Література для написання наукових робіт

 • 1. Основна література
 • 2. Додаткова література
 • 3. Електронні інформаційні ресурси

 • 1. Основна література

  Нормативні акти та першоджерела

  1. Вебер Макс. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Олександр Погорілий (пер.). – К. : Основи, 1998. – 534 с.
  2. Даль Роберт А. Поліархія. Участь у політичному житті та опозиція / О.Д. Білогорський (пер.з англ.). – Х. : Каравела, 2002. – 216 с.
  3. Дарендорф Ральф. У пошуках нового устрою : Лекції на тему політики свободи у ХХІ столітті / Анастасія Орган (пер.з нім.). – К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 110 с.
  4. Дюверже Морис.Политические партии / Л.А. Зимина (пер.сфр.). – 4-е изд. – М. : Академический Проект; Трикста, 2007. – 540 с.
  5. Дюги Леон.Конституционное право. Общая теорія государства. – Репр. воспр. изд. 1908 г. – О. : Юридична література, 2005. – XXX, 959 с.
  6. Закон України "Про Кабінет Міністрів України" [Текст] : станом на 10 трав. 2018 р. - офіц. вид. - Харків : Право, 2018. - 46, [1] с.
  7. Закон України "Про інформацію". Закон України "Про засади державної регіональної політики". Закон України "Про добровольче об'єднання територіальних громад" [Текст]. - Київ : Парламентське вид-во, 2018. - 49 с.
  8. Кін Дж. Громадянське суспільство : старі образи, нове бачення. – К. : К.І.С., Аналітично-дослідницький центр "АНОД", 2000. – 191 с.
  9. Конституція для Європи : конституційні акти Європейського Союзу / Геннадій Друзенко (заг.ред.), Галина Заворітня (пер.), Тарас Качка (пер.). – К. : Юстініан, 2008. – 520 c.
  10. Конституція України [Текст]: станом на 22 січ. 2018 р.: відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2018. - 70, [2] с.
  11. Липинський В. Суспільно-політичні твори (1908-1917) [Текст] / В. Липинський. Т. 1. - Київ : Український письменник, 2015. - 784 с.
  12. Парето Вильфредо. Компедиум по общей социологии / Государственный ун-т Высшая школа экономики / А.А. Зотов (пер.сит.). – 2-е изд. – М. : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008. – 512 с.
  13. Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування [Текст] : зб. мат-лівнаук.-практ. конф. - К. : [б. в.], 2013. - 160 с.
  14. Про засади державної регіональної політики [Текст] : закон України : станом на 18 берез. 2015 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парламент. вид-во, 2015. - 19 с. - (Серія "Закони України").
  15. Рудкевич О.М. Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження [Текст] : монографія / Олег Рудакевич ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т. : ТНЕУ, 2013. - 350 с.
  16. Стриєк Т. Невловні категорії. Нариси про гуманітаристику, історію і політику в сучасних Україні, Польщі та Росії [Текст] / ТомашСтриєк ; [пер. з пол. : А. Павлишин та ін. ; наук. ред. В. Склокін]. - Київ : Ніка-Центр, 2015. - 319 с.

  17. Підручники

  18. Аляєв Г.Є. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Є. Аляєв. - Вид. 3-тє, випр. та допов. - Полтава : АСМІ, 2012. - 319 с.
  19. Баранівський В. Ф. Політологія [Текст] : підручник / В. Ф. Баранівський ; Нац. акад. упр. - Київ : НАУ, 2016. - 235 с.
  20. Історія політичної думки : підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.]. – Л. : «Новий світ – 2000», 2016. – 1000 с.
  21. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів : «Новий Світ–2000», 2017. – Т.1.: Від зародження до початку XX ст. ‒ 404 с.
  22. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів : «Новий Світ–2000», 2017. – Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 598 с.
  23. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. ‒ Т. 1. ‒ 516 с.
  24. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2017. ‒ Т. 2. ‒ 535 с.
  25. Політологія [Текст] : підручник / [М. П. Требін та ін.] ; за ред. проф. М. П. Требіна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 414 с.
  26. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Коваль І. М. та ін.]. - Х. : Фоліо, 2012. - 410 с.
  27. 26. Політологія: підручник // Л.М. Димитрова, ред.,С.О. Кисельов, М.Ф.Шевченко та ін.; МОН України - Київ: "Знання", - 2009р. сШифр Ф/П 503
  28. Політологія: підруч. для студ. ВНЗ // за ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка - К.: Академія, - 2010р. 567с.Шифр Ф/П 504
  29. Політологія : підручник / М.М. Вегеш (ред.). – 3-тє вид., перероб. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 384 с. Шифр Ф/П 504
  30. Рудич Феликс Михайлович Політологія: Підручник для студ. ВНЗ -К.: Либідь, - 2009р. 479с. Шифр Ф/Р 832
  31. Рудько С.О. Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини [Текст] : підруч. з курсу / Рудько Сергій Олексійович. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2015. - 297 с.
  32. Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України [Текст] : підручник / Людмила Чекаленко ; [за наук. ред. М. А. Кулініча] ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України. - 2-ге вид., допов. і оновл. - Київ : LAT&K, 2015. – 477 с.
  33. Цюрупа М.В., Ясинська В.С. Основи сучасної політології : підручник. – К. : Кондор, 2009. – 354 с.

  34. Навчальні посібники

  35. Алєксєєнко І.В. Міжнародні політичні процеси : навч. посібник. – Донецьк : Норд-Прес, 2009. – 289 с.
  36. Бурдяк В.І., Ротар Н.Ю. Політична культура, ідеологія, психологія : навч. посіб. – Чернівці : Рута, 2006. – 104 с.
  37. Гелей С. Д. Політологія [Текст] : навчальний посібн. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - 9-те вид., переробл. і доп. - Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. - 370 с. Шифр Ф/Г 311
  38. Гендерна політика [Текст]: навч. посіб. для студ. вузів III-IV рівнів акредитації . - Миколаїв: Прокопчук Т. О., 2014. - 244 с.
  39. Горбач О. Н. Політологія [Текст] : навч. посіб. / Олександр Горбач, Руслан Демчишак ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 3-тє вид., допов. та перероб. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 259 с.
  40. Ігнатьєва Т. В. Геополітика України в категоріях і поняттях: минуле та сучасність [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ спец. "Політологія", "Історія України"] / Тетяна Ігнатьєва. - Кам'янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2015. - 111 с.
  41. Кочубей Л.О. Виборчі технології : навч. посіб. для студ. ВНЗ. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. – 332 с.
  42. Кусок Л.М., Ткач О.І. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях: Навч. - метод. посіб. // Київський славістичний університет - Київ: - 2006р. 187с. Шифр Ф/К 945
  43. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Державна служба в Україні : навч. посіб.Державна служба в Україні: навч. посіб. – Вид. 3-тє, доп. і переробл. – К. : Дакор, 2009. – 560 с.
  44. Ліпкан В.А.Національна безпека України: навч. посібник. – 2-ге вид. – К. : КНТ, 2009. – 574 c.
  45. Мальцева О. В. Політологія [Текст] : навч. посіб. / О. В. Мальцева, Г. М. Марінова ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". - Маріуполь : ПДТУ, 2015. - 159 с.
  46. Муляр В. І. Політологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / Муляр В. І., Загурська-Антонюк В. Ф., Панасюк Н. В. ; [за заг. ред. В. І. Муляра] ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : Волинь, 2015. - 154 с.
  47. Недбай В.В. Світова політика сучасності [Текст] : навчальний посібн. / В. В. Недбай. - Миколаїв : Швець В. Д., 2015. - 240 с.
  48. Пиріг П. В. Україна та європейська політика. Самостійна робота студентів [Текст]: навч. посіб. / П. В. Пиріг. - Київ: ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Київська гуманітарна академія", 2014. - 60 с.
  49. Політологічний енциклопедичний словник : Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / В.П.Горбатенко, А.П.Саприкін, Ю.С.Шемшученко та ін. – К. : Генеза. 2007. – 395 с.
  50. Політичні партії як суб’єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації: навч. посіб. / Е.А. Афонін, Ю.С. Ганжуров, О.І. Крюков та ін. – К. : Парлам. вид-во, 2008. – 416 с.
  51. Політологія. Політичні системи в умовах демократизації: тексти лекцій для студ. усіх спец. і форм навчання / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К. : КНУБА, 2009. – 88 с.
  52. Політологія: Навч. посіб. // За заг. ред. М.П.Гетьманчука - Київ: "Знання", - 2011р. 415с. Шифр Ф/П 504
  53. Політологія: хрестоматія: навч. посіб. для студ. ВНЗ // за ред. М.П. Гетьманчука; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів: 2011р. – 598с. Шифр Ф/П 504
  54. Почепцов Г.Г. Інформаційна політика : навч.посібн. / Г.Г. Почепцов, С.А. Чукут. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 663 с.
  55. Прикладна політологія : навч. посіб. / В.П. Горбатенко (ред.). – К. : Академія, 2008. – 472 с.
  56. Санжаров С.М. Історія вчень про державу і право. Від найдавніших часів до початку ХІХ століття: навч. посіб. / Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. – Луганськ, 2008. – 148 c.
  57. Сучасні міжнародні системи та глобальний розвиток (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри) [Текст]: [навч. посіб.] / [уклад.] Соснін О.В., Воронкова В. Г., Постол О. Є. – Київ: Центр навч. літ., 2015. – 554 с.
  58. Рудич Ф.М., Балабан Р.В., Ганжуров Ю.С. та ін. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні : навч. пос. для студ. ВНЗ. – К. : Либідь, 2008. – 439 с.
  59. Федуняк С.Г. Діяльність європейських та євроатлантичних інститутів у сфері безпеки: навч. пос. для студ. ВНЗ. – Чернівці : Рута, 2008. – 327 с.
  60. Чернега О.Б., Іваненко І.А. НАТО та система міжнародної безпеки: навч. посіб. – Донецьк, 2009. – 228 с.
  61. Шергін С.О. Політологія міжнародних відносин [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Шергін ; Дип. акад. України при М-ві закордон. справ України. - К. : Дип. акад. України при МЗС України, 2013. - 200 с

  62. 2. Додаткова література

   Монографії

  63. Алексеева Т. А. Современные политические теории / Т.А. Алексеева. – М. : РОССПЗН, 2006. – 343 с.
  64. Бебик В.М., Головатий М.Ф., Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді. – К. : Український НДІ проблем молоді, 2007. – 112 с.
  65. Березовська-Чміль О. Соціальна політика та механізми її реалізації в Україні (політологічний аналіз) [Текст] : монографія / Олена Березовська-Чміль; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. - 167 с.
  66. Бучин М.А. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні : монографія. – Л. : ЛІСВ, 2009. – 231 с.
  67. Васильчук Є. О. Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України [Текст] : монографія / Є. О. Васильчук. - 2-ге вид., випр. і допов. - Черкаси : Ольга Вовчок [вид.], 2015. – 414 с.
  68. Висоцький О.Ю.Політична влада в Україні: проблеми легітимації та модернізації [Текст] : [монографія] / О. Ю. Висоцький. - Д. : Інновація, 2012. - 130 с.
  69. Грабовський О. І. Державна політика України у сфері соціально-економічного розвитку в контексті європейської інтеграції / Грабовський Олександр Ігорович ;, Львів. - Львів : Регіон. ін-т держ. упр. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2018.
  70. Гирич І.Б. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст]: [монографія] / Ігор Гирич. - Київ: Український письменник, 2014. - 494с.
  71. Демчук П.О., Мандрагеля В.А. Російська політична культура: філософсько-політологічний трактат. – К. : Молодь, 2009. – 312 с.
  72. Дмитренко М.А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К. : Знання України, 2008. – 544 с.
  73. Етнополітична карта світу XXI століття : Методичний і предметний коментар. – Тернопіль : Мандрівець, 2006. – 240 с.
  74. Жижко С.А. Нація як спільнота. – К. : Дніпро. 2008. – 808 с.
  75. Заброда Д. Г. Адміністративно-правові засоби забезпечення реалізації державної антикорупційної політики в Україні [Текст]: моногр. / Д. Г. Заброда. - Сімферополь: Кримнавчпеддержвидав, 2014. - 392 с.
  76. Заворотченко Т. М. Політичні права і свободи людини й громадянина в Україні: теоретичні основи і проблеми реалізації [Текст] : моногр. / Т. М. Заворотченко. - Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. - 424 с.
  77. Інформаційна складова державної політики та управління [Текст]: монографія / [Соловйов С. Г. та ін.; заг. ред. Грицяк Н. В.]; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, каф. інформ. політики та електрон. урядування. – Київ: К. І. С., 2015. – 318 с.
  78. Корнієнко В.О., Денисюк С.Г. Імідж політичного лідера : проблеми формування та практичної реалізації : монографія. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2009. – 144 с.
  79. Коротков Д.С. Політична еліта України: становлення та розвиток у виборчому процесі [Текст] : монографія / Коротков Д. С. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. - 207 с.
  80. Кресіна І.О., Балан С.В. Політична відповідальність : суть, ознаки, особливості : наук. вид. – К., 2009. – 68 с.
  81. Кривицька О.В. Демаркаційні лінії в етнополітичному просторі України [Текст] : [монографія] / Олена Кривицька ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАНУ, 2015. - 325 с.
  82. Лозинський Олег Михайлович. Психологія політичної корупції [Текст]: монографія / О. М. Лозинський; Львів. держ. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права, психології та економіки, Ф-т психології. - Львів: Ліга Прес, 2014. - 306 с.
  83. Реалізація державної молодіжної політики в Україні [Текст]: монографія / С. М. Домбровська [та ін.]. - Харків: Нац. ун-т цивіл. захисту України, 2018. - 197 с.
  84. Рудкевич О.М. Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження [Текст] : монографія / Олег Рудакевич ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т. : ТНЕУ, 2013. - 350 с.
  85. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. – К. : Національний ін-т стратегічних досліджень, 2007. – 117 с.
  86. Сліпець П.П. Політичні цінності: теорія і методологія пізнання та реалізації. – К. : Знання України, 2009. – 251 с.
  87. Сопілко І. М. Державна інформаційна політика України: стан та шляхи реалізації [Текст]: монографія / І. М. Сопілко. - Київ: МП Леся, 2014. - 424 с.
  88. Ткач В.Ф. Антитерористична політика: світовий і національний контексти [Текст] : монографія / Володимир Ткач. - К. : Ун-т "Україна", 2013. - 192 с.
  89. Трипольський В.О. Демократія і влада. – К. : Парламентське вид-во, 2007. – 174 с.
  90. Україна у системі міжнародної безпеки : монографія / Я.Б. Базилюк, О.С. Бодрук, Д.Ю. Венцковський та ін., О.С. Власюк (заг. ред.). – К. : Фоліант: Стилос, 2009. – 572 с.
  91. Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико-політологічний дискурс [Текст]: монографія. - Запоріжжя : Інтер-М, 2018.

  92. Наукові статті

  93. Боринська О. Моніторинг виборчого процесу як сприяння розвитку демократії // Політ. менеджмент. – 2009. – № 1. – С. 79-86.
  94. ВільчинськийЮ. Комунізм як теорія і практика // Філософ. думка. – 2007. – № 2. – С. 125-141.
  95. Ігнатенко Т. С. Політика формування середнього класу: сутність, складові та пріоритетні напрями в Україні [Електронний ресурс] / Т. С. Ігнатенко // Бізнес Інформ. - 2018. - № 4. - С. 214-221.
  96. Каріх І. Культурна політика як інструмент політики національної безпеки України [Електронний ресурс] / І. Каріх // Evropsky politicky a pravni diskurz. - 2017. - Vol. 4, Iss. 2. - С. 136-140.
  97. Костицький М.В. Соціальні проблеми сучасного етапу творення української держави і права як проблеми людинознавчі // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права / редкол: Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа, М.В. Костицький та ін. – К. : КНУВС, 2009. – С. 6-9.
  98. Котіна Г. М. Зовнішні державні запозичення в Україні: політика формування та загрози використання [Електронний ресурс] / Г. М. Котіна, Н. Ю. Скрипка, М. М. Степура // Бізнес Інформ. - 2018. - № 4. - С. 275-285.
  99. Майдан про Росію [Текст]: громадсько-політ. видання. - Луцьк: МКФ "Християнське життя", 2014. - 152 с.
  100. Малкіна Г. Політична відповідальність глави держави // Політ. менеджмент. – 2008. – № 2. – С. 42-50.
  101. Павлишин О.В. Теоретико-методологічні проблеми правового забезпечення політичних процесів в Україні // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права / редкол. : Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа, М.В. Костицький; передмова О.М. Джужі. – К. : КНУВС, 2008. – С.131-133.
  102. Підскальна О. Мультикультуралізм: політика визнання чи перерозподілу? [Електронний ресурс] / О. Підскальна // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. - 2018. - Вип. 17. - С. 58-65.
  103. Радченко Л. Політичні інтереси як основа політичної діяльності // Політ. менеджмент. – 2008. – № 1. – С. 87-93.
  104. Регіональний розвиток та державна регіональна політика в Україні: стан і перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських стандартів політики [Текст]: аналітичний звіт. - Київ: [б. в.], 2014. - 452 с.
  105. Тараненко Г. Г. Зовнішня політика України в умовах сучасних викликів глобальної і регіональної безпеки [Електронний ресурс] / Г. Г. Тараненко // Politology bulletin. - 2018. - Iss. 80. - С. 61-67.

  106. Тези доповідей та матеріали конференцій

  107. Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. пр. Вип. 73, ч. 2 / Ред. : Л.В. Губерський. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2008. – 275 с.
  108. Актуальні проблеми розвитку правової системи України : зб. мат. круглого столу (Київ, 26.03.2014 р.) // МВС України, МОН України, НАВС, ННІПП - Київ: ПП"МАРТ", - 2014 р. 126с. Шифр Х/А 437
  109. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави: збірник наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 червня 2008 р. / Черкаська обласна держ. адміністрація ; Черкаська обласна рада ; Черкаський національний ун-т ім. Б.Хмельницького / А.І. Кузьмінський (ред.рада) – Черкаси : Видавничий відділ ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2008. – 338c.
  110. Глобальні виклики на Євразійському просторі: перспективи України, V Конвент МАСПН (Україна) [Текст] : 14-15 травня 2015 року. - Київ : [б. в.], 2015. - 256 с.
  111. Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи : матеріали Другої звітної наук. конф., 29 лютого 2008 р. / Т.В. Курило (упоряд.). – Л., 2008. – 424с.
  112. "Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку", всеукраїнська науково-практична конференція (2018 ; Херсон). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку", 9-10 лютого 2018 р. [Текст] / Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, Півден. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України ; [редкол.: О. С. Саінчин та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2018. - 123 с.
  113. Міжнародна науково-практична конференція вчених, студентів і практиків "Теорія та практика лідерства у сучасному суспільстві" / В.В. Шконда (гол.ред.). – Донецьк : Норд-Прес, 2009. – 444 с.
  114. Політична наука. Контури міждисциплінарного перетину [Текст]: тема IV Конвента МАСПН (Україна) м. Одеса, 20-21 березня 2014 р. - Одеса: Гельветика, 2014. - 340 с.
  115. Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України : наук.-практ. інтернет-конференція (Київ,23 січня 2014) // Редкол.:В.В.Коваленко (відп. ред.), В.В.Чєрнєй, В.В.Сокуренко, Ю.В Опалинський; МВС України, НАВС - Київ: - 2014 р. 193с. Шифр Х620/П680
  116. Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування [Текст] : зб. мат-лівнаук.-практ. конф. - К. : [б. в.], 2013. - 160 с.
  117. Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього [Текст] : зб. тез XVI Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 15 квіт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Харків. асоц. політологів ; [редкол.: А. П. Гетьман (голова) та ін.]. - Харків : Право, 2015. – 366 с.

  118. Антології, енциклопедії та словники

  119. Абетка української політики : Довідник. – К. : Смолоскип, 2005. – 328 с.
  120. Великий енциклопедичний юридичний словник / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Ю.С. Шемшученко (ред.). – К. : Юридична думка, 2007. – 992 с.
  121. Бориславська О. М. Організація державної влади в сучасному світі [Текст] : конституц.-прав. енцикл. : усі держави світу / О. М. Бориславська, С. В. Різник. – Л. : ПАІС, 2013. – 454 с.
  122. Короткий оксфордський політичний словник : Пер. з англ. / ІенМаклін (ред.), АлістерМакмілан (ред.). – 2. вид. – К. : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2006. – 789 с.
  123. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]; за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 492 с.
  124. Політична енциклопедія [Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; редкол.: Ю. Левенець (голова) [та ін.] ; [упоряд. Ю. Шаповал]. - К. : Парламент. вид-во, 2011. - 808 с.
  125. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2014. – 766 с.
  126. Політологія: Темат. словник основних категорій і понять // Гвоздік О.І., Аандрєєв О.О., Кравець В.М. та ін.; МВС України, НАВС, Каф-ра філософії права та юрид. логіки. – Київ: 2011р. – 47с. Шифр Ф/П 504
  127. Сучасна політична лексика : енциклопедичний словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 396 с.
  128. Ткач О.І. Політологія. Термінологічний словник [Текст] : [навч. посіб.] / Ткач Олег Іванович, Костів Петро Річард ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Ун-т "Україна", 2012. - 196 с.
  129. Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2014. – 779 с.

  3. Електронні інформаційні ресурси

  1. Інтернет-видання Журнал "Політична думка" / Режим доступу: http://www.politdumka.kiev.ua.
  2. Козаков В.М. Соціальний зміст і ціннісні засади державного управління // Державне будівництво. – № 1. – 2006. – Електронне наукове фахове видання.
  3. "Материк – информационный портал" / Режим доступа : http://materik.ru .
  4. "Парадигма – сетевой клуб социологов" / Режим доступа: http://sociology.extrim.ru .
  5. Ушков А. Сравнительная политология / Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/ush_srav.php.
  6. Центр знаний по правам человека / Режим доступа: http://www.humanrights.gov.ua.
  7. Електронний ресурс / Режим доступу : IndependentView: http://www.i-view.com.ua.