Gerb_NAIAU НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Мультимедійний підручник з навчальної дисципліни "Кваліфікація окремих видів злочинів"

Навчальна література

 1. Агафонов А. В. Половые преступления. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009. – 376 с.
 2. Адміністративна та кримінальна відповідальність за правопорушення (злочини) у сфері безпеки дорожнього руху [Текст]: навч. посіб. / А. І. Перепелиця, А. О. Собакарь, М. В. Палій [та ін.]; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Донецьк: Ноулідж, Донец. від-ня, 2011. – 304 с.
 3. Азаров Д. С. Окремі проблеми кваліфікації шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки / Д. С. Азаров // Адвокат. – 2004. – № 5. – С. 11–13.
 4. Акімов М.О. Кримінально-правова характеристика захоплення заручників за законодавством України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / М.О. Акімов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2009. – 16 с.
 5. Алфьоров С. М. Кримінальна відповідальність за погрози застосування фізичного насильства: монографія / С. М. Алфьоров, В. В. Шаблистий. – Запоріжжя: ФОП Зеленкевич Л. П., 2011. – 212 с.
 6. Анісімов Г. М. Зловживання довірою як спосіб вчинення злочину: поняття і кримінально-правове значення: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Анісімов Герман Миколайович. – Х., 2003. – 233 с.
 7. Антонюк Н. О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою: монографія / Н. О. Антонюк. – Л.: ПАІС, 2008. – 216 с.
 8. Антонюк Н. Проблемні питання кримінально-правової кваліфікації злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості / Н. Антонюк // Науковий вісник Львівського держ. ун-ту внутр. справ. – Серія юрид. – Вип. 46. – Львів, 2008. – С. 159–168.
 9. Арєшкіна С.Н, Кваліфікація розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: Автореф. дис. ... канд.. юрид. наук (12.00.08)/ ДНДІ МВС України. – К., 2010. – 19 с.
 10. Бабанін С. В. Кваліфікація злочинних порушень чинних на транспорті правил: Науково-методичні рекомендації / С. В. Бабанін. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2007. – 12 с.
 11. Бабаніна В. В. Кримінальна відповідальність за залишення в небезпеці: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Бабаніна Вікторія Вікторівна. – К., 2010. – 237 с.
 12. Байлов А. В. Кримінальна відповідальність за посягання на життя та здоров’я особи, вчинені в стані сильного душевного хвилювання: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Байлов Антон Володимирович. – Х., 2004. – 200 с.
 13. Балабко В. В. Кримінальна відповідальність медичних працівників за злочини проти життя та здоров’я особи: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Балабко Валерія Валентинівна. – К., 2012. – 315 с.
 14. Бандурка І. О. Кримінально-правова характеристика злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Бандурка Ірина Олександрівна. – Харків, 2010. – 206 с.
 15. Белова О. І. Кримінально-правова характеристика системи злочинів проти сім’ї та неповнолітніх: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Белова Ольга Іванівна. – Х., 2006. – 184 с.
 16. Бережний А.В. Відмежування адміністративно-правової відповідальності від кримінальної за незаконне вирощування наркотикомісних рослин //Луганськ. держ. ун-т внутр. справ. Вісник... Спец.випуск № 6/ 2008. У 2-х ч. Ч. 1. – Луганськ, 2008. – С. 17-20.
 17. Бережний С. Д. Відповідальність за умисне вбивство з корисливих мотивів за кримінальним законодавством України: монографія / С. Д. Бережний; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький: ХУУП, 2011. – 235 с.
 18. Борисов В. І. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів // Проблеми пенітенціарної теорії та практики. – 2005. – № 10. – С. 24-33.
 19. Борисов В. Кримінально-правова характеристика конститутивних ознак зґвалтування / В. І. Борисов // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 3. – С. 123–127.
 20. Бортник В.А. Честь та гідність як обєкт злочину: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / В.А. Бортник; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2013. – 18 с.
 21. Брич Л. П. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи за законодавством України / Л. П. Брич; Львівський держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2010. – 83 с.
 22. Вартилецька І. А. Протидія незаконному обігу наркотиків: історія, практика, законодавство: [навч. посіб.] / Вартилецька І. А., Никифорчук, Д. Й., Стрільців О. М. та ін. / За ред. Джужі О. М., – К.: КНТ, 2006. – 240 с.
 23. Виявлення та досудове розслідування кримінальних правопорушень, пов‘язаних із фальсифікацією лікарських засобів або обігом фальсифікованих лікарських засобів: Метод. рекомд. /М.С. Цуцкірідзе, В.М. Мельничук, О.М. Стрільців, С.П, Стародуб; МВС України, НАВС. Гол. слідч. управл. – К., 2013. – 91 с.
 24. Виявлення та розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин: Метод. реком. / Авт. кол. А.А. Вознюк, О.М. Стрільців, Є.В. Кузьмічова-Кисленко та ін..; МВС України, НАВС. – К.: НАВС, 2015. – 41 с.
 25. Відповідальність за передбачені Розділом II Особливої частини Кримінального кодексу України злочини у сфері професійної діяльності медичних працівників та спеціальні види тілесних ушкоджень: монографія / О. Ф. Бантишев [та ін.]; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. О. Глушкова; Міжвід. наук.-дослід. центр з пробл. боротьби з орг. злочинністю при Раді нац. безпеки і оборони України; Нац. акад. СБУ. – К.: МНДЦ при РНБО України, 2011. – 136 с.
 26. Віскунов В. В. Визначення загального об'єкта злочину на підставі дослідження складу знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, передбаченого ст. 290 Кримінального кодексу України / В. В. Віскунов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2013. – Вип. 4. – С. 257–264.
 27. Віскунов В. В. Кримінально-правова характеристика суб’єкта складу знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу / В. В. Віскунов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2010. – Вип. 4. – С. 152–156.
 28. Віскунов В. В. Кримінально-правовий аналіз форм об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 290 Кримінального кодексу України / В. В. Віскунов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2013. – Вип. 1. – С. 102–112.
 29. Віскунов В. В. Поняття підробки ідентифікаційних номерів транспортного засобу: семантичний та юридичний аспекти / В. В. Віскунов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2011. – Вип. 1. – С. 133–137.
 30. Віскунов В. В. Проблеми визначення факультативних ознак суб’єктивної сторони складу знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, передбаченого ст. 290 КК України / В. В. Віскунов // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2013. – Вип. 59. – С. 369–374.
 31. Віскунов В. Проблеми вдосконалення ознак складу злочину, передбаченого ст. 290 Кримінального кодексу України / В. Віскунов // Юридична Україна. – 2013. – № 4. – С. 73–76.
 32. Віскунов В. В. Кримінальна відповідальність за знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу: монографія / В. В. Віскунов; наук. ред. д-р юрид. наук, проф. О.М. Костенко; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013. – 224 с.
 33. Вознесенська О. В. Кримінально-правова характеристика грабежу: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Вознесенська Олена Володимирівна. – Х., 2013. – 215 с.
 34. Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: проблемні питання теорії та практики / А. А. Вознюк // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 3. – С. 40–44.
 35. Володіна О. О. Фізичне насильство як спосіб захоплення заручників [Електронний ресурс] / О. О. Володіна // Право і Безпека. – 2012. – № 4. – С. 139-143. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pib_2012_4_32.pdf
 36. Ганова Г. О. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ганова Ганна Олександрівна. – К., 2012. – 221 с.
 37. Головко І. А. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Головко Ірина Анатоліївна. – К., 2010. – 256 с.
 38. Горб Н. О. Наруга над могилою: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Горб Наталія Олександрівна. – Запоріжжя, 2005. – 240 с.
 39. Горішний О. О. Кримінально-правова характеристика розбою: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Горішний Олег Олександрович. – Х., 2010. – 207 с.
 40. Горох О. П. Практика призначення покарання за злочини у сфері обігу наркотичних засобів // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – К.: КЮІ КНУВС, 2005. – № 10. – С. 236-249.
 41. Гороховська О. В. Вбивство через необережність: проблеми кримінальної відповідальності: монографія / О. В. Гороховська; за наук. ред. А. А. Музики. – К.: Вид-во ПАЛИВОДА А. В., 2007. – 180 с.
 42. Гринчак С. В. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини: підстави кримінальної відповідальності: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Гринчак Сергій Васильович. – Х., 2006. – 218 с.
 43. Грищенко С.В. Протидія торгівлі людьми [Текст]: навч. посіб. / Грищенко С. В.; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів: Лозовий В. М. [вид.], 2015. – 223 с.
 44. Гуня І. І. Кримінально-правова характеристика насильницьких злочинів проти власності: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Гуня Іван Іванович. – Х., 2012. – 210 с.
 45. Данилевська Ю.О., Каменський Д.В. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення: проблеми кримінально-правової кваліфікації: практ. пос. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013. – 288 с.
 46. Денисов С. Ф. Кримінально-правова охорона громадської моралі / Денисов С. Ф. – Запоріжжя: Запоріз. юрид. ін-т МВС України, 1998. – 42 с.
 47. Державна Фармакопея України. Доповнення 4 [Текст]: введ. в дію з 1 трав. 2011 р. / Держ. служба України з лікар. засобів. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2001. – 538 с.
 48. Джужа А. О. Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам проти статевої недоторканості дитини: [монографія] / А. О. Джужа; НАВС. – К., 2013. – 193 с.
 49. Джужа О. М. Запобігання злочинам, пов’язаним із сексуальним насильством: [монографія] / О. М. Джужа. – К.: Атіка, 2009. – 239 с.
 50. Дзундза В. В. Кримінальна відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Дзундза Володимир Васильович. – Х., 2005. – 189 с.
 51. Доляновська І.М. Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей (аналіз складу злочину): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / І.М. Доляновська; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2008. – 18 с.
 52. Дорош Л. В. статева недоторканість особи та її кримінально-правова охорона / Л. В. Дорош // Питання боротьби зі злочинністю. – Вип. 14. – Х., 2007. – С. 67–75.
 53. Дорош Л. В. Щодо ефективності застосування законодавства про кримінальну відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем / Л. В. Дорош // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 16. – С. 27–35.
 54. Дубинець В. Визначення видів примусу до вживання наркотиків / В. Дубинець // Право України. – 2006. – № 8. – С. 91–96.
 55. Дудоров О. О. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво: монографія / О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – 400 с.
 56. Дудоров О. О. Кримінально-правова характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: [наук.-практ. посіб.] / О. О. Дудоров; МВС України, ЛДУВС. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2011. – 351 с.
 57. Дячкін О. П. Кримінально-правова охорона об’єктів електроенергетики та зв’язку: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Дячкін Олександр Петрович. – К., 2007. – 175 с.
 58. Ємельяненко В. В. Деякі питання кваліфікації незаконного заволодіння транспортним засобом / В. В. Ємельяненко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 2007. – Серия «Юридические науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 200-204.
 59. Загальні засади розслідування злочинів, пов‘язаних із схилянням неповнолітніх до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин: Методреком. / МВС України. КНУВС; О.М. Стрільців, Д.Ю. Стригун, О. В. Шарай, С.М. Прохоренко. – К., 2010. – 23 с.
 60. Загороднюк С.О. Роль об‘єкта та предмета у кваліфікації контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів // Південноукраїнський правничий часопис. – 2013. - № 1. – С. 120-122.
 61. Запорощенко Н. Спосіб вчинення злочину, передбаченого статтею 317 КК України / Н. Запорощенко // Право України. – 2011. – № 1. – С. 281–286.
 62. Зеленецький В. С. Концептуальні основи визначення категоріально-понятійного апарату у сфері боротьби з тероризмом: [наук.-практичний посібник] / Зеленецький В. С. – Харків: Кроссроуд, 2006.
 63. Зелінська І. П. Честь та гідність особи як об’єкт злочинів передбачених кримінальним кодексом України / І. П. Зелінська // II Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції, присвячені пам'яті професора В. П. Колмакова: Зб. матеріалів (18-19 березня 2011 р.) / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. М. Дрьомін. – О.: Фенікс, 2011. – С. 169–171.4]
 64. Іванов Ю. Ф. Незаконне заволодіння транспортним засобом: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти. Практичний посібник / Ю. Ф. Іванов. – К.: Паливода, 2008. – 108 с.
 65. Іващенко В. О. Кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби з торгівлею жінками та дітьми: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримі¬нально-виконавче право» / В. О. Іващенко. – К., 2000.
 66. Ільїна О. В. Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак корисливих злочинів проти власності: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ільїна Оксана Валеріївна. – К., 2007. – 201 с.
 67. Калмиков Д. О. Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д. О. Калмиков; Акад. адвокатури України. – К., 2011. – 20 с.
 68. Каменева А. Н. Ответственность за изнасилование по уголовному законодательству Российской Федерации и различных зарубежных государств. – М.: Издательство Московского университета, 2011. – 160 с.
 69. Карабут Л. В. Правові засоби здійснення дозвільної системи органами внутрішніх справ України: [практ. посіб. у двох частинах. Ч. 1] / Карабут Л. В. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007.
 70. Катеринчук К. В. Кримінально-правові та кримінологічні заходи запобігання катуванню: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Катеринчук Катерина Володимирівна. – К., 2009. – 239 с.
 71. Кириченко О. В. Суб’єкт завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності / О. В. Кириченко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – Запоріжжя, 2004. – Вип. 2(27).
 72. Ковалев А. П. Ответственность за незаконное лишение свободы в зарубежном и российском уголовном законодательстве / А. П. Ковалев // Вестник Московского университета МВД России. – 2005. – № 3.
 73. Коваленко І. А. Фальсифікація лікарських засобів та обіг фальсифікованих лікарських засобів; склад злочину // Міжнар. гуманітар. ун-т. Науковий вісник... Серія юриспруденція. – 2014. – Вип. 7. - С. 179-183.
 74. Копотун І. М. Громадський порядок як об’єкт кримінально-правової охорони: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Копотун Ігор Миколайович. – К., 2008. – 213 с.
 75. Корнієнко Є. В. Кримінально-правова характеристика зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Корнієнко Євгенія Вікторівна. – К., 2013. – 228 с.
 76. Короленко М. П. Кваліфікація і класифікація умисних вбивств при обтяжуючих обставинах: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Короленко Микола Павлович. – О., 2002. – 203 с.
 77. Косенко С. Захист новим кримінальним законом неповнолітніх від статевих злочинів // Право України. – 2002. – №5. – С. 40–44.
 78. Котовенко О. М. Кримінальна відповідальність за пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктів: Монографія / О. М. Котовенко. – Х.: Консум, 2004. – 136 с.
 79. Кримінальна відповідальність за зґвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом: [монографія] / [А. В. Савченко, В. В. Кузнецов, Д. П. Москаль, М. В. Сийплокі]; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Джужi. – Ужгород: ТОВ «ІВА», 2012. – 272 с.
 80. Кримінальна відповідальність за хуліганство: національний та зарубіжний досвід: Монографія / Кузнецов В. В., Бабаніна В. В., Кузнецова Л. О. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2013. – 268 с.
 81. Кришевич О.В. Зарубіжний досвід боротьби з шахрайством на ринку страхових послуг / О.В.Кришевич // Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах євроінтеграції України [Текст]: матеріали Всеукр. підсумк. наук.-практ. конф. Частина 2. (Київ, 12 берез. 2015 р.) – – К: Нац. акад. внутр. справ. – 2015. – С. 64–65.
 82. Кришевич О.В., Рощина І.О. Доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект та розмежування з шахрайством. – Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник “Повітряне і космічне право”: Зб. наук.пр. – К.: НАУ, 2015. - №1 (34) – С.143-147.
 83. Крючкова О. Задоволення статевої пристрасті неприродним способом / О. Крючкова // Вісник прокуратури. – 2003. – № 10. – С. 37–40.
 84. Кубальський В. Н. Кримінально-правові проблеми протидії тероризму в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / В. Н. Кубальський. – К., 2007.
 85. Кубальський В. Н. Поняття та загальна характеристика терористичних актів / В. Н. Кубальський // Держава і право. – 2005. – Вип. 30.
 86. Кузнецов В. В. Відповідальність за терористичний акт у новому кримінальному законодавстві України / В. В. Кузнецов // Теорія та практика застосування чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства в сучасних умовах: тези доп. наук.-практ. конф., Київ. Ч. 1. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002.
 87. Кузнецов В. В. Засади запобігання та протидії корупції в Україні: навч. посіб. / [Василинчук В. І., Чернявський С. С., Юрченко О. М. та ін.]. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2015. – 228 с.
 88. Кузнецов В. В. Кримінальна відповідальність за крадіжки: монографія / В. В. Кузнецов; [Передмова В. М. Смітієнко]. – К.: Паливода А. В., 2005. – 158 с.
 89. Кузнецов В. В. Щодо кваліфікації діяльності злочинних об’єднань / В. В. Кузнецов, В. Г. Жук, О. В. Смаглюк // Адвокат. – 2005. – № 4.
 90. Кузнецов В. В. Злочини проти громадського порядку та моральності: [практ посіб.] / Кузнецов В. В.; за заг. ред. В. І. Шакуна. – К.: Паливода А. В., 2007. – 160 с. – (Практика та право).
 91. Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності в українському вимірі: Монографія / Кузнецов В. В. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2012. – 908 с.
 92. Кулик Л. М. Боротьба зі злочинами, що вчиняються з використанням зброї: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / Л. М. Кулик. – К., 2006.
 93. Кундеус В. Г. Кримінально-правова характеристика викрадення: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Кундеус Владислав Геннадійович. – Х., 2004. – 198 с.
 94. Кучанська Л.С. Поняття та система злочинів проти моральності у кримінальному праві України: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Кучанська Лариса Степанівна. – Одеса, 2007. – 212 с.
 95. Ландіна А. В. Кримінально-правова охорона моральності в Україні: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Ландіна Анна Валентинівна. – К., 2005. – 227 с.
 96. Лизогуб Я.Г. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини: порівняльно-правове дослідження: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – Луганськ, 2002. – 205 с.
 97. Лисько Т. Д. Кримінальна відповідальність за зґвалтування (порівняльно-правовий аналіз): дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / Т. Д. Лисько. – К., 2008. – 218 с.
 98. Литвин О. П. Злочини проти екологічної й громадської безпеки та безпеки здоров’я населеня: [навч. посіб.] / Литвин О. П. – Черкаси: Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту, 2004.
 99. Лопатін С. І. Проблеми кваліфікації бандитизму / С. І. Лопатін // Науковий вісник НАВСУ. – 2003. – № 5.
 100. Лопашенко Н. Изменения уголовного законодательства: оценка летних реформ / Н. Лопашенко // Уголовное право. – 2009. – № 5. – С. 35–41.
 101. Лосич С.В. Кримінальна відповідальність за схилення неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.0.08) / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 20 с.
 102. Луцак О.О. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені із залученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх: Автореф.дис. ... канд.юрид. наук (12.0.08) /МВС України. НАВС. – К., 2014. – 20 с.
 103. Мальков С. Квалификация насильственных действий сексуального характера, сопряженных с убийством / С. Мальков, Т. Леонова // Уголовное право. – 2008. – № 4. – С. 36–39.
 104. Матвійчик Я. Відмежування злочинних порушень водіями правил безпеки дорожнього руху від інших правопорушень: адміністративних, дисциплінарних та цивільно-правових / Я. Матвійчук // Право України. – 2008. – № 4. – С. 111–115.
 105. Матвійчик Я. В. Кримінально-правова охорона у сфері безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту в Україні / Я. В. Матвійчик // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 5. – С. 123–128.
 106. Матвійчук Я. Кримінально-правова охорона у сфері безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту в Україні / Я. Матвійчук // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 5. – С. 126–128.
 107. Мисливий В. А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту: Монографія / В. А. Мисливий. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2004. – 380 с.
 108. Мисливий В. А. Кваліфікація злочинів проти безпеки дорожнього руху в судовій практиці / В. А. Мисливий // Наук. вісн. Юрид. академії МВС. – Д.: Юридична академія МВС. – № 4. – 2005. – С. 230–236.
 109. Михайловская О. В. Проблемы ответственности за преступления против лиц, находящихся в беспомощном состоянии / О. В. Михайловская // Российский следователь. – 2008. – № 21. – С. 12–14.
 110. Москаль Д. П. Кримінально-правова характеристика зґвалтування та насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / Д. П. Москаль. – К., 2009. – 297 с.
 111. Музика А. А. Покарання за незаконний обіг наркотичних засобів: [монографія] / Музика А. А., Горох О. П. – Хмельницький: Вид-во Хмельн. ун-ту управління, 2010. – 256 с.
 112. Музика А. А. Покарання та його застосування за злочини проти здоров’я населення /А. А. Музика, О. П. Горох; ДНДІ митної справи. – К., 2012. – 403 с.
 113. Налуцишин В. В. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України): [Монографія]. – Х.: Харків юридичний, 2009. – 252 с.
 114. Науково-практичний коментар до Закону України «Про протидію торгівлі людьми» [Текст] / [О. І. Безпалова та ін.; упоряд.: О. В. Вакуленко та ін.; заг. ред.: О. М. Бандурка, К. Б. Левченко, О. М. Литвинов]; Харк. нац. ун-т внутр. справ України, Міжнар. жіноч. правозахис. центр «Ла Страда-Україна», Кримінол. асоц. України. – К.: Україна, 2013. - 182 с.
 115. Негодченко Д. О. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в Україні та інших країнах: порівняльно-правовий аналіз: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д. О. Негодченко; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 22 с.
 116. Одайник Б. М. Кримінальна відповідальність за знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної спадщини: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Одайник Борис Миколайович. – Одеса, 2010. – 220 с.
 117. Олефір В. І. Торгівля людьми як елемент нелегальної міграції: соціальні і правові проблеми протидії [Текст]: монографія / В. І. Олефір. – К.: Леся, 2013. – 71 с.
 118. Олійник П. В. Предмет злочинів проти власності: поняття, види, кримінально-правове значення: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Олійник Петро Володимирович. – Х., 2010. – 219 с.
 119. Олійничук Р. П. Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Олійничук Роман Петрович. – К., 2010. – 251 с.
 120. Осадчий В. І. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Монографія / В. І. Осадчий. – К.: Видавництво Європейського університету, 2011. – 151 с.
 121. Осадчий В. І. Предмет злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту / В. І. Осадчий // Вісн. Нац. тех. у-ту України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право. – 2011. – № 1. – С. 26–31.
 122. Остапенко Л. А. Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом’якшуючих обставинах (статті 116, 117, 118 КК України): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Остапенко Людмила Анатоліївна. – К., 2003. – 214 с.
 123. Павленко Т. А. Концепція кримінально-правової охорони права людини на життя в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Павленко Тетяна Анатоліївна. – Л., 2008. – 244 с.
 124. Підгородинський В. М. Відповідальність за торгівлю людьми за кримінальним законодавством України [Текст]: дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Підгородинський Вадим Миколайович; Одеська національна юридична академія. – О., 2005. – 219 арк.
 125. Пінчук М. Кримінально-правова характеристика незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами / М. Пінчук // Право України. – 2004. – № 10.
 126. Плєва К. В. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з радіоактивними речовинами (за кримінальними кодексами України 2001 та 1960 рр) / К. В. Плєва // Науковий вісник НАВСУ. – 2004. – № 3.
 127. Плєва К. В. Кримінальна відповідальність за суспільно небезпечні діяння стосовно радіоактивних матеріалів: автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / К. В. Плєва. – К., 2005.
 128. Плотнікова А. В. Кримінальна відповідальність за організацію заняття проституцією: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Плотнікова Аліна Володимирівна. – Харків, 2010. – 260 с.
 129. Політова А. С. Торгівля людьми: проблеми визначення / А. С. Політова // Актуальні проблеми протидії злочинності в Україні. – Дніпропетровськ, 2008.
 130. Політова А.С. Кримінально-правова характеристика злочинів проти свободи особи за законодавством України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.С. Політова; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2007. – 20 с.
 131. Практика розгляду судами справ про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: Узагальнення підготовлене суддею Верховного Суду України В. I. Косарєвим. – К., 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua.
 132. Притула А. Фальсифіковані лікарські засоби як предмет контрабанди. Питання визначення розміру / А. Притула // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4–5. – С. 81–86.
 133. Пудовочкин Ю. Ненасильственные половые посягательства на лиц, не достигших 14 лет / Ю. Пудовочкин // Законность. – 2002. – № 4. – С. 34–37.
 134. Репецький С. П. Суспільна моральність як об’єкт кримінально-правової охорони: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Репецький Сергій Петрович. – К., 2010. – 259 с.
 135. Робак В. А. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань: автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / В. А. Робак. – К., 2008.
 136. Рябчинська О. П. Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Рябчинська Олена Павлівна. – Запоріжжя, 2002. – 193 с.
 137. Савельева В. Похищение или подмена ребенка / В. Савельева // Советская юстиция. – 1988. – № 7.
 138. Савченко А. В. Вплив мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості на кваліфікацію злочинів / А. В. Савченко // Вісник Академії адвокатури України. – число 1 (17) 2010. – С. 174–177.
 139. Савченко А. В. Кримінальна відповідальність за шахрайство в Україні та за кордоном: порівняльно-правове дослідження: [монографія] / А. В. Савченко, Ю. Л. Шуляк. – К.: Видавництво ТОВ «НВП«Інтерсервіс», 2013. – 216 с.
 140. Савченко А. В. Кримінально-правова та кримінологічна сутність статевих збочень (парафілій) / А. В. Савченко // Науковий вісник Нац. акад. внутр. справ України. – 2001. – № 5. – С. 95–99.
 141. Савченко А. В. Проникнення як специфічний спосіб вчинення викрадень / А. В. Савченко // Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства: матеріали круглого столу (Київ, 28 листоп. 2013 р.) / відп. ред. М. С. Пузирьов, О. С. Стеблинська. – К.: Державна пенітенціарна служба України, Інститут кримінально-виконавчої служби, 2013. – С. 21–25.
 142. Савченко А. Проблемы уголовно-правовой борьбы с торговлей людьми в контексте использования украинского и американского опыта / А. Савченко // Закон и жизнь. – 2005. – № 3.
 143. Савченко А. В. Суспільна моральність як об’єкт злочинних посягань: монографія / Савченко А. В., Репецький С. П. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. – 280 с.
 144. Савченко А.В. Кримінально-правова протидія незаконному обігу наркотиків: міжнародні та національні стандарти: Посібник /А.В,Савченко, ОМ. Стрільців; За ред. В.В. Коваленка. – К., 2014. – 145 с.
 145. Сакун А. В. Кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження майна: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Сакун Анна Вікторівна. – К., 2010. – 237 с.
 146. Саприкіна М. В. Про деякі спірні питання кваліфікації злочинів, передбачених ст. 191 КК України / М. В. Саприкіна // Право України. – 2009. – № 10. – С. 35–43.
 147. Сапронов О. В. Кримінальна відповідальність за насильницьке донорство: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Сапронов Олександр Вікторович. – К., 2005. – 193 с.
 148. Свірін М. О. Тероризм як кримінально-правове явище в Україні / М. О. Свірін // Науковий вісник НАВСУ. – 2003. – № 5.
 149. Семенюк О. Мотиви терористичної діяльності / О. Семенюк // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2.
 150. Семикіна Л. О. Вимагання за Кримінальним кодексом України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Семикіна Людмила Олександрівна. – Х., 2011. – 216 с.
 151. Сердюк П. П. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Сердюк Павло Павлович. – Запоріжжя, 2005. – 271 с.
 152. Слабченко О. А. Кримінально-правова характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Слабченко Олексій Анатолійович. – К., 2014. – 259 с.
 153. Смаглюк О. В. Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Смаглюк Олександр Володимирович. – К., 2003. – 179 с.
 154. Сорока С.О. Контрабанда наркотичних засобів: проблеми протидії: монографія /Львів. ДУВС. – Львів, 2012. – 227 с.
 155. Старук Ю. О. Кримінальна відповідальність за використання майна, здобутого від незаконного обігу наркотиків: монографія / Ю. О. Старук / МВС України, ЛДУВС. – Луганськ, 2011. – 318 с.
 156. Тарасевич Т. Ю. Медичний працівник як спеціальний суб'єкт злочину: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Тарасевич Тетяна Юріївна. – К., 2011. – 232 с.
 157. Телесніцький Г. Н. Кримінальна відповідальність за катування: міжнародний і національний досвід / Г. Н. Телесніцький // Науковий вісник Нац. академії внутр. справ. – 2011. – № 6 (79). – С. 238–248.
 158. Уварова Н. В. Кримінальна відповідальність за злочини проти життя та здоров’я особи, вчинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Уварова Наталія Володимирівна. – Дніпропетровськ, 2012. – 213 с.
 159. Фесенко Є. В. Злочини проти здоров’я населення та система заходів з його охорони: монографія / Є. В. Фесенко. – К: Атіка, 2004. – 280 с.
 160. Фурса В. В. Окремі питання щодо нових кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів, передбачених ст. 156 КК України / В. В. Фурса // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2012. – № 1 (48). – С. 95–99.
 161. Хавронюк М. І. Відповідальність за зґвалтування: в Україні і за кордоном / М. І. Хавронюк // Право і суспільство. – 2009. – № 3. – С. 75–87.
 162. Хавронюк М. І. Право споживачів на безпечність продукції: Кримінально-правове забезпечення: монографія / М. І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2011. – 323 с.
 163. Хавронюк М. І. Деякі питання удосконалення відповідальності за злочини проти волі дитини [Електронний ресурс] / М. І. Хавронюк, Д. О. Калмиков // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 10. – С. 42-48. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vvsu_2011_10_11.pdf
 164. Холод О. П. Поняття, спільні ознаки та класифікація злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи / О. П. Холод // Науковий вісник Львівського держ. ун-ту внутр. справ. – Серія юрид. – № 3. – Львів, 2009. – С. 269–277.
 165. Чеботарьова Г. В. Кримінально-правова охорона правопорядку у сфері медичної діяльності: [монографія] / Г. В. Чеботарьова; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К.: КНТ, 2011. – 613 с.
 166. Чмут С. В. Кримінально-правова характеристика потерпілого від статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості / С. В. Чмут // Держава і право. – Вип. 38. – К., 2007. – С. 628–634.
 167. Чорний Р. Л. Бандитизм за кримінальним правом України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / Р. Л. Чорний. – Київ, 2005.
 168. Шамара О. В. Об’єкт та предмет терористичного акту / О. В. Шамара // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС. – Луганськ. – 2005. – Вип. 1.
 169. Швець А. Ю. Предмет злочинів проти власності у кримінальному праві України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Швець Анна Юріївна. – К., 2011. – 240 с.
 170. Шеваріхін А. О. Особливості застосування кримінальної відповідальності за торгівлю людьми / А. О. Шеваріхін // Українська академія внутрішніх справ України / Науковий вісник. – 2003. – № 5.
 171. Щупаківський Р. В. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння чужим транспортним засобом: Монографія / Р. В. Щупаківський. – К.: Атіка, 2007. – 160 с.