ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Три історичні типи світогляду.
 2. Основне питання філософії” на думку Ф. Енгельса.
 3. Основні напрями вирішення онтологічної сторони “основного питання філософії”.
 4. Яка із складових частин світогляду є основоположною?
 5. Чотири основних компоненти структури світогляду.
 6. Головна проблема (предмет) філософії.
 7. Основні функції філософії, найбільш важливі, на сучасному етапі розвитку особистості.
 8. Які історичні типи світогляду передували філософському?
 9. Основні методи філософського пізнання.
 10. Зміст поняття “субстанція”.
 11. Причиною якого процесу, згідно діалектичної методології є правова суперечність?
 12. Зміст поняття “парадигма”.
 13. Головна проблема філософії досократиків.
 14. Яким поняттям характеризували давні греки упорядкованість світу?
 15. Основні філософські школи стародавньої Греції досократівської доби.
 16. Сутність апорій Зенона Елейського.
 17. Основні риси діалектики античності
 18. Родоначальники матеріалізму і ідеалізму в філософії.
 19. Головна проблема філософії Сократа.
 20. Як згідно з вченням Платона, характеризується ідеальна держава?
 21. Яким поняттям Аристотель характеризував людину як невід’ємну складову полісу.
 22. Автор концепції “ідеальної держави”, що складається із трьох прошарків – правителів, стражів, землеробів та ремісників.
 23. Провідні напрямами елліністичної філософії.
 24. Які проблеми перебували у центрі уваги елліністичної філософії?
 25. Основні етапи розвитку філософії середньовіччя.
 26. Яким терміном можна проблематику середньовічної філософії?
 27. Головний світоглядний принцип епохи відродження.
 28. Основні проблеми, вирішенням яких займалась філософія середньовіччя.
 29. Основні ідейні джерела філософії Відродження.
 30. Який філософ середньовіччя наводить 5 доведень існування Бога?
 31. Автор теорії про два види справедливості – розподільчу та зрівнюючу, викладену у праці “Етика”.
 32. Яким висловом Т. Гоббс характеризував природний, додержавний стан людського суспільства?
 33. Якими термінами можна виразити погляди філософів пізнього відродження на Бога і світ.
 34. Філософ епохи відродження, який здійснив “перший переворот” в розумінні суспільства та історії.
 35. Зміст поняття “пантеїзм”.
 36. Яку роль у своїх філософсько-правових поглядах відводить Богові Августин Блаженний?
 37. Основні напрями філософії нового часу.
 38. Як називається напрям у філософії Нового часу, для якого характерні принципи: “Основне джерело знань – чуттєвий досвід. У знаннях немає нічого, чого б не було раніше у досвіді суб’єкта.”?
 39. Основні методи пізнання природи за Ф. Беконом.
 40. Хто сформулював чотири правила дедуктивного методу, перше з яких – “Піддавай усе сумніву!”?
 41. Автор теорії розподілу влад у її сучасному вигляді.
 42. Кого вважають засновником герменевтичного методу?
 43. Критерії істинності знання, за Р.Декартом.
 44. Автор визначення матерії як “того, що, діючи на наші органи чуття, викликає відчуття”.
 45. Автор творів “Про суспільний договір”, “Еміль, або про виховання”.
 46. Хто сформулював чотири антиномії, що складаються із тез і антитез, які однаково успішно можна довести?
 47. Автор “категоричного імперативу”.
 48. Автор вчення про абсолютну ідею, яка мислить і пізнає себе, будучи активною і діяльною, проходить у своєму розвитку три етапи.
 49. Три основних теоретичних джерела філософії марксизму.
 50. Автор закону трьох стадій і засновник позитивізму.
 51. Автор закону життєвого ряду і засновник емпіріокритицизму.
 52. Автор праці “Світ як воля та уявлення” та теоретик волюнтаризму.
 53. Засновник вчення про надлюдину та автор твору “Так казав Заратустра”.
 54. Представниками якої філософської течії були відомі вчені та філософи Б. Рассел, Л. Вітґенштейн, Р. Карнап?
 55. Хто вперше сформулював основні ідеї прагматизму?
 56. Хто вважається родоначальником екзистенційної філософії?
 57. Хто є автором феноменології, основні ідеї якої були викладені у праці “Логічні дослідження”?
 58. Яке поняття є центральним у методологічній концепції Т.Куна?
 59. Хто був автором вчення про три світи (макрокосм, мікрокосм, символічний світ) та дві натури?
 60. Хто був засновником антропокосмізму, в основі якого лежало вчення про ноосферу?
 61. Хто був автором трактату “Конкордизм”, в якому було викладені основні ідеї філософії щастя?
 62. Який розділ філософії права досліджує проблеми природи права та його першооснов, форми буття та існування права?
 63. Який розділ філософії права досліджує особливості процесу пізнання правової реальності?
 64. Як в онтології визначається буття?
 65. Хто серед українських мислителів був одним із перших фундаторів теорії “суспільного договору” та виборної освіченої монархії?
 66. Який давньоруський мислитель відстоював можливість використання філософії для кращого розуміння святого письма?
 67. Містично-символічні твори якого письменника ХІХ ст. внесли у російську літературу екзистенційність?
 68. Який український мислитель ХІХ ст. зробив вагомий внесок у дослідження співвідношення мислення та мови, мови та народної історії, мови та формування людської психіки та людської особистості?
 69. Кого з російських філософів другої половини ХІХ ст. - першої половини ХХ ст. вважають творцем філософії всеєдності, головне місце в якій належало концептам софії та боголюдства?
 70. Члени кирило-мефодіївського товариства.
 71. Кого з українських філософів другої половини ХІХ ст. - першої половини ХХ ст. вважають творцем релігійної версії філософії екзистенціалізму?
 72. Як сучасна філософська думка висвітлює проблему буття людини у світі з позицій гармонійності та відповідальності?
 73. Що є вищими загальнолюдськими цінностями?
 74. Кого можна віднести до найбільш авторитетних творців некласичної онтології?
 75. Хто з українських мислителів ХХ ст. підняв питання про моральну відповідальність вченого за наслідки своєї наукової діяльності в контексті збереження біосфери землі?
 76. Чи можливе остаточне пізнання буття світу.
 77. Мета існування людини у давньоіндійській філософії.
 78. Якого змісту набуває категорія “матерія” у філософській системі Г.Гегеля?
 79. Який філософський напрямок запропонував змінити класичну філософію сутності людини як розумної істоти на філософію людського існування?
 80. Як визначав К. Маркс сутність людини?
 81. В чому вбачали причину руху матерії більшість мислителів відродження?
 82. Елементи структури буття?
 83. Який буттєвий процес є необхідним наслідком дії діалектичних законів?
 84. Хто з філософів-неопозитивістів стверджував, що дійсність являє собою не більше, ніж сукупність фактів та подій, які можна фіксувати та передавати за допомогою мовної діяльності?
 85. Хто з філософів екзистенціалістів вважав свободу та вибір – основоположними властивостями людини?
 86. Зміст першого і другого закону діалектики.
 87. Зміст третього закону діалектики.
 88. В чому полягає принцип механістичного детермінізму?
 89. В чому полягає принцип індетермінізму?
 90. Філософський метод, який традиційно протиставляють діалектиці.
 91. Хто з філософів виділив три структурних елемента особистості – “Воно”, “Я” і “Над-Я”?
 92. Основний принцип, який належить діалектиці.
 93. Представники філософського вчення неотомізму.
 94. Основні категорії діалектики.
 95. Як у філософській феноменології традиційно називається спрямованість свідомості на її об’єкт?
 96. Невід’ємним атрибутом якої істоти, об’єкта, явища чи сутності є свідомість?
 97. Якій філософській концепції належить положення “суспільне буття визначає суспільну свідомість”?
 98. Яка мета філософського аналізу знання про певний об’єкт?
 99. Зміст поняття “об’єкт пізнання”.
 100. Два основні філософські підходи теорії пізнання.
 101. Яка загальна властивість матерії є передумовою виникнення свідомості?
 102. Елементи структури свідомості.
 103. Представники яких філософських напрямів вважали, що світ є принципово не пізнаваним?
 104. Як називається філософська концепція, яка тлумачить істину як відповідність мислення відчуттям суб’єкта?
 105. Розділ філософії, що пояснює найважливіші, фундаментальні проблеми розвитку суспільства як цілісної системи.
 106. Що входить до предмету дослідження соціальної філософії?
 107. Як називається підхід до розгляду людського суспільства як продовження неживої природи, рослинного і тваринного світу?
 108. Кого вважають автором теорії “суспільного договору”?
 109. Хто є автором думки: “Вмираючи, культура перетворюється на цивілізацію”.
 110. Хто є автором теорії стратифікації?
 111. Яке загальне джерело суспільного розвитку згідно теорії історичного матеріалізму?
 112. Зміст поняття “соціальність людини”.
 113. Яке поняття у марксизмі відображає умови праці разом зі знаряддями праці та предметами праці?
 114. Який тип цивілізації притаманний сучасному рівню розвитку західного суспільства?
 115. Складовою предмета якого розділу філософії є проблема співвідношення права і закону?
 116. Які суспільно-економічні формації виділяються у марксизмі?
 117. Якому типу правового мислення притаманна моральна критика права і держави?
 118. Що є критерієм істини?
 119. Хто вперше обґрунтував поділ державної влади на законодавчу, урядову та судову?
 120. Хто створив “чисту теорію права”, сенс якої полягав у звільненні позитивного права від ідеалів справедливості та впливу соціальних умов?
 121. Як називається влада, яку приймають народні маси, і яка спирається на їх добровільну згоду підкорятися, а не нав’язується їм силою?
 122. Як співвідносяться в пізнанні чуттєва і раціональна сфера свідомості?
 123. Що етимологічно означає слово «філософія»?
 124. З якої форми суспільної свідомості виникає давньогрецька філософія?
 125. Які основні філософські школи досократівського періоду античності?
 126. Хто з давньогрецьких філософів є автором міфу про печеру?
 127. Хто з давньогрецьких філософів є автором так званих апорій?
 128. Які три властивості атомів, на думку Демокріта, є причиною відмінності речей у світі?
 129. Основні філософські школи стародавнього Китаю.
 130. Основним принципом якого давнього філософського вчення є принцип “Жень-гуманність”?
 131. Сутність номіналізму та реалізму у середньовічній філософії.
 132. Основні принципи права.
 133. Що означає – “єдність прав і обов’язків”?
 134. Який французький філософ-просвітник розглядав людину як машину?
 135. Антиномії чистого розуму, за І. Кантом.
 136. Яке середовище на думку марксистських філософів, формує людську особистість.
 137. Які три світи виділяє Г. Сковорода?
 138. Кого вважають автором слова «філософія» ?
 139. Культури яких держав традиційно вважають місцем виникнення філософії?
 140. Ключова проблема досократівської філософії.
 141. Кого вважають давньогрецькими “атомістами”?
 142. Ідеальний тип державного устрою, за Аристотелем.
 143. Загальні складові сучасних концепцій справедливості.
 144. Основні принципи демократії.
 145. Хто був засновником даосизму?
 146. Основні риси філософії відродження.
 147. Які групи примар, що перешкоджають пізнанню людиною світу в “Новому органоні” виділяє Ф. Бекон?
 148. Яке почуття Р.Декарт використовує як метод філософського пошуку?
 149. В чому полягає кінцева мета саморуху абсолютної ідеї Г. Гегеля?
 150. Який тип філософування характерний для філософії кінця ХІХ ст.?
 151. Коли виникає філософія, як окремий історичний тип світогляду?
 152. Кого вважають хронологічно першим давньогрецьким філософом.