Рекомендована література

Науково-навчальна література

 1. Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. / С. С. Алексеев. – Т. 2. – М. : Юрид. лит., 1982. – 360 с.
 2. Баранов В.М., Кузнецов А.П. и др. Примечания в российском праве / В.М. Баранов, А.П. Кузнецов и др. – Н. Новгород, 2005. – 130 с.
 3. Бартошек М. Римское право : понятия, термины, определения / М. Бартошек ; пер. с чеш. – М. : Юрид. лит., 1989. – 448 с.
 4. Бездрабко В. Документознавство в Україні : інституалізація та сучасний розвиток / В. Бездрабко. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 720 с.
 5. Биля І. Нормотворча техніка / І. Биля // Міжнародна поліцейська енциклопедія : y 10 т. / відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К. : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – Т. 1 : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. – 1232 с.
 6. Власенко Н. А. Законодательная технология : Теория. Опыт. Правила / Н. А. Власенко. – Иркутск, 2001. – 144 с.
 7. Демкова М., Фігель М. Інформація як основа інформаційного суспільства : поняття та правове регулювання / М. Демкова, М. Фігель. – Режим доступу: https://www.oa.edu.ua/loadnew/000/5.doc.
 8. Дзюбенко О. Л. Юридична техніка відомчої нормотворчості в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. Л. Дзюбенко / Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2010. – 16 с.
 9. Законодавчий процес і парламентська законодавча процедура в Україні (проблеми якості, рекомендації щодо вдосконалення в контексті європейської практики) : монографія / О. В. Скрипник, М. О. Теплюк, О. І. Ющик. – К. : Атіка-Н, 2010. – 92 с.
 10. Запотоцький А. П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві : автореф. дис. ... канд. наук : 12.00.09. / Запотоцький А. П. – К., 2009. –18 с.
 11. Запотоцький А. П., Савицький Д. О. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві : монографія / А. П. Запотоцький, Д. О. Савицький. – К. : БМК, 2011. – 220 с.
 12. Зразки цивільно-правових документів : наук.-практ. посіб. ; за ред. В. О. Кузнєцова. – К. : Істина, 2011. – 712 с.
 13. Іщенко А. В. Сучасні проблеми розуміння документів у криміналістиці / А. В. Іщенко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1998. – № 1 (3). – С. 145-154.
 14. Каргин К. В. Юридические документы : автореф. дисс. канд. юр. наук : 12.00.01 / К. В. Каргин / Нижегородская акад. МВД России. – Нижн. Новгород, 2005. – 28 с.
 15. Кашанина Т. В. Юридическая техника : учебник / Т. В. Кашанина. – М. : Эксмо, 2010. – 577 c.
 16. Керимов Д. А. Законодательная техника : научно-методич. и учеб. пособие / Керимов Д. А. Керимов. – М. : Издател. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – 127 с.
 17. Ковальський В. С., Кузінцев І. П. Правотворчість : теоретичні та логічні засади / В. С. Ковальський, І. П. Кузінцев. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 228 с.
 18. Красницька А. В. Правила-вимоги юридичної техніки щодо процесуальних актів кримінального судочинства / А. В. Красницька // Юриспруденція : теорія і практика. – 2009. – № 1. – С. 7-13.
 19. Красницька А. В. Правозастосовні помилки у текстах процесуальних актів кримінального судочинства / А. В. Красницька // Судова апеляція. – 2009. – № 1. – С. 28-33.
 20. Красницька А. В. Проблеми формування визначення поняття юридичної техніки у пострадянські часи / А. В. Красницька // Науковий вісник КНУВС, 2010. – С. 128-135.
 21. Красницька А. В. Процесуальні акти кримінального судочинства : юридична техніка, шляхи вдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук: 12.00.09 / А. В. Красницька // Нац. акад. внутр. справ. – К., 2008. – 22 с.
 22. Красницька А. В. Процесуальні акти кримінального судочинства : юридична техніка, шляхи вдосконалення : дисер. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. В. Красницька // Нац. акад. внутр. справ. – К., 2008. – 256 с.
 23. Красницька А. В. Удосконалення мови процесуальних актів кримінального судочинства / А. В. Красницька // Українська мова в юриспруденції : стан, проблеми, перспективи: зб. матеріалів наук.-практ. конф. – К., 2006. – С. 79-82.
 24. Красницька А. В. Юридична техніка процесуальних актів кримінального судочинства / А. В. Красницька // Науковий вісник НАВСУ. – 2003. – № 2. – С. 120-128.
 25. Красницька А. В. Юридичні документи : техніка складання, оформлення та редагування : посібник / А. В. Красницька. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Парламент. видавництво, 2006. – 538 с.
 26. Кримінальний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар : у 2 т. / уклад. В. Я. Тацій, О. М. Бандурка, А. В. Портнов, В. П. Пшонка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль. – Х. : Право, 2012. – Т. 1. – 768 с.
 27. Кулешов С. Г. Документознавство : Історія. Теоретичні основи / С. Г. Кулешов // Укр. держ. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К., 2000. – 162 с.
 28. Кулешов С. Г. Загальне документознавство / С. Г. Кулешов. – К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2012. – 122 с.
 29. Кулешов С. Управлінське документознавство : навч. посіб. / С. Г. Кулешов. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 57 с.
 30. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / уклад. Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 280 с.
 31. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / уклад. Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 200 с.
 32. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Знання, 2007. – 460 с.
 33. Леоненко Н. Т. Законодательная техника: учеб. пособие / Н. Т. Леоненко. – Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. – 276 c.
 34. Мічурін Є. О. Техніка складання договорів : наук.-практ. посіб. / Є. О. Мічурін. – Х. : Юрсвіт, 2011. – 536 с. (Сер. : Практика і закон).
 35. Молдован А. В. Кримінальний процес України : навч. посіб. / А. В. Молдован. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.
 36. Нестерович Ю. К вопросу о дефиниции понятия документа в рамках документоведения / Ю. Нестерович // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідом. зб. наук. пр. / Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства та ін. – К., 2005. – Вип. 7. Архівна наука та наука в архівах. – С. 80—100.
 37. Новий тлумачний словник української мови : уклад. : В.В. Яременко, Л. М. Сліпушко. – Т. 1 : А-Є. – К. : Аконіт, 1999. – 912 с.
 38. Общая теория государства и права : академический курс: в 2 т. / под ред. М. Н. Марченко. – Т. 2 : Теория права. – М. : Зерцало, 1998. – 578 с.
 39. Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – 2-е вид., допов. і перероб. – К. : Ліра-К, 2009. – 432 с.
 40. Петришина М. О. Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / М.О. Петришина. // Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2010. – 20 с.
 41. Петрова І. Вимоги, пред’явлені до нормативно-правових актів МВС України / І. Петрова // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 8.
 42. Плешкевич Е. А. Методологические проблемы формирования понятия “документ” в различных сферах деятельности / Е. А. Плешкевич // Науч. и техн. б-ки. – 2005. – № 7. – С. 44-49.
 43. Плешкевич Е. А. О понятии “документ” в документоведении и других науках об информации / Е. А. Плешкевич // Науч.-техн. информ. – Сер. 1. Орг. и методика информ. работы. – 2004. – № 4. – С. 10-15.
 44. Плешкевич Е. А. Основи общей теории документа : монография / Е. А. Плешкевич. – Саратов : Науч. книга, 2005. – 244 с.
 45. Плешкевич Е. А. Трактовка документоведения как научной дисциплины : историографический аспект / Е. А. Плешкевич // Оте­честв. архивы. – 2006. – № 5. – С. 21-32.
 46. Поберезька Г. Г., Волинець І. М. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності : навч. посіб. / Г. Г. Поберезька, І. М. Волинець / за ред. І. П. Ющука. – К. : Знання, 2008. – 351 с.
 47. Подорожна Т. Законодавчі дефiніції : поняття, структура, функції : монографія / Т. Подорожна. – Львів, ПАІС, 2009. – 196 с.
 48. Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів : навч.-метод. матеріали для курсантів 4 курсу НАВС /уклад. : В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, О. Ю. Хабло, К. Г. Горелкіна. – К. : НАВС, 2012. – 28 с.
 49. Практикум зі складання процесуальних документів : навч. посіб. / кол. авт. 2-е вид., перероб. і доп. – Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. – 308 с.
 50. Процесуальні документи прокурора у кримінальному провадженні : наук.-практ. посіб. у 2 т. – Т. 1 : Процесуальні документи прокурора під час досудового розслідування / кол. авт. – К. : Нац. академія прокуратури України, 2016. – 372 с.
 51. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення : наук.-практ. посібник / за заг. ред. М. А. Погорецького та О. П. Кучинської. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 560 с.
 52. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : посібник для студентів спец. “Правознавство” / П. М. Рабінович. – Вид. 2-е, зі змін. й допов. – К., 1994.
 53. Редька К. Ю. Соціальні комунікації. Документна комунікація в системі інформаційного управління / К. Ю. Редька // Молодий вчений. – № 4 (44) (квітень, 2017 р.). – С. 108-113.
 54. Риндюк В. І. Проблеми законодавчої техніки в Україні : теорія та практика / В. І. Риндюк. – К. : Юридична думка, 2012. – 272 с.
 55. Савчин М. Методологія порівняльного правознавства у контексті зближення правових культур та соціогуманітарного виміру права / М. Савчин. – Режим доступу : https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5229.
 56. Складання кримінально-процесуальних документів у досудовому провадженні. – К. : КНТ, 2013. – 376 с.
 57. Слободяник М. С. Структура сучасного документознавства / М. С. Слободяник // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 4. – С. 18-21.
 58. Стародубцев С. В. Понятие и виды юридических документов: автореф. диссер. канд. юрид. наук : 12.00.01 / С. В. Стародубцев / Рос. акад. правосудия. Москва, 2006. 25 с. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/ponyatie-i-vidy-yuridicheskikh-dokumentov.
 59. Теорія держави та права : навч. посіб. / уклад. : Є. В. Білозьоров, В. П. Власенко, О. Б. Горова та ін. / за заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. – К. : НАВС, Освіта України, 2017. – 320 с.
 60. Ткачук А., Науменко С. Законодавчий процес та якість закону : як досягти гармонії / А. Ткачук, С. Науменко. – К. : Леста, 2005. – 44 с.
 61. Чигидин Б. В. Юридическая техника / Б. В. Чигидин. – М., 2009. – С. 39.
 62. Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : науч.-практ. пос. / Г. М. Швецова-Водка. – М. : Информ. центр сотрудничества “Литера”, 2010. – 381 с.
 63. Швецова-Водка Г. Н. Документ в теории документальной информации Е. А. Плешкевича / Г. М. Швецова-Водка // Науч.-техн. информ. – Сер. 1. Орг. и методика информ. работы / ВИНИТИ РАН. – 2015. – № 1. – С. 27-34.
 64. Швецова-Водка Г. М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Г. М. Швецова-Водка. – Рівне : Рівнен. держ. гуманітар. ун-тет, 2001. – 438 с.
 65. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с.
 66. Швецова-Водка Г. Н. Место документоведения в системе наук / Г. М. Швецова-Водка // Науч.-техн. информ. – Сер. 1. Орг. и методика информ. работы. – 2008. – № 2. – С. 10-13.
 67. Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа и книги : учеб. пособие. / М. Рыбари / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2009. – С. 11-143; 145-158.
 68. Шутак И. Д. Теория и практика оговорок в праве : система понятий. Терминологический словарь / И. Д. Шутак. – СПб. : С.-Петерб. ун-т МВД России; Алетейя, 1999. – 204 с.
 69. Шутак І. Д. Юридична техніка : курс лекцій / І. Д. Шутак. – Івано-Франківськ : Лабораторія академ. досліджень правового регулювання та юридичної техніки. – Дрогобич : Коло, 2015. – 228 с.
 70. Шутак І. Д. Юридична техніка і технологія: теорія і практика застосування / І. Д. Шутак // Юридична техніка і технологія : теорія і практика застосування : Тези доп. та повідомл. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 24-25 лист. 2016 р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Х. : Право, 2016. – 228 с.
 71. Шутак І. Д., Онищук І. І., Легін Л. М. Юридична техніка в схемах і таблицях : курс лекцій / І. Д. Шутак, І. І. Онищук, Л. М. Легін. – Івано-Франківськ : Лабораторія акад. досліджень правового регулювання та юридичної техніки. – Дрогобич : Коло, 2016. – 234 с.
 72. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко та ін. – Т. 2 : Д–Й. – К. : Вид-во “Українська енциклопедія”, 1999. – 744 с.
 73. Юридична техніка : доктринальні основи та проблеми викладання : тези доп. та повідомлень учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 вересня – 1 жовтня 2015 р.) / за ред. В. В. Комарова, І. Д. Шутака. – Харків, 2015. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%20%D0%86$.
 74. Юридична техніка і технологія : теорія та практика застосування: тези доп. та повідомл. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 24-25 листоп. 2016 р.) / за ред. І. Д. Шутака. – Х. : Право, 2016. – 228 с.
 75. Ющик О. І. Юридична техніка : проблеми визначення поняття / О. І. Ющик // Парламентаризм в Украине : теория и практика : Материалы Междунар. научн.-практ. конф., посвящ. 10-й годовщине со дня провозглашения независимости Украины и 5-й годовщине со дня принятия Конституции Украины (26 июня 2001). – К., 2001. – С. 644-647.