Список використаних та рекомендованих джерел

Нормативний матеріал

 1. Конституція України : Закон України від 28 червн. 1996 р. № 254к/96-ВР:
  URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
 2. Кодекс законів про працю України : Закон України від від 10.12.1971 № 322-VIII:
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
 3. Про охорону праці : Закон України від 14 жовтня 1992 року№ 2694-XII:
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.
 4. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV:
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14.
 5. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 р. № 2862-VI:
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17.
 6. Кодекс цивільного захисту України: Закон України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI:
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17.
 7. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII:
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19.
 8. Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270:
  URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270-2001-%D0%BF.
 9. Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337:
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-2019-%D0%BF.
 10. Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96:
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96-2015-%D0%BF.
 11. Про Державну комісію питань техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 року № 18:
  URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/18-2015-%25D0%25BF
 12. Про схвалення Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету міністрів Украйни від 12 грудня 2018 р. № 989-р:
  URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-reformuvannya-sistemi-upravlinnya-ohoronoyu-praci-v-ukrayini-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shchodo-yiyi-realizaciyi.
 13. Про порядок проведення атестації робочих місць по умовах праці: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442:
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-92-%D0%BF.
 14. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу: Наказ МОЗ України від 08 квітня 2014 № 248:
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14.
 15. Правила пожежної безпеки в Україні: Наказ МВС України від 30 грудня 2014 № 1417:
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15.
 16. Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися в органах і підрозділах системи МВС України: Наказ МВС України від 27.12.2002 № 1346. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0083-03.
 17. Про затвердження Положення про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС: Наказ МВС України від 03.04.2017 № 285:
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0559-17.
 18. Мінімальниі вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (НПАОП 0.00-7.17-18): Наказ Мінсоцполітики України від 29 листоп. 2018 р. № 1804:
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1494-18/ed20181129.
 19. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) та Перелік робіт з підвищеною небезпекою: Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15:
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05.
 20. Типове положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.21-04): Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255:
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1526-04.
 21. Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів : Наказ Мінсоцполітики України від 27 серпня 2018 № 1220:
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1082-18.
 22. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці: Затверджено Головою Держгірпромнагляду 07.02.2008 р.:
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001641-08.
 23. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх справ. Підручник. – Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 336с.
 24. Копань В.С. Охорона праці в гуманітарній сфері: Навчальний посібник для слухачів вищих навчальних закладів – Київ: Університетське вид-во Пульсари, 2007 – 200с.
 25. Охорона праці та особиста безпека працівників органів внутрішніх справ : Навчальний посібник / С.М. Бадьора, О.В. Коломієць, О.М. Свинаренко. – Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2015. – 296.
 26. Охорона праці в галузі юриспруденції: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Пилипенко П.Д., Жолнович О.І., Козак З.Я., Кульчицька О.І., Лещух Д.Р. та ін.].; за ред. П.Д. Пилипенка. – Київ: Ін Юре, 2014. – 272с.
 27. Гаркуша В.С., Корнєєв Ю.В., Шамрай В.О. Особиста безпека працівників державної податкової служби України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Державна податкова адміністрація України; Національна академія держ. податкової служби України; Інститут законодавства Верховної Ради України. - Київ : МП Леся, 2005. - 568с.
 28. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – Київ: Знання, 2007. – 367с.
 29. Желібо Є. П., Баранова Н. І., Коваленко В.В. Охорона праці в органах державної податкової служби. Навч. посібник для ВНЗ. Ірпінь. - 2002.
 30. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. – Львів: УАД, 2009.- 336с.
 31. Забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ при виконанні службових обов’язків: Науково-практичні рекомендації / Під.ред. М.І. Ануфрієва, Я.Ю. Кондратьєва. – Київ: НАВСУ, 1999. – 72 с.
 32. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540с.
 33. Криволапчук В.О. Особиста безпека : навч.-практ. посіб / Криволапчук В.О., Тодуров І.М., Бондарчук М.Т., Юрченко А.В., Шаповалов О.В.. – Київ: ВПЦ МВС України, 2006. – 169с.
 34. Мельник В. Безпека особи як категорія політичної науки та суспільно-політичне явище. // Політична наука в Україні: стан і перспективи: матеріали всеукраїнської наукової конференції (Львів, 10-11 травня 2007 року) / Укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л. – Львів, ЦПД, 2008. - С. 198.
 35. Охорона праці в діяльності ОВС України: Підруч. для навч. закл. МВС України / О.М. Бандурка, І.К. Шаша, І.В. Власенко, П.М. Бортнічук. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 287 с.
 36. Сивко В.Й. Правові та організаційні основи охорони праці в Україні: Навчальний посібник. – Київ: КОНДОР, 2009. – 140с.
 37. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – Київ: Університет «Україна», 2009. – 295с.
 38. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – Київ: Знання, 2010. – 167с. + компакт-диск.