Навчально-методичні матеріали

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ


Тема 1. Предмет, методи та функції політології

 1. Політологія в системі соціально-гуманітарних дисциплін.
 2. Проблема становлення і перспективи розвитку політичної думки в Україні.
 3. Міждисциплінарні зв’язки політології в системі суспільних наук.
 4. Методологія політичної науки.
 5. Система наук про політику.


Тема 2. Політика як соціальне явище. Історія розвитку політичної думки

 1. Політика як предмет наукового дослідження.
 2. Роль політики на сучасному етапі розвитку України.
 3. Політика та її взаємодія з іншими сферами соціального буття людини.
 4. Політика і право.
 5. Економічні, соціальні, духовні детермінанти політики.


Тема 3. Політична влада. демократія у політичному житті суспільств

 1. Концепція політичної легітимності М.Вебера.
 2. Державна влада як вища форма політичної влади.
 3. Людина – потенційний суб’єкт влади.
 4. Бюрократія як феномен влади і управління.
 5. Теорія розподілу влади в історії соціально-політичної думки.
 6. Ліберальна та елітарна демократії: порівняльний аналіз.
 7. Демократія: політичний ідеал і політична практика.


Тема 4. Політичні відносини

 1. Проблеми визначення і класифікації політичних систем (моделі політичних систем Девіда Істона та Ґабріеля Алмонда).
 2. Засоби масової інформації в політичній системі суспільства.
 3. Порівняльна характеристика політичних відносини в тоталітарному та авторитарному політичних режимах.
 4. Політичні відносини в Україні: історія та сьогоденність.
 5. Особливості правової політики сучасної України.


Тема 5. Людина і політика

 1. Політичні концепції взаємовідносин особи і влади.
 2. Характеристика головних суб’єктів політики України.
 3. Особливості політичної соціалізації в сучасній Україні.
 4. Вплив рівня освіти на подолання політичного відчуження.
 5. Міжнародні документи про права людини і практика їх реалізації в Україні.
 6. Розуміння інституту громадянського суспільства в історії політичної думки
 7. Громадянське суспільство та правова держава.
 8. Соціальна держава: поняття та ознаки.
 9. Громадянське суспільство та масова політична свідомість.
 10. Особливості функціонування інститутів громадянського суспільства в Україні.


Тема 6. Політичні партії і громадсько-політичні рухи. Політичні еліти

 1. Сучасна українська партійна система.
 2. Місце та роль громадсько-політичних об’єднань у сучасній Україні.
 3. Функціонування "груп інтересів" та "груп тиску" в політичному житті.
 4. Походження і формування партій (історичний аспект).
 5. Електоральна стратегія сучасних партій і рухів України.
 6. Виборча система та партійна система: шляхи перетину.
 7. Перспективи розвитку бікамералізму в Україні.
 8. Функціонування “груп інтересів” та “груп тиску” в політичномужитті.
 9. Політична еліта України та її значення для сучасної політичної системи.


Тема 7. Політична діяльність як рушійна сила політичного процесу

 1. Політична модернізація як форма політичного процесу.
 2. Основні риси політичної діяльності в Україні.
 3. Політичний конфлікт та способи його розв’язання.
 4. Основні етапи підготовки та прийняття політичних рішень.
 5. Умови політичної стабільності і методи її забезпечення.


Тема 8. Політична свідомість і політична культура

 1. Роль громадської думки в політичному житті України.
 2. Політична культура як фактор модернізації суспільства.
 3. Взаємозв’язок та взаємна обумовленість політичної та правової культури.
 4. Формування політичної культури сучасного українського суспільства.
 5. Роль і місце політичної культури в діяльності працівників поліції.
 6. Поняття “національна ідентичність” і “національна ідея” в українському термінологічному просторі.
 7. Політична ідеологія як елемент структури політичної свідомості.
 8. Сутність комуністичної ідеології.
 9. Лібералізм та неолібералізм.
 10. Політична ідеологія і міфи.
 11. Роль ідеології в трансформації українського соціуму.


Тема 9. Політика України в системі сучасних міжнародних відносин

 1. Суб’єкти міжнародних відносин в сучасному світі.
 2. Становлення України як суб’єкта міжнародних відносин.
 3. Функції зовнішньої політики.
 4. Національні інтереси держави та їх реалізація в зовнішній політиці України.
 5. Пріоритети та напрями розвитку зовнішньої політики України в сучасному світі.
 6. Глобальні проблеми сучасності в світовій політиці.
 7. Соціальний діалог: проблема досягнення стандартів Євросоюзу.