Навчально-методичні матеріали

5. Перелік питань для підсумкового контролю

 1. Предмет, мета, завдання, предмет курсу “Юридичне документознавство”.
 2. Місце юридичного документознавства в системі наук.
 3. Нормативна база, що регулює процеси роботи з документами.
 4. Засоби документування, їх історичний розвиток, сучасна класифікація.
 5. Засоби і способи передачі інформації в часі та просторі.
 6. Способи документування, їх історичний розвиток і сучасна класифікація.
 7. Поняття інформації, основні види інформації відповідно до чинного законодавства.
 8. Документ як феномен цивілізації.
 9. Визначення документа в державних стандартах, нормативно-правових актах, словниках.
 10. Основні функції, ознаки, юридична сила документа.
 11. Матеріальні носії документної інформації, їх класифікація та характеристика.
 12. Ведення справочинства в пострадянські часи.
 13. Фальсифікація документів. Види фальсифікації.
 14. Особливості погодження та затвердження документів. Особливості завірення справжності документів.
 15. Захист документної інформації від несанкціонованого доступу.
 16. Система захисту цінної інформації та конфіденційних документів. Склад і напрямки захисту документної інформації.
 17. Інформаційна безпека і системи захисту документної інформації від несанкціонованого доступу.
 18. Контроль за виконанням документів.
 19. Загальні положення контролю за виконанням документів. Строки виконання документів і доручень.
 20. Підготовка документів до зберігання. Визначення цінності документів і документної інформації.
 21. Архівне зберігання документів і справ. Оформлення справ тривалого строку зберігання.
 22. Поняття цінності документа. Виникнення і розвиток експертизи цінності документів.
 23. Поняття цінної інформації, конфіденційних документів.
 24. Класифікація документів, які створюються в процесі управлінської діяльності: за походженням, за стадіями створення, за юридичною силою, за ступенем таємності, за місцем виникнення.
 25. Класифікація документів, які створюються в процесі управлінської діяльності: за способом фіксації інформації, за способом виготовлення, за терміном виконання, за ступенем складності, за терміном зберігання.
 26. Юридичний документ як письмовий акт, що містить правову інформацію.
 27. Класифікації юридичних документів.
 28. Реквізит юридичного документа як його інформаційний елемент. Обов’язкові реквізити юридичних документів.
 29. Вимоги до розташування реквізитів у документах.
 30. Поділ реквізитів документів на постійні та змінні.
 31. Юридична техніка як чинник ефективності правозастосовної діяльності. Мета, предмет, об’єкт юридичної техніки.
 32. Види юридичної техніки (правотворча, правореалізаційна, правозастосовна, нормотворча, правотлумачна).
 33. Різні судження вчених-правознавців щодо визначення поняття юридичної техніки, її видів, елементів.
 34. Юридико-технічні засоби як елементи юридичної техніки.
 35. Юридико-технічні прийоми як елементи юридичної техніки.
 36. Юридико-технічні правила-вимоги як елементи юридичної техніки.
 37. Сутність правових вимог до оформлення юридичних документів.
 38. Характеристика логічних вимог до юридичних документів.
 39. Сутність структурних вимог до оформлення юридичних документів.
 40. Характеристика лінгвістичних вимог до викладу матеріалу в юридичних документах.
 41. Лінгвістичні особливості юридичного документа.
 42. Юридична помилка: визначення поняття, види.
 43. Правозастосовна помилка: визначення поняття, види.
 44. Правотворча помилка: визначення поняття, види.
 45. Помилки правового характеру, яких припускаються в юридичних документах.
 46. Помилки логічного характеру, яких припускаються в юридичних документах.
 47. Помилки лінгвістичного та логіко-лінгвістичного характеру, яких припускаються в юридичних документах.
 48. Помилки структурного характеру, яких припускаються в юридичних документах.
 49. Помилки технічного характеру, яких припускаються в юридичних документах.
 50. Типові помилки, яких припускаються у текстах юридичних документів.
 51. Засоби усунення помилок, що виникають у процесі складання юридичних документів.
 52. Редагування управлінських документів.
 53. Редагування цивільно-правових і цивільних процесуальних документів.
 54. Редагування кримінальних процесуальних документів.
 55. Редагування адміністративно-правових документів.
 56. Складання й оформлення довідково-інформаційних документів.
 57. Поняття справочинства, документообігу та документування. Адміністративне і спеціальне справочинство.
 58. Призначення, склад і види організаційно-правової документації.
 59. Сутність кадрових документів. Особливості оформлення основних видів документів з кадрових питань.
 60. Призначення, склад і види інформаційно-довідкових документів.
 61. Складання й оформлення організаційно-правових і розпорядчих документів.
 62. Організаційно-правові документи: склад, види, вимоги до оформлення.
 63. Призначення, види, підготовка, вимоги до оформлення розпорядчих документів.
 64. Структура організаційно-правових і розпорядчих документів.
 65. Сфера використання, вимоги до оформлення кадрових документів.
 66. Характеристика довідково-інформаційних документів.
 67. Поняття кримінальних процесуальних документів, їх класифікація.
 68. Типова структура кримінальних процесуальних документів.
 69. Вимоги Кримінального процесуального кодексу України до форми й змісту кримінальних процесуальних документів.
 70. Поняття адміністративних документів. Сфера їх застосування.
 71. Основні адміністративно-правові документи.
 72. Допоміжні адміністративно-правові документи.
 73. Вимоги до складання й оформлення адміністративно-правових документів.
 74. Вимоги до кримінальних процесуальних документів, що ґрунтуються на принципах кримінального процесу.
 75. Особливості складання й оформлення процесуальних документів, що відображають клопотання, призначення експертизи.
 76. Характеристика процесуальних документів, що відображають заходи забезпечення кримінального провадження, зупинення та закінчення досудового розслідування.
 77. Характеристика процесуальних документів, що відображають повідомлення про підозру, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії.
 78. Характеристика документів, що визначають цивільну правосуб’єктність фізичних осіб, трудові спори, право на спадкування.
 79. Сфера застосування документів у цивільному процесі. Основні види цивільно-правових документів.
 80. Типові структури цивільно-правових документів.
 81. Позов у цивільному судочинстві. Види позовів.
 82. Цивільно-правові договори. Види договорів.
 83. Зміст, порядок укладання й оформлення цивільно-правових документів.
 84. Складання й оформлення цивільно-правових документів.
 85. Складання й оформлення цивільних процесуальних документів.
 86. Основні правила формування змісту і структури правозастосовного акта.
 87. Правила написання чисел, дат, цифр, грошових сум.
 88. Посилання як прийом юридичної техніки. Порядок цитування правових приписів.
 89. Наказ як основний розпорядчий документ управлінської діяльності.
 90. Нормативно-правовий акт: поняття, правова природа, ознаки, класифікації, властивості.