ВСТУП

Філософія є квінтесенцією духовної культури людства, концентрованим виразом найбільш суттєвих її надбань, проте, передусім – своєрідною «школою мислення», яка дозволяє розширити обрії власного світобачення. Спираючись на загальнолюдський досвід, філософія шукає відповіді на «вічні» питання: що є людина, що вона може знати, що вона повинна робити та на що може сподіватися. Однак, головна цінність філософії не у знайдених відповідях на ці та інші споконвічні запитання, а в самій їх постановці та осмисленні. Кожне покоління філософів робить свій внесок у скарбницю філософського досвіду, що дозволяє людям конкретної епохи вдосконалювати знання про світ і поглиблювати розуміння загальнолюдських цінностей, вирішувати проблему буття світу та буття у світі, знаходити світоглядні орієнтири, а також визначати спосіб власного існування та форми його здійснення.

Філософія у Національній академії внутрішніх справ вивчається на першому курсі. Науковими і методичними основами курсу є системно-діяльнісний підхід, методологічний плюралізм, а також принципи цілісності і взаємодоповнення. Роль і місце філософії в підготовці фахівців для системи МВС України визначається тим, що в складних, суперечливих процесах перебудови основ життя українського суспільства вона допомагає працівникам органів внутрішніх справ усвідомлено займати тверду життєву і професійну позицію у вирішенні задач із захисту правопорядку. Взаємозв'язок філософії з іншими філософськими, історичними та юридичними дисциплінами визначається двома основними моментами. По-перше, для спеціальних правових дисциплін філософія служить світоглядною і методологічною підставою вирішення власних проблем. По-друге, навчальний матеріал юридичних дисциплін дозволяє конкретизувати й уточнювати зміст філософських положень.

Загальною методичною вимогою вивчення філософії є вироблення особистого, духовно-практичного відношення здобувачів вищої освіти до її проблем на основі критичного осмислення навчальної і наукової літератури.

Основною вимогою для ефективного одержання і поглиблення знань з філософії може слугувати опрацювання, критичне осмислення рекомендованої літератури, насамперед класичної.

Мультимедійний посібник “Філософія” відображає основні напрямки та обсяги навчальної роботи здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни “Філософія”. Це електронне видання підготовлене згідно з навчальним планом та у відповідності до рекомендацій Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки України.

У представленому курсі реалізується раціональне поєднання загальноосвітнього та професійного навчання здобувачів вищої освіти, максимальне наближення навчального матеріалу до специфіки правоохоронної діяльності. Його доповнено теоретичним матеріалом, значущим з точки зору інтенсифікації діяльності в різних галузях юридичної науки і практики, він містить питання «технологічного» характеру, предметом яких є механізми оптимального синтезу філософських методів з методами юридичних наук.

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Філософія” є співвідношення «людина-світ», сутність та найзагальніші підстави світу, можливості та межі пізнання.

Метою викладання навчальної дисципліни “Філософія” є ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними філософськими ідеями та концепціями, формування у здобувачів вищої освіти стійкої життєвої позиції, забезпечення гармонійного розвитку особистості майбутнього правоохоронця.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Філософія” є:

ознайомлення здобувачів вищої освіти з досягненнями світової та вітчизняної філософської думки, творчістю та особистостями видатних мислителів давнини і сучасності, основними філософськими школами та напрямами у їх історичному розвитку, філософською термінологією; розширення кола знань про людину, природу, суспільство, культуру, цивілізацію, простір і час, основні закономірності руху та розвитку, рівні, види та історичні типи світогляду, свідомість та її структуру; ознайомлення з основами теорії пізнання, філософською методологією та методологією наукових досліджень, колом проблем філософської аксіології та антропології; підвищення культурно-освітнього рівня, ерудиції та загальної культури мислення шляхом демонстрації концепцій світобудови та множини підходів до визначення сутності буття та місця людини в ньому, розгляду різних космологічних та космогонічних теорій, визначення характерних рис основних соціокультурних парадигм тощо; закріплення навичок аналітичного мислення, розвиток вміння висловлювати та аргументувати власні думки, міркувати послідовно та логічно правильно, вести діалог і полеміку; світоглядна підготовка, яка передбачає не лише передачу знань, але й формування філософського світосприйняття, гуманістичних ціннісних настанов та орієнтацій, ідеалів добра та справедливості, а також національної самосвідомості.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні:

знати: об’єкт, предмет і методи філософії, її понятійно-категоріальний апарат; основні вітчизняні та зарубіжні філософські школи, напрями, концепції праворозуміння; сутність та зміст права як міри свободи особи в її взаємовідносинах із державою, владою, законом, суспільством; філософсько-методологічний зміст сучасної юриспруденції для застосування його у професійній практичній діяльності;

вміти: творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері юриспруденції, з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, а також досягнень науково-технічного прогресу; об’єднувати методологічні можливості філософського та правового підходів у процесі розв’язання актуальних проблем розвитку правової реальності; застосовувати комплексний підхід до вирішення питань юридичного характеру, аналізу типових і нестандартних ситуацій, що виникають у процесі правозастосування; використовувати інноваційні технології на практиці; розвивати творчий потенціал, що спрямований на досягнення успіху у професійній діяльності, підтримувати прагнення до самовдосконалення та найвищої професійної майстерності.