Національна академія внутрішніх справ

Кафедра конституційного права та прав людини
Мультимедійний навчальний посібник
Конституційне право України 

Вступ

Відповідно до навчальних планів у НАВС здобувачам ступеня вищої освіти бакалавр заочної та денної форм навчання за спеціальністю 081 «Право» викладається навчальна дисципліна «Конституційне право України».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є Конституція України та її розвиток; конституційний лад i його закріплення в Конституції України; основи правового статусу людини i громадянина, громадянство України, правове становище іноземців та осіб без громадянства, правовий статус біженців; конституційні права, свободи та обов'язки людини i громадянина; народне волевиявлення; конституційна система органів державної влади; конституційно-правовий статус Верховної Ради України; конституційно-правовий статус Президента України; конституційно-правовий статус органів виконавчої влади в Україні; конституційні засади судової влади та прокуратури в Україні; територіальний устрій України; конституційні засади місцевого самоврядування.

Метою викладання цієї навчальної дисципліни є формування знань, вмінь та практичних навиків у сфері загального розуміння конституційного права, як галузі права, галузі законодавства, юридичної науки та навчальної дисципліни, Конституції України та її розвитку, конституційного ладу та його співвідношення з суспільним та державним ладом, основ правового статусу людини i громадянина, конституційних прав та свобод людини i громадянина, виборів та референдуму, конституційної системи органів державної влади, територіального устрою, конституційних засад місцевого самоврядування.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей:

а) науково-юридична: закласти та сформувати у курсантів знання з провідної галузі національного права України, її норм та інститутів, а також дати чітке уявлення щодо їх органічних зв’язків з окремими галузями права;

б) загальноосвітня: вивчення історичних передумов конституційного процесу в Україні та впливу конституційного права України на всі галузі права та міжгалузеві зв’язки, вплив на державотворчі процеси в Україні;

в) виховна: сприяти формуванню патріотизму, громадсько-політичної та правової культури майбутнього юриста.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Конституційне право України» є набуття курсантами та студентами знань, умінь і здатностей (компетенції) ефективно реалізовувати набуті теоретичні знання на практиці. Завданням вивчення дисципліни є також детальне вивчення Конституції України, конституційних законів та інших нормативно-правових актів, що являються джерелами галузі конституційного права України.

Мультимедійний навчальний посібник планується використовувати при проведені лекційних та семінарських занять зі здобувачам вищої освіти ступеня бакалавр заочної та денної форм навчання, а також під час їх самостійної підготовки. Розробка мультимедійного навчального посібника з навчальної дисципліни «Конституційне право України» зумовлена необхідністю активізації самостійної роботи слухачів навчальних закладів із специфічними умовами навчання, а також потребами забезпечити сучасними електронними дидактичними засобами освітній процес у НАВС.