Лекційні матеріали

ТЕМА 3. ВЛАДА В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА.
ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ

 • Вступ
 • 1. Поняття та структура влади. Специфіка політичної влади, проблема її легітимності
 • 2. Сутнісні характеристики та типологія сучасних політичних режимів
 • 3. Зміст й основні концепції демократії
 • Висновки
 • Рекомендована література

 • ВСТУП

  Вчення про владу є в політології основоположним, а категорія влади є центральною в політичній науці. Залежно від її змісту трактується сутність і механізм реалізації політичних процесів та інститутів, політичних інтересів, політичної поведінки соціальних груп та індивідів. Боротьба за завоювання і здійснення влади є основним змістом політики, а тому і основним питанням, яким займаються науки, які вивчають політику. По суті справи, всі проблеми, що вивчаються політичною наукою, являють собою різні аспекти політичної влади, зовнішнє формоутворення, механізми її функціонування і розвитку. Відомий американський вчений Т. Парсонс порівнює місце влади в аналізі політичної системи з тим, яке місце займають гроші в економічній системі. І це так, бо влада виступає і метою, і засобом здійснення політики.

  Влада з'явилася з виникненням людського суспільства і в тій чи іншій формі супроводжує його розвитку. Вона виявляється на всіх рівнях соціальної ієрархії (міжособистісні відносини в групах, організаціях, інститутах). Простір влади може бути гранично малим (особистість самої людини, сім'я) і гранично великим, виходячи за рамки держави (влада ідеологій, релігій, міжнародних органів). Відносини влади мають універсальний характер, проникають в усі сфери життя і діяльності. Відповідно до цього влада ділиться на економічну (владу менеджерів і власників), духовну (владу релігійних ієрархів, містиків, магів), інформаційну (владу вчених, експертів, представників ЗМІ), адміністративну (влада бюрократів), військову (влада генералітету), політичну.

  Багато філософів-вчених зверталися до дослідження сутності та змісту влади. Наприклад, Т. Гоббс визначав владу як засіб досягнення блага в майбутньому і тому на перше місце ставив таку схильність всього людського роду, як "вічне і невпинне бажання все більшої і більшої влади, бажання, припиняється лише зі смертю". Ніцше взагалі стверджував, що життя - це воля до влади. Отже, природа влади коріниться в самій природі людини і є необхідною умовою існування та функціонування самого суспільства.


  1. Поняття та структура влади.
  Специфіка політичної влади, проблема її легітимності

  Сучасна політологія, як правило, виходить із розуміння влади, яке запропонував видатний соціолог М. Вебер. Влада постає як здатність окремої людини або групи людей утверджувати у сфері соціальних відносин власну волю, незважаючи на опір. Влада виявляється практично повсюди – там, де є суспільство та суспільні об'єднання: в родині, у виробничих колективах, армії, у державі загалом. В останньому випадку ми маємо справу з вищою політичною владою.

  Сутність влади, якщо розглядати її узагальнено, полягає у відносинах керівництва, владарювання і підкорення. Однак існують різні тлумачення влади. Телеологічне (з позиції досягнення цілей, результатів діяльності), приміром, визначає владу як реалізацію намічених цілей. Прикладом такої позиції щодо інтерпретації сутності влади може бути таке твердження: "Якщо з двох суб'єктів (А і В) суб'єкт А досягає частіше і більш повно намічених і бажаних результатів, ніж суб'єкт В, можна стверджувати, що перший володіє відповідно більшою владою, ніж другий".

  В історії існувало кілька форм влади. Французький політолог М. Дюверже говорить про три історичні форми влади:

  1) анонімна влада, "розпорошена" серед членів примітивного суспільства;

  2) індивідуалізована влада, яка виникає з ускладненням процесів поділу праці і появи нових видів діяльності;

  3) інституціалізована влада, яка спирається на діяльність спеціальних інститутів, які виконують певні функції.

  Доповнюючи типологію М. Дюверже, можна сказати про четверту історичну форму влади, що формується на кінець нашого століття, - система "наддержавної" влади, представленої законодавчими (Європарламент) і виконавчими (Комісія Європейських Співтовариств) інститутами, владні повноваження яких поширюються на територію і населення більше десятка європейських країн.

  Перші дві історичні форми влади є додержавні (потестарні) і носять неполітичний характер. Третя форма влади називається іноді державно-громадською, а четверту, наддержавну, можна, власне, назвати політичною владою.

  Безліч підходів до визначення сутності влади можна умовно розділити на атрибутивно-субстанціональні і релятивістські.

  Атрибутивно-субстанціональні концепції трактують владу як атрибут (лат. Attribio - надаю, наділяю; необхідне, істотне, невід'ємне властивість об'єкта), або як самодостатній "предмет" або "річ". У руслі цього підходу можна говорити про потенційно-вольові, інструментально-силові і структурно-функціональні концепції влади.

  Потенційно-вольові концепції визначають владу як здатність або можливість політичного суб'єкта здійснювати (нав'язувати) свою волю. Саме такий підхід відрізняє німецьку класичну політологічну традицію (І. Фіхте, Г. Гегель, К. Маркс, А. Шопенгауер, М. Вебер). Так, М. Вебер трактує владу як "будь-яку можливість проводити всередині даних суспільних відносин власну волю, навіть всупереч опору, незалежно від того, на чому така можливість ґрунтується".

  Інструментально-силові концепції влади властиві насамперед англо-американській політологічній школі. Тут влада ототожнюється із засобами її реалізації. Витоки цієї традиції сягають політичної філософії Т. Гоббса, який розумів владу перш за все як реальний засіб примусу, як форму силового впливу ("влада зробити що-небудь"). Один з видатних теоретиків американської політології Ч. Мерріам пов'язував уявлення про владу з "силовим розпредмечуванням". Подібних поглядів дотримуються прихильники "силової моделі" влади англо-американської школи "політичного реалізму", що трактують владу у внутрішній і в міжнародній політиці як силовий вплив політичного суб'єкта, який контролює певні ресурси і при необхідності використовує пряме насильство (Д. Кетлін, Г. Моргентау).

  У сучасній політичній теорії найбільшого поширення набули системна і структурно-функціональна концепції влади (Т. Парсонс, Д. Істон, Г. Алмонд, М.Кроз'є та ін.). Так, в рамках системних концепцій можна визначити три підходи до розуміння влади. Перший - тлумачить владу як властивість або атрибут макросоціальної системи. Т. Парсонс писав: "Ми можемо визначити владу як реальну здатність одиниці системи акумулювати свої інтереси (досягти цілей, припинити небажане втручання, вселити повагу, контролювати власність і тощо) в контексті системної інтеграції і в цьому сенсі здійснювати вплив на різні процеси в системі". Другий підхід розглядає владу на рівні конкретних систем - сім'ї, організації і т.ін. (М. Кроз'є). Третій підхід характеризується тим, що визначає владу як взаємодію індивідів, що діють в рамках специфічної соціальної системи (Д. Роджерс).

  Серед представників системного підходу є теоретики (К. Дойч, Н. Луман), що трактують владу як засіб соціального спілкування (комунікації), яке дозволяє регулювати групові конфлікти і забезпечувати інтеграцію суспільства. Вони вбачають призначення влади у вирішенні постійно виникаючих протиріч між необхідністю порядку в суспільстві і різноманіттям інтересів членів суспільства, пов'язаних з конфліктами.

  Релятивістські (англ. relation - відношення) концепції характеризують владу як відносини між двома партнерами, агентами, при якому один з них справляє визначальний вплив на іншого. Можна виділити три основні варіанти теорій релятивістської інтерпретації влади: теорії "опору", "обміну ресурсами" і "розподілу зон впливу".

  В теоріях "опору" (Д. Картрайт, Дж. Френч, Б. Рейвен та ін.) досліджуються такі владні відносини, в яких суб'єкт влади пригнічує опір її об'єкта. Відповідно розробляються класифікації різних ступенів і форм опору.

  В теоріях "обміну ресурсами" (П. Блау, Д. Хіксон, К. Хайнінгсі і ін.) на перший план висуваються ситуації, коли має місце нерівний розподіл ресурсів між учасниками соціального відношення і внаслідок цього виникає гостра потреба в ресурсах у тих, хто їх позбавлений. В цьому випадку індивіди, які володіють "дефіцитними ресурсами" можуть трансформувати їх надлишки у владу, поступаючись частинами ресурсів тим, хто їх позбавлений, в обмін на бажану поведінку.

  Теорії "розподілу зон впливу" (Д.Ронг і ін.) пропонують при оцінці природи існуючих відносин влади брати до уваги не кожну дія окремо, а розглядати їх у сукупності. Підкреслюється момент змінності ролей учасників взаємодій. Якщо в одній ситуації владу має один індивід по відношенню до іншого, то з трансформацією сфери впливу позиції учасників міняються.

  До релятивістських концепцій деякі дослідники відносять і біхевіористські (поведінкові) концепції влади. Подібно релятивістських концепцій, біхевіористи виходять з трактування влади як відносин між людьми, при якому одні панують, а інші підкоряються і виконують рішення перших. Але при цьому особливість біхевіористського підходу полягає в акцентуванні уваги на мотивах поведінки людей в боротьбі за владу. Прагнення до влади проголошуються домінуючою рисою людської психіки і свідомості, отже, визначальною формою політичної активності людини. Влада проголошується вихідним пунктом і кінцевою метою політичної дії.

  Одну з типових біхевіористських трактувань влади пропонує Г. Лассуелл. Він вважає, що початкові імпульси для виникнення влади дає властиве індивідам прагнення (воля) до влади і володіння "політичною енергією". Людина бачить у владі засіб поліпшення життя, придбання багатства, престижу, свободи, безпеки і т.ін. У той же час влада - це і самоціль, що дозволяє насолоджуватися її володінням. Політична влада складається із зіткнення різноманітних воль до влади як баланс, рівновага політичних сил.

  Для біхевіористів характерно також розгляд політичних відносин як ринку влади. Правила ринкової торгівлі: облік попиту і пропозиції, прагнення до вигоди, вирівнювання цін і конкуренція продавців і покупців - вони і тільки вони виступають регуляторами, автоматично (без зовнішнього примусу) забезпечують функціонування політичної системи суспільства. Політичні суб'єкти активно діють на ринку влади, намагаючись вигідно використовувати наявні у них ресурси (від природної волі до влади до накопичених запасів, що мають вже реальний обсяг), де ці ресурси і отримують суспільне визнання як такі.

  До класу релятивістських концепцій влади можна віднести і новітні постструктуралістські (або неоструктуралістскі) концепції "археології та генеалогії влади" М. Фуко та "поля влади" П. Бурдьє. М. Фуко, наприклад, уточнює, що влада це не просто відношення суб'єктів, а свого роду модальність спілкування ( "ставлення відносин"). Відношення між суб'єктами влади оголошується дослідником неперсоніфікованими і нематеріальними, оскільки дані суб'єкти перебувають кожен момент на постійно перемінних енергетичних лініях напруг і співвідношення взаємних сил. П. Бурдьє вводить поняття "символічної влади" обгрунтовуючи його як сукупність "капіталів" (економічних, культурних тощо), які розподіляються між суб'єктами влади відповідно до їх позицій в "політичному полі" (соціальному просторі, утвореному і конструйованому самою ієрархією владних відносин). На думку П. Бурдьє, "позиція даного агента в соціальному просторі може визначатися по його позиціях в різних полях, тобто в розподілі влади, активованої в кожному окремому полі. Це, головним чином, економічний капітал в його різних видах, культурний капітал, а також символічний капітал, який зазвичай називають престижем, репутацією, ім'ям тощо".

  Відзначимо, що всі наведені трактування сутності влади не виключають один одного, а підкреслюють багатовимірність, багатозначність цього політичного феномену. У сучасній політологічній літературі виділяють, як мінімум, три аспекти влади, три її вимірювання:

  1) директивний аспект, відповідно до якого влада розуміється як панування, що забезпечує виконання наказу, директиви;

  2) функціональний аспект, що підкреслює, що влада є здатність і вміння практично реалізувати функцію громадського управління;

  3) комунікативний аспект, що враховує, що влада так чи інакше реалізується через спілкування, через певний "мову", який зрозумілий всім сторонам суспільних відносин влади.

  Структурно влада складається з суб'єкта влади, об'єкта влади та ресурсів влади. Суб'єкт (актор) втілює активний початок. Відносини влади мають асиметричний характер (влада завжди концентрується на боці суб'єкта, але сутність суб'єкт-об'єктних відносин залежить від типу політичного режиму).

  Ресурси влади – це всі ті засоби, використання яких забезпечує вплив на об'єкт влади відповідно до цілей суб'єкта. Ресурси можна класифікувати на утилітарні, примусові, нормативні (за А. Етціоні). Утилітарні – це матеріальні та інші соціальні блага, що пов'язані з повсякденними інтересами людей. Вони можуть використовуватись як для заохочення, так і для покарання. Примусові ресурси – це міра адміністративного покарання, їх застосовують тоді, коли перші (утилітарні) виявляються неефективними або вичерпаними. Нормативні включають ті заходи, які впливають на внутрішній світ людини, на норми поведінки та ціннісні орієнтації (ЗМІ, художня література, різні сфери культури, чинне законодавство, традиції тощо). Цей тип ресурсів впливає саме на свідомість людини, тимчасом як перші два види – на реальні обставини життєдіяльності людини, а через це – на поведінку. Можна також проводити класифікацію ресурсів відповідно до сфер життєдіяльності: політичні, економічні, соціальні, політико-силові, культурно-інформаційні.

  Економічні ресурси – це матеріальні цінності, необхідні для суспільного виробництва та споживання. А саме: гроші, засоби виробництва, земля, корисні копалини, продукти харчування тощо.

  Соціальні ресурси дають змогу впливати на соціальний статус людини. До їх числа належать, наприклад, матеріальний добробут, кар'єра, престиж, освіта, медичне обслуговування, соціальна захищеність.

  До культурно-інформаційних ресурсів належать знання та інформація, а також засоби їх здобування та розповсюдження (заклади освіти і науки, ЗМІ, заклади культури). Деякі дослідники вважають, що завдяки активному розвитку комп'ютерної техніки та комунікаційних технологій, формуванню постіндустріального суспільства в другій половині ХХ ст. уже ХХІ століття буде ерою панування інформаційних ресурсів влади.

  Політико-силові ресурси – це державний апарат фізичного примусу (армія, каральні органи тощо).

  Важливо відзначити, що й сама людина є специфічним ресурсом влади (демографічні ресурси). Людина створює всі інші ресурси влади. Людина може виступати знаряддям влади як засіб впливу на інших людей. Інакше кажучи, людина може виступати й суб'єктом й об'єктом влади.

  Розглядаючи владу як феномен суспільного буття, слід брати до уваги специфіку різних видів влади, таких як політична, економічна, духовно-інформаційна та ін.

  Особливо важливе для вивчення цієї теми питання: у чому полягає специфіка політичної влади? Для відповіді на нього визначимо низку ознак, що відрізняють цей вид влади:

  Політична влада відрізняється від усіх інших форм суспільної влади своєю суверенністю: загальні закони й порядки поширюють її на всіх громадян; вона виносить остаточне рішення в усіх випадках; самостійно представляє громадянське суспільство у міжнародних справах. Вирішальним засобом застосування влади виступає монополія насильства як внутрішнього (право покарання), так і зовнішнього (право на війну). Для політичної влади мають значення не стільки інтереси окремих осіб чи груп, скільки загальні інтереси всіх громадян суспільства. Політична влада реалізовує свої можливості у формах, протистояти яким не можуть антисоціальні тенденції і антигромадянські дії. Вона спирається на юридично-судові, адміністративні, каральні, військові та інші специфічні знаряддя і засоби влади. Змістом політичної влади має бути прагнення до збереження суспільства від розпаду і створення умов для його розвитку.

  У сучасному світі простежується кумулятивний ефект – нагромадження влади, що посилюється, однак у розвиненому громадянському суспільстві існують й інші тенденції. Різні види влади мають тенденцію до взаємодії, через взаємну зумовленість впливають одна на одну.

  Для того щоб виконувати свої функції, влада повинна бути інституціалізованою, закріпленою у формі політичного панування. Воно означає структурування в суспільстві відносин владування і підкорення, організаційне оформлення і закріплення розподілу управлінської праці. Звичайно, з останньою пов'язані, з одного боку, соціальні привілеї, з другого – виконавча діяльність. Політичне панування виникає тоді, коли влада інституюється, перетворюється на стійкі відносини. Воно пов'язане з розподілом статусних позицій в суспільстві.

  Громадяни оцінюють владу по-різному. Позитивна оцінка, прийняття влади населенням, свідоме визнання за нею права управляти та згода підкорюватися означають легітимність влади. Така влада характеризується як справедлива та правомірна, відповідна праву. Вона спирається на довіру населення, має авторитет. Більшість населення впевнена, що існуючий порядок є найкращим з можливих для цього суспільства. Легітимність влади супроводжується наявністю консенсусу щодо основних цілей і цінностей розвитку.

  До основних функцій політичної влади можна віднести такі як:

  Слід розрізняти легітимність влади та її легальність. Перше поняття має правовий і етичний характер, друге – суто юридичний, етично-нейтральний. Легальною є влада, яка видає закони та має змогу їх здійснювати, але при цьому вона може бути не легітимною (наприклад, коли населення перебуває у пасивній або активній опозиції до влади). У цьому разі легальна влада часто вдається до примусу і насильства як відносно окремих членів суспільства, так і суспільства взагалі.

  За М. Вебером, можна виділити три типи легітимності влади: традиційну, харизматичну та легальну.

  1. Традиційна влада ґрунтується на переконаності у святості традицій, законності репрезентованих ними органів. Ця влада має дві модифікації:

  2. Харизматична влада передбачає безумовну та ірраціональну віру в надприродні якості володаря. Термін "харизма" запозичено з історії християнської церкви, в якій його вживають для позначення проповідників, котрі мали дар безпосередньо спілкуватись з божеством і обминали при цьому офіційні релігійні інституції. У політичній практиці харизму розуміють як священний дар, надзвичайні якості керівника.

  3. Раціонально-правова (або легальна) влада базується на раціональному, осмисленому, зрозумілому більшості інтересі. Для цього типу характерною є переконаність у законності встановлених порядків. Для забезпечення такого типу панування вимагається професійний апарат. Змістом цієї влади є визнання важливості законів. Люди підкорюються не особистості, а законам, в межах яких обираються і діють представники влади.

  Первинним суб'єктом влади, її джерелом є народ, який, реалізуючи частину владних функцій безпосередньо, іншу частину з них передає (делегує) своєму офіційному представнику - державі. Отже, народ здійснює свою владу безпосередньо, а також через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

  Держава, в свою чергу, розподіляє владні повноваження між носіями влади. Цей розподіл владних повноважень називається поділом влади.

  Ідея поділу влади, що з'явилася в Новий час в європейській політичній думці (Дж. Локк, Ш. Монтеск'є), вперше знайшла своє юридичне оформлення в Конституції США, конституційних актах Великої французької революції, реалізувавшись в політичній практиці цілого ряду країн. Політичний досвід цих країн свідчить про доцільність поділу влади. По-перше, це дозволяє чітко визначити функції, компетенцію і відповідальність кожної гілки влади, кожного державного органу, здійснювати взаємний контроль, створити систему стримувань і противаг, що допомагає досягати єдності дій в державному управлінні і підтримувати динамічний рівновагу в суспільстві в процесі подолання суперечностей. По-друге, дозволяє запобігати зловживанням владою, встановлення диктатури, тоталітаризму. По-третє, реалізація принципу поділу влади дає можливість гармонійно поєднувати такі суперечливі аспекти життя суспільства, як влада і свобода, закон і право, держава і суспільство, під кутом зору самоцінності особистості.

  Поділ влади реалізується в двох площинах: по горизонталі і по вертикалі.

  Поділ влади по вертикалі представляє собою поділ владних повноважень між суб'єктами державного управління різного рівня. Таким чином створюються центральні, регіональні та місцеві органи влади. У деяких країнах, наприклад, у Великобританії, регіональний рівень відсутній.

  На практиці абсолютно очевидно поділ держав на централізовані, де місцеві органи влади є як би "продовженням" центральних органів (Греція, Ірландія, Ісландія, Португалія та ін.); децентралізовані місцеві органи (провінції, землі, департаменти) наділені значними повноваженнями (Італія, Іспанія, Франція та ін.); частково централізовані - місцеві органи влади в ряді сфер, наприклад, в сферах освіти, охорони здоров'я, будівництва тощо, користуються значною самостійністю, а в іншому залежать від центральної влади (Великобританія, Нідерланди).

  Поділ влади по горизонталі реалізується на практиці як розподіл влади між трьома владними органами (іноді їх називають "гілками" влади) - законодавчої, виконавчої і судової.

  Конкретним проявом політики та влади в суспільстві є політичні відносини та політичне життя. Політичні відносини виражають стійкий характер взаємозв'язків між особою та з інститутами влади. У змістовному плані вони характеризують різноманітні взаємодії еліти й електорату, еліти й контреліти, лідерів і груп підтримки, соціальних і національних спільностей, різноманітних груп інтересів і політичних інститутів.

  Важливим показником політичного життя є характер політичних відносин (який віддзеркалює домінуючі складові функціонування державної влади), таких як: непримиренна боротьба політичних інтересів і партій; прагнення цих сторін до суспільної згоди й порозуміння для розв'язання загальних проблем; громадянська війна чи громадянський мир; очікування соціального вибуху; кооперація еліт, стабільність і почуття безпеки.

  Для розуміння сутності політичного життя принципово важливим є те, що інтереси людини у політиці більшою мірою мають надособистісний, позаперсональний та суспільний характер, тобто мають значення для тієї чи іншої частини населення. Ці інтереси взаємодіють з інтересами інших суспільних груп, тому для нормалізації міжнаціональної взаємодії (політичного життя) особливого значення набуває участь у них держави.

  Для політичного життя України останнім часом характерні нові тенденції, кардинальні зміни в ньому відбулися після розпаду СРСР та «Революції Гідності» 2013-2014 рр. Змінилася сама схема взаємовідносин між людьми: відхід від пріоритету міжнародних проблем Радянського Союзу та культивування «дружніх» відносин з РФ до пріоритету європейського курсу стратегічного розвитку України; внутрішніх проблем, серед яких важливими є взаємодія в системі "громадянське суспільство – державна влада", організація, форма та засоби влади, її взаємодія з народом, економічна, культурна, освітня, національна, екологічна та інша політика. З цих взаємовідносин провідними виявляються політичні, тому що від них залежить вирішення багатьох інших питань життя соціуму.


  2. Сутнісні характеристики та типологія сучасних політичних режимів

  Слід відзначити, що політичний режим являє собою комплекс взаємодіючих компонентів здійснення політичної влади. Носієм зв'язків та відносин, тобто показником того, як, у якій політичній парадигмі працює влада, є компоненти та їх взаємодія, атрибутивні, характерні властивості того чи іншого політичного режиму.

  Політичний режим складається з трьох базових компонентів, які зберігають певну автономність. Ця обставина має цілу низку важливих наслідків, зумовлених, передусім, плюралізмом підходів до інтерпретації змісту політичного режиму.

  Перший компонент, який характеризує зміст поняття "політичний режим", – це права та свободи особистості, пріоритетний тип її політичної культури, поведінки, свідомості, менталітету. Права людини, їх міра та гарантії реалізації взаємопов'язані з рівнем розвиненості самого права, його роллю в механізмі політичного володарювання. Сутність політичного режиму, отже, визначається тим, що у державі є пріоритетним – права держави чи права особистості.

  Другий компонент, який відображає зміст поняття "політичний режим", також має кілька вимірів, зумовлених рівнем та якістю соціально-економічного розвитку суспільства, принципом поділу влади, статусами партійної системи, політичної опозиції, засобів масової інформації, армії, поліції, церкви.

  Будь-який політичний режим прагне самолегітимації, тобто намагається викликати віру, прихильність до себе, переконати громадян у правильності та обґрунтованості свого правління, його ефективності. Самі собою легітимні політичні режими не існують, оскільки легітимність досягається створенням емоційно-оціночного стану підлеглих цього режиму. Індикатором легітимності режиму є і характер відносин його з іншими державами (наприклад, режим напівколоніальний, суверенний тощо).

  Третій компонент змісту політичного режиму – це методи здійснення політичної влади.

  Таким чином, політичний режим є осередком взаємодії комплексу компонентів, кожний з яких, у свою чергу, містить інтегровані складові. Політичний режим – це вираження політичного напряму здійснення політичної влади, її політичних пріоритетів, тобто він характеризує політичну систему й пов'язаний з нею загалом і з усіма її складовими. Тому політичні режими і відрізняються один від одного, передусім, своєю політичною системою (її структурою, пріоритетами, методами дії тощо). Перефразувавши вислів О. Шпенглера про політику, можна зазначити, що політичний режим у найвищому розумінні є життя, а життя є політичний режим.

  Політологічний енциклопедичний словник подає таке визначення цього поняття: "Політичний режим – це сукупність характерних для певного типу держави політичних відносин, засобів і методів реалізації влади, наявних стосунків між державною владою і суспільством, домінуючих форм ідеології, стану політичної культури".

  Класифікація політичних режимів достатньо різноманітна. Наприклад, політичні режими можна класифікувати:

  Оцінки політичних режимів мають і символічний сенс, і тому дозволяють утворити образ країни, держави, тип правління без конкретного аналізу (наприклад, абсолютистський, царський, "попередній" режим тощо), нерідко у персоніфікованій формі, за ім'ям глави держави (режими Гітлера, Піночета, Хусейна, Кастро тощо).

  Широко відомі три типи політичних режимів: тоталітарний, авторитарний і демократичний. Кожен із них має свої ознаки, які складають сутнісну основу їх різниці один від одного. Зрозуміло, в реальному житті існує безліч варіантів політичних режимів зі змішаними в різних пропорціях характеристиками. Запропонована загальна типологія дає можливість наочніше зрозуміти певний набір характеристик, які переважають у кожному із зазначених типів політичних режимів.

  Тоталітарний політичний режим. Термін "тотальний" належить Беніто Муссоліні й Джовані Джентіле (ідеологам фашистської Італії). У 30-х роках ХХ ст. він був поширений в англомовній пресі стосовно гітлерівського режиму. У західній політології феномен тоталітаризму гостро обговорювався з 50-х років XX ст. (X. Аренд, К. Фрідріх, З. Бзежинський, А. Арон та ін.). Ці автори вважають, що тоталітарним можна називати той політичний режим, який має:

  Американський політолог М. Картис називає понад десять ознак тоталітарності. Є й інші погляди на проблему тоталітаризму. Зрозуміло, що, як і кожне соціальне явище, тоталітарний політичний режим може мати багато визначень. Проте, незважаючи на кількість ознак, думки фахівців можна об'єднати одним загальним твердженням, що тоталітарний політичний режим тим і відрізняється від інших типів політичних режимів, що встановлює тотальний контроль над усіма сферами суспільного життя, над кожною особою, її діями і навіть думками. Цей загальний момент можна вважати тлумаченням суті тоталітарного політичного режиму.

  Об'єктивними передумовами виникнення тоталітаризму були особливості соціокультурної динаміки періоду індустріалізму, що поєднували процеси швидкого руйнування структур традиційного суспільства, етатизація суспільного життя, посилення соціальних функцій держави.

  Ідейним джерелом тоталітаризму виступали соціалістичні та націоналістичні утопії початку XX ст., що містили раціоналістичне обґрунтування позитивно сформульованих цілей майбутнього суспільного розвитку. Політичні провідники тоталітаризму – масові вождистські партії, які прагнули до монополізації державної влади, пропагували "світле майбутнє" згідно із запропонованими ними символами віри.

  Фундаментальною соціально-психологічною основою тоталітарного політичного режиму, який намагається створити "монопольну єдність" людей, є соціальний конформізм. Соціальний конформізм – це некритичне сприйняття й дотримування панівних поглядів й стандартів, стереотипів масової свідомості й пропагандистського кліше. До головних рис соціального конформізму належать: брак індивідуальності, рабська залежність від влади, маніпульованість, стандартність тощо. Тому соціальну базу тоталітаризму складають маргінальні групи і прошарки населення, які найбільш сприйнятливі до пропаганди тоталітарних доктрин. Прихід до влади тоталітарно орієнтованих партій та їх кадрове злиття з державним апаратом вивели тоталітаризм із галузі політичних уявлень у галузь політичних реалій.

  Таким чином, враховуючи ознаки тоталітаризму, можна стверджувати, що в чистому вигляді він був притаманний фашистським режимам, багато його рис налічували сталінізм і маоізм, а також воєнно-диктаторські режими в країнах Латинської Америки, Африканського континенту і Азії після розпаду колоніальної системи. Політичний досвід XX ст. доводить, що тоталітаризм виступає безперспективним, тупиковим напрямом еволюційної спіралі світового розвитку.

  Одним з альтернативних тоталітарному виступає авторитарний політичний режим. В основу авторитарного режиму покладено зосередження більшості влади в руках однієї особи чи групи осіб.

  Авторитаризму як методу управління притаманні:

  Головною опорою авторитарних режимів є домінуючі вертикальні силові структури влади – армія, каральні органи. Способи володарювання переважно силові, жорстко дисциплінарні, такі, що ігнорують можливості будь-яких конфліктів, а отже, й необхідність їх розв'язання. Західні дослідники вважають важливою характеристикою цього політичного режиму обмежений плюралізм.

  Слід розрізняти авторитаризм і тоталітаризм. На відміну від останнього, авторитаризму властиві певні елементи демократизму, зокрема, автономія особистості й суспільства в неполітичних сферах.

  Пом'якшеними варіантами авторитаризму є конституційні форми влади, за яких формально допускаються поділ влади, багатопартійність, відмова від тотального контролю над суспільством, обмежені вибори парламенту при домінуванні виконавчої влади.

  Авторитарні політичні режими найбільш поширені в історії людства. Найвідомішими його формами є:

  Починаючи з 60-х років XX ст. у багатьох країнах світу встановлювався військовий режим так званого "нового", або "м'якого", авторитаризму. Його головною метою було не тільки утворення "нової держави", а й реалізація серйозних економічних реформ, які забезпечили б вихід держави посттоталітарного періоду з економічної прірви й подальше еволюційне переростання авторитарного суспільства в демократичне. Приклад тому: Іспанія, Південна Корея, Аргентина, Чилі, держави Східної Європи. Така популярність авторитаризму продиктована його достоїнствами, особливо в екстремальних ситуаціях: здатністю забезпечити суспільний порядок, швидко здійснити реорганізацію суспільних структур, сконцентрувати зусилля на вирішенні певних питань. Усе це надає привабливості авторитаризму й спонукає владні структури до застосування його методів як досить ефективного засобу проведення радикальних реформ.

  Той чи інший політичний режим стає можливим при тих чи інших формах державного правління.

  Форму держави розуміємо як узагальнену характеристику будь-якої держави, складену з сукупності таких показників, як форма державного правління, політичний режим та форма державного устрою. Однак через те, що параметр форми державного правління часто буває визначальним щодо решти характеристик держави, виглядає до певної міри прийнятним позначення його виразами "форма держави", "державний лад", "державне правління".

  Форма державного правління є суттєвою характеристикою будь-якої держави як способу соціальної організації, упорядкованого й керованого улаштування суспільства. Історія політичної думки містить чимало різних підходів до класифікації форм держави. Від часів антифеодальних буржуазних революцій принципового значення набуло протиставлення монархічних та республіканських форм урядування, що й набуло закріплення у сучасній теорії держави та права. Згодом республіканську форму державного правління почали підрозділяти на президентський та парламентський різновиди. Але за критерії такого розрізнення беруться, як і колись, суто формально-юридичні ознаки, такі як джерело влади (ним може бути визнана воля однієї людини, воля всього народу або ж воля певної верховної соціальної верстви - олігархії) та порядок утворення й оновлення органiв державної влади (вибори чи престолонаслідування). Відповідно до цього про монархічну форму державного правління говорять, коли верховна влада в державі цілком належить одній особі, яка й визнається її джерелом. Республіканською називають таку форму правлiння, яка передбачає визнання народу сувереном, носієм верховної влади, що делегує її своїм представникам на чітко визначений термін; за якої глава держави й усі органи врядування є виборними й змінюваними, а виконавча влада - похідною від представницької установи або від виборців. Громадяни республіки мають можливість визначально (безпосередньо чи опосередковано) впливати на носіїв влади та на їхні рішення. Суттєвими ознаками республіканського державного ладу від часів античного полісу вважаються: здійснення принципу виборності всіх органів громадського врядування, визначеність терміну владних повноважень, періодична змінюваність урядовців.

  Іноді ще говорять про такий різновид державного правління як олігархія, називаючи так політику панування й правління невеликої групи можновладців, "форму врядування, що полягає в управлінні невеликої нерепрезентативної елітної групи, яка править у відповідності до власних інтересів, особливо це стосується накопичення багатств та привілеїв. Це одна з основних форм правління, які визначив Аристотель. Більш вільно цей термін іноді вживається як синонім якоїсь правлячої еліти". Як форма державного правління олігархія є мало поширеною і означає радше формально не встановлене, часто узурповане використання обмеженою групою осіб верховної державної влади.

  Незадовільність і непродуктивність поділу форм державного правління лише за формально-юридичною ознакою джерела влади на монархічні та республіканські у практично-політичному плані проявляється хоча б у протиріччях, на які кожного разу натикаєшся, маючи справу з сучасними монархіями. З одного боку коронована особа визнається джерелом влади в державі, а з іншого - у парламентських країнах вона співіснує з колегіальним органом громадського представництва, формування якого відбувається шляхом виборів, що є важливою ознакою республіканізму. З одного боку - шанобливе ставлення підданих якщо й не до самої особи монарха, то до інституції монархії, а з іншого - поважання протилежних вартостей демократизму, республіканізму, критична характеристика ролі монарха в політичних системах (зокрема європейських країн), сприйняття її як суто номінальної, несуттєвої й ледве не рудиментарної та декоративної.

  Конституційні або парламентські монархiї (Бельгiя, Великобританiя, Данія, Норвегія, Швеція, Японія та iн.) характеризуються тим, що коронована особа є главою держави, вважається її символом, уособленням єдності нації, як суб'єкт влади в державі може виступати джерелом права (видавати або затверджувати закони), її іменем чиниться правосуддя, вона представляє державу у міжнародних взаєминах, призначає главу уряду та міністрів, однак робить це відповідно до пропозицій лідерів партійних фракцій, що здобули більшість у парламенті. Хоча державне управління в конституційних монархіях здійснюється від імені корони, уряд тут формується парламентським шляхом.

  Про умовність формально-юридичної класифікації форм державного правління свідчить і практика віднесення до числа монархій країн - домініонів Об'єднаного Королівства (вже згадуваних Австралiї, Канади, а також Барбадосу, Нової Зеландії, Ямайки та iн.). Тут взагалі немає глави держави i таким вважається британський монарх, а його функції виконує генерал-губернатор, якого призначає британська корона за поданням уряду домініону. Цей порядок є радше даниною традиції, оскільки фактична влада тут цілком належить національним органам врядування, сформованим на засадах республіканізму.

  Специфіка політичного знання порівняно із знанням юридичним полягає у його зверненості до реального стану речей, а не лише до формального вираження належного. Дослідження суспільних феноменів, здійснюване у політичному вимірі, на відміну від виміру формально-юридичного має справу з явищами de-facto, що потребує використовувати інші, ніж суто юридичні критерії типологізації форм державного правління. Не заперечуючи значущості ознаки джерела влади (а саме вона є визначальною для теорії держави), необхідно виявлення інших суттєвих ознак форм державного правління, таких, що відповідають парадигмам власне політичної науки. Чи не найважливішою такою ознакою в даному разі є те, хто і як формує виконавчу владу в державі. Для нинішнього політичного життя є суттєвим те, що саме спосіб підпорядкування виконавчої влади визначає конструкцію тієї чи тієї політичної системи та зміст функціонування її інституцій. З огляду на це, існуючі способи улаштування і здійснення державної влади доводиться поділяти на одноосібні або монократичні та, з іншого боку, колегіально-представницькі. Кожна з них має відповідні засади авторитету і легітимності, своєрідні переваги й недоліки.

  Використовуючи даний методологічний принцип, бачимо, що існує багато спільного між політичними системами, приміром Німеччини та Великобританії - уряди в цих державах формуються парламентським шляхом, тобто через волевиявлення легіслатур, з членів депутатського корпусу, а особовий склад виконавчої влади певною мірою відбиває партійну структуру парламенту (до її установ входять представники партії більшості або партiй - членів правлячої коаліції), що склалася внаслідок виборів; політика уряду визначається парламентськими партіями; від волі більшості у законодавчому органі залежать його рішення і дії; він є відповідальним перед парламентом i може бути ним відправлений у відставку. Навіть термін його каденції визначається визнанням його законодавцями або ж існуванням партійної коаліції. Інституції глави держави (будь-то коронована особа чи президент республіки) фактично, з точки зору впливу на урядування належить другорядне, переважно номінальне, представницьке значення, через що він не надто впливає на безпосередній перебіг подій у суспільстві. Головним і спільним для обох систем є те, що і там, і тут глава держави безпосередньо не причетний до формування й функціонування уряду. Уряд виявляється значною мірою підпорядкований зібранню депутатів, які репрезентують громади, перетворюють інтереси окремих верств на законодавчі рішення та повноважні дії уряду, що й є визначальною характеристикою колегіально-представницького врядування.

  Відмітною ознакою монократичної форми державного правління (абсолютна монархія та президентська республіка) є значна роль глави держави в системі державного управління, оскільки він є одночасно ще й главою уряду, користується прерогативою самостійно формувати уряд і керувати його діяльністю. Звідси виходить ще й така риса монократії як певна "віддаленість" законодавчої та виконавчої "гілок" влади одна від одної. Виконавча влада формується позапарламентським шляхом - через призначення членів уряду президентом незалежно вiд партійних пропорцій у законодавчо-представницькому органі (той може лише затверджувати кандидатури). Міністри зобов'язані проводити політику, визначену президентом, й відповідальні за її виконання у першу чергу перед ним. Президент республiки функціонує поряд з парламентом, самостійно здійснює президентську владу. Він має право відкладного вето на закони, що їх приймає парламент, хоча й не може достроково розпустити його. Так само і парламент не в змозі оголосити вотум недовіри уряду і президенту, виходячи з самих лише політичних підстав.

  Позитивом парламентського врядування є його гнучкість, можливість чутливо реагувати на змінювані потреби життя, відповідно до них змінювати характер діяльності уряду та й самий його особовий склад. Парламент тут не тільки створює закони й ухвалює бюджет, а й спрямовує та контролює діяльність уряду. Прийняття ним державного бюджету, проект якого розробляє й пропонує уряд, є приводом, для обговорення урядової політики назагал i слугує підставою для внесення питання про довіру й позбавлення повноважень цілого кабінету або когось з його членів. Парламентська система, якщо вона до того ж ґрунтується на партійно-пропорційних засадах, стимулює рух до політичного діалогу й партійно-ідеологічного компромісу між політичними силами, уможливлює більш чутливе й гнучке відбиття в структурах і діях вищої державної влади багатоманітних потреб і настроїв громадян та громад. Однак, відповідно до відомої формули, це означає те, що народ має уряд, на який він заслуговує. Адже зворотнім боком гнучкості парламентського врядування буває урядова нестабільність. У разі вотуму недовіри урядові з боку законодавців або розпаду урядової коаліції чи втрати правлячою партією більшості місць у парламенті, глава уряду мусить подати у відставку або ж погодитися на дострокові загальні вибори, після яких відбувається нове формування уряду. Такий перебіг подій кваліфікують як урядову кризу, причому політичні кризи (урядові чи парламентські) у парламентській республіці можливі й у випадку рівноваги політичних сил і партій в законодавчому органі, коли стає неможливо здобути переконливу перевагу при розв'язанні якоїсь проблеми й ухваленні рішення. Урядова нестабільність є нормальним, органічним явищем для суспільства стабільного у соціально-економічному відношенні, вона уможливлює оперативне підтвердження чи оновлення авторитету законодавчої і виконавчої влади, не викликаючи катастрофічних збоїв у інших галузях. У стабільних суспільствах з розвиненою партійною системою і культурою партійної політики результатом урядових криз та їх подолання, як правило, буває оновлення державної стратегії, підтвердження авторитетності й легітимності державної влади. Навряд чи таку розкіш можуть дозволити собі суспільства перехідного типу. Парламентська залежність уряду здатна призвести до його недієздатності, неспроможності здійснити непопулярні, однак вкрай необхідні для суспільного коригування заходи.

  Серйозні застереження викликає також закладена в парламентському врядуванні потенційна можливість зловживання законодавчим правом більшості. Політична партія, яка істотно переважає у законодавчих зборах, в принципі здатна ухвалити неприйнятну систему норм, що може мати антидемократичний характер. Сама тільки парламентська система не обов'язково втілює ідеали поділу влади через те, що за її умов править той, хто домінує в парламенті. Уряд більшості фактично виявляється звільненим від будь-яких перешкод у здійсненні свого курсу. Понад те, уряд у парламентській республіці, якщо він спирається на достатню депутатську більшість, може здобути значну політичну силу та зворотній вплив на законодавчий орган, на управління справами в країні, визначати законодавчі рішення, а його глава (прем'єр-міністр, канцлер) часто постає першою керівною особою в державі. Спираючись на більшість парламентарів й на механізми партійної дисципліни, він здатний ефективно і до певної міри незалежно проводити свою політичну лінію. Через це парламентська система робить необхідним існування інституцій, здатних врівноважувати, обмежувати парламентське верховенство, запобігати "надмірові парламентаризму". Роль такої інституції виконує глава держави або ж сенат.

  "Прямий мандат народу", яким володіє президент у президентській республіці, дозволяє йому та його урядові діяти без особливої залежності від законодавців, зосереджувати широкі повноваження в окремих структурах виконавчої влади, що здатне надавати врядуванню оперативності й дієвості. Самостійність уряду президентської республіки, його певна незалежність від розстановки сил у парламенті уможливлюють здійснення ним цілісного, якомога менш політично заангажованого й кон'юнктурного, дійсно державного курсу, до того ж проводити його оперативно, не залежати від тривалих парламентських дебатів і голосувань. "Президенти, обрані народом на визначений термін, можуть приписувати собі авторитет, що походить з прямих виборів, без огляду на позицію їхньої політичної партії у парламенті. Через створення окремих, але теоретично рівних галузей уряду, президентська система влади намагається встановити сильні виконавчі та законодавчі інститути, кожний з яких може твердити, що він має виборний мандат від народу, і кожний здатний контролювати й урівноважувати іншого. Ті, що побоюються потенційної виконавчої тиранії, мають тенденцію наголошувати на ролі парламенту; ті, кого турбує потенційна можливість надуживань з боку тимчасової більшості в парламенті, обстоюють авторитет президента".

  Закладена у президентській республіці можливість відмінності векторів зусиль різних структур влади є ще одним вираженням демократичної практики поділу влади. Взяти хоча б те, що президент республіки, за звичай, має право відкладного вето на закони, що їх ухвалює парламент, хоча й не може достроково розпустити його; так само й парламент не в змозі оголосити вотум недовіри уряду і президенту. Статус, роль і авторитет глави держави у президентськiй республiцi обумовлені тим, що він обирається незалежно, окремо від парламенту на прямих і загальних виборах, або особливою колегією виборщикiв, яких обирає населення. Ясна річ, самостійність президента щодо парламенту не буває цілковитою. У демократичних державах влада президента теж піддатна поділу, який втілюється у визначеності терміну його каденції, в обмеженні права на переобрання, у самій виборності його статусу, зрештою - в інституції імпічменту.

  Кожний з способів державного врядування (президентський та парламентський) має свої особливості й переваги, так само має і застереження, що робить марними пошуки, одного беззаперечно досконалого, найбільш авторитетного й легітимного серед них. Будь-яка форма державного правління встановлюється у суспільстві відповідно до стану справ у ньому, до особливостей його політичного розвитку, традицій культури тощо.


  3. Зміст й основні концепції демократії

  Історична ґенеза демократії довга й суперечлива. Народжена в Античній Греції ідея демократії не знайшла там палких прихильників серед філософів. Концепції найяскравіших представників того часу Платона і Арістотеля базувались на протиставленні "правильних" та "неправильних", "викривлених" форм державного устрою й влади. Демократію вони відносили до "неправильних", "викривлених" форм, називаючи її "найбільш правильною з усіх неправильних", оскільки влада демосу не могла забезпечити ефективне управління державою. У наступні століття також панувало скептичне ставлення до демократії. Після Французької буржуазної революції стало зрозумілим, що саме демократія є засобом більш розумної політичної та соціальної організації суспільства, держави, влади. У XIX ст. у демократії були свої злети та падіння, але, в цілому, до неї було негативне ставлення. Після виходу в світ книги Алексиса де Токвіля (1805–1859 рр.) "Демократія в Америці" почало формуватися позитивне ставлення до демократії. На початку XX ст. практично не залишилося політичних доктрин, включаючи й більшовизм, і фашизм, які в основу своїх ідеологічних конструкцій не закладали б побудову демократії різного роду. Після революції 1917 р. в Росії диктатура пролетаріату була проголошена вищим типом пролетарської демократії.

  Велике значення в утвердженні сучасних норм демократії відіграли "Декларація прав людини", прийнята ООН (1948 р.), Гельсінська нарада (1975 р.), правозахисний рух у постсоціалістичних країнах, Паризька нарада глав урядів європейських країн й прийнята нею "Паризька хартія для нової Європи" (1990 р.).

  Слід мати на увазі коло методологічних підходів до аналізу демократії.

  У політології термін "демократія" вживається в чотирьох значеннях:

  Одним з основних принципів демократії є принцип більшості. Принцип більшості складає суть доктрини народного суверенітету, відповідно до якого народ проголошується джерелом верховної влади у демократичному суспільстві. При оцінці демократії та її важливого принципу – суверенітету народу – вона класифікується як загальна та соціально обмежена. До початку XX ст. ні одна з існуючих демократій не надавала всьому дорослому населенню рівних політичних прав. Це були класові (для власників) або патріархальні (для чоловіків) демократії.

  Принцип більшості здійснюється за прямою та представницькою демократією. До форм прямої (плебісцитарної) демократії належать: проведення виборів на основі загального виборчого права, референдуми, всенародні обговорення питань державного життя. Члени суспільства безпосередньо беруть участь у розробленні політичних рішень, прийнятті законів або знаходженні консенсусу між протилежними інтересами членів свого співтовариства. Ця форма демократії дає можливість розвивати політичну активність громадян, забезпечувати легітимність влади, здійснювати ефективний контроль за діяльністю інститутів держави.

  Представницька (репрезентативна) демократія – це така демократія, коли члени співтовариства залишаються джерелом влади і мають право ухвалювати рішення, але реалізують це право через обраних ними представників, які повинні обстоювати їхні інтереси. При такому управлінні демократія розуміється як компетентне й відповідальне перед народом представницьке управління. Носіями представницької демократії є парламенти, інші законодавчі органи влади як в центрі, так і на місцях, а також виборні представники виконавчої і судової влади. Достатньо влучно сказав про суть представницької демократії німецький політолог Ральф Дарендорф. Він вважає, що демократія – це не правління народу, якого просто не буває. Демократія – це правління уряду, обраного народом, а якщо треба, то й зміненого (ліквідованого) народом.

  Слід наголосити, що ні одна з цих форм у "чистому вигляді" не існує. Політична реальність показує, що поєднання форм прямої і представницької демократії є надійним інструментом виявлення волі більшості народу. Але принцип більшості не можна вважати бездоганно демократичним, якщо при цьому не забезпечувати право меншості на опозицію. У демократичному суспільстві й більшість, і меншість громадян цілком рівні у своїх правах і свободах. Закріплені Конституцією права і свободи громадян є важливими цінностями демократії. При цьому головними у міжнародному праві визначаються такі політичні права і свободи, як свобода слова, переконань, віросповідання для всіх людей, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, національності, мови тощо. У демократичному суспільстві гарантується недоторканність особи, її житла, забороняється обмеження у виборі місця проживання громадян, забезпечується право на виїзд і в'їзд у свою країну.

  Демократія передбачає вільну діяльність усіх політичних партій, суспільно-політичних об'єднань, організацій, рухів, які діють у рамках закону. Для демократичної форми правління характерною є багатопартійність.

  Принцип більшості передбачає дотримання та охорону прав меншості.

  Важливий атрибут демократії – принцип поділу влади у системі державної влади. Згідно з цим принципом, законодавча, виконавча і судова влади відокремлені й досить незалежні одна від одної. Проте вони постійно взаємодіють між собою, врівноважують одна одну.

  Принцип виборності органів влади. Демократичним може вважатися лише та держава, в якому особи, що здійснюють верховну владу, обираються, причому обираються на певний, обмежений термін. В кінці ХХ ст. практично не існує такої країни, де б правлячі кола не практикували вибори і прагнули тим самим затвердити свою легітимність. Проблема в технології реалізації цього принципу. Нерідкі випадки підтасовки, фальсифікації результатів голосування. Крім того, демократичні вибори часто являють собою змагання з непередбачуваним результатом. При цьому виграє не обов'язково кращий. У таких випадках розбіжність заслуг переміг на виборах і делегованої йому влади викликає загострення суспільних протиріч та нестабільність.

  Принцип рівноправності громадян на участь в управлінні державою і суспільством. Цей принцип передбачає сукупність виборчих прав, що дають громадянам можливість обирати, бути обраним до органів державної влади, брати участь в контролі за діяльністю можновладців і т. ін. Тут головне полягає в створенні таких соціальних умов, які б перешкоджали перетворенню цього принципу в формальний.

  Принцип плюралізму - означає багатоманітність суспільних явищ, розширює коло політичного вибору, допускає не лише плюралізм думок, а й політичний плюралізм - множинність партій, громадських об'єднань і тощо з різними програмами і статутами, що діють в рамках конституції.

  Похідний від принципу плюралізму є принцип багатопартійності. Представництво та захист великого спектру соціальних інтересів при демократичному режимі здійснюються через різноманіття політичних партій. При демократичному режимі функціонує багатопартійна система, при якій одна партія може змінити при владі іншу на законних підставах в результаті виборів, що забезпечує здорову політичну конкуренцію та унеможливлює узурпацію політичної влади однією політичною силою.

  Обов'язковою умовою демократії є гласність, інформація про всі дії державних органів, політичних партій, суспільних організацій. Незалежний статус засобів масової інформації – це теж атрибут демократичного суспільства.

  Принцип свободи. У політичному контексті свобода означає насамперед особисту свободу, а також свободу для соціальних груп від панування над ними будь-яких політичних сил. Це реальна можливість вибору політичного самовизначення особистості або групи, їх активної участі в управлінні громадськими справами. Зрозуміло, демократія не є свобода індивіда чи іншого суб'єкта від влади взагалі. Проблема обмеження свободи - теж проблема демократії.

  Принцип незалежного контролю. Відсутність контролю за діяльністю державних структур з боку громадськості породжує бюрократизм, корупцію і т.ін.

  У демократичному суспільстві значна роль у системі державного устрою відводиться місцевим органам самоуправління, здійснюється раціональний поділ компетенції і повноважень різних рівнів влади. Саме місцева влада найбільш близька до народу і від її дій залежить повсякденне життя громадян. Тому ступінь демократичності суспільства визначається тим, який статус і який обсяг мають повноваження місцевих органів влади, а також якого рівня її доступність для людей.

  Сучасна політична наука іноді виділяє ще такі принципи або ознаки демократії:

  Такі основні принципи, критерії і цінності демократії. Проте не варто ототожнювати демократію із втіленням усіх сподівань, здійснення яких прагнуть люди. Безперечно, демократія має переваги, а й вона може стати "тиранією більшості", переродитися на диктатуру парламенту або парламенської більшості. Із понад 200 незалежних держав світу тільки приблизно 40 можуть бути названі демократичними у загальноприйнятому сенсі цього слова, а й вони далекі від ідеалу, тому що третина населення у них перебуває в маргінальному стані у зв'язку з "диктатурою більшості". Побудувати суспільство, яке було б суспільством для всіх і кожного, мабуть, не видається можливим, а сам процес демократизації тривалий і складний. І все ж таки людство, за словами У. Черчілля, не вигадало досі нічого кращого, ніж демократія.

  З методологічної позиції важливо розрізняти колективістське, плюралістичне та ліберальне бачення демократії залежно від того, хто має пріоритет у здійсненні влади: народ, соціальна група чи особистість.

  Антична демократія була заснована на загальній зацікавленості свобод громадян у збереженні рабовласництва, яке було спільним. Колективістські теорії демократії розроблялись в утопіях Т. Мора, Т. Кампанелли, Л. Сен-Симона, Ш. Фур'є, Р. Оуена, детально досліджувались у працях Ж.-Ж. Руссо, а подальший розвиток і практичне втілення вони знайшли в теоріях соціалістичної, пролетарської демократії В. Леніна, Й. Сталіна.

  Незважаючи на деякі відмінності, колективістські концепції демократії мають загальні риси:

  Узагалі, колективістські концепції демократії не розрізняють особистість, суспільство, державу.

  Одним із перших почав критикувати колективістську демократію Й. Шумпетер. Плюралістичні теорії виходять з того, що ні особистість, ні народ не є головними рушійними силами політики в демократичному суспільстві. Тільки в групі, а також в міжгрупових відносинах, формуються інтереси, ціннісні орієнтири та мотиви політичної діяльності індивіду.

  Загальні риси плюралістичної концепції демократії зводяться до:

  Плюралістична теорія демократії знайшла втілення у багатьох країнах світу, проте її ідеї критикуються за ідеалізацію дійсності та перебільшення групової ідентифікації. Крім того, вона недостатньо враховує нерівність політичного впливу різних суспільних груп, насамперед, пріоритетного впливу бізнесу, бюрократії, воєнно-промислового комплексу, профспілок, володіння ресурсами (гроші, знання, авторитет, засоби масової інформації тощо). Молодь, пенсіонери, інваліди та деякі інші групи не мають таких ресурсів, тимчасом як представники бізнесу володіють ними у повному обсязі. Критикується плюралістична модель демократії також за її консервативність, тому що для прийняття рішення вона потребує згоди всіх зацікавлених груп, що неможливо забезпечити насправді. І ще один аргумент проти плюралістичної концепції демократії: в західних країнах політичне управління все більше залежить від бюрократії і лобістів і все менше – від парламентів і партій.

  З плюралістичною теорією демократії співзвучна елітарна концепція демократії. Політична еліта визначається як самостійна, привілейована група або сукупність груп безпосередньо пов'язана з володарюванням або тиском на владу. Попередниками сучасної елітарної демократії були Платон, Карлейль, Ніцше та ін. Сучасні класичні концепції еліти були сформульовані на початку XX ст. В. Парето, Г. Москою, Р. Міхельсом. Найзагальнішими рисами, притаманними елітарним теоріям, є:

  Таким чином, концепція елітарної демократії, по-суті, стверджує, що ідеал народовладдя в сучасну епоху (як і раніше) не реалізується значною мірою. Народ у системі політичної влади представляє панівна еліта.

  Альтернативою до концепції елітарної демократії виступає теорія партиципаційної демократії. Під "партиципацією" в західній політології розуміються всі види участі громадян (добровільної й вимушеної) в політичному житті з метою впливу і тиску на прийняття рішень владою.

  Автори концепції тлумачать необхідність участі більшості народу не тільки у виборних кампаніях, референдумах, а й в інших видах політичного процесу, включаючи формування владних груп і висування політичних лідерів. Німецькі політологи Б. Гуггенбергер і Д. Нолен розглядають теорію партиципаційної демократії як один із варіантів критичної теорії демократії, в центрі якої – аналіз політичної дійсності з позиції ідеалу індивідуального самовизначення й орієнтації на автономію особистості.

  Ліберальна (індивідуалістична) теорія демократії базується на ідеї автономності особистості, виділенні її з суспільства та держави. Основними положеннями ліберальної концепції є:

  Таким чином, сучасний лібералізм зорієнтований виключно на індивідуалізм. Ліберальні концепції демократії, наголошуючи на особистості, випускають з уваги групу як головний суб'єкт реальної політичної влади.

  У сучасній політичній науці триває пошук нових форм демократії. Французький політик М. Рокар вважає реальність взаємозв'язків між виборними, засобами масової інформації і виборцями – серцевиною сучасної демократії. У цьому напрямі, на його думку, відбувається становлення "нової форми демократії", її складовими частинами виступають загальне виборне право та вільна інформація. Народ може реалізовувати своє право вибору тільки в умовах вільного поширення інформації. Не випадково, що засоби масової інформації стали називати "четвертою владою". Нову форму демократії М. Рокар називає "інформаційною демократією".

  Канадський професор М. Бунге пропонує концепцію "інтегральної технодемократії". Засоби її досягнення – це освічене володарювання народу в усіх царинах – економічній, культурній, політичній на основі рад експертів. Тобто, відзначає М. Бунге, інтегральна технодемократія є рівність відносно кооперативної власності та самоуправління, політичної демократії і технічної експертизи.

  У калейдоскопі політичних теорій демократії існує ще й економічна теорія демократії. Вона заснована на образі людини, всебічно інформованої, здатної діяти раціонально і домагатися для себе максимальної вигоди. Економічна демократія – це царина ринкових відносин, до якої зводяться політико-владні відносини. Ліберально мислячі теоретики та політики пов'язують разом демократію і ринок. Американський президент Біл Клінтон назвав сучасну західну демократію ринковою демократією.

  Таким чином, аналіз сучасних теоретичних концепцій демократії показує різноманітність підходів до визначення демократії. Кожний напрям має концептуально-нормативний характер, тобто характеризує той чи інший вид демократії в ідеалі. Разом із тим теоретичний розгляд спирається на реальний досвід – емпіричний підхід.

  Від розуміння сутності демократії значною мірою залежать реальні шляхи її здійснення. Демократія – це загальнолюдська цінність. Історія вчить, що демократія – благо народу тільки тоді, коли вона відповідає політичній культурі та способу життя людей, має необхідні економічні й соціальні передумови. Іншого разу – вона перероджується в охлократію – владу натовпу – й призводить до хаосу й анархії.


  ВИСНОВКИ

  Категорія влади є центральним поняттям політичної науки. Узагальнюючи різні підходи до виявлення її сутності, можна визначити владу як один з найважливіших видів соціальної взаємодії, специфічне відношення принаймні між двома суб'єктами, один з яких підпорядковується розпорядженням іншого, в результаті цього підпорядкування пануючий суб'єкт реалізує свою волю і інтереси.

  Структура влади виглядає наступним чином: суб'єкт влади, об'єкт влади, джерела, підстави і ресурси влади. Влада виконує в суспільстві певні функції: панування, керівництва, регулювання, контролю, управлінні, координації, організації і мобілізації.

  Механізм влади має складну ієрархічну структуру, представлену поділом влади по горизонталі (законодавча, виконавча і судова влада) і вертикалі (центральна, регіональна та місцева влада).

  Ефективність влади є однією з найбільш важливих характеристик, яка показує ступінь виконання її своїх завдань і функцій. Сама ефективність багато в чому залежить від легітимності влади, яка в свою чергу визначається взаєминами між керівниками і керованими з приводу походження, використання і підпорядкування влади. На відміну від легітимності, яка є феноменом політичним, легальність влади - юридичний феномен: вона встановлюється і гарантується владою, носить виключно раціональний характер.

  Поняття "політичний режим" розкриває функціональний аспект політичної системи. Якісними характеристиками політичного режиму є: обсяг прав і свобод громадянина та їх закріплення конституцією (методи здійснення державної влади, характер взаємин між державою і суспільством, наявність або відсутність можливостей суспільства впливати на прийняття політичних рішень, способи формування політичних інститутів, методи вироблення політичних рішень та ін.).

  Основними типами політичних режимів є тоталітаризм, авторитаризм і демократія.

  Потрібно відмітити, що сучасний стан України, з погляду політичного режиму, – це плюралізація суспільного життя, здійснювана у посттоталітарному суспільстві, яка може бути, а може й не бути, початком становлення демократії. На стабільність і зростання демократії впливають дві головні умови – економічний розвиток і політичне керівництво. Характер еволюції політичного режиму сьогодні залежить, передусім, від конкретних якостей політичної еліти, пріоритетів реорганізації нею системи влади й управління, домінуючих способів балансування взаємовідносин правлячої та опозиційних сил, методів, спрямованості, ступеня їхньої участі в урегулюванні й подоланні кризи соціального розвитку. Тому некоректним є як зневажливе ставлення до демократії, так і романтизм найшвидшого переходу до неї. До того ж декретування демократії з допомогою законів чи конституцій без підкріплення системою гарантій та відповідними суспільними інститутами навряд чи може досягти мети – побудови цивілізованої системи народовладдя.


  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  ТЕМА 3. Влада в політичному житті суспільства. Політичні режими

  1. Бойко О.Д. Політичне маніпулювання: навч. посіб. / Олександр Дмитрович Бойко. К.: Академвидав, 2010. – 432 с. (Серія "Альма-матер").
  2. Боринська О. Моніторинг виборчого процесу як сприяння розвитку демократії // Політ. менеджмент. – 2009. – № 1. – с. 79-86.
  3. Винниченко й українська соціал-демократія: (зб. док. та матеріалів) / В.С. Лозинський (упоряд. та авт. передмова). – К. : Парламентське видавництво, 2008. – 248 с.
  4. Воронянський О.В. Політологія: підручник / [Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., Скубій І.В.]; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. - 179 с.
  5. Грабовський О. І. Державна політика України у сфері соціально-економічного розвитку в контексті європейської інтеграції / Грабовський Олександр Ігорович ;, Львів. - Львів : Регіон. ін-т держ. упр. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2018.
  6. Данильян О. Г. Політична влада як механізм регулювання конфліктів у сучасних суспільствах [Електронний ресурс] / О. Г. Данильян // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - 2014. - № 4. - С. 7-14.
  7. Інформаційна складова державної політики та управління [Текст]: монографія / [Соловйов С. Г. та ін.; заг. ред. Грицяк Н. В.]; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, каф. інформ. політики та електрон. урядування. – Київ: К. І. С., 2015. – 318 с.
  8. Колодій А., Харченко В., Климансъка Л., Космина Я. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2007. – 584 с.
  9. Кравченко А. И. Політологія : учебник / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М.: Проспект, 2008. – 444 с.
  10. Кулагін Ю.І., Полурез В. І. Політологія. Практикум: навч. посіб. / Ю. І. Кулагін, В. І. Полурез; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. — 231 с.
  11. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: підручник для студ. вищ. закладів освіти. – 5-те вид., стер. – Л. : Новий Світ-2000, 2008. – 304 с.
  12. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. Кременя В.Г., Горлача М.І. – К.;Харків:Єдинорог, 2007. – 640 с.
  13. Політологія: підручник / О.В. Бабкіна (ред.), В.П. Горбатенко (ред.). – 3-тє вид., перероб., доп. – К. : Академія, 2008. – 567 c.
  14. Політологія: підручник / [М. П. Требін та ін.]; за ред. проф. М. П. Требіна; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2018. – 460 с.
  15. Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій: монографія / В.Ф. Солдатенко, Т.А. Бевз, В.П. Горбатенко та ін. – К.: Парлам. вид-во, 2009. – 536 с.
  16. Реалізація державної молодіжної політики в Україні [Текст]: монографія / С. М. Домбровська [та ін.]. - Харків: Нац. ун-т цивіл. захисту України, 2018. - 197 с.
  17. Телешун с.О., Рейтерович І.В. Вплив фінансово-політичних груп на прийняття стратегічних рішень у сфері політики та економіки: українські реалії: монографія. – К.; Херсон, 2008. – 151 с.
  18. Трипольський В.О. Демократія і влада. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 174 с.
  19. Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико-політологічний дискурс [Текст]: монографія. - Запоріжжя : Інтер-М, 2018.
  20. Цюрупа М.В., Ясинська В.С. Основи сучасної політології: підручник. – К.: Кондор, 2009. – 354 с.