Навчально-методичні матеріали

1. Практичні завдання

 • 1.  Юридичне документознавство як фундаментальна і прикладна наукова дисципліна.
  Юридичний документ як основний носій правової інформації
 • 2.  Юридична техніка в структурі теорії права, її предмет, завдання, значення. Вимоги
  юридичної техніки до правозастосовних актів
 • 3.  Лінгвістичні правила складання юридичних документів
 • 4.  Формально-атрибутивні засоби юридичних документів
 • 5.  Правозастосовні помилки: визначення поняття, види, причини появи, методи усунення
 • 6.  Організація справочинства в системі МВС України
 • 7.  Техніка створення документів управлінської діяльності
 • 8.  Техніка створення кримінальних процесуальних документів
 • 9.  Техніка створення адміністративно-правових документів
 • 10. Техніка створення цивільно-правових документів

 • 1. Юридичне документознавство як фундаментальна і прикладна наукова дисципліна.
  Юридичний документ як основний носій правової інформації

  1. Визначити функції змісту документознавства як наукової та навчальної дисципліни.

  2. Вибрати відповідь з правильним визначенням науки “Документознавство”

  а) документознавство – це наука, яка вивчає закономірності створення та функціонування документів, розробляє методи документально-комунікаційної діяльності, принципи побудови документально-комунікаційних систем;

  б) документознавство – це наука, яка вивчає закономірності створення та функціонування документів;

  в) документознавство – це наука, яка розробляє методи документально-комунікаційної діяльності, принципи побудови документально-комунікаційних систем.

  3. Дати відповіді на запитання:

  1. Які Ви знаєте особливості класифікації документів за матеріальною складовою?
  2. Охарактеризувати сучасні матеріальні носії документної інформації.
  3. Що таке “документ”, “юридичний документ”, “документація”?
  4. Що вивчає документознавство?
  5. Які Ви знаєте ознаки документа?
  6. Охарактеризувати найважливіші закони й нормативно-правові документи, які регулюють процеси документообігу, що були прийняті в Україні в пострадянські часи.
  7. Які Ви знаєте класифікації документів?
  8. Що Ви можете розповісти про роль інформації в управлінні?
  9. Які накази МВС України регулюють процес складання й оформлення документів у системі МВС України?
  10. Які Ви знаєте особливості структури документа?
  11. Які функції може виконувати документ?
  12. Яке основне призначення “Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію”?
  13. Назвати предмет та об’єкт юридичного документознавства.
  14. Що Ви можете розповісти про розвиток документознавства в Україні?

  2. Юридична техніка в структурі теорії права, її предмет, завдання, значення. вимоги
  юридичної техніки до правозастосовних актів

  1. Скласти класифікаційну характеристику видів юридичної техніки.

  2. Проаналізувати елементи юридичної техніки.

  3. Проаналізувати історичні етапи розвитку юридичної техніки

  4. Дати відповіді на запитання:

  1. Які Ви знаєте завдання юридичної техніки?
  2. Що належить до технічних засобів?
  3. За допомогою яких способів досягається чіткий виклад і зрозуміле лінгвістичне формулювання правових норм?
  4. Що входить у поняття “юридико-технічні правила”?
  5. Що входить у поняття “юридико-технічні прийоми”?
  6. Які Ви знаєте елементи юридичної техніки?
  7. Які Ви знаєте правові вимоги, що висуваються до правозастосовних актів?
  8. Які Ви знаєте логічні вимоги, що висуваються до правозастосовних актів?
  9. Які Ви знаєте структурні вимоги, що висуваються до правозастосовних актів?
  10. Які Ви знаєте лінгвістичні вимоги, що висуваються до правозастосовних актів?
  11. Які Ви знаєте види юридичної техніки?
  12. Які Ви знаєте види правозастосовної техніки?
  13. Яка різниця між правотворчою та правозастосовною технікою?
  14. Що Ви можете розповісти про мету юридичної техніки?
  15. Які Ви знаєте принципи юридичної техніки?

  3. Лінгвістичні правила складання юридичних документів

  1. Дати повну логічну характеристику лінгвістичних правил складання юридичних документів.

  2. Дати визначення наступним термінам: “полісемія”, “синонімія”, “жаргон”, “професіоналізм”, “діалектизм”, “тавтологія”, “плеоназм”.

  3. Дати відповіді на запитання:

  1. Які Ви знаєте лінгвістичні правила-вимоги юридичної техніки до юридичних документів?
  2. Чи можна використовувати тавтологічні й плеонастичні конструкції в юридичних документах?
  3. Що Ви можете розповісти про вживання іншомовної лексики в текстах юридичних документів?
  4. Чи можна в юридичних документах уживати полісемічні, синонімічні, паронімічні терміни?
  5. У яких документах можна вживати жаргонну, просторічну, розмовну, діалектну, арготичну, професійну, лайливу лексику?
  6. Що Ви можете розповісти про синтаксичні особливості юридичних документів?
  7. Що Ви можете розповісти про стилістичні особливості юридичних документів?
  8. Що Ви можете розповісти про форму викладу тексту юридичного документа?
  9. Що Ви можете розповісти про використання професійної, розмовної, діалектної, жаргонної лексики у текстах юридичних документів?
  10. Що Ви можете розповісти про вживання синонімів, паронімів, омонімів у текстах юридичних документів?
  11. Дати характеристику морфологічним особливостям юридичних документів.
  12. Дати характеристику лексичним особливостям юридичних документів.
  13. Дати характеристику стилістичним особливостям юридичних документів.
  14. Дати характеристику синтаксичним особливостям юридичних документів.
  15. Назвати лексичні особливості офіційно-ділового стилю мовлення.
  16. Назвати граматичні особливості офіційно-ділового стилю мовлення.
  17. Назвати синтаксичні особливості офіційно-ділового стилю мовлення.
  18. Назвати стилістичні особливості офіційно-ділового стилю мовлення.

  4. Навести правильний варіант словосполучень:

  Давати пояснення з юридичних питань, надавати юридичну допомогу, запобігання заворушень, складення повноважень по його особистій заяві, незаконний захват державної влади, на протязі семи десяти двох годин, оголосити про мотиви арешту, по рішенню суду, причини набуття і припинення громадянства, обов’язкове право на життя, знаходитися в родинних відносинах, посвідчення про право займатися адвокатською діяльністю.

  5. Виправити речення, в яких порушений принцип змістовної точності мовлення:

  Діяння, яке вміняється Петряєву, являється злочином. 2. Акт являється таким документом, які мусять базуватися на незаперечних доказах. 3. Це призвело до жертви одного нетверезого суб’єкта. 4. Квартира розташована на п’ятому поверсі, зліва, з трьох кімнат. 5. Раніше лікувався, але без результативно. 6. 21 березня 2018 року біля кінотеатра “Єреван” покійний Ковальов бив Львова. 7. Вдалося встановити, що цю фразу кинув напарник вбитого по машині. 8. Під час роботи розпивали спиртне.

  6. Виправити речення, в яких порушено оформлення прямої мови в текстах кримінальних процесуальних документів:

  1) Підсудний сказав, що я підтримую думку прокурора; 2) Підсудний заявив, що права мені зрозумілі, клопотань не маю, захист беру на себе; 3) Підсудній пояснює, що я свою вину визнаю повністю; 4) Головуючий надає останнє слово підсудному, який сказав, що я прошу суворо мене не карати; 5) Підсудній пояснює, що я свою вину визнаю повністю.

  7. Зробити стилістичну правку слів і словосполучень:

  Прокурор рахує, що судове слідство…; свідки не з’явились по невідомій причині; про примінення амністії; будучи в п’яному вигляді; головуюча об’являє про початок, вияснює думку учасників; судом відмінені примусові міри медичного характеру; всестороння перевірка; допитаний в якості потерпілого; останній визвав міліцію; обходячи свій участок в лісі почув вистріли.

  8. Проаналізувати нормативно-правовий акт (за власним вибором) на предмет уживаної в ньому термінології. Необхідно визначити: юридичні терміни; багатозначні та синонімічні терміни; терміни, які потребують тлумачення; терміни, запозичені з інших мов; оціночні поняття.


  4. Формально-атрибутивні засоби юридичних документів

  1. Дати визначення термінам: “реквізит”, “бланк”, “гриф”, “печатка”, “підпис”.

  2. Вказати варіанти оформлення реквізиту “Дата документа”.

  3. Вказати способи оформлення заголовку до тексту документа.

  4. Вказати способи засвідчення документа.

  5. Дати відповіді на запитання:

  1. Що таке бланк документа? Назвіть види бланків.
  2. Назвати обов’язкові реквізити документа.
  3. Що таке формуляр-зразок документа?
  4. Назвати відомі Bам способи розташування реквізитів.
  5. Що таке юридична сила документа?
  6. Які Bи знаєте способи засвідчення документа?
  7. Які Bи знаєте мовні вимоги до оформлення реквізитів документів?
  8. Охарактеризувати композиційні особливості юридичних документів.
  9. Що таке затвердження документа?
  10. Які Ви знаєте способи оформлення заголовку до тексту документа?
  11. Як оформлюються позначки про наявність додатків до документів?
  12. Які Ви знаєте варіанти оформлення реквізиту “Дата документа”?
  13. Які Ви знаєте способи оформлення дати?
  14. З яких елементів складається реквізит “Підпис”?
  15. Що означає реквізит “Відмітка про контроль”?
  16. Хто підписує документ, коли за зміст цього документа несуть відповідальність декілька осіб (акти, фінансові документи тощо)?
  17. Що Ви можете розповісти про реквізит “Адресат документа”, його значення, вимоги до оформлення?
  18. Що Ви можете розповісти про реквізит “Дата документа”, його значення, вимоги до оформлення?
  19. На яких документах проставляється гербова печатка?

  6. Продовжити думку:

  а) “Текст документа оформляється у вигляді …”;

  б) “Пункти у тексті документа нумеруються арабськими цифрами з крапкою, а підпункти - …”.

  7. Замість крапок вписати правильний термін:

  1) … – це умовне цифрове, буквене чи комбіноване позначення документа;

  2) … – це написання поштової адреси після назви установи, якій надсилається документ;

  3) … – це спосіб засвідчення документа після його підписання, який санкціонує поширення дії документа на визначене коло структурних підрозділів, установ, службових осіб;

  4) … розташовується перед текстом зліва і має одну фразу;

  5) У … відображаються результати розгляду документів керівником;

  6) … ставиться на останньому аркуші першого примірника документа нижче реквізиту “Підпис”;

  7) Реквізит … необхідний для того, щоб оперативно зв’язатися з тим, хто склав документ, щоб уточнити чи пояснити питання документа;

  8) … є обов’язковим для усіх документів; повинен бути стислим і точним.


  5. Правозастосовні помилки: визначення поняття, види, причини появи, методи
  усунення

  1. Дати визначення термінам: “логічна помилка”, “мовностилістична помилка”, “структурна помилка”, “фактична помилка”.

  2. Дати характеристику наступних понять: правотворча помилка, правозастосовна помилка, інтерпретаційна помилка.

  3. Дати відповіді на запитання:

  1. Що таке юридична помилка?
  2. Що таке правотворча помилка?
  3. Що таке правозастосовна помилка?
  4. Які Ви знаєте види правотворчих помилок?
  5. Які Ви знаєте види правозастосовних помилок?

  4. З’ясувати, до якого виду правозастосовних помилок належать зазначені помилки:

  неточне відтворення власних назв (прізвищ, імен, по батькові, топонімів); помилки в позначеннях дат; неточне відтворення часових меж описуваних фактів; неточності, пов’язані з окремими реальними життєвими обставинами, що мають (суттєве) значення для певного процесуального акта; неточне позначення місця події; неточне позначення часу події.

  5. З’ясувати, до якого виду правозастосовних помилок належать наступні помилки:

  не вказані дата, місце й час проведення слідчої дії; не вказані прізвище й посада особи, що проводила слідчу дію; не роз’яснені права та обов’язки понятим, свідкам, підозрюваним, обвинуваченим; відсутність підпису слідчого; наявність у протоколі слідчої дії виправлень і доповнень, які не зазначені укладачем документа і не засвідчені підписами всіх учасників слідчої дії; відсутні дані про особу правопорушника.

  6. Виправити речення, в яких надмірна чи відсутня інформація:

  1. Слідчий, розглянувши матеріали кримінального провадження за фактом крадіжки державного майна злодієм. 2. Дорожньо-транспортна пригода мала місце в селі Вишеньки Овідіопольського району Одеської області, яка сталася. 3. Громадянин Морозов особисто взяв ніж і цим ножем наніс два удари в груди, чим спричинив тілесні ушкодження, від чого і помер. 4. Перебування М. на свободі може перешкодити досудовому слідству, він може зникнути з місця мешкання. Тому просить відмовити в задоволенні скарги.Ткач будучи в стані алкогольного сп’яніння за попереднім зговором між собою з метою крадіжки проник у квартиру.

  7. У запропонованих реченнях ліквідувати плеоназми і тавтологію:

  Був встановлений факт встановлення провини Шахматенка. 2. У нього в кармані було знайдено фінський ніж за типом фінського. 3. Із самого першого початку хочу сказати про особливості даної справи. 4. Саченко вкусив його зубами за руку. 5. Кожний керівник установи має свій індивідуальний графік роботи. 6. Потерпіла була доставлена до лікарні з проломленим черепом на голові. 7. На кафедрі криміналістики збереглася одна вільна вакансія. 8. Ці характеристики позитивно характеризують мого підзахисного.

  8. З’ясувати, до якого виду помилок належать наступні словосполучення:

  порушення послідовності висловлювання, повторення раніше висловленої думки, відсутність необхідних частин у тексті документа та зв’язку між частинами у реченнях, перестановка частин тексту, вживання фраз, які призводять до двозначності, спотворення змісту речення через порушення порядку слів у реченні, абсурдність висловлювання.


  6. Організація справочинства в системі МВС України

  1. Подати визначення наступних понять: документування, документообіг, контроль за виконанням документів.

  2. Подати власне визначення термінів: “справочинство”, “архів”, “контроль за виконанням документів”, “документування”, “документообіг”.

  3. Дати характеристику основних законодавчих актів України в архівній справі.

  4. Дати відповіді на запитання:

  1. Що таке справочинство?
  2. Що таке конфіденційне справочинство?
  3. Конфіденційний документ – це…
  4. Що ви можете розповісти про методи захисту документів від несанкціонованого доступу?
  5. Для чого потрібен контроль за виконанням документів?
  6. Що ви можете розповісти про архівне зберігання?
  7. У чому полягають особливості архівного зберігання документів. які створюються в ОВС України?
  8. Що включає в себе технологія захисту документної інформації?
  9. Яка різниця між документообігом і документуванням?
  10. Які Ви знаєте види справочинства?
  11. Які документи підлягають обов’язковому контролю?
  12. Що в себе включає контроль за виконанням документів?
  13. Що таке експертиза цінності документів?
  14. Хто проводить експертизу наукової та практичної цінності документів?
  15. Хто в установі несе відповідальність за збереження документів?
  16. Які є строки виконання документів?
  17. Що Ви можете розповісти про організацію контролю за виконанням документів?

  7. Техніка створення документів управлінської діяльності

  1. Дати визначення термінам: “наказ”, “постанова”, “ухвала”, “статут”, “положення”, “інструкція”, “лист”, “автобіографія”, “резюме”.

  2. Розкрити сутність розпорядчих документів.

  3. Розкрити сутність організаційно-правових документів.

  4. Розкрити сутність документів кадрового забезпечення.

  5. Дати відповіді на запитання:

  1. Які Bи знаєте види організаційно-правових документів?
  2. Які вимоги висуваються до складання й оформлення організаційних документів?
  3. Що Bи можете розповісти про процедуру видання розпорядчих документів?
  4. Які Bи знаєте види розпорядчих документів?
  5. Які вимоги висуваються до мови текстів розпорядчих документів?
  6. У чому полягає сутність кадрових документів?
  7. Які Bи знаєте види кадрових документів?
  8. Назвати мовностилістичні особливості кадрових документів.
  9. У чому полягає сутність довідково-інформаційних документів?
  10. Які Ви знаєте види довідково-інформаційних документів?
  11. Які Ви знаєте композиційні частини документа?
  12. Що Ви можете розповісти про форми звертання, які вживаються в документах?
  13. У чому полягає сутність організаційно-правових документів?
  14. Що містять у собі кадрові документи?
  15. Які Bи знаєте види кадрових документів?
  16. Які документи належать до розпорядчих?
  17. Які відомості повинна містити автобіографія?
  18. Які дані необхідно вказувати у характеристиці?

  6. Вам потрібно скласти наказ керівника установи про організацію чергування у святкові дні з 31 грудня 2018 року по 09 січня 2019 року. Необхідно запропонувати перевірити та опечатати службові приміщення, зобов’язати підготувати графік чергування у святкові дні. Назву установи, прізвища посадових осіб вкажіть самостійно.

  7. Вам потрібно написати рапорт (пояснювальну записку) на ім’я начальника курсу з приводу пропуску занять.

  8. Вам потрібно скласти характеристику. Працюючи над текстом, необхідно використати подані слова: активна участь, дисципліна, ставлення, старанно, негативно, відповідальний, бездоганний, енергійний, наполегливий, сумлінно, високий професійний рівень, високі результати, удосконалення. Самостійно вкажіть назву організації, прізвище, ім’я, по батькові працівника.

  9. Вам потрібно скласти й оформити рапорт/заяву про надання канікулярної відпустки/ короткострокової відпустки. У тексті документа вкажіть причину надання відпустки, на скільки календарних днів необхідно надати відпустку, з якого та по який день включно.

  10. Вам потрібно оформити довідку з місця роботи з указуванням посади та заробітної плати за місяць.

  11. Вам потрібно оформити лист-запрошення про проведення науково-практичної конференції. Необхідну інформацію (назву конференції, дату її проведення, програму конференції, секції конференції, умови участі, вимоги до доповідей/тез, контактну інформацію) доповнити самостійно.


  8. Техніка створення кримінальних процесуальних документів

  1. Дати визначення термінам: “кримінальний процесуальний документ”, “процесуальний акт”, “кодекс”.

  2. Дати визначення термінам: “обвинувальний акт”, “вирок”, “клопотання”, “доручення”.

  3. Дати визначення наступним термінам: “досудове розслідування”, “дізнання”, “досудове слідство”.

  4. Вказати, на які види поділяються слідчі (розшукові) дії за своєю процесуальною формою.

  5. Дати відповіді на запитання:

  1. Що таке кримінальний процесуальний документ?
  2. Які Ви знаєте ознаки кримінального процесуального документа?
  3. Назвати класифікації кримінальних процесуальних документів.
  4. У чому полягає особливість мови кримінальних процесуальних документів?
  5. Що Ви можете розповісти про форму кримінальних процесуальних документів?
  6. Що Ви можете розповісти про зміст кримінальних процесуальних документів?
  7. Із яких частин складається обвинувальний акт?
  8. Перерахувати вимоги Кримінального процесуального кодексу України до форми й змісту кримінальних процесуальних документів.
  9. Які вимоги юридичної техніки висуваються до кримінальних процесуальних документів?
  10. Назвати типові помилки, яких припускаються в кримінальних процесуальних документах.
  11. Які Ви знаєте особливості структури кримінальних процесуальних документів?

  6. Продовжити думку:

  а) “Показаннями з чужих слів є висловлювання…”;

  б) “Процесуальні дії під час кримінального провадження можуть фіксуватися …”;

  в) “Протокол процесуальної дії складається з: 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про… ; 2) описової частини, яка повинна містити відомості про…; 3) заключної частини, яка повинна містити відомості про…”

  7. У дужках вписати статті КПК України:

  Кримінальний процесуальний кодекс передбачає проведення наступних слідчих (розшукових) дій: обшук (статті … КПК); допит (статті … КПК); пред’явлення особи для впізнання (статті … КПК); освідування особи (стаття … КПК); пред’явлення речей для впізнання (статті … КПК); пред’явлення трупа для впізнання (ст. … КПК); огляд місцевості, приміщення, речей та документів (статті … КПК); огляд трупа (стаття … КПК); огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією (стаття … КПК); слідчий експеримент (стаття … КПК); проведення експертизи (статті … КПК).


  9. Техніка створення адміністративно-правових документів

  1. Дати визначення термінам: “адміністративне законодавство”, “кодифікований акт”, “правовий акт управління”, “адміністративно-правовий документ”.

  2. Дати характеристику постанові про адміністративне правопорушення.

  3. Дати характеристику вимог юридичної техніки, що висуваються до адміністративно-правових документів.

  4. Дати відповіді на запитання:

  1. Назвати класифікації адміністративно-правових документів.
  2. У чому полягає особливість мови адміністративно-правових документів?
  3. Що Ви можете розповісти про форму і зміст адміністративно-правових документів?
  4. Охарактеризувати основні адміністративні документи.
  5. Охарактеризувати допоміжні адміністративні документи.
  6. Що відображають адміністративно-правові документи?
  7. Що таке адміністративний протокол? Охарактеризуйте його.
  8. Які вимоги юридичної техніки висуваються до адміністративно-правових документів?
  9. Назвати типові помилки, яких припускаються в адміністративно-правових документах.
  10. Які Ви знаєте види адміністративних скарг?
  11. Які Ви знаєте особливості структури адміністративно-правових документів?

  5. Скласти протокол про адміністративне правопорушення.


  10. Техніка створення цивільно-правових документів

  1. Дати визначення термінам: “правочин”, “договір”, “доручення”, “позов”, “позовна заява”, “заповіт”, що наявні законодавчих актах, наукових працях, методичних рекомендаціях, словниках.

  2. Дати визначення наступним термінам: “цивільно-правовий документ”, “господарський договір”, що наявні законодавчих актах, наукових працях, методичних рекомендаціях, словниках.

  3. Дати визначення наступним термінам: “договір доручення”, “договір позики”, що наявні у законодавчих актах, наукових працях, методичних рекомендаціях, словниках.

  4. Дати відповіді на запитання:

  1. У чому полягають особливості цивільних процесуальних документів порівняно з кримінально-процесуальними?
  2. Що відображають цивільно-правові документи?
  3. Що таке договір?
  4. Що Bи можете розповісти про види цивільних процесуальних документів?
  5. Яких вимог слід дотримуватися при складанні цивільно-правових документів?
  6. Які ви знаєте види договорів?
  7. Які ви знаєте види позовних заяв?
  8. Які вимоги юридичної техніки висуваються до цивільно-правових документів?
  9. Назвати типові помилки, яких припускаються в цивільно-правових документах.
  10. Назвати мовностилістичні особливості цивільно-правових документів.
  11. Які Ви знаєте особливості структури цивільно-правових документів?

  5. Виправити правозастосовні помилки в поданому документі:

   Завантажити для редагування

  До Дарницького рай. суду м. Києва

  позивач: Парамонова Ольга Петрівна,

  яка мешкає за адресою: м. Київ,

  вул. Ревуцького, 2, 3

  відповідач: Парамонов А.Т.,

  який мешкає за адресою: м. Київ,

  вул. Ревуцького, 2, 3

  ПОЗОВНА ЗАЯВА

  27 жовтня 2010 р. між мною і Відповідачем було укладено шлюб. Від шлюбу маємо дитину.

  Спільне життя з Відповідачем не склалося. Останній рік він матеріально мені та дитині не допомагає, не бере участі у вихованні сина.

  Спільне господарство не ведеться.

  Примирення між Відповідачем і мною не можливе. Між нами не досягнуто згоди з приводу утримання та виховання хлопчика, у розподілі майна, що є нашою власністю.

  За час шлюбу нами спільно придбане таке майно:

  1. Чотирьохкімнатна квартира (поки що не оцінена).
  2. Легковий автомобіль Mersedес.
  3. Телевізор Panasonic ТХ-29PМ11, придбаний у 2008 р.
  4. Холодильник Daevoo, ціна 12900 грн.
  5. Відеомагнітофон, придбаний у 2010 році, ціна 350 дол.
  6. Телевізор Samsung, прибаний у 2009 році, ціна 3500 грн.

  Це майно знаходиться за місцем нашого проживання.

  Відповідно до ст.ст. 60, 70, 71, 181, 183 Сімейного кодексу України

  ПРОШУ:
  1. Розірвати шлюб між нами.
  2. Залишити на моєму утримання і виховання дитину, 30 листопада 2005 р.н.
  3. Встановити розмір аліментів, що стягуються на неповнолітню дитину з Відповідача 25 % від його заробітку.
  4. Розділити майно, що є нашою спільною сумісною власністю, надавши мені чотирьохкімнатну квартиру, телевізор, вартістю 1200дол., холодильник за 9900 грн., відеомагнітофон Sony SLУ-717, вартістю 2350 грвн.

  Відповідачеві надати легковий автомобіль Mersedes, вартістю 890000 грвн.

  ДОДАТОК:
  1. Свідоцтво про шлюб.
  2. Копія свідоцтва про народження дитини.
  3. Документи про заробітну плату позивача і відповідача.

  4.03.2018 року

  (підпис Парамонової О.П.)