизованістю, уривчастістю, внутрішньою суперечністю, підвищеною емоційністю.

  Теоретико-ідеологічна політична свідомість цілеспрямовано формується певними соціальними групами, виходить із чистих уявлень, що є цілісною системою поглядів і думок, що пояснюють оточуючу людину політичну дійсність на основі тієї або іншої ідеологічної концепції. Теоретико-ідеологічний рівень політичної свідомості володіє такими рисами, як цілісність, систематизірованність, здібність до прогнозування.

  Функції політичної свідомості

  1. Регулятивна функція. Політична свідомість дає орієнтири за допомогою ідей, уявлень, цінностей і тим самим регулює політичну поведінку людей, визначаючи їх конкретні форми участі або неучасті в політичному житті суспільства.
  2. Пізнавальна функція. Політична свідомість допомагає людям засвоїти політичну інформацію, аналізувати навколишню політичну дійсність.
  3. Оціночна функція. Політична свідомість сприяє виробленню відношення до політичного життя, до конкретних політичних подій.
  4. Прогностична функція. Політична свідомість створює основу для передбачення змісту і характеру розвитку політичного процесу, дозволяє одержати уявлення про майбутні політичні відносини.
  5. Інтегруюча функція. Політична свідомість сприяє об'єднанню соціальних груп суспільства на основі загальних цінностей, ідей, установок.
  6. Мобілізуюча функція. Політична свідомість спонукає людей до політично орієнтованої поведінки, до участі в суспільно-політичному житті ради відстоювання своїх інтересів, до об'єднання з своїми однодумцями в партії, рухи і інші об'єднання.

  3. Політична психологія: суть і структура

  Разом з ідеологією не менш важливе, а нерідко і істотніше значення для політики має політична психологія. Політична психологія — це рівень політичної свідомості, що є сукупністю емоційно-плотських відчуттів, переживань, настроїв, представлень людей про політичні явища, що складаються в процесі повсякденного досвіду і безпосередньої взаємодії з політичними інститутами.

  Політична психологія включає як універсальні відчуття і емоції людини, що специфічно виявляються в політичному житті (наприклад, гнів, любов, ненависть і т. д.), так і ті відчуття, які зустрічаються тільки в політичному житті (відчуття симпатії і антипатії до певних ідеологій або лідерів, відчуття підвладності державі і т. д.). Проте різні ролі цих відчуттів і емоцій зумовлюють двояке значення психології в політичному житті.

  З одного боку, вона виступає тим духовним елементом, який визначає всі різновиди політичного мислення і поведінки людини, додає форму всім суб'єктивним проявам його розумової і практичної активності. В цьому відношенні політична психологія представляє той внутрішній механізм перетворення людських уявлень, який органічно вплетений в політичний процес, але при цьому може і не виконувати ніякої самостійної ролі в поведінці людини. Влада, держава, партії, різноманітні політичні вчинки суб'єктів, а також інші явища політики представляються як ті або інші форми психологічної взаємодії людей.

  З другого боку, політична психологія є генетично первинною, емоційно-оцінною реакцією політичної свідомості і тим специфічним духовним чинником, який надає самостійну дію на вироблення мотивів і політичної поведінки людини, суб'єктивні образи лідерів, держави, влади, суб'єктивне до них відношення у формі відчуття довіри або недовір'я найчастіше визначають політична поведінка людини.

  Політична психологія є практичним зрізом політичної свідомості, тією стороною духовних утворень, які сприяють виробленню у людини безпосередніх мотивів і установок політичної поведінки. Якщо ідеологія є продуктом теоретичної діяльності групи людей, то політична психологія формується на основі практичної взаємодії людей один з одним і інститутами влади. І в цьому значенні вона характеризує ті відчуття і переконання людей, якими вони користуються в їх повсякденному житті. До їх відмінних рис відносять, перш за все, відображення людьми політичних об'єктів крізь призму своїх безпосередніх інтересів і доступного їм політичного досвіду.

  Тому політична психологія тим більше впливає на орієнтацію людей, чим сильніше політика включається в круг їх безпосередніх інтересів.

  Структура політичної психології. Через те що політична психологія включається в різноманітні сторони політичного життя, вона володіє розгалуженою внутрішньою структурою. Із змістовної точки зору, політична психологія включає:

  Таким чином, із змістовної сторони політична психологія включає як усвідомлено-раціональні, так і несвідомо-ірраціональні духовні елементи. Завдяки цьому політична психологія сполучає в собі імпульси соціальної взаємодії з логікою інстинктів, сплавляє воєдино рефлексію і рефлектор, свідомість і несвідомість. Роль ірраціональних механізмів тим більше, ніж менше чоловік розуміють причини і суть політичних подій. У певних умовах фізіологічні відчуття здатні взагалі витіснити всі інші форми оцінки і регуляції поведінки. Наприклад, гнів або страх можуть стати такими психологічними домінантами, які здатні викликати заколоти, бунти, революції. З історії відомо, що ірраціональні відчуття використовуються для посилення прихильності властям і ідеологічним доктринам.


  4. Природа політичної ідеології та її призначення

  Важливим елементом політичної свідомості є політична ідеологія. Теорію ідеології створили німецькі мислителі До. Маркс, Ф. Енгельс і Д.Мангейм. На їх думку, ідеологія є духовною освітою, що виявився в результаті появи класів і їх різних інтересів. Ідеологія виражає і захищає інтереси різних класів і соціальних груп. Таким чином, ідеологіяце функціональна характеристика суспільної свідомості, що відображає суспільне життя з позиції інтересів певних класів або соціальних груп. Це одностороннє, соціально-зацікавлене віддзеркалення реальної дійсності.

  Розрізняють прогресивні і реакційні ідеології, з погляду їх відношення до розвитку суспільного процесу і об'єктивного ходу історії. Щоб захищати інтереси певних Класів, соціальних груп, ідеологія повинна мати розроблену систему програмних цілей і засобів їх досягнення, що включає в свій зміст економічні, політичні концепції.

  Ідеологічна система повинна сформувати власну теорію історичного процесу, моральні цінності і ідеали. Проте існування в суспільстві різних класів, інтереси яких часто не співпадають, припускає ідеологічну боротьбу. Пануючі класи для збереження власної влади надають своїм інтересам форму загальнонаціональної ідеології. За допомогою засобів масової інформації, системи освіти і виховання, у тому числі і релігійного, правляча еліта веде ідеологічну боротьбу за упровадження в свідомість народу потрібного їй світогляду і моральних цінностей.

  У разі успіху суспільство об'єднується в ім'я загальних стратегічних, національних інтересів, а правляча еліта створює широку соціальну основу для своєї влади. Ідеологічна система є міцною, якщо вона враховує основні інтереси інших класів і соціальних груп суспільства.

  Основою ідеологічної системи суспільства є політична ідеологія. Тобто навчання, що обґрунтовує претензії правлячого класу на владу або її утримання за допомогою підпорядкування суспільної свідомості своїм ідеям. Головною метою політичної ідеології пануючий клас рахує упровадження в суспільну свідомість своїх цінностей і ідеалів і регуляцію на їх основі поведінки громадян.

  У політичній ідеології виділяють три рівні ідеологічної дії: теоретико-концептуальний, програмно-директивний і поведінковий.

  Теоретико-концептуальний. На даному рівні формуються основні положення політичної теорії, обґрунтовуються певні цінності і ідеали, що лежать в основі конкретного суспільства. Відбуваються відбір і узагальнення ідейного матеріалу, усуваються суперечності між різними елементами політичних концепцій з метою формування єдиної, несуперечливої, однорідної ідеології. Від рівня об'єктивності і достовірності залежить ступінь сприйняття політичної ідеології населенням.

  Програмно-директивний. На цьому рівні загальні ідеологічні принципи і ідеали утілюються в конкретні політичні програми, стратегічні і тактичні установки правлячих еліт. Через них здійснюється соціальна регуляція р поведінки в солідарних або ворожих еліті класів. Джерелом, тобто розробником програм і директив, є державний апарат і політичні партії.

  Поведінковий. Сприйняття масами політичної ідеології приводить до певного типу їх політичної поведінки. Науково обґрунтований, відображає інтереси більшості суспільства політична ідеологія сприяє об'єднанню народу, утілюється в конкретних практичних справах широких верств населення.

  Анархізм — сукупність суспільно-політичних течій, які заперечують необхідність всякої влади в людському суспільстві, у тому числі і державної.

  Анархісти виступають за необмежену свободу особи. Державу вони вважають джерелом пригноблення, паразитуючим на експлуатації людей. Тому анархісти вкрай негативно відносяться до держави і його структур. Держава за допомогою законів примушує людей до певних форм поведінки, обмежує їх особисту свободу і є основною перешкодою для затвердження свободи особи. Своєю головною метою анархісти вважають радикальну зміну суспільних відносин шляхом знищення держави і всього, що пов'язане з державною владою.

  Анархізм як ідейно-політична течія склався у середині XIX століття. Його основоположниками і теоретиками є: німецький філософ М. Штірнер, французький філософ П. Прудон, а також російські революціонери М. А. Бакунін і П. А. Кропоткин. Найвідомішим діячем анархістського руху був українець Нестор Махно.

  У своїй легальній діяльності анархісти вважають за краще використовувати форми економічної і соціальної боротьби — страйки, масові виступи на захист трудових і соціальних прав людей. Анархісти виступають також проти посилення державного контролю за життям людей, проти встановлення єдиного світового порядку, глобалізації західного суспільства, діяльності МВФ і Європейського співтовариства і т.д.

  В той же час анархісти на знак протесту проти державної влади вдаються і до терористичних дій, тобто до форм озброєного насильства в політичних цілях. Акти терору застосовуються проти офіційних осіб, установ з метою дискредитації структур влади, залякування населення. Часто такі акції супроводжуються висуненням конкретних політичних вимог.

  У звичному розумінні термін «анархія» означає хаос, безлад, відсутність всякого управління. Здавалося б, саме до цього прагнуть анархісти. Разом з тим в їх розумінні гасло «Анархія — мати порядку» припускає формування громадського порядку, заснованого на вільному самоврядуванні і взаємодії різних суспільних асоціацій. На думку анархістів, народ може тільки тоді бути щасливий і вільний, якщо, організовуючись він сам створить і організує своє життя. Анархісти не вважають також, що усунення держави може привести до загального хаосу, соціальних потрясінь.

  У теорії і практиці анархізму існують певні суперечності і недоліки. Зокрема, історично не виправдав себе індивідуальний терор проти представників державної влади.

  Майбутній суспільний устрій анархісти уявляють досить поверхово, що веде до ідейної і політичної невизначеності їх дій. Відсутність ідейної стратегії і тактики приводить до глибоких суперечностей усередині анархістських рухів, розколює їх.

  Прагнення анархістів до організації суспільства на засадах самоврядування, автономій громад і націй, на принципах свободи, рівності, справедливості, звільнення від експлуатації знаходить розуміння у лівих партій і рухів, солідарних з ними.

  Лібералізм є однією з найпоширенішого ідеологічного течію. Він сформувався на рубежі XVII — XVIII століть як ідеологія буржуазії. В основу лібералізму покладений принцип свободи особи, її відповідальності як перед самою собою, так і перед суспільством, визнання права на індивідуальну свободу, самореалізацію всіх людей. Лібералізм досить гармонійно поєднує в своїй ідеології принципи індивідуалізму і гуманізму. У суспільному житті принцип свободи трактується лібералами як свобода від обмежень, регулювання з боку держави.

  Розглядаючи відносини держави і суспільства, ідеологи лібералізму висувають ідею пріоритету суспільства над державою. Ідеологія лібералізму заснована на ототожненні свободи і приватної власності. З економічної свободи, на їх думку, витікає і політична свобода. У області економіки лібералізм висуває установку на свободу ринку і конкуренції.

  У XIX — XX століттях діяли дві основні економічні моделі: ліберальний капіталізм і соціалізм. І марксисти, і ліберальні економісти вважали власні погляди на економічні постулати найсучаснішими і прогресивнішими. У боротьбі двох ідеологій відбувалася поступова еволюція лібералізму.

  У 30-і роки XX століття формується ідеологія неолібералізма. Поява цієї ідеології пов'язана з економічним курсом президента США Ф. Д. Рузвельта, який в період гострої економічної кризи по-новому визначив роль держави в регулюванні економіки. Для виходу з кризи неоліберали сформували мобілізаційну економіку, регулювання якої відбувалося через певні державні структури. Одночасно стала проводитися активна соціальна політика. Влада монополій була обмежена. Через податкову систему матеріальні багатства суспільства більшою мірою стали перерозподілятися на користь народу.

  У 50 — 60-е роки на Заході в обстановці значного економічного підйому виникла неоліберальна концепція «держава загального добробуту». У країнах Заходу діє так звана «соціальна ринкова економіка», що припускає перерозподіл національного доходу через держбюджет і соціальні програми для підвищення життєвого рівня народу. Таким чином, держава, беручи участь у відтворенні капіталу, з другого боку, через перерозподіл національного доходу знижує такі негативні наслідки ринкових відносин, як погіршення навколишнього середовища, відсутність стимулів для розвитку суспільної охорони здоров'я і освіти, суспільного транспорту, може забезпечувати соціальний захист громадян.

  В даний час на соціальні потреби в Швеції, ФРН, США і низці інших західних країн, за деякими джерелами, витрачається близько чверті валового національного продукту.

  У сучасних умовах класичний принцип лібералізму в ринковій економіці — необмежений споживач не може діяти без обмежень. Сучасні промислові технології розраховані на постійне витіснення праці машинним виробництвом. Безробіття, що росте, а значить, різке зниження добробуту трудящих можуть привести до величезних соціальних потрясінь.

  Консерватизм як ідеологія виник як противага буржуазному лібералізму, що виступав на підтримку демократичних революцій в Європі на рубежі XVIII—XIX століть. Творцями консерватизму є західноєвропейські філософи і громадські діячі Э. Берк, Ж. Де Местр і Л. Де Бональд.

  У ранній період свого розвитку консерватизм був пов'язаний з інтересами світських і церковних феодалів, що бажали зберегти вищу владу, привілегії та багатства. Після перемоги буржуазних революцій в Європі і Америці та встановлення капіталістичних відносин консервативні шари суспільства виступили в їх підтримку. В цілому ідеологія консерватизму ґрунтується на визнанні непорушності порядку речей і традиційних сімейних цінностей, що природним чином склалися, релігією, становими розмежуваннями.

  На думку консерваторів, в суспільних відносинах повинен діяти принцип спадкоємності, а не революційних перетворень, які можуть загрожувати становищу правлячого класу і стабільності суспільства. Консерватори переконані, що система ієрархічних суспільних відносин дана Богом і не може бути змінена людьми на свій розсуд. Тому принцип рівності не може бути покладено в основу суспільно устрою, оскільки він суперечить природі людини.

  Сучасний консерватизм в значній мірі відрізняється від минулого. В даний час консерватори, як і ліберали, виступають за свободу конкуренції, ринкові відносини, за обмеження державного втручання в економіку.

  Сучасний, новий консерватизм (неоконсерватизм) виник в 70-е роки XX століття і формувався на основі протистояння неолібералізму і соціалізму. З метою збереження влади і стабільності в суспільстві, неолібералізм і неоконсерватизм визнають навіть деякі соціалістичні ідеї, зокрема, про необхідність державного регулювання економіки, розвитку державних соціальних програм для підтримки прийнятного життєвого рівня населення.

  Неоконсерватори вимагають обмеження втручання держави в суспільне і економічне життя. Визначальною межею ідейно-політичних установок неоконсерватизма є його антидержавницька спрямованість — антіетатізм. Будучи традиційними захисниками великого капіталу, неоконсерватори виступають за збереження його привілейованого становища, проти високого обкладення податками великих монополістичних об'єднань, за згортання державних соціальних програм для бідних, за підвищення рівня експлуатації трудящих.

  Неоконсерватори переконані у тому, що держава не зобов'язана гарантувати гідне життя населення. Кожна людина, на їх думку, повинна сама піклуватися про себе, свою сім'ю, своїх близьких і не розраховувати на державну допомогу і підтримку. Виживати повинні сильні, а про «невдах», що перетворилися в люмпенів і що опустилися на дно суспільства, державі немає справи.

  Сучасна держава, на думку неоконсерваторів, повинна створювати рівність можливостей, але не рівність результатів. Таким чином, в ідеології консерватизму поєднуються традиційні цінності: сім'я, мораль, релігія, привілейоване положення правлячих класів з цінностями буржуазного суспільства — індивідуалізмом, свободою ринкових відносин.

  Ідеї рівності, соціальній справедливості виникли ще в глибокій старовині. На їх основі будувалися життя ранньохристиянських общин, їх ідеологія і культура. Теоретично і ідеологічно соціалізм оформився з Новий час в роботах західноєвропейських діячів: Т. Мора, Т. Кампанелла, Ш. Фур’є, Р. Оуена, А. Сен-Симона, Ж.-Ж. Руссо.

  Вони виступали з критикою феодального, а потім і буржуазного ладу, намагалися з утопічних позицій обґрунтувати новий суспільний ідеал-соціалізм. Вважаючи, що захищаючи суспільство в цілому, вони прагнули переконати багатих в необхідності соціальних перетворень з метою поліпшити становища бідних верств населення. Вони вважали, що заможні самі добровільно поділяться своїми багатствами з біднотою. Соціалісти-утопісти сподівалися домогтися практичної реалізації своїх ідей мирним шляхом і навіть за допомогою існуючих урядів. Зрозуміло, це були нездійсненні, утопічні надії.

  У XIX столітті з розвитком капіталізму формувався і зростав робочий клас, та його класова свідомість. Робітники розпочали економічну, а потім і політичну боротьбу за свої права. На базі вчення німецьких мислителів К. Маркса і Ф. Енгельса сформувалася ідеологічна течія - марксизм, яке стало ідеологією пролетаріату.

  До кінця XIX століття європейський соціалізм в основному втратив свою революційність. Європейські марксисти всі великі надії стали покладати на мирний, еволюційний шлях розвитку суспільства від капіталізму до соціалізму. Вони сподівалися, що за допомогою демократичних конституцій можна буде з часом встановити соціальної справедливості в суспільстві. Як конструктивна опозиція соціалісти поступово вбудовувалися в політичні системи своїх країн.

  Російські марксисти, на відміну від європейських, своєю ідеологією об'єднували робочий рух з революційною боротьбою за скидання монархічного і буржуазного ладу. Вони щиро вірили в можливість швидкої побудови справедливої держави, соціально орієнтованого суспільства. На рубежі XIX - XX століть в Росії з'явилося революційне марксистське вчення, розроблене В. І. Леніним — ленінізм, а на Заході — соціал-демократія.

  Прихильники Леніна — більшовики — розробляли стратегію і тактику революційного захоплення державної влади, знищення буржуазного ладу, націоналізації приватної власності, побудови загальнонародної держави. Перемога більшовиків в Росії в 1917 році дозволила на практиці здійснити ці ідеї. Проте зрештою будівництво справедливої загальнонародної держави не вийшло з причин об'єктивного і суб'єктивного характеру.

  Теоретики соціал-демократії — К. Каутський і Э. Бернштейн в основу свого вчення узяли доктрину «демократичного соціалізму», або соціалізму з «людським обличчям». На їх думку, соціалізм не є конкретним суспільним устроєм, а поступовий процес упровадження соціальної справедливості в суспільне життя. Соціал-демократи проповідують пріоритети мирних, еволюційних засобів досягнення рівності і соціальної справедливості, принцип поступового реформування буржуазного суспільства, пропагують ідеї відмови від класової боротьби заради соціального партнерства. Реалізацію цих принципів вони пов'язують з розвитком державного сектора економіки і соціальних програм для народу.

  Ленінізм і соціал-демократія зв'язують загальне генетичне коріння і ряд ціннісних установок: ідея рівності і братства всіх людей, заснована на соціальній справедливості, пріоритети суспільного над особистим, необхідності державного регулювання економіки і суспільного життя. Проте практична реалізація цих ідеологій зустрічає величезні труднощі як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру. Та все ж ідеї рівності і соціальної справедливості залишаються привабливими для багатьох людей.

  Фашизм як ідеологія виник в 20 — 30-і роки XX століття в Італії, а потім в Німеччині, Іспанії, Португалії і низці інших країн. Однією з причин його виникнення з'явилися наслідки суспільної кризи капіталізму, що розвивався в цей період. Перехід «вільного» капіталізму в монополістичний капіталізм супроводжувався у ряді країн поступовим поворотом від буржуазної демократії до політичної реакції, створенням сприятливих умов для появи правого перебігу консервативного екстремізму.

  В результаті поразки Німеччини і її союзників в Першій світовій війні в цих країнах критичних розмірів досягли військово-політична, економічна, соціальна і ідеологічна кризи. Зростання націоналізму і реваншизму, незадоволеність підсумками війни, масове безробіття і зубожіння значної частини населення, нездатність буржуазних урядів демократичним шляхом вивести суспільство з глибокої кризи створили умови появи фашизму.

  Для збереження свого панування фінансовий і військово-промисловий капітал переможених в світовій війні країн політично і економічно підтримав формування, а потім і прихід до влади фашистських партій. Правлячі класи сподівалися шляхом жорстокого придушення наростаючого робочого і демократичного руху, мілітаризації суспільства, розширення державно-монополістичного регулювання економіки, агресивної зовнішньої політики вивести свої держави з кризи, стабілізувати суспільство, зміцнити свою владу. До 1941 року майже вся Європа була скорена фашизмом.

  У чому ж суть ідеології фашизму? У ідейному плані — ідеологія, базою якої є расизм та елітаризм. Фашисти проповідували ідею «величі нації», вибраної «раси панів» арійського походження. Інші народи вони вважали неповноцінними, належними поневоленню або знищенню. Фашисти взяли на ідейне озброєння теорію німецького філософа Ф. Ніцше про право вищої раси зверглюдини в своїх інтересах відкидати норми суспільної моралі, забезпечувати панування сильних над слабкими. Фашистські теорії служили ідеологічним обґрунтуванням, що проводиться фашистами політики геноциду скорених народів, підміняли ідеї класової боротьби ідеями національної і расової ворожнечі.

  Особливе місце в структурі політичного режиму фашизму займала фашистська партія. Її відмінними рисами були жорстка строго ієрархічна вертикаль підпорядкування з культом вождя, поєднання масового терору з політикою соціальної демагогії, відкритий агресивний характер зовнішньої політики, активне зрощення з державним апаратом. Встановивши свою владу, фашисти ліквідовували виборче право і парламентські режими, заборонили діяльність політичних партій і організацій, ввели повний контроль над засобами масової інформації і політичну цензуру, знищили всі демократичні свободи, створили розгалужену систему політичного розшуку для інтернування, або ліквідації інакомислячих і т.д.

  У зовнішній політиці фашистські режими проводили політику агресії, «завоювання життєвого простору», експансіонізму. У внутрішній політиці фашистська ідеологія привела до створення тоталітарних держав на чолі з вождями: у Німеччині — А. Гітлера, в Італії — Б. Муссоліні, в Іспанії — Ф. Франко, в Португалії — А. Салазара.

  В сучасних умовах всі демократичні цивілізовані держави ведуть безкомпромісну боротьбу з рецидивами фашистської ідеології, добиваються її повного викоренення.

  Націоналізм в історії людства відомі різні етнічні групи населення: рід, плем'я, народність, нація. Для кожної такої етнічної спільності характерні певні суспільно-економічні формації: первіснообщинна, рабовласницька, феодальна, капіталістична. В процесі розвитку капіталізму і посилення економічних, політичних, культурних зв'язків, багато народів перетворюються в нації. Це ширша форма спільності людей, ніж народність, якісна нова соціальна освіта, що має свою структуру і ознаки.

  Нації мають наступні основні ознаки:

  1. Спільність економічного життя, єдиний внутрішній ринок, об'єднуючий воєдино всі райони країни.
  2. Єдність території, у межах розселення якого-небудь народу.
  3. Спільність мови і національного характеру.
  4. Спільність культури, етичних цінностей, звичаїв, традицій.

  Таким чином, нація — це стійка спільність, людей, що історично склалася на основі спільності економічного життя, території, мови, однорідності національного характеру, що виявляється в єдності і національній своєрідності її культури.

  Багато політологів визнають, що капіталізм, що розвивається, знає дві тенденції в національному питанні. Перша історична тенденція переважає в період становлення капіталізму і виявляється в національних рухах і створенні національних держав. Друга — виявляється в розвитку економічних і політичних відносин між націями, створенні інтернаціональної єдності капіталу, економічного життя, політики і т.д.

  Нації, об'єднані в держави, мають власні життєво важливі національні інтереси. Вони відносяться, перш за все, до проблем безпеки, територіальної цілісності держави, матеріального благополуччя народу, збереження мови, культури, моральних цінностей нації. Держави, створюючи нації, оберігаючи свій суверенітет, з повагою повинні відноситися до національних інтересів інших націй і держав. Нормальні міжнаціональні відносини існують між народами, не прагнучими проводити політику економічної, політичної, національної переваги одних націй над іншими. Разом з тим в умовах економічної, політичної, ідеологічної кризи в багатонаціональних державах еліти малих народів можуть спробувати завоювати владу, утворити самостійні багатонаціональні держави за допомогою ідей націоналізму.

  Націоналізм — це украй реакційна ідеологія, заснована на ідеях переваги, національної винятковості якого-небудь народу, прагненні створити для нього сприятливіші умови життя за рахунок інших народів за допомогою переважно силових дій. Націоналізм, зрештою, неминуче перероджується в сепаратизм, тероризм, фашизм. Націоналізм не має нічого спільного з природними національними інтересами якого-небудь народу.


  ВИСНОВКИ

  Аналітики широкого спектру країн Східної Європи,. Східної Азії,. Латинської. Америки в 90-х роках XX століття, зі свідчень. Р. Інглхарта, прийшли до висновку, що для демократизації країни недостатньо прийняття демократичної конституції. Слід враховувати взаємодію економічних і культурних чинників: економічний розвиток сприяє культурним змінам, які зміцнюють демократію, розвивають міжособистісну довіру, терпимість, сприяють також твердженням "постматеріальних» цінностей, серед яких важливе місце відводиться "самореалізації" особистості та участі в прийнятті політичних рішень.

  Складність феномена політичної культури полягає втому, що вона не зводиться до простої складової елементів мислення і поведінки в області політики, які не редукуються зі стану підйому або кризи загальної культури, тобто не випливає безпосередньо з рівня загальної культури суспільства - недарма інтелектуали Європи дивувалися, як міг прижитися фашизм з його примітивною політичною культурою на ґрунті німецького суспільства з традиціями духовних висот. Вагнера, Гете, Гейне, Гегеля.

  Динамічний стан політичної культури визначається конкретними умовами функціонування політичної сфери певної держави, зокрема політичним режимом здійснення влади. Політична культура окремої країни зазвичай формується в процесі переплетення різних ціннісних орієнтацій і способів політичної участі громадян, національних традицій, звичаїв, способів суспільного визнання людини, домінуючих форм спілкування еліти і електорату, а також інших обставин, які виражають стійкі риси цивілізаційного розвитку суспільства і держави.

  Базові цінності української політичної культури склалися під впливом найбільш потужних, що не втратили свого впливу і в даний час факторів. Перш за все до них можна віднести геополітичні причини, що виражаються, зокрема, в особливостях її лісостепового ландшафту, в наявності на більшій частині території різко континентального клімату, доступу до моря тощо. Впливаючи на життя багатьох поколінь, ці чинники (причини) визначили для значних, в основному сільських, верств населення основний ритм життєдіяльності, установки і ставлення до життя. Наприклад, в зимово-літні цикли сприяли поєднанню в українській людині поважності, критичної споглядальності і довготерпіння (викликаних тривалою пасивністю в зимовий період) з підвищеною активністю і навіть вибуховим характером (беруть витоки в необхідності багато встигнути за коротке літо). Власне вплив на домінуючі риси української політичної культури зробили і загальцивілізаційні фактори, які відобразили найпоказовіші форми організації спільного життя українців, їх базові цінності і орієнтири. Наприклад, до них можна віднести соціокультурну серединність між ареалами Сходу і Заходу; постійний пошук держави надзвичайних методів управління; потужний вплив візантійських традицій, що виразилося, наприклад, в домінуванні колективних форм соціального життя; відсутність традицій правової державності і низьку роль механізмів самоврядування і самоорганізації населення і т. ін. У XX ст. знищення тоталітарними режимами цілих соціальних верств (купецтва, гуманістичної інтелігенції, офіцерства) і народностей, відмова від ринкових регуляторів розвитку економіки, насильницьке впровадження комуністичної ідеології істотно трансформувало багато тенденцій у розвитку української цивілізації, порушило природні механізми відтворення українських традицій, розірвало спадкоємність поколінь і розвиток цінностей плюралістичного способу життя, деформувало міжкультурні зв'язки і відносини України зі світовим співтовариством.

  Отже, політична культура і політична свідомість виступають необхідними елементами будь-якої політичної системи суспільства. Будучи відповідними різновидами суспільної культури й свідомості, що мають власний предмет і механізм формування, вони характеризують духовну здатність людини до спеціалізованої політичної діяльності. За допомогою політичної культури та політичної свідомості індивід спроможний адаптуватися у політичному просторі і здійснювати у ньому специфічні функції соціальної взаємодії, політичної участі й управління.

  Вчення про політичну культуру як би підсумовує весь досвід існування політики як особливої сфери життєдіяльності суспільства і людини. Політична культура охоплює всі сфери політичного життя і включає культуру політичної свідомості, культуру політичної поведінки індивідів, груп, партій, культуру функціонування існуючих в даній країні політичних інститутів і організацій.


  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  ТЕМА 8. Політична свідомість і політична культура

  1. Баранівський В. Ф. Політологія [Текст] : підручник / В. Ф. Баранівський ; Нац. акад. упр. - Київ : НАУ, 2016. - 235 с.Бебик В.М., Головатий М.Ф., Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді. – К.: Український НДІ проблем молоді, 2007. – 112 с.
  2. Бойко О.Д. Політичне маніпулювання: навч. посіб. / Олександр Дмитрович Бойко. К.: Академвидав, 2010. – 432 с. (Серія "Альма-матер").
  3. Бурдяк В.І., Ротар Н.Ю. Політична культура, ідеологія, психологія: Навч. посіб. – Чернівці: Рута, 2006. – 104 с.
  4. Воронянський О.В. Політологія: підручник / [Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., Скубій І.В.]; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. - 179 с.
  5. Демчук П.О., Мандрагеля В.А. Російська політична культура: філос.-політол. трактат. – К. : Молодь, 2009. – 312 с.
  6. Дюверже Морис. Политические партии / Л.А. Зимина (пер.с фр.). – 4-е изд. – М. : Академический Проект; Трикста, 2007. – 540 с.
  7. Ігнатенко Т. С. Політика формування середнього класу: сутність, складові та пріоритетні напрями в Україні [Електронний ресурс] / Т. С. Ігнатенко // Бізнес Інформ. - 2018. - № 4. - С. 214-221.
  8. Закон України "Про Кабінет Міністрів України" [Текст] : станом на 10 трав. 2018 р. - офіц. вид. - Харків : Право, 2018. - 46, [1] с.
  9. Колодій А., Харченко В., Климансъка Л., Космина Я. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2007. – 584 с.
  10. Конституція України [Текст]: станом на 22 січ. 2018 р.: відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2018. - 70, [2] с.
  11. Нозик Р. Анархия, государство и утопия / Б. Пинскер (пер. с. английского). М.: ИРИСЭН, 2008. – 423 с.
  12. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: підручник для студ. вищ. закладів освіти. – 5-те вид., стер. – Л. : Новий Світ-2000, 2008. – 304 с.
  13. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. ‒ Т. 1. ‒ 516 с.
  14. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2017. ‒ Т. 2. ‒ 535 с.
  15. Політологія: підручник / [М. П. Требін та ін.]; за ред. проф. М. П. Требіна; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2018. – 460 с.
  16. Політологія: підручник / О.В. Бабкіна (ред.), В.П. Горбатенко (ред.). – 3-тє вид., перероб., доп. – К. : Академія, 2008. – 567 c.
  17. Реалізація державної молодіжної політики в Україні [Текст]: монографія / С. М. Домбровська [та ін.]. - Харків: Нац. ун-т цивіл. захисту України, 2018. - 197 с.
  18. Рябов с.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. – К.:Національний ін-т стратегічних досліджень. 2007. – 117с.
  19. Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій: монографія / В.Ф. Солдатенко, Т.А. Бевз, В.П. Горбатенко та ін. – К.: Парлам. вид-во, 2009. – 536 с.
  20. Цюрупа М.В., Ясинська В.С. Основи сучасної політології: підручник. – К.: Кондор, 2009. – 354 с.