Навчально-методичні матеріали

3. Теми рефератів

 • 1.  Юридичне документознавство як фундаментальна і прикладна наукова дисципліна.
  Юридичний документ як основний носій правової інформації
 • 2.  Юридична техніка в структурі теорії права, її предмет, завдання, значення. Вимоги
  юридичної техніки до правозастосовних актів
 • 3.  Лінгвістичні правила складання юридичних документів
 • 4.  Формально-атрибутивні засоби юридичних документів
 • 5.  Правозастосовні помилки: визначення поняття, види, причини появи, методи усунення
 • 6.  Організація справочинства в системі МВС України
 • 7.  Техніка створення документів управлінської діяльності
 • 8.  Техніка створення кримінальних процесуальних документів
 • 9.  Техніка створення адміністративно-правових документів
 • 10. Техніка створення цивільно-правових документів

 • 1. Юридичне документознавство як фундаментальна і прикладна наукова дисципліна.
  Юридичний документ як основний носій правової інформації

  1. Документ як знакова система.
  2. Співвідношення понять “інформація”, “документ”, “юридичний документ”.
  3. Документ в епоху античності та середньовіччя.
  4. Історія виникнення документа та його історичні етапи розвитку.
  5. Історичні традиції ведення документів в Україні.
  6. Юридичний документ як історична пам’ятка.
  7. Юридичний документ як письмовий акт, що містить правову інформацію.
  8. Електронні документи: поняття, сфери застосування, реквізити, особливості оформлення.
  9. Нормативно-правові акти: поняття, основні риси, зміст, структура, юридико-технічні особливості, суб’єкти прийняття.
  10. Правозастосовні акти: поняття, основні риси, зміст, структура, юридико-технічні особливості.
  11. Інтерпретаційні акти: поняття, основні риси, функції, зміст, структура, юридико-технічні особливості.
  12. Процесуальні акти: поняття, сфера застосування, властивості, ознаки, види, структура, юридико-технічне оформлення.

  2. Юридична техніка в структурі теорії права, її предмет, завдання, значення. вимоги
  юридичної техніки до правозастосовних актів

  1. Юридико-технічні прийоми: поняття, загальна характеристика.
  2. Юридико-технічні правила: поняття, загальна характеристика.
  3. Юридико-технічні засоби: поняття, загальна характеристика.
  4. Принципи юридичної техніки.
  5. Правотворча техніка як вид юридичної техніки: поняття, види.
  6. Правозастосовна техніка як вид юридичної техніки: поняття, види.
  7. Інтерпретаційна техніка як вид юридичної техніки.
  8. Правові презумпції та фікції: поняття, значення, види, правова природа.
  9. Поняття, значення, види юридичних конструкцій.
  10. Правові символи: поняття, значення, види.
  11. Характеристика правових, логічних і композиційно-структурних вимог до викладу матеріалу в текстах юридичних документів.
  12. Логічні і мовностилістичні способи формулювання правових норм.

  3. Лінгвістичні правила складання юридичних документів

  1. Лінгвістичний аналіз текстів правової сфери.
  2. Аналіз текстів юридичних документів з точки зору дотримання мовностилістичних вимог юридичної техніки.
  3. Граматичні, лексичні, стилістичні, орфографічні особливості офіційно-ділового стилю мовлення.
  4. Усунення мовностилістичних помилок, що були допущені у текстах юридичних документів.
  5. Логічна послідовність, точність, чіткість, зрозумілість, лаконічність як основні особливості тексту юридичного документа.
  6. Вимоги до стилю та мови юридичних документів.
  7. Дотримання правил лексики сучасної української мови при складанні юридичних документів.
  8. Документ як мовленнєвий жанр і вид тексту. Види текстів.
  9. Уживання термінів у текстах юридичних документів.
  10. Складноскорочені слова, абревіатури, графічні скорочення у текстах юридичних документів.
  11. Дотримання правил морфології та синтаксису сучасної української мови при складанні юридичних документів.
  12. Юридичний текст: поняття, типи, співвідношення між формою та змістом, структура, членування речень.

  4. Формально-атрибутивні засоби юридичних документів

  1. Правила оформлення реквізитів юридичних документів.
  2. Реквізити, що надають документу юридичну силу, вимоги до їх оформлення.
  3. Правила датування, оформлення погодження та затвердження документів.
  4. Порядок оформлення копій документів та додатків до них.
  5. Правила оформлення адресування документів, назви виду документа та найменування установи.
  6. Засвідчення юридичних документів.
  7. Текст документа як його основний реквізит.
  8. Реквізит “Підпис”: складові, вимоги до оформлення. Порядок підписання документів.
  9. Реквізити “Гриф погодження документа”, “Гриф затвердження документа”, “Резолюція”: поняття: поняття, види, складові, вимоги до оформлення. Резолюція як основна форма реалізації доручень у письмовій формі.
  10. Юридична чинність документа.
  11. Складові частини нормативно-правового акта.
  12. Формальні атрибути юридичних документів.

  5. Правозастосовні помилки: визначення поняття, види, причини появи, методи
  усунення

  1. Правотворчі помилки: поняття, класифікації, їх наслідки.
  2. Правозастосовні помилки: визначення поняття, види.
  3. Оформлення посилань, відсилань у текстах права, правила цитування правових приписів.
  4. Аналіз та редагування текстів юридичних документів в аспекті дотримання правових, логічних, структурних, лінгвістичних вимог юридичної техніки.
  5. Мовностилістичні та логіко-лінгвістичні помилки: види, методи усунення.
  6. Усунення правозастосовних помилок, що виникають при написанні юридичних документів.
  7. Недоліки нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика.
  8. Юридико-технічні критерії якості юридичних документів.
  9. Види правозастосовних помилок, що виникають при написанні юридичних документів.
  10. Правові, структурні та фактичні помилки, яких припускаються в юридичних документах.
  11. Логічні, лінгвістичні, логіко-лінгвістичні помилки, яких припускаються в юридичних документах.
  12. Юридична помилка: визначення поняття, види, методи попередження та усунення.

  6. Організація справочинства в системі МВС України

  1. Поняття справочинства, документообігу та документування.
  2. Поняття цінної інформації. Склад і напрями захисту документної інформації.
  3. Адміністративне і спеціальне справочинство.
  4. Юридичний документ з обмеженим доступом.
  5. Конфіденційний документ: поняття, ознаки, особливості оформлення.
  6. Контроль за виконанням документів. Організація контролю за виконанням документів в органах внутрішніх справ.
  7. Архіви князівського періоду Київської Русі та Литовсько-Польської доби.
  8. Забезпечення збереження документної інформації.
  9. Архівна діяльність в Україні у ХХ ст. Організація архівної справи в незалежній Україні.
  10. Архівна робота в органах Національної поліції України. Використання документів архіву.
  11. Організація документообігу в сучасних службах діловодства.
  12. Справочинство в органах Національної поліції України.

  7. Техніка створення документів управлінської діяльності

  1. Правила підготовки, складання й оформлення організаційно-розпорядчих документів.
  2. Особливості складання й оформлення кадрових документів.
  3. Особливості складання й оформлення розпорядчих документів.
  4. Мовностилістичні особливості організаційно-правових і розпорядчих документів.
  5. Класифікації документів, які створюються в процесі управлінської діяльності.
  6. Лінгвістичний аналіз текстів документів управлінської діяльності.
  7. Типові помилки, яких припускаються у документах управлінської діяльності.
  8. Правозастосовні помилки у текстах розпорядчих документів.
  9. Правозастосовні помилки у текстах кадрових документів.
  10. Мова і стиль розпорядчих, кадрових, довідково-інформаційних документів.
  11. Документи управлінської діяльності: поняття, сфера застосування, властивості, ознаки, види.
  12. Документи управлінської діяльності: структура, юридико-технічне оформлення.

  8. Техніка створення кримінальних процесуальних документів

  1. Кримінальний процесуальний документ: поняття, ознаки, класифікації.
  2. Вимоги Кримінального процесуального кодексу України до форми й змісту кримінальних процесуальних документів.
  3. Структура кримінальних процесуальних документів.
  4. Особливості оформлення кримінальних процесуальних документів.
  5. Формa і зміст кримінальних процесуальних документів.
  6. Особливості складання й оформлення процесуальних документів, що відображають призначення експертизи.
  7. Процесуальні документи, що відображають клопотання.
  8. Особливості складання й оформлення процесуальних документів, що відображають повідомлення про підозру.
  9. Вимоги юридичної техніки, що висуваються до текстів кримінальних процесуальних документів.
  10. Типові помилки, яких припускаються в кримінальних процесуальних документах.
  11. Техніка складання кримінальних процесуальних документів як частина юридичної техніки.
  12. Процесуальні документи, що відображають початок, зупинення та закінчення досудового розслідування.

  9. Техніка створення адміністративно-правових документів

  1. Поняття адміністративно-правових документів, їх сфера застосування, призначення, види, ознаки.
  2. Характеристика основних і допоміжних адміністративних документів.
  3. Структура адміністративно-правових документів.
  4. Особливості оформлення адміністративно-правових документів.
  5. Формa і зміст, мова і стиль адміністративно-правових документів.
  6. Способи усунення правозастосовних помилок в адміністративно-правових документах.
  7. Загальні правила техніки складання адміністративно-правових документів.
  8. Особливість мови адміністративно-правових документів.
  9. Техніка складання адміністративно-правових документів як частина юридичної техніки.
  10. Правозастосовні помилки в текстах адміністративно-правових документів.
  11. Мовностилістичні особливості текстів адміністративно-правових документів.
  12. Вимоги юридичної техніки висуваються до адміністративно-правових документів.

  10. Техніка створення цивільно-правових документів

  1. Цивільно-правовий документ: визначення поняття, сфера застоування, види, ознаки.
  2. Цивільно-правові договори: призначення, види, вимоги до складання та оформлення.
  3. Позовні заяви у цивільному судочинстві: призначення, види, вимоги до складання та оформлення.
  4. Формa і зміст, мова і стиль цивільно-правових документів.
  5. Техніка складання договорів як частина юридичної техніки.
  6. Аналіз цивільно-правових документів у аспекті дотримання правил-вимог юридичної техніки.
  7. Структура цивільно-правових документів.
  8. Особливості оформлення цивільно-правових документів.
  9. Вимоги юридичної техніки, що висуваються до текстів цивільно-правових документів.
  10. Типові помилки, яких припускаються у цивільно-правових документах.
  11. Цивільно-правові документи: поняття, сфера застосування, властивості, ознаки, види, структура, юридико-технічне оформлення.
  12. Цивільно-процесуальні документи: поняття, сфера застосування, властивості, ознаки, види, структура, юридико-технічне оформлення.