Рекомендована література

Нормативно-правові акти,
рекомендовані до опрацювання для підготовки до занять з навчальної дисципліни “юридичне документознавство”

 1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 трав. 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 276.
 3. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22 трав. 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 275.
 4. Про Конституційний Суд України : Закон України від 13 липня 2017 р. // Відомості Верховної Ради. – 2017. – № 35. – Ст. 376.
 5. Про державну таємницю : Закон України від 07 квітня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93. (у редакції від 05.01.2017).
 6. Про інформацію : Закон України від 02 жовт. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650. (у редакції від 01.01.2017).
 7. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314. (у редакції від 01.05.2015).
 8. Про Національний архівний фонд та архівні установи : Закон України від 24 груд. 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 86. (у редакції від 21.05.2015).
 9. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон України від 16 листоп. 1992 р. № 2782-ХІІ. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 1. – Ст. 1. (у редакції від 15.06.2017).
 10. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 // Відомості Верховної Ради. – 2016. – № 31. – Ст. 545.
 11. Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини : Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99 (у редакції від 04.11.2018).
 12. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 28.02.1995 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64 (у редакції від 04.11.2018).
 13. Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 43 (у редакції від 04.11.2018).
 14. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лют. 1992 р. Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303 (у редакції від 12.04.2017).
 15. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 // Відомості Верховної Ради. – 2015. – № 40-41. – Ст. 379.
 16. Господарський процесуальний кодекс України від 06 лист. 1991 р. № 1798-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
 17. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року № 2747-ІV. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36. – № 37. – Ст. 446.
 18. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.
 19. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.
 20. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.
 21. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-42. – Ст. 492.
 22. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348. (редакція від 12.02.1016). – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF.
 23. Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2016-%D0%BF.
 24. Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF.
 25. Питання системи обліку публічної інформації : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. № 1277. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1277-2011-%D0%BF.
 26. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF.
 27. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. – К. : Держспоживстандарт, 2003. – 21 c.
 28. Рішення Конституційного Суду України від 22 квіт. 2008 р. (про мову судочинства). Офіційний вісник України. 2008. № 33. Ст. 1102.
 29. Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях: наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15.
 30. Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України: наказ МВС України від 10.10.2004 № 1177. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1361-04.
 31. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції Україн: наказ МВС України від 16.02.2018 № 111. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0371-18.
 32. Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації проведення особистого прийому громадян в органах та підрозділах Національної поліції України: наказ МВС України від 15.11.2017 № 930. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1493-17.
 33. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції: наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15.
 34. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: наказ МВС України від 06.11.2015 № 1377. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/z1498-15.
 35. Про організацію роботи із запитами на публічну інформацію в Національній поліції України: наказ МВС України від 07.02.2017 № 95. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-17.
 36. Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у Національній поліції України: наказ МВС України від 13.06.2016 № 503. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0944-16.
 37. Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Національної поліції України: наказ Національної поліції України від 12.10.2018. № 945. – Режим доступу : http://tranzit.ltd.ua/nakaz/.
 38. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, обліку, зберігання, використання та знищення печаток і штампів у системі Національної поліції України: наказ Національної поліції України від 25.02.2017. № 169. – Режим доступу : http://tranzit.ltd.ua/nakaz/.