Навчально-методичні матеріали

4. Завдання для самостійної роботи

 • 1.  Юридичне документознавство як фундаментальна і прикладна наукова дисципліна.
  Юридичний документ як основний носій правової інформації
 • 2.  Юридична техніка в структурі теорії права, її предмет, завдання, значення. Вимоги
  юридичної техніки до правозастосовних актів
 • 3.  Лінгвістичні правила складання юридичних документів
 • 4.  Формально-атрибутивні засоби юридичних документів
 • 5.  Правозастосовні помилки: визначення поняття, види, причини появи, методи усунення
 • 6.  Організація справочинства в системі МВС України
 • 7.  Техніка створення документів управлінської діяльності
 • 8.  Техніка створення кримінальних процесуальних документів
 • 9.  Техніка створення адміністративно-правових документів
 • 10. Техніка створення цивільно-правових документів
 • Самостійна робота передбачає пошук та опрацювання рекомендованої літератури, підготовку рефератів і наукових доповідей, виконання завдань, спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності, а також індивідуальних завдань для підготовки до участі в конференціях та олімпіадах.


  1. Юридичне документознавство як фундаментальна і прикладна наукова дисципліна.
  Юридичний документ як основний носій правової інформації

  1. Розкрити сутність визначень поняття “документ”, обґрунтованих ученими:

  “Документ – це предмет матеріальної культури людства або будь-який матеріальний об'єкт так званої “другої природи”, створеної людиною. Це – речі, що свідчать про розум людини, про рівень розвитку людської цивілізації” (О. Франк);

  Документ – це “матеріалізована пам’ять людства, яка день за днем реєструє факти, ідеї, дії, почуття, мрії, що відбилися в свідомості людини”; Документ – “це будь-яке джерело інформації, передання людської думки, знань незалежно від того, чи втілене воно в матеріально фіксованій формі або є провідником (передавачем) інформації в часі” (П. Отле);

  “Документи – це сліди, що їх залишили думки та дії людей, які жили колись. Ніщо не може замінити документів: нема їх, нема й історії” (Ш.-В. Ланглуа та Ш. Сеньобос);

  Документ – це “будь-яке свідчення – конкретне чи символічне, закріплене чи зареєстроване, що служить для представлення, відтворення або доводження певного фізичного чи інтелектуального явища” (С. Бріє);

  Документ – це “запис інформації, який відповідає характеристикам певного жанру і зафіксований на матеріальному носії, основна функція якого – збереження та передавання інформації у просторі та часі” (C.Г. Кулешов);

  “Документ – матеріальний об’єкт, що містить закріплену інформацію, спеціально призначений для її передачі в просторі та часі і такий, що використовується в суспільній практиці” (Д. I. Блюменау).

  2. Дати визначення термінам: “документознавство”, “юридичне документознавство”, “правова інформація”.

  3. Дати визначення термінам: “документ”, “юридичний документ”, “акт”, “правовий акт”, “нормативно-правовий акт”, “правозастосовний акт”, що наявні в наукових працях, методичних рекомендаціях, словниках.


  2. Юридична техніка в структурі теорії права, її предмет, завдання, значення. вимоги
  юридичної техніки до правозастосовних актів

  1. Оформити схему правових вимог юридичної техніки, що висуваються до текстів правозастосовних актів.
  2. Оформити схему лінгвістичних вимог юридичної техніки, що висуваються до текстів правозастосовних актів.
  3. Оформити схему структурних вимог юридичної техніки, що висуваються до текстів правозастосовних актів.
  4. Схематично оформити види юридичної техніки.
  5. Схематично оформити види правозастосовної техніки.

  3. Лінгвістичні правила складання юридичних документів

  1. Скласти класифікаційну характеристику лінгвістичних правил складання юридичних документів.
  2. Подати схематично лінгвістичні правила складання юридичних документів.
  3. Скласти термінологічний словник до теми.
  4. Cхематично оформити види текстів.
  5. Оформити схему “Лексичні особливості офіційно-ділового стилю мовлення”.
  6. Оформити схему “Синтаксичні особливості офіційно-ділового стилю мовлення”.
  7. Оформити схему “Стилістичні особливості офіційно-ділового стилю мовлення”.
  8. Оформити схему “Морфологічні особливості офіційно-ділового стилю мовлення”.

  4. Формально-атрибутивні засоби юридичних документів

  1. Відпрацювати варіанти оформлення реквізитів “Гриф погодження”, “Гриф затвердження” за Постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 “Деякі питання документування управлінської діяльності”.
  2. Відпрацювати варіанти оформлення реквізитів “Дата документа”, “Підпис” за Постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 “Деякі питання документування управлінської діяльності”.
  3. Відпрацювати варіанти оформлення реквізитів “Резолюція”, “Адресат” за Постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 “Деякі питання документування управлінської діяльності”.
  4. Дати логічну характеристику наступних понять: “юридична сила документа”, “затвердження документа”.
  5. Скласти термінологічний словник до теми.

  5. Правозастосовні помилки: визначення поняття, види, причини появи, методи
  усунення

  1. Дати визначення термінам: “помилка”, “юридична помилка”, що наявні в наукових працях, методичних рекомендаціях, словниках.
  2. Подати схематично класифікацію правозастосовних помилок.
  3. Навести приклади правозастосовних помилок, допущених у юридичних документах.
  4. Подати схематично класифікацію правотворчих помилок.
  5. Скласти термінологічний словник до теми.
  6. Навести приклади правотворчих помилок, допущених у нормативно-правових актах.
  7. Дати визначення термінам: “правотворча помилка”, “правозастосовна помилка”, “інтерпретаційна помилка”, що наявні в наукових працях, методичних рекомендаціях, словниках.

  6. Організація справочинства в системі МВС України

  1. Дати визначення термінам: “справочинство”, “архів”, “експертиза документів”, “номенклатура справ”, що наявні в наукових працях, методичних рекомендаціях, словниках.
  2. Дати визначення термінам: “конфіденційна інформація”, “таємна інформація”, “службова інформація”, що наявні в наукових працях, методичних рекомендаціях, словниках.
  3. Проаналізувати історичні етапи формування архівної служби.
  4. Проаналізувати структуру архівної системи України.
  5. Скласти термінологічний словник до теми.
  6. Схематично подати види інформації.
  7. Дати власне визначення термінам: “ інформація”, “конфіденційна інформація”, “службова інформація”.

  7. Техніка створення документів управлінської діяльності

  1. Подати схематично класифікацію документів управлінської діяльності.
  2. Скласти термінологічний словник до теми.
  3. Визначити основні елементи структури розпорядчих і кадрових документів.
  4. Визначити основні елементи структури організаційно-правових документів.
  5. Навести приклади правозастосовних помилок, допущених у розпорядчих та організаційно-правових документах.
  6. Проаналізувати види правозастосовних помилок, допущених у документах управлінської діяльності (документи обрати самостійно).
  7. Подати схематично вимоги до стилю та мови організаційно-правових та розпорядчих документів.
  8. Подати схематично вимоги до стилю та мови кадрових документів.

  8. Техніка створення кримінальних процесуальних документів

  1. Запропонувати власне визначення наступних кримінальних процесуальних документів: “повідомлення”, “постанова про оголошення розшуку”, “постанова про повернення тимчасово вилученого майна”, “обвинувальний акт”, “клопотання”.

  2. Зробити класифікацію кримінальних процесуальних документів за вашими критеріями.

  3. Визначити основні елементи структури клопотання.

  4. Визначити основні елементи структури протоколів слідчих дій.

  5. Дати характеристику вимог юридичної техніки, що висуваються до кримінальних процесуальних документів.

  6. Скласти термінологічний словник до теми.

  7. Навести приклади правозастосовних помилок, допущених у кримінальних процесуальних документах.

  8. Схематично оформити класифікації кримінальних процесуальних документів.

  9. За поданим зразком укласти повідомлення про початок досудового розслідування:

   Завантажити для редагування

  Прокуророві

  _______________________________

  _______________________________

  (найменування органу прокуратури,

  _______________________________

  ініціали, прізвище)

  П О В І Д О М Л Е Н Н Я
  про початок досудового розслідування

  Місто (сел.) ________________ «___»_____________ 20____ року Повідомляю, що «____»______________ 20____ року мною, за дорученням _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ (найменування органу досудового розслідування, прізвище ініціали його керівника) від «____»___________ 20____ року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № ___________ за заявою (повідомленням, інше джерело з якого виявлені обставини, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення) _______________________________________________________
  (ініціали, прізвище заявника, потерпілого) про _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________, (короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела) яка надійшла до ____________________________ «____»_________ 20___ року. (найменування органу досудового розслідування) Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: п.____ ч. ______ ст. ________ КК України. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру) до Єдиного реєстру досудових розслідувань «_____»_________20__ року за №_____________ _______________________________________________________________________
  (слідчий, посада, підпис, ініціали, прізвище)

  10. Визначити, які правозастосовні помилки допущені в запропонованому документі. Виправити їх:

   Завантажити для редагування

  Захиснику підозрюваного

  Іванченко Т. Б.

  Яблонському Л.Д.

  прож. м. Любашівка, Одеської

  області вул. Квітнева, 3


  Повідомляємо вам, що досудове розслідування, внесене до ЄРДР за № 1701288026000020 від 8 листопада 2018 року за підозрою Іванченко Т. Б. у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.187, ч. 1 ст.146 КК України завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту. Відповідно до вимог ч.6 ст.290 КПК України ви зобов’язані надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під Вашим контролем, якщо Ви маєте намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

  Нагадуємо що згідно ч.12 ст.290 КПК України, якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень ст.290 КПК суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази. При наявності у Вас зазначених матеріалів пропонуємо до «___» ______ 2018 року прибути за адресою: м. Любашівка Одеської області вул. Лобачевського, буд.12 каб. № 7, Морозов В.В. для пред’явлення і ознайомлення прокурора із даними матеріалами.


  Прокурор прокуратури
  Любашівського району
  радник юстиції підпис М.В. Коновальський
  «___» ______ 2018


  11. Подати схематично вимоги до стилю та мови кримінальних процесуальних документів.


  9. Техніка створення адміністративно-правових документів

  1. Зробити класифікацію адміністративно-правових документів за вашими критеріями.
  2. Подати схематично види адміністративно-правових документів.
  3. Подати схематично види адміністративних скарг.
  4. Навести приклади правозастосовних помилок, допущених у адміністративно-правових документах.
  5. Проаналізувати види правозастосовних помилок, допущених у адміністративно-правових документах (документ обрати самостійно).
  6. Схематично оформити вимоги до складання й оформлення адміністративно-правових документів.
  7. Подати схематично види адміністративно-правових документів.
  8. Запропонувати власне визначення наступних адміністративно-правових документів: постанова у справі про адміністративне правопорушення, постанова про накладення адміністративних стягнень.
  9. Запропонувати власне визначення наступних адміністративно-правових документів: адміністративна скарга, адміністративний позов, протокол про адміністративне правопорушення.
  10. Подати схематично вимоги до стилю та мови адміністративно-правових документів.

  10. Техніка створення цивільно-правових документів

  1. Подати схематично види цивільно-правових документів.
  2. Подати схематично види договорів.
  3. Навести приклади правозастосовних помилок, допущених у цивільно-правових документах.
  4. Проаналізувати види правозастосовних помилок, допущених у договорах (документ обрати самостійно).
  5. Схематично оформити вимоги до складання й оформлення цивільно-правових документів.
  6. Зробити класифікацію цивільно-правових документів за вашими критеріями.
  7. Проаналізувати види правозастосовних помилок, допущених у позовних заявах, заповітах (документ обрати самостійно).
  8. Подати схематично вимоги до стилю та мови цивільно-правових документів.