Вступ

Навчальна дисципліна “Юридичне документознавство” передбачає можливість ознайомлення здобувачів вищої освіти з правилами і засобами створення нормативно-правових та правозастосовних актів, формування вміння застосовувати досягнення різних наук у сфері юридичної техніки, навчити здобувачів використовувати світовий досвід у сфері юридичної техніки, поєднати досягнення юридичної науки з практикою.

Мультимедійний посібник відображає основні напрямки та обсяги навчальної роботи здобувачів вищої освіти з юридичного документознавства. У посібнику викладено загальнотеоретичні проблеми юридичного документознавства.

Змістом дисципліни Юридичне документознавство є закріплення практичних навичок роботи з юридичними документами. Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов’язаних із правилами створення різного роду юридичних документів: управлінських, цивільно-правових, адміністративно-правових, кримінальних процесуальних тощо.

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Юридичне документознавство” є: сутність, складові компоненти, закономірності і способи створення юридичних документів, їх функціонування у суспільстві; функції, призначення, види юридичних документів; сутність, закономірності розвитку, інструментарій юридичної техніки; процес створення й оформлення юридичних документів; використання засобів, прийомів, правил юридичної техніки при складанні правозастосовних актів; принципи організації документообігу; теоретико-методологічні розробки вчених у галузі юридичного документознавства.

Метою викладання навчальної дисципліни “Юридичне документознавство” є: формування вмінь і професійних навичок роботи з юридичними документами; засвоєння техніки складання юридичних документів відповідно до вимог граматичної та стилістичної правильності, термінологічної коректності, точності, чіткості, зрозумілості; укладання та редагування управлінських, процесуальних документів; формування навичок володіння правовою мовою при складанні юридичних текстів різних жанрів; надання теоретичних відомостей стосовно особливостей організації справочинства, документообігу, контролю за виконанням документів.

Основними завданнями навчальної дисципліни “Юридичне документознавство” є: систематизація знань щодо особливостей правотворчої та правозастосовної діяльності; висвітлення сучасних проблем документування правової інформації, закономірностей утворення юридичних документів; закріплення теоретичних знань щодо юридичної техніки, її елементів; поглиблення знань, умінь і навичок здобувачів щодо укладання управлінських, кримінальних процесуальних, адміністративно-правових і цивільно-правових документів з огляду на їх призначення та види; вироблення навичок щодо аналізу здобувачами правотворчих і правозастосовних помилок, яких припускаються у документах, та щодо вільного володіння методами усунення правозастосовних помилок.

У результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні

знати:

уміти:

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна “Юридичне документознавство” за своїм змістом знаходиться у тісному зв’язку з іншими дисциплінами, перш за все, з конституційним правом, теорією держави та права, адміністративним правом, адміністративною діяльністю, кримінальним правом, кримінальним процесом, криміналістикою, господарським правом, юридичним нормопроектуванням, юридичною технікою відомчої нормотворчості, юридичною логікою, українською мовою за професійним спрямуванням, культурою професійного мовлення.

Контроль за засвоєнням знань здійснюється різними способами, серед яких важливе місце посідають опитування, тестування, написання самостійних робіт. Рівень знань здобувачів визначається за допомогою підсумкового заліку.