Навчально-методичні матеріали

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


Тема 1. Предмет, методи та функції політології

 1. В чому полягає предмет вивчення політичної науки та основні її функції?
 2. Яке місце політичної науки у системі сучасного суспільного знання та у житті соціуму загалом?
 3. Взаємозв’язок політології з іншими науками.
 4. Проаналізуйте відмінність навчальної дисципліни "політологія" від науки "політологія".
 5. Сформулюйте об’єкт політичної науки. Обґрунтуйте власну точку зору.
 6. Яка роль політології у формуванні світогляду та правосвідомості.
 7. Порівняйте функції політології та політики.
 8. Дайте характеристику основним галузям політичної науки.
 9. Фундаментальний та прикладний аспекти політології.
 10. Назвіть основні закони та принципи політичної науки.


Тема 2. Політика як соціальне явище. Історія розвитку політичної думки

 1. Політика як соціальний та культурний феномен.
 2. В чому полягає сутність політизації суспільного життя.
 3. Дослідіть особливості системного підходу до аналізу політики.
 4. Назвіть основні елементи і рівні політики.
 5. Дати характеристику основним рівням функціонування політики.
 6. Назвіть основні парадигми та школи політичної науки.
 7. Політична система суспільства: сутність, структура, класифікація.
 8. Перелічіть критерії функціонування політики.
 9. В чому полягає інституційний вимір політичної сфери суспільства?
 10. Основні підходи до визначення політики.
 11. В чому полягає теократична концепція держави у творчості Ф. Аквінського?
 12. Дослідіть теорію природного права у вченнях Дж. Локка.
 13. Прокоментуйте основні ідеї політичної доктрини Кирило-Мефодіївського товариства.
 14. Розкрийте значення теорії суспільного договору в історії політичної думки.
 15. Дослідіть вплив марксизму на політичні режими сучасності.
 16. В чому полягає теорія державного суверенітету Жана Бодена.
 17. Дайте загальну характеристику російській політичній думці ХІХ-ХХ ст.
 18. Які зміни в політичній науці викликала «біхевіористська» революція?
 19. Опишіть конституційний проект П. Орлика.
 20. Перелічіть основні чинники, що визначають специфіку державності, політичних і правових традицій, політичної думки в Україні.


Тема 3. Політична влада. демократія у політичному житті суспільств

 1. В чому полягає зміст концепції політичної легітимності М.Вебера?
 2. Поясніть відмінність легальності та легітимності політичної влади.
 3. Що таке політичне панування? Як співвідносяться між собою політична влада і політичне панування?
 4. Конкретизуйте, що є спільним та відмінним у поняттях «харизматична легітимність» та «персональна легітимність».
 5. Наведіть приклади різновидів авторитарних режимів.
 6. Яка з класифікацій влади здається Вам найбільш обґрунтованою? Прокоментуйте.
 7. Поясніть, як пов’язана політика і політична влада?
 8. Доведіть потрібність чи непотрібність бюрократії у механізмі політичної влади.
 9. Дослідіть, за допомогою яких ресурсів реалізується політична влада?
 10. Що таке ефективність політичної влади та як ефективність співвідноситься з легітимністю?
 11. Дайте розгорнуту характеристику основним концепціям демократії.
 12. Дослідіть витоки та історичні форми демократії.
 13. Розгляньте демократизацію як провідний чинник оновлення сучасного світу.
 14. Прокоментуйте взаємозв’язок демократії та громадянського суспільства.
 15. Окресліть конституційні гарантії демократії в Україні.
 16. В чому полягає сутність плюралістичної концепції демократії?
 17. Дайте розуміння теорії партиципаційної демократії.
 18. Розкрийте основні риси колективістської концепції демократії.
 19. В чому полягає взаємозв’язок демократії та партійної системи країни?
 20. Проаналізуйте основні засади критики демократії в сучасній політичній науці.


Тема 4. Політичні відносини

 1. Проаналізуйте основні рівні політичних відносин.
 2. Назвіть ключові особливості політичних відносин розвинутих країн світу.
 3. Охарактеризуйте основні підсистеми політичної системи суспільства.
 4. Наведіть розгорнуте визначення поняття «політична стабільність».
 5. Розкрийте зміст основних підходів до типологізації політичних відносин за різними критеріями.
 6. Яке значення має поняття «структура» в теорії політичної системи?
 7. У чому полягає смисл реформування політичної системи України?
 8. Охарактеризуйте позитиви та негативи політичної системи скандинавських країн.
 9. З’ясуйте значення інтелектуально-психологічного рівня (блоку) політичної системи.
 10. Конкретизуйте, як взаємообумовлені динаміка розвитку політичних відносин та економічних.
 11. Розгляньте співвідношення понять «суспільний договір» і «громадянське суспільство».
 12. Назвіть основні підходи щодо визначення громадянського суспільства у філософських концепціях Ш.-Л. Монтеск’є, Г.Спенсера, Б.Спінози, Ж.-Ж Руссо, Г.В.Ф. Гегеля та порівняйте їх із сучасними.
 13. Дайте визначення громадянського суспільства, яке найбільш точно відображає його специфіку.
 14. Окресліть проблеми становлення й утвердження інституту громадянства.
 15. В чому полягають, з вашої точки зору, перспективи становлення і формування громадянського суспільства в Україні, його значення для побудови правової держави.
 16. Охарактеризуйте особливості функціонування інституту правової держави в перехідному типі суспільства.
 17. Проаналізуйте, у чому необхідність і соціальна цінність правової держави?
 18. Яка роль принципу гласності та свободи ЗМІ у розбудові правової держави? Обґрунтуйте власну позицію.
 19. Сформулюйте ваше розуміння поняття «соціальна держава».
 20. Дослідіть, яку роль виконує приватна власність в структурі громадянського суспільства?


Тема 5. Людина і політика

 1. Наведіть класифікацію типів політичної участі.
 2. Назвіть типи політичного статусу особи.
 3. З Вашої точки зору, у чому полягає природа політичного абсентеїзму?
 4. Поясніть, у чому полягає відмінність між політичною участю і політичним функціонуванням?
 5. Проаналізуйте передумови високої політичної активності особи.
 6. Дайте характеристику основним типам політичної поведінки особи.
 7. Прокоментуйте основні теорії політичної участі (теорія раціонального вибору, мотиваційні теорії, теорії соціальних факторів).
 8. Якими шляхами потрібно долати відчуження особи від політичного процесу? Обґрунтуйте власну точку зору.
 9. Назвіть основні етапи політичної соціалізації.
 10. Порівняйте основні соціально-психологічні механізми соціалізації (ідентифікація, імітація, навіювання, соціальна фасілітація, конформність).
 11. Який підходи до солідаризму як філософсько-політичної доктрини Ви знаєте?


Тема 6. Політичні партії і громадсько-політичні рухи. Політичні еліти

 1. Обґрунтуйте основні функції політичної партії, які вона покликана виконувати в суспільстві.
 2. Назвіть характерні відмінності політичної партії і громадської організації.
 3. Виділіть основні критерії типології політичних партій.
 4. Обґрунтуйте взаємозв’язок політичних режимів та партійних систем.
 5. Охарактеризуйте основні риси політичних еліт сучасних суспільств.
 6. Розкрийте механізми рекрутування еліти (система гільдій та антрепренерська).
 7. Виділіть основні критерії ефективності діяльності політичної еліти.
 8. Чим можна обґрунтувати елітарний статус парламентаріїв у демократичному суспільстві?


Тема 7. Політична діяльність як рушійна сила політичного процесу

 1. Назвіть специфічні ознаки політичних процесів у транзитних суспільствах, зокрема в українському соціумі.
 2. Виокремте послідовні стадії розвитку політичного процесу протягом часу.
 3. Виділіть найголовніші соціальні чинники, які впливають на структуру політичного процесу.
 4. Що складає зміст і цілі політичного наступництва? Охарактеризуйте династичну, корпоративну й демократичну спадкоємність влади.
 5. Здійсніть типологію політичних процесів у межах парадигми політичного розвитку.
 6. Назвіть відмінності політичної трансформації та політичної модернізації. Обґрунтуйте власну думку.
 7. Спробуйте порівняти характерні риси і відмінності “західного” і “незахідного” політичних процесів.
 8. Охарактеризуйте найбільш радикальні форми протікання політичного процесу.
 9. Визначте ряд причин, які обумовлюють меншу політичну участь жінок порівняно з чоловіками.
 10. За допомогою якої теорії можна пояснити політичну поведінку в сучасній Україні? Застосуйте основні положення обраної вами концепції до аналізу української політичної поведінки.


Тема 8. Політична свідомість і політична культура

 1. Дайте характеристику ідеальним типам політичної культури, які виокремлюють дослідники.
 2. Охарактеризуйте тип політичної культури, який панував за радянських часів. Виділіть його основні риси.
 3. Обґрунтуйте роль політичної культури в діяльності працівників-психологів.
 4. Прокоментуйте вислів французького вченого Г. Лебона, що найбільш консервативні за своєю суттю народи схильні до найжорстокіших революцій.
 5. Назвіть найбільш характерні риси політичної культури політичних лідерів сучасної України.
 6. Дайте визначення поняттю «громадянська культура». Порівняйте його з явищем «масової культури».
 7. Чи можна за допомогою політичної культури пояснити відмінності у політичному устрої, організації влади у конкретних країнах? Аргументуйте свою відповідь та наведіть приклади.
 8. Виокремте переваги та недоліки інформаційного суспільства. Прокоментуйте власну точку зору.
 9. Співвіднесіть такі поняття як «нація», «національність» та «націоналізм». Дайте їм визначення.
 10. Спробуйте спрогнозувати та проаналізувати перспективи реформування державно-церковних відносин в Україні.
 11. В чому полягає взаємозв’язок політичної культури та ідеології? Аргументуйте власну відповідь.
 12. Назвіть основні критерії класифікації сучасних ідеологій. Дайте їм характеристику.
 13. Розгляньте (в порівнянні) цінності ліберал-реформізму і неоконсерватизму.
 14. В чому полягає сутність теорії націоналізму? Наведіть декілька визначень нації.
 15. Назвіть найбільш характерні ідеології в українській політиці. Яка ідеологія, на Вашу думку, найкраще відповідає українській культурі?
 16. Перелічіть основні рівні політичної ідеології і розкрийте їх сутність.
 17. Назвіть основні причини формування національних ідеологій.
 18. Чи сприяє наявність чіткої ідеології розвитку громадянського суспільства? Обгрунтуйте власну точку зору.
 19. Охарактеризуйте ключові засади соціалізму.
 20. Дайте відмінність політичної ідеології і політичної програми.


Тема 9. Політика України в системі сучасних міжнародних відносин

 1. Порівняйте терміни “міжнародні відносини” і “світова політика”. Дайте їм визначення.
 2. Проаналізуйте особливості геополітичної периферії України, зупинившись на характері її взаємин з«ближнім» і «далеким» зарубіжжям.
 3. Спробуйте спрогнозувати майбутні альтернативи взаємовідносини між Україною і Росією.
 4. Перелічіть основні напрями зовнішньої політики України. Виділіть пріоритетні.
 5. У чому сутність геополітики? Обґрунтуйте роль і місце України в новому геополітичному просторі.
 6. Сформулюйте основні проблеми забезпечення стійкого розвитку в умовах глобалізації .
 7. Співвіднесіть проблему тероризму у світовому масштабі і дотримання прав людини.
 8. 8 В чому полягає розуміння сили в контексті національної безпеки . Прокоментуйте власну точку зору.
 9. Здійсніть порівняльний аналіз місця і ролі України, Росії, Європейського Союзу та США на міжнародній арені.
 10. Проаналізуйте причини міждержавних конфліктів в сучасних умовах. Які міжнародні організації покликані попереджати і вирішувати ці конфлікти?