Навчально-методичні матеріали

2. Додаткові завдання
для підготовки до семінарського заняття

 • 1.  Юридичне документознавство як фундаментальна і прикладна наукова дисципліна.
  Юридичний документ як основний носій правової інформації
 • 2.  Юридична техніка в структурі теорії права, її предмет, завдання, значення. Вимоги
  юридичної техніки до правозастосовних актів
 • 3.  Лінгвістичні правила складання юридичних документів
 • 4.  Формально-атрибутивні засоби юридичних документів
 • 5.  Правозастосовні помилки: визначення поняття, види, причини появи, методи усунення
 • 6.  Організація справочинства в системі МВС України
 • 7.  Техніка створення документів управлінської діяльності
 • 8.  Техніка створення кримінальних процесуальних документів
 • 9.  Техніка створення адміністративно-правових документів
 • 10. Техніка створення цивільно-правових документів

 • 1. Юридичне документознавство як фундаментальна і прикладна наукова дисципліна.
  Юридичний документ як основний носій правової інформації

  1. Пояснити поняття: “електронний документ”, “електронний документообіг”, “електронний цифровий підпис”, “електронні дані”, “електронні носії інформації”.

  2. Скласти схеми: а) взаємозв’язків документознавства з історичними науками; б) взаємозв’язків юридичного документознавства з гуманітарними науками.

  3. Запропонувати власне визначення понять: “документ”, “юридичний документ”.

  4. Подати схематично класифікацію документів.

  5. Подати схематично класифікацію юридичних документів.

  6. Розробити схему “Класифікація нормативно-правових актів”.

  7. Розробити схему “Функції, ознаки та властивості документа”.

  8. Використовуючи рекомендовану для опрацювання літературу, письмово обґрунтувати відмінність акта правозастосування від нормативно-правового акта.

  9. Підготувати презентацію на одну із запропонованих тем:

  1) Опублікування нормативно-правових актів.

  2) Поняття і класифікація юридичних документів.

  3) Поняття та види правових актів.

  4) Нормативно-правові акти: поняття, види та юридичні властивості.

  5) Акт застосування норм права як різновид правореалізаційного акта.

  6) Документ у криміналістиці.

  7) Електронні документи: визначення поняття, види.

  8) Інформація з обмеженим доступом. Документи, що містять службову таємницю.

  9) Нормативно-правовий акт як основне джерело права.

  10) Підзаконні нормативно-правові акти: поняття, види та юридичні властивості.


  2. Юридична техніка в структурі теорії права, її предмет, завдання, значення. вимоги
  юридичної техніки до правозастосовних актів

  1. Дати визначення термінам: “юридична техніка”, “правотворча техніка”, “нормотворча техніка”, “правозастосовна техніка”, що наявні в наукових працях, методичних рекомендаціях, словниках.

  2. Оформити схему елементів юридичної техніки.

  3. Оформити схему логічних вимог юридичної техніки, що висуваються до текстів правозастосовних актів.

  4. Скласти термінологічний словник до теми.

  5. Подати власне визначення термінів: “юридична техніка”, “правозастосовна техніка”.

  6. Розробити структурну схему “Правотворчий процес”.

  7. Вказати, які дефініції понять наведено в Кримінальному кодексі України.

  8. Підготувати презентацію на одну із запропонованих тем:

  1) Сучасні підходи до розуміння юридичної техніки.

  2) Юридична конструкція: поняття, значення, функції.

  3) Правові презумпції: поняття, ознаки, класифікація, значення.

  4) Основні правила формування змісту нормативно-правового акта.

  5) Правові символи: поняття, види, ознаки.

  6) Інструментарій юридичної техніки.

  7) Система лінгвістичних засобів формування нормативно-правового акта.

  8) Система лінгвістичних засобів формування правозастосовного акта.

  9) Юридико-технічні вимоги до правозастосовних і правореалізаційних актів.

  10) Юридичні терміни: поняття, ознаки, класифікація, значення.

  11) Прийоми юридичної техніки.

  12) Види юридичної техніки.


  3. Лінгвістичні правила складання юридичних документів


  4. Формально-атрибутивні засоби юридичних документів


  5. Правозастосовні помилки: визначення поняття, види, причини появи, методи
  усунення


  6. Організація справочинства в системі МВС України


  7. Техніка створення документів управлінської діяльності


  8. Техніка створення кримінальних процесуальних документів


  9. Техніка створення адміністративно-правових документів


  10. Техніка створення цивільно-правових документів