Gerb_NAIAU НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Мультимедійний підручник з навчальної дисципліни "Кваліфікація окремих видів злочинів"

ВСТУП


Курс «Кваліфікація окремих видів злочинів» завершує вивчення матеріального кримінального права України і покликаний узагальнити, поглибити і розширити знання слухачів і курсантів із Загальної та Особливої частин кримінального права та загальної теорії кваліфікації злочинів, прищепити їм практичні навички кваліфікації конкретних злочинів.

Спецкурс передбачає дальше поглиблення знань теоретичних положень та набуття навиків кваліфікації таких розповсюджених злочинів, як злочини проти життя, здоров'я, волі, честі та гідності особи, злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності, проти власності та у сфері господарської діяльності, проти громадської безпеки та безпеки руху і в сфері експлуатації транспорту, а також злочини проти громадського порядку та у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.

Предметом навчальної дисципліни «Кваліфікація окремих видів злочинів» є розкриття об’єктивних та суб’єктивних ознак складів злочинів, дослідження взаємозв'язку між нормами та інститутами кримінального права в процесі правової кваліфікації, оволодіння вмінням їх наукового та практичного застосуванням.

Метою дисципліни є: поглиблене знання законодавчих та теоретичних проблем Загальної та Особливої частин кримінального права; з’ясування спірних питань щодо кваліфікації злочинів (як за загальними питаннями кваліфікації, так і за питаннями кваліфікації окремих складів злочинів); вміння тлумачення кримінального закону та положень постанов Пленуму Верховного Суду України; поглиблення навичок відмежування злочинів від суміжних правопорушень; засвоєння курсантами комплексу знань з теоретичних, методологічних та практичних засад кримінального права в процесі кваліфікації суспільно небезпечних діянь.

Ознайомлення курсантів з системою загальнотеоретичних та практично-орієнтованих знань, вмінь і прикладних навичок, а саме: формування у курсантів і слухачів глибоких теоретичних і практичних знань з кваліфікації злочинів, забезпечення їх використання у професійній діяльності співробітників органів внутрішніх справ.

Основними завданнями дисципліни «Кваліфікація окремих видів злочинів» є: навчання правильному орієнтуванню в діючому кримінальному законодавстві, набуття вміння застосовувати норми кримінального законодавства та інших нормативно-правових документів при розгляді питань кваліфікації суспільно-небезпечних діянь; вивчення курсу повинно сприяти формуванню навичок по застосуванню основних правил кваліфікації злочинів на стадіях кримінально-процесуальної діяльності; під час вивчення курсу повинні розкриватися зв'язки кримінального права України з іншими галузями права і юридичними навчальними дисциплінами.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувач вищої освітиповинні:

знати:

– загальне поняття вбивства, зміст його об‘єктивних та суб‘єктивних ознак, підходи до формулювання чітке уявлення про види вбивства; види тілесних ушкоджень;

– поняття злочинів проти волі, честі та гідності особи та правила характеристики окремих видів злочинів в процесі їх кваліфікації;

– підходи до кваліфікації злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи;

– судову практику та правила кваліфікації окремих злочинів проти власності;

– особливості кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності;

– практичний досвід кваліфікації злочинів проти довкілля;

– наукові положення щодо кваліфікації злочинів проти громадської безпеки;

– досвід судово-слідчої практики кваліфікації злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту;

– загальні позиції щодо кваліфікації злочинів проти громадського порядку та моральності;

– позиції теорії і практики щодо кваліфікації злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення;

вміти:

– давати загальну характеристику злочинів проти життя та здоров`я особи. Кваліфікувати злочини проти життя та здоров’я за об’єктивними та суб’єктивними ознаками складів злочинів;

– здійснювати відмежування незаконного позбавлення волі та викрадення людини від захоплення заручників при кваліфікації злочинів. Кваліфікувати злочини проти волі, честі та гідності особи за об’єктивними та суб’єктивними ознаками складів злочинів;

– давати загальну характеристику насильницьким та ненасильницьким злочинам. Здійснювати відмежування насильницьких та ненасильницьких злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Кваліфікувати злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи за об’єктивними та суб’єктивними ознаками складів злочинів;

– давати загальну характеристику злочинам проти власності. Здійснювати відмежування окремих видів злочинів проти власності при кваліфікації злочинів. Кваліфікувати злочини проти власності за об’єктивними та суб’єктивними ознаками складів злочинів;

– давати загальну характеристику злочинам у сфері господарської діяльності. Здійснювати відмежування окремих видів злочинів у сфері господарської діяльності при кваліфікації злочинів. Кваліфікувати злочини у сфері господарської діяльності за об’єктивними та суб’єктивними ознаками складів злочинів;

– давати загальну характеристику злочинам проти довкілля. Кваліфікувати злочини проти довкілля за об’єктивними та суб’єктивними ознаками складів злочинів;

– давати загальну характеристику злочинам проти громадської безпеки. Кваліфікувати злочини проти громадської безпеки за об’єктивними та суб’єктивними ознаками складів злочинів;

– давати загальну характеристику злочинам проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Кваліфікувати злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту за об’єктивними та суб’єктивними ознаками складів злочинів. Здійснювати відмежування окремих видів злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту при кваліфікації злочинів;

– давати загальну характеристику злочинам проти громадського порядку та моральності. Кваліфікувати злочини проти громадського порядку та моральності за об’єктивними та суб’єктивними ознаками складів злочинів. Здійснювати відмежування окремих видів злочинів проти громадського порядку та моральності при кваліфікації злочинів;

– давати загальну характеристику злочинам у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та іншим злочинам проти здоров'я населення. Кваліфікувати злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення за об’єктивними та суб’єктивними ознаками складів злочинів. Здійснювати відмежування окремих видів злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інших злочинів проти здоров'я населення при кваліфікації злочинів.

Міждисциплінарні зв’язки: теорія держави та права, кримінальне право (Загальна частина та Особлива частина), адміністративне право, кримінологія, кримінальний процес, кримінально-виконавче право, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність, теорія кваліфікації злочинів.