Література навчальна

 • 1. Рекомендована література до тем з навчальної дисципліни «Політологія»
 • 2. Загальний список рекомендованої літератури з навчальної дисципліни «Політологія»

 • Рекомендована література до тем з навчальної дисципліни «Політологія»


  Тема 1. Предмет, методи та функції політології

  1. Баранівський В. Ф. Політологія [Текст] : підручник / В. Ф. Баранівський ; Нац. акад. упр. - Київ : НАУ, 2016. - 235 с.Бойко О.Д. Політичне маніпулювання: навч. посіб. / Олександр Дмитрович Бойко. К.: Академвидав, 2010. – 432 с. (Серія "Альма-матер").
  2. Воронянський О.В. Політологія: підручник / [Воронянський О.В., Кулішенко Т.Ю., Скубій І.В.]; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. - 179 с.
  3. Гелей С. Д. Політологія [Текст] : навчальний посібн. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - 9-те вид., переробл. і доп. - Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. - 370 с. Шифр Ф/Г 311
  4. Даль Роберт А. Поліархія. Участь у політичному житті та опозиція / О.Д. Білогорський (пер.з англ.). – Х. : Каравела, 2002. – 216 с.
  5. Дарендорф Ральф. У пошуках нового устрою: Лекції на тему політики свободи у ХХІ столітті / Анастасія Орган (пер.з нім.). – К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 110 с.
  6. Дюверже Морис. Политические партии / Л.А. Зимина (пер.с фр.). – 4-е изд. – М. : Академический Проект; Трикста, 2007. – 540 с.
  7. Горбач, О. Н. Політологія [Текст] : навч. посіб. / Олександр Горбач, Руслан Демчишак ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 3-тє вид., допов. та перероб. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 259 с
  8. Конституція України [Текст]: станом на 22 січ. 2018 р.: відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2018. - 70, [2] с.
  9. Кулагін Ю.І., Полурез В. І. Політологія. Практикум: навч. посіб. / Ю. І. Кулагін, В. І. Полурез; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. — 231 с.
  10. Мальцева, О. В. Політологія [Текст] : навч. посіб. / О. В. Мальцева, Г. М. Марінова ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". - Маріуполь : ПДТУ, 2015. - 159 с.
  11. Муляр В. І. Політологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / Муляр В. І., Загурська-Антонюк В. Ф., Панасюк Н. В. ; [за заг. ред. В. І. Муляра] ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : Волинь, 2015. - 154 с.Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: підручник для студ. вищ. закладів освіти. – 5-те вид., стер. – Л. : Новий Світ-2000, 2008. – 304 с.
  12. Воронянський О.В. Політологія [Текст]: підручник / [Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., Скубій І. В.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. - 179 с.
  13. Політологія: підручник / [М. П. Требін та ін.]; за ред. проф. М. П. Требіна; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2018. – 460 с.
  14. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. Кременя В.Г., Горлача М.І. – К.; Харків: Єдинорог, 2007. – 640 с.
  15. Політологія: підручник / О.В. Бабкіна (ред.), В.П. Горбатенко (ред.). – 3-тє вид., перероб., доп. – К. : Академія, 2008. – 567 c.
  16. Політологія: підручник / М.М. Вегеш (ред.). – 3-тє вид., перероб. і доповн. – К.: Знання, 2008. – 384 с.
  17. Стриєк Т. Невловні категорії. Нариси про гуманітаристику, історію і політику в сучасних Україні, Польщі та Росії [Текст] / ТомашСтриєк ; [пер. з пол. : А. Павлишин та ін. ; наук. ред. В. Склокін]. - Київ : Ніка-Центр, 2015. - 319 с.
  18. Цюрупа М.В., Ясинська В.С. Основи сучасної політології: підручник. – К.: Кондор, 2009. – 354 с.

  Тема 2. Політика як соціальне явище. Історія розвитку політичної думки

  1. Бжезінський 3. Велика Шахівниця. – Л., Ів-Фр.: Лілея-НВ, 2004. – 236 с.
  2. Вебер Макс. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Олександр Погорілий (пер.). – К. : Основи, 1998. – 534 с.
  3. Воронянський О.В. Політологія: підручник / [Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., Скубій І.В.]; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. - 179 с.
  4. Винниченко й українська соціал-демократія: (зб. док. та матеріалів) / В.С. Лозинський (упоряд. та авт. передмова). – К. : Парламентське видавництво, 2008. – 248 с.
  5. Гелей С. Д. Політологія [Текст] : навчальний посібн. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - 9-те вид., переробл. і доп. - Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. - 370 с. Шифр Ф/Г 311
  6. Горбач, О. Н. Політологія [Текст] : навч. посіб. / Олександр Горбач, Руслан Демчишак ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 3-тє вид., допов. та перероб. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 259 с
  7. Даль Роберт А. Поліархія. Участь у політичному житті та опозиція / О.Д. Білогорський (пер.з англ.). – Х. : Каравела, 2002. – 216 с.
  8. Дарендорф Ральф. У пошуках нового устрою: Лекції на тему політики свободи у ХХІ столітті / Анастасія Орган (пер.з нім.). – К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 110 с.
  9. Дюверже Морис. Политические партии / Л.А. Зимина (пер.с фр.). – 4-е изд. – М. : Академический Проект; Трикста, 2007. – 540 с.
  10. Дюги Леон. Конституционное право. Общая теория государства. – Репр. воспр. изд. 1908 г. – О. : Юридична література, 2005. – XXX, 959 с.
  11. Історія політичної думки : підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.]. – Л. : «Новий світ – 2000», 2016. – 1000 с.
  12. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів : «Новий Світ–2000», 2017. – Т.1.: Від зародження до початку XX ст. ‒ 404 с.
  13. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів : «Новий Світ–2000», 2017. – Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 598 с.
  14. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. ‒ Т. 1. ‒ 516 с.
  15. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2017. ‒ Т. 2. ‒ 535 с.
  16. Політологія: підручник / [М. П. Требін та ін.]; за ред. проф. М. П. Требіна; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2018. – 460 с.
  17. Кін Дж. Громадянське суспільство: старі образи, нове бачення. – К.: К.І.С.: Аналітично-дослідницький центр "АНОД", 2000. – 191 с.
  18. Колодій А., Харченко В., Климансъка Л., Космина Я. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2007. – 584 с.
  19. Кулагін Ю.І., Полурез В. І.. Політологія. Практикум: навч. посіб. / Ю. І. Кулагін, В. І. Полурез; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. — 231 с.
  20. Лейн Дэвид. Подъем и упадок государственного социализма: Индустриальное общество и социалистическое государство / И. Беляева (пер.с англ.), С. Иващенко (пер.с англ.). – К.: Институт социологии НАН Украины; Харьковский национальный ун-т им. В.Н.Каразина, 2006. – 256 с.
  21. Нозик Р. Анархия, государство и утопия / Б. Пинскер (пер. с. английского). М.: ИРИСЭН, 2008. – 423 с.
  22. Парето Вильфредо. Компедиум по общей социологии / Государственный ун-т Высшая школа экономики / А.А. Зотов (пер.с ит.). – 2-е изд. – М. : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008. – 512 с.
  23. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: підручник для студ. вищ. закладів освіти. – 5-те вид., стер. – Л. : Новий Світ-2000, 2008. – 304 с.
  24. Политология: учебник для студ. вузов, обуч. по гуманитарным и социально-экон. спец. / В.К. Мокшин (ред.). – М.: Академический Проект, 2008. – 606 с.
  25. Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2014. – 779 с.
  26. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. Кременя В.Г., Горлача М.І. – К.;Харків:Єдинорог, 2007. – 640 с.
  27. Політологія: підручник / О.В. Бабкіна (ред.), В.П. Горбатенко (ред.). – 3-тє вид., перероб., доп. – К. : Академія, 2008. – 567 c.
  28. Політологія: підручник / М.М. Вегеш (ред.). – 3-тє вид., перероб. і доповн. – К.: Знання, 2008. – 384 с.
  29. Романюк А.С. Історія західних політичних вчень : Політичні доктрини ХХ-початку ХХІ ст. : Навч. посіб. Рекомендовано МОН / А.С. Романюк. – К. : Знання, 2011. – 255 с.
  30. Сучасна політична лексика : енциклопедичний словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 396 с.
  31. Цюрупа М.В., Ясинська В.С. Основи сучасної політології: підручник. – К.: Кондор, 2009. – 354 с.

  Тема 3. Влада в політичному житті суспільства. Політичні режими

  1. Бойко О.Д. Політичне маніпулювання: навч. посіб. / Олександр Дмитрович Бойко. К.: Академвидав, 2010. – 432 с. (Серія "Альма-матер").
  2. Боринська О. Моніторинг виборчого процесу як сприяння розвитку демократії // Політ. менеджмент. – 2009. – № 1. – с. 79-86.
  3. Винниченко й українська соціал-демократія: (зб. док. та матеріалів) / В.С. Лозинський (упоряд. та авт. передмова). – К. : Парламентське видавництво, 2008. – 248 с.
  4. Воронянський О.В. Політологія: підручник / [Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., Скубій І.В.]; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. - 179 с.
  5. Грабовський О. І. Державна політика України у сфері соціально-економічного розвитку в контексті європейської інтеграції / Грабовський Олександр Ігорович ;, Львів. - Львів : Регіон. ін-т держ. упр. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2018.
  6. Данильян О. Г. Політична влада як механізм регулювання конфліктів у сучасних суспільствах [Електронний ресурс] / О. Г. Данильян // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - 2014. - № 4. - С. 7-14.
  7. Інформаційна складова державної політики та управління [Текст]: монографія / [Соловйов С. Г. та ін.; заг. ред. Грицяк Н. В.]; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, каф. інформ. політики та електрон. урядування. – Київ: К. І. С., 2015. – 318 с.
  8. Колодій А., Харченко В., Климансъка Л., Космина Я. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2007. – 584 с.
  9. Кравченко А. И. Політологія : учебник / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М.: Проспект, 2008. – 444 с.
  10. Кулагін Ю.І., Полурез В. І. Політологія. Практикум: навч. посіб. / Ю. І. Кулагін, В. І. Полурез; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. — 231 с.
  11. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: підручник для студ. вищ. закладів освіти. – 5-те вид., стер. – Л. : Новий Світ-2000, 2008. – 304 с.
  12. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. Кременя В.Г., Горлача М.І. – К.;Харків:Єдинорог, 2007. – 640 с.
  13. Політологія: підручник / О.В. Бабкіна (ред.), В.П. Горбатенко (ред.). – 3-тє вид., перероб., доп. – К. : Академія, 2008. – 567 c.
  14. Політологія: підручник / [М. П. Требін та ін.]; за ред. проф. М. П. Требіна; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2018. – 460 с.
  15. Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій: монографія / В.Ф. Солдатенко, Т.А. Бевз, В.П. Горбатенко та ін. – К.: Парлам. вид-во, 2009. – 536 с.
  16. Реалізація державної молодіжної політики в Україні [Текст]: монографія / С. М. Домбровська [та ін.]. - Харків: Нац. ун-т цивіл. захисту України, 2018. - 197 с.
  17. Телешун с.О., Рейтерович І.В. Вплив фінансово-політичних груп на прийняття стратегічних рішень у сфері політики та економіки: українські реалії: монографія. – К.; Херсон, 2008. – 151 с.
  18. Трипольський В.О. Демократія і влада. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 174 с.
  19. Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико-політологічний дискурс [Текст]: монографія. - Запоріжжя : Інтер-М, 2018.
  20. Цюрупа М.В., Ясинська В.С. Основи сучасної політології: підручник. – К.: Кондор, 2009. – 354 с.

  Тема 4. Політичні відносини

  1. Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. пр. Вип. 73, ч. 2 / Ред.: Л.В. Губерський. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2008. – 275 с.
  2. Бойко О.Д. Політичне маніпулювання: навч. посіб. / Олександр Дмитрович Бойко. К.: Академвидав, 2010. – 432 с. (Серія "Альма-матер").
  3. Васильчук Є. О. Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України [Текст] : монографія / Є. О. Васильчук. - 2-ге вид., випр. і допов. - Черкаси : Ольга Вовчок [вид.], 2015. – 414 с.
  4. Воронянський О.В. Політологія: підручник / [Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., Скубій І. В.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. - 179 с.
  5. Гаєк Ф.А. Конституція свободи. – Львів: Літопис, 2002. – 556 с.
  6. Гонюкова Л.В., Максимець Б.М. Суспільно-політичні об’єднання: теорія і практика: навч.-метод. посібник. – К. : Генеза, 2009. – 234 с.
  7. Горбач О. Н. Політологія [Текст] : навч. посіб. / Олександр Горбач, Руслан Демчишак ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 3-тє вид., допов. та перероб. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 259 с.
  8. Ігнатенко Т. С. Політика формування середнього класу: сутність, складові та пріоритетні напрями в Україні [Електронний ресурс] / Т. С. Ігнатенко // Бізнес Інформ. - 2018. - № 4. - С. 214-221.
  9. Кін Дж. Громадянське суспільство: старі образи, нове бачення. – К.: К.І.С.: Аналітично-дослідницький центр "АНОД", 2000. – 191 с.
  10. Колодій А., Харченко В., Климансъка Л., Космина Я. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2007. – 584 с.
  11. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: Подходы, решения, технологии. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 272 с.
  12. Нозик Р. Анархия, государство и утопия / Б. Пинскер (пер. с. английского). М.: ИРИСЭН, 2008. – 423 с.
  13. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: підручник для студ. вищ. закладів освіти. – 5-те вид., стер. – Л. : Новий Світ-2000, 2008. – 304 с.
  14. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. ‒ Т. 1. ‒ 516 с.
  15. Муляр В. І. Політологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / Муляр В. І., Загурська-Антонюк В. Ф., Панасюк Н. В. ; [за заг. ред. В. І. Муляра] ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : Волинь, 2015. - 154 с.
  16. Політологія: підручник / [М. П. Требін та ін.]; за ред. проф. М. П. Требіна; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2018. – 460 с.
  17. Політологія: підручник / О.В. Бабкіна (ред.), В.П. Горбатенко (ред.). – 3-тє вид., перероб., доп. – К. : Академія, 2008. – 567 c.
  18. Політологія: підручник / М.М. Вегеш (ред.). – 3-тє вид., перероб. і доповн. – К.: Знання, 2008. – 384 с.
  19. Сліпець П.П. Політичні цінності: теорія і методологія пізнання та реалізації. – К.: Знання України, 2009. – 251 с.
  20. Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій: монографія / В.Ф. Солдатенко, Т.А. Бевз, В.П. Горбатенко та ін. – К.: Парлам. вид-во, 2009. – 536 с.
  21. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: навч. посіб. – 3-тє вид., доповн. та виправл. – Л.: Новий Світ-2000, 2009. – 357 с.
  22. Цюрупа М.В., Ясинська В.С. Основи сучасної політології: підручник. – К.: Кондор, 2009. – 354 с.

  Тема 5. Людина і політика

  1. Актуальні проблеми розвитку правової системи України : зб. мат. круглого столу (Київ, 26.03.2014 р.) // МВС України, МОН України, НАВС, ННІПП - Київ: ПП"МАРТ", - 2014 р. 126с. Шифр Х/А 437
  2. Баранівський В. Ф. Політологія [Текст] : підручник / В. Ф. Баранівський ; Нац. акад. упр. - Київ : НАУ, 2016. - 235 с.
  3. Бех В.П., Шалімова Є.О. Функціональна модель особистості: пошуки політикокультурних детермінант поведінки. – К. : Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – 255 с.
  4. Бойко О.Д. Політичне маніпулювання: навч. посіб. / Олександр Дмитрович Бойко. К.: Академвидав, 2010. – 432 с. (Серія "Альма-матер").
  5. Воронянський О.В. Політологія: підручник / [Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., Скубій І.В.]; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. - 179 с.
  6. Гирич І.Б. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст]: [монографія] / Ігор Гирич. - Київ: Український письменник, 2014. - 494с.
  7. Дюверже Морис. Политические партии / Л.А. Зимина (пер.с фр.). – 4-е изд. – М. : Академический Проект; Трикста, 2007. – 540 с.
  8. "Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку", всеукраїнська науково-практична конференція (2018 ; Херсон). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку", 9-10 лютого 2018 р. [Текст] / Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, Півден. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України ; [редкол.: О. С. Саінчин та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2018. - 123 с.
  9. Заброда Д. Г. Адміністративно-правові засоби забезпечення реалізації державної антикорупційної політики в Україні [Текст]: моногр. / Д. Г. Заброда. - Сімферополь: Кримнавчпеддержвидав, 2014. - 392 с.
  10. Ігнатенко Т. С. Політика формування середнього класу: сутність, складові та пріоритетні напрями в Україні [Електронний ресурс] / Т. С. Ігнатенко // Бізнес Інформ. - 2018. - № 4. - С. 214-221.
  11. Конституція України [Текст]: станом на 22 січ. 2018 р.: відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2018. - 70, [2] с.
  12. Кін Дж. Громадянське суспільство: старі образи, нове бачення. – К.: К.І.С.: Аналітично-дослідницький центр "АНОД", 2000. – 191 с.
  13. Колодій А., Харченко В., Климансъка Л., Космина Я. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2007. – 584 с.
  14. Кресіна І.О., Балан с.В. Політична відповідальність: суть, ознаки, особливості: наук. вид. – К., 2009. – 68 с.
  15. Нозик Р. Анархия, государство и утопия / Б. Пинскер (пер. с. английского). М.: ИРИСЭН, 2008. – 423 с.
  16. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: підручник для студ. вищ. закладів освіти. – 5-те вид., стер. – Л. : Новий Світ-2000, 2008. – 304 с.
  17. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. ‒ Т. 1. ‒ 516 с.
  18. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2017. ‒ Т. 2. ‒ 535 с.
  19. Політологія: підручник / [М. П. Требін та ін.]; за ред. проф. М. П. Требіна; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2018. – 460 с.
  20. Політологія: підручник / О.В. Бабкіна (ред.), В.П. Горбатенко (ред.). – 3-тє вид., перероб., доп. – К. : Академія, 2008. – 567 c.
  21. Політологія: підручник / М.М. Вегеш (ред.). – 3-тє вид., перероб. і доповн. – К.: Знання, 2008. – 384 с.
  22. Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій: монографія / В.Ф. Солдатенко, Т.А. Бевз, В.П. Горбатенко та ін. – К.: Парлам. вид-во, 2009. – 536 с.
  23. Реалізація державної молодіжної політики в Україні [Текст]: монографія / С. М. Домбровська [та ін.]. - Харків: Нац. ун-т цивіл. захисту України, 2018. - 197 с.
  24. Сучасна політична лексика : енциклопедичний словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 396 с.

  Тема 6. Політичні партії і громадсько-політичні рухи. Політичні еліти

  1. Баранівський В. Ф. Політологія [Текст] : підручник / В. Ф. Баранівський ; Нац. акад. упр. - Київ : НАУ, 2016. - 235 с.Бойко О.Д. Політичне маніпулювання: навч. посіб. / Олександр Дмитрович Бойко. К.: Академвидав, 2010. – 432 с. (Серія "Альма-матер").
  2. Боринська О. Моніторинг виборчого процесу як сприяння розвитку демократії // Політ. менеджмент. – 2009. – № 1. – с. 79-86.
  3. Воронянський О.В. Політологія: підручник / [Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., Скубій І.В.]; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. - 179 с.
  4. Закон України "Про Кабінет Міністрів України" [Текст] : станом на 10 трав. 2018 р. - офіц. вид. - Харків : Право, 2018. - 46, [1] с.
  5. Ігнатенко Т. С. Політика формування середнього класу: сутність, складові та пріоритетні напрями в Україні [Електронний ресурс] / Т. С. Ігнатенко // Бізнес Інформ. - 2018. - № 4. - С. 214-221.
  6. Колодій А., Харченко В., Климансъка Л., Космина Я. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2007. – 584 с.
  7. Конституція України [Текст]: станом на 22 січ. 2018 р.: відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2018. - 70, [2] с.
  8. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: підручник для студ. вищ. закладів освіти. – 5-те вид., стер. – Л. : Новий Світ-2000, 2008. – 304 с.
  9. Политология: учебник для студ. вузов, обуч. по гуманитарным и социально-экон. спец. / В.К. Мокшин (ред.). – М.: Академический Проект, 2008. – 606 с.
  10. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. ‒ Т. 1. ‒ 516 с.
  11. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2017. ‒ Т. 2. ‒ 535 с.
  12. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. Кременя В.Г., Горлача М.І. – К.;Харків:Єдинорог, 2007. – 640 с.
  13. Політологія: підручник / О.В. Бабкіна (ред.), В.П. Горбатенко (ред.). – 3-тє вид., перероб., доп. – К. : Академія, 2008. – 567 c.
  14. Політологія: підручник / [М. П. Требін та ін.]; за ред. проф. М. П. Требіна; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2018. – 460 с.
  15. Реалізація державної молодіжної політики в Україні [Текст]: монографія / С. М. Домбровська [та ін.]. - Харків: Нац. ун-т цивіл. захисту України, 2018. - 197 с.
  16. Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій: монографія / В.Ф. Солдатенко, Т.А. Бевз, В.П. Горбатенко та ін. – К.: Парлам. вид-во, 2009. – 536 с.
  17. Телешун с.О., Рейтерович І.В. Вплив фінансово-політичних груп на прийняття стратегічних рішень у сфері політики та економіки: українські реалії: монографія. – К.; Херсон, 2008. – 151 с.
  18. Трипольський В.О. Демократія і влада. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 174 с.
  19. Цюрупа М.В., Ясинська В.С. Основи сучасної політології: підручник. – К.: Кондор, 2009. – 354 с.

  Тема 7. Політична діяльність як рушійна сила політичного процесу

  1. Алєксєєнко І.В. Міжнародні політичні процеси: навч. посібник. – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 289 с.
  2. Баранівський В. Ф. Політологія [Текст] : підручник / В. Ф. Баранівський ; Нац. акад. упр. - Київ : НАУ, 2016. - 235 с.Боринська О. Моніторинг виборчого процесу як сприяння розвитку демократії // Політ. менеджмент. – 2009. – № 1. – с. 79-86.
  3. Воронянський О.В. Політологія: підручник / [Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., Скубій І.В.]; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. - 179 с.
  4. Дюверже Морис. Политические партии / Л.А. Зимина (пер.с фр.). – 4-е изд. – М. : Академический Проект; Трикста, 2007. – 540 с.
  5. Зажигаев Б.В. Политический процесс в Украине: реальность и тенденции эволюции государственности (1991 - 2005 гг.) : монография. – К.: КиМУ, 2009. – 462 с.
  6. Закон України "Про Кабінет Міністрів України" [Текст] : станом на 10 трав. 2018 р. - офіц. вид. - Харків : Право, 2018. - 46, [1] с.
  7. "Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку", всеукраїнська науково-практична конференція (2018 ; Херсон). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку", 9-10 лютого 2018 р. [Текст] / Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, Півден. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України ; [редкол.: О. С. Саінчин та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2018. - 123 с.
  8. Ігнатенко Т. С. Політика формування середнього класу: сутність, складові та пріоритетні напрями в Україні [Електронний ресурс] / Т. С. Ігнатенко // Бізнес Інформ. - 2018. - № 4. - С. 214-221.
  9. Кін Дж. Громадянське суспільство: старі образи, нове бачення. – К.: К.І.С.: Аналітично-дослідницький центр "АНОД", 2000. – 191 с.
  10. Конституція України [Текст]: станом на 22 січ. 2018 р.: відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2018. - 70, [2] с.
  11. Нозик Р. Анархия, государство и утопия / Б. Пинскер (пер. с. английского). М.: ИРИСЭН, 2008. – 423 с.
  12. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: підручник для студ. вищ. закладів освіти. – 5-те вид., стер. – Л. : Новий Світ-2000, 2008. – 304 с.
  13. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. ‒ Т. 1. ‒ 516 с.
  14. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2017. ‒ Т. 2. ‒ 535 с.
  15. Політологія: підручник / [М. П. Требін та ін.]; за ред. проф. М. П. Требіна; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2018. – 460 с.
  16. Політологія: підручник / О.В. Бабкіна (ред.), В.П. Горбатенко (ред.). – 3-тє вид., перероб., доп. – К. : Академія, 2008. – 567 c.
  17. Політологія: підручник / М.М. Вегеш (ред.). – 3-тє вид., перероб. і доповн. – К.: Знання, 2008. – 384 с.
  18. Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій: монографія / В.Ф. Солдатенко, Т.А. Бевз, В.П. Горбатенко та ін. – К.: Парлам. вид-во, 2009. – 536 с.
  19. Телешун с. Нові українські політичні реалії і процес формування засад громадянського суспільства // Політ. менеджмент. – 2008. – № 1. – с. 3-8.
  20. Цюрупа М.В., Ясинська В.С. Основи сучасної політології: підручник. – К.: Кондор, 2009. – 354 с.

  Тема 8. Політична свідомість і політична культура

  1. Баранівський В. Ф. Політологія [Текст] : підручник / В. Ф. Баранівський ; Нац. акад. упр. - Київ : НАУ, 2016. - 235 с.Бебик В.М., Головатий М.Ф., Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді. – К.: Український НДІ проблем молоді, 2007. – 112 с.
  2. Бойко О.Д. Політичне маніпулювання: навч. посіб. / Олександр Дмитрович Бойко. К.: Академвидав, 2010. – 432 с. (Серія "Альма-матер").
  3. Бурдяк В.І., Ротар Н.Ю. Політична культура, ідеологія, психологія: Навч. посіб. – Чернівці: Рута, 2006. – 104 с.
  4. Воронянський О.В. Політологія: підручник / [Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., Скубій І.В.]; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. - 179 с.
  5. Демчук П.О., Мандрагеля В.А. Російська політична культура: філос.-політол. трактат. – К. : Молодь, 2009. – 312 с.
  6. Дюверже Морис. Политические партии / Л.А. Зимина (пер.с фр.). – 4-е изд. – М. : Академический Проект; Трикста, 2007. – 540 с.
  7. Ігнатенко Т. С. Політика формування середнього класу: сутність, складові та пріоритетні напрями в Україні [Електронний ресурс] / Т. С. Ігнатенко // Бізнес Інформ. - 2018. - № 4. - С. 214-221.
  8. Закон України "Про Кабінет Міністрів України" [Текст] : станом на 10 трав. 2018 р. - офіц. вид. - Харків : Право, 2018. - 46, [1] с.
  9. Колодій А., Харченко В., Климансъка Л., Космина Я. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2007. – 584 с.
  10. Конституція України [Текст]: станом на 22 січ. 2018 р.: відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2018. - 70, [2] с.
  11. Нозик Р. Анархия, государство и утопия / Б. Пинскер (пер. с. английского). М.: ИРИСЭН, 2008. – 423 с.
  12. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: підручник для студ. вищ. закладів освіти. – 5-те вид., стер. – Л. : Новий Світ-2000, 2008. – 304 с.
  13. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. ‒ Т. 1. ‒ 516 с.
  14. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2017. ‒ Т. 2. ‒ 535 с.
  15. Політологія: підручник / [М. П. Требін та ін.]; за ред. проф. М. П. Требіна; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2018. – 460 с.
  16. Політологія: підручник / О.В. Бабкіна (ред.), В.П. Горбатенко (ред.). – 3-тє вид., перероб., доп. – К. : Академія, 2008. – 567 c.
  17. Реалізація державної молодіжної політики в Україні [Текст]: монографія / С. М. Домбровська [та ін.]. - Харків: Нац. ун-т цивіл. захисту України, 2018. - 197 с.
  18. Рябов с.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. – К.:Національний ін-т стратегічних досліджень. 2007. – 117с.
  19. Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій: монографія / В.Ф. Солдатенко, Т.А. Бевз, В.П. Горбатенко та ін. – К.: Парлам. вид-во, 2009. – 536 с.
  20. Цюрупа М.В., Ясинська В.С. Основи сучасної політології: підручник. – К.: Кондор, 2009. – 354 с.

  Тема 9. Політика України в системі сучасних міжнародних відносин

  1. Воронянський О.В. Політологія: підручник / [Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., Скубій І.В.]; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. - 179 с.
  2. Герасимчук З.В., Лютак О. М.. Регіональна політика транскордонного співробітництва: механізм формування та реалізації: монографія / З. В. Герасимчук, О. М. Лютак; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк : Надстир'я, 2010. — 186, [2] с.
  3. Грабовський О. І. Державна політика України у сфері соціально-економічного розвитку в контексті європейської інтеграції / Грабовський Олександр Ігорович ;, Львів. - Львів : Регіон. ін-т держ. упр. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2018.
  4. Закон України "Про Кабінет Міністрів України" [Текст] : станом на 10 трав. 2018 р. - офіц. вид. - Харків : Право, 2018. - 46, [1] с.
  5. Ігнатьєва Т. В. Геополітика України в категоріях і поняттях: минуле та сучасність [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ спец. "Політологія", "Історія України"] / Тетяна Ігнатьєва. - Кам'янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2015. - 111 с.
  6. Ігнатенко Т. С. Політика формування середнього класу: сутність, складові та пріоритетні напрями в Україні [Електронний ресурс] / Т. С. Ігнатенко // Бізнес Інформ. - 2018. - № 4. - С. 214-221.
  7. Каріх І. Культурна політика як інструмент політики національної безпеки України [Електронний ресурс] / І. Каріх // Evropsky politicky a pravni diskurz. - 2017. - Vol. 4, Iss. 2. - С. 136-140.
  8. Конституція України [Текст]: станом на 22 січ. 2018 р.: відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2018. - 70, [2] с.
  9. Оверчук О.В. Інформаційне суспільство: державна політика Великої Британії: монографія / Ольга Оверчук. — Рівне : Видавець Олег Зень, 2010. — 207 с.
  10. Недбай В.В. Світова політика сучасності [Текст] : навчальний посібн. / В. В. Недбай. - Миколаїв : Швець В. Д., 2015. - 240 с.
  11. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: підручник для студ. вищ. закладів освіти. – 5-те вид., стер. – Л. : Новий Світ-2000, 2008. – 304 с.
  12. Пиріг П. В. Україна та європейська політика. Самостійна робота студентів [Текст]: навч. посіб. / П. В. Пиріг. - Київ: ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Київська гуманітарна академія", 2014. - 60 с.
  13. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. ‒ Т. 1. ‒ 516 с.
  14. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2017. ‒ Т. 2. ‒ 535 с.
  15. Політологія: підручник / О.В. Бабкіна (ред.), В.П. Горбатенко (ред.). – 3-тє вид., перероб., доп. – К. : Академія, 2008. – 567 c.
  16. Політологія: підручник / [М. П. Требін та ін.]; за ред. проф. М. П. Требіна; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2018. – 460 с.
  17. Реалізація державної молодіжної політики в Україні [Текст]: монографія / С. М. Домбровська [та ін.]. - Харків: Нац. ун-т цивіл. захисту України, 2018. - 197 с.
  18. Сучасні міжнародні системи та глобальний розвиток (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри) [Текст]: [навч. посіб.] / [уклад.] Соснін О.В., Воронкова В. Г., Постол О. Є. – Київ: Центр навч. літ., 2015. – 554 с.
  19. Телешун С.О., Рейтерович І.В. Вплив фінансово-політичних груп на прийняття стратегічних рішень у сфері політики та економіки: українські реалії: монографія. – К.; Херсон, 2008. – 151 с.
  20. Цюрупа М.В., Ясинська В.С. Основи сучасної політології: підручник. – К.: Кондор, 2009. – 354 с.
  21. Урін О.В. Політологія: конспект лекцій. – 5-те вид., доповн. та переробл. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2008. – 304 с.
  22. Федуняк С.Г. Діяльність європейських та євроатлантичних інститутів у сфері безпеки: навч. пос. для студ. ВНЗ. – Чернівці: Рута, 2008. – 327 с.
  23. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: навч. посіб. – 3-тє вид., доповн. та виправл. – Л.: Новий Світ-2000, 2009. – 357 с.
  24. Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України [Текст] : підручник / Людмила Чекаленко ; [за наук. ред. М. А. Кулініча] ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України. - 2-ге вид., допов. і оновл. - Київ : LAT&K, 2015. – 477 с.
  25. Чернега О.Б., Іваненко І.А. НАТО та система міжнародної безпеки: навч. посіб. – Донецьк, 2009. – 228 с.
  26. Чернега О.Б., Білозубенко В.С. Спеціальні програми НАТО: навч. посіб. – Донецьк, 2009. – 219 с.
  27. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» № 2411-VI від 01.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України.– 2010. – № 40. – ст.527.
  28. Тараненко Г. Г. Зовнішня політика України в умовах сучасних викликів глобальної і регіональної безпеки [Електронний ресурс] / Г. Г. Тараненко // Politology bulletin. - 2018. - Iss. 80. - С. 61-67.

  Загальний список рекомендованої літератури з навчальної дисципліни «Політологія»

  1. Абетка української політики : довідник. – К. : Смолоскип, 2005. – 328 с.
  2. Алексєєнко І. В. Міжнародні політичні процеси : навч. посіб. / Алексєєнко І. В. – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 289 с.
  3. Баюк Микола Іванович. Формування та реалізація політики державної безпеки в гуманітарній сфері України [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.05 / Баюк Микола Іванович; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький, 2018. - 20 с.
  4. Бутирська Ірина Валентинівна. Політичні чинники розвитку соціальної політики в нових державах- членах Європейського Союзу [Текст]: автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Бутирська Ірина Валентинівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2018. - 40 с.
  5. Бурдяк В. І. Політична культура, ідеологія, психологія : навч. посіб. / Бурдяк В. І., Ротар Н. Ю. – Чернівці: Рута, 2006. – 104 с.
  6. Гаєвський Б. А. Сучасна українська політологія : навч. посіб. / Борис Аркадійович Гаєвський. – К. : Міжрегіон. акад. управління персоналом (МАУП), 1999. – 266 с.
  7. Гелей С. Д. Політологія : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар – 7-ме вид., перероб. і допов. – К.: Знання, 2008. – 415 с.
  8. Герасимчук Т. Ф. Концептуальні основи теорії політики : навч. посіб. / Герасимчук Т. Ф., Киридон А. М., Троян С. С. – Рівне: Вид. Зень О.М., 2008. – 307 с.
  9. Головко О.М. Інформаційно-правова політика України у сфері безпеки людини у медіапросторі [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Головко Ольга Михайлівна ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України. - Київ, 2018. - 19 с.
  10. Гонюкова Л. В. Суспільно-політичні об'єднання: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / Л. В. Гонюкова, Б. М. Мак­симець. – К. : Генеза, 2009. – 234 с.
  11. Дергачев В.А. Геополитический словарь-справочник / Дергачев В. А. – К. : КНТ, 2009. – 592 с.
  12. Грабовський О. І. Державна політика України у сфері соціально-економічного розвитку в контексті європейської інтеграції / Грабовський Олександр Ігорович ;, Львів. - Львів : Регіон. ін-т держ. упр. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2018.
  13. Гриценко З. І. Історія світової та вітчизняної культури, соціологія, політологія : Короткий словник термінів і понять / Грицен­ко З. І., Довбня О. М., Волошан М. М. – Х. : Харківський держ. аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва, 1998. – 122 с.
  14. Зеленков М. Ю. Политология для юристов в таблицах и схемах : учеб. пособие / Зеленков М. Ю. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 587 с.
  15. Історія політичної думки : підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.]. – Л. : «Новий світ – 2000», 2016. – 1000 с.
  16. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2014. – 766 с.
  17. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів : «Новий Світ–2000», 2017. – Т.1.: Від зародження до початку XX ст. ‒ 404 с.
  18. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів : «Новий Світ–2000», 2017. – Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 598 с.
  19. Колодій А. Політологія : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / А. Колодій, В. Харченко, Л. Климансъка, Я. Космина. – К. : Ельга-Н, Ніка-Центр, 2007. – 584 с.
  20. Кормич А. І. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / Кормич А.І. – К. : Правова єдність, 2009. – 312 с.
  21. Короткий оксфордський політичний словник / пер. з англ.; за ред. Ієна Макліна, Алістера Макмілана. – 2-е вид. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2006. – 789 с.
  22. Корсунський С. В. Енергетична дипломатія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Корсунський С.В. – К. : Вищ. шк., 2008. – 159 с.
  23. Кочубей Л. О. Виборчі технології : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Кочубей Л. О. – К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2008. – 332 с.
  24. Кравченко А. И. Политология : учебник / Кравчен­ко А. И. – М. : Проспект, 2008. – 444 с.
  25. Кузенко У. І. Політична функція держави та ії реалізація в Україні / Уляна Іванівна Кузенко. – Івано-Франківськ : Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила, 2018. – 20 с.
  26. Кухта Б. Політологія. Історія і теорія політичної науки : курс лекцій / Кухта Б., Красівський О., Ліпенцев А. – Львів : Кальварія, 2004. – 272 с.
  27. Лазор О. Д. Державна служба в Україні : навч. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор – 3-тє вид., доп. і переробл. – К. : Дакор, 2009. – 560 с.
  28. Лібералізм. Ліберальна традиція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза: антологія / уклад. : О. Проценко, В. Лісовий. – 2-ге вид., переробл. – К.: Простір; Смолоскип, 2009. – 1123 с.
  29. Ліпкан В. А. Національна безпека України : навч. посіб. / Ліпкан В. А. – 2-ге вид. – К. : КНТ, 2009. – 574 c.
  30. Логвина В. Л. Політологія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Л. Логвина, А. О. Михайлик. – 2-ге вид. – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В.; Абетка, 2009. – 304 с.
  31. Мадіссон В. В. Політологія міжнародних відносин : [навч. посіб. для студ. гуманітарних фак. вищ. закл. освіти] / В. В. Мадіссон, В. А. Шахов – К. : Либідь, 1997. – 174 с.
  32. Милюха Г. В. Международные отношения и мировая политика : учеб. пособие / Милюха Г. В., Резников В. В., Чумако­ва А. С. – Х. : Этнограф, 2009. – 120 с.
  33. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Політологія" (відповідно до вимог ECTS): для студ. IV курсу ден. ф-тів / Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого / уклад. Михайло Петрович Требін. – Х. : Нац. юрид. академія Украины, 2008. – 53 с.
  34. Обушний М. І. Політологія : довідник, навч. посіб. / Обушний М. І., Коваленко А. А., Ткач О. І. – К. : Довіра, 2004. – 599 с.
  35. Піча В. М. Політологія : [підруч. для студ. вищ. закл. освіти] / Піча В. М., Хома Н. М. – 5-те вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 304 с.
  36. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. ‒ Т. 1. ‒ 516 с.
  37. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2017. ‒ Т. 2. ‒ 535 с.
  38. Політологічний енциклопедичний словник / відп. ред. Ю. С. Шемшученко; упоряд. В.П.Горбатенко. – 2-е вид., доп. і перероб. – К. : Генеза, 2004. – 735 с.
  39. Політологічний енциклопедичний словник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Горбатенко В.П., Саприкін А. П., Шемшучен­ко Ю. С. та ін. – К. : Генеза. 2007. – 395 с.
  40. Політологія: академіч. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / ред. кол. : Микола Іванович Панов. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Видав. дім "Ін Юре", 2006. – 520 с.
  41. Політологія : історія та методологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Ф. М. Кирилюк. – К. : Здоров'я, 2000. – 630 с.
  42. Політологія: Конспект лекцій / Український держ. морський технічний ун-т ім. адмірала Макарова; Миколаївський гуманітарний ін-т; за ред. О. В. Бобіна. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 79 с.
  43. Політологія : навч. посіб. / за ред. Б. Л. Дем'яненка.– 3-тє вид., доп. і уточ. – К. : ВЦ ТОВ Софія, 2008. – 754 с.
  44. Політологія : підруч. для вищ. закл. освіти / наук. ред. Антоніна Колодій. – К. : Ельга-Н, 2000. – 582 с.
  45. Політологія : підруч. для вищ. навч. закл. III–IV рівнів акредитації / за ред. Ф. М. Кирилюка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Здоров'я, 2004. – 775 с.
  46. Політологія : підруч. / за ред. М. М. Вегеш. – 3-тє вид., перероб. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 384 с.
  47. Політологія : підруч. / за ред. О. В. Бабкіна, В. П. Горбатен­ка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К. : Академія, 2008. – 567 c.
  48. Політологія : [підруч. для студентів вищ. навч. закл.] / за ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – К.; Х. : Єдинорог, 2007. – 640 с.
  49. Політологія : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Київський національний торговельно-економічний ун-т; за ред. Ю. І. Кулагіна, В. І. Полуріза. – К. : Альтерпрес, 2002. – 612 с.
  50. Політологія. Політичні системи в умовах демократизації: тексти лекцій для студ. усіх і спец. форм навчання / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. ? К. : КНУБА, 2009. ? 88 с.
  51. Політологія у запитаннях і відповідях : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / за ред. К. М. Левківського. – К. : Вищ. шк., 2003. – 263 с.
  52. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. І. С. Дзюбка. – 3-є вид., доопр. і доповн. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 178 с.
  53. Порівняльне правознавство. Порівняльна політологія: Системат. бібліогр. покажчик / НАН України / за ред. О. С. Кре­сіна, І. О. Кресіної. – К. : Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького, 2002. – 311 с.
  54. Потульницький В. Нариси з української політології (1991–2006) / Потульницький В. – К. : Либідь, 2007.– 320 с.
  55. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика : навч. посібн. / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 663 с. (серія “Вища освіта XXI століття”).
  56. Прикладна політологія : навч. посіб. / за ред. В. П. Гор­батенка. – К. : Академія, 2008. – 472 с.
  57. Реалізація державної молодіжної політики в Україні [Текст]: монографія / С. М. Домбровська [та ін.]. - Харків: Нац. ун-т цивіл. захисту України, 2018. - 197 с.
  58. Рудич Ф. М. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Рудич Ф. М., Балабан Р. В., Ганжу­ров Ю. С. та ін. – К. : Либідь, 2008. – 439 с.
  59. Рудич Ф. М. Політологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Рудич Ф. М. – 3-тє вид., перероб., доповн. – К. : Либідь, 2009. – 480 с.
  60. Рябов С. Г. Політологія: словник термінів і понять / С. Г. Рябов / Федерація профспілок України; Український ін-т туризму. – К. : Тандем, 1996. – 192 с.
  61. Санжаров С. М. Історія вчень про державу і право. Від найдавніших часів до початку ХІХ століття : навч. посіб. / Санжаров С.М. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2008. – 148 c.
  62. Урін О. В. Політологія : конспект лекцій / Урін О. В. – 5-те вид., доповн. та перероб. – Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2008. – 304 с.
  63. Федуняк С. Г. Діяльність європейських та євроатлантичних інститутів у сфері безпеки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Федуняк С. Г. – Чернівці: Рута, 2008. – 327 с.
  64. Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико-політологічний дискурс [Текст] : монографія. - Запоріжжя : Інтер-М, 2018.
  65. Цимбалістий В. Ф. Теорія міжнародних відносин : навч. посіб. / Цимбалістий В. Ф. – 3-тє вид., доп. та випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 357 с.
  66. Цюрупа М. В., Ясинська В. С. Основи сучасної політології : підруч. / М. В. Цюрупа, В. С. Ясинська. – К. : Кондор, 2009. – 354 с.
  67. Чернега О. Б. НАТО та система міжнародної безпеки : навч. посіб. / О. Б. Чернега, І. А. Іваненко. – Донецьк, 2009. – 228 с