Кафедра історії держави та права 

Мультимедійний навчальний посібник
"ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН"

НAЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Вступ

Вивчення історії держави та права зарубіжних країн має важливе наукове, світоглядне, політичне і практичне значення. Історія дає можливість не тільки глибше зрозуміти державно-правові реалії сучасності, а й відкривати нові закономірності розвитку держави та права, прогнозувати подальші тенденції розвитку державно-правових інститутів. Сучасний процес державотворення в Україні вимагає ретельного вивчення та усвідомлення всього досвіду, набутого людством у розбудові держави і формуванні права.

Історія держави та права зарубіжних країн належить до групи суспільних наук, тобто тих, які вивчають закономірності виникнення, розвитку й функціонування держави і права, окремих соціальних явищ, процесів та інститутів. Історія держави та права перебуває на межі двох наук – історії та юриспруденції, але входить до системи юридичних наук. На відміну від загальної історії, яка досліджує минуле людського суспільства в цілому, тобто розвиток усієї сукупності виробничих, соціальних, ідеологічних відносин людей, діяльність певних політичних сил, партій, конкретних осіб і т. д., історія держави та права зарубіжних країн вивчає лише такі конкретні суспільні явища, як держава і право в їх історичному розвитку в хронологічній послідовності.

На підставі наукової систематизації та періодизації державно-правових явищ історія держави та права зарубіжних країн:

досліджує причини і процес виникнення, розвитку та функціонування різних історичних типів і форм держави та права, державних органів і найважливіших інститутів права, які існували протягом усієї історії людства та спричинили найбільший вплив на історію державності;

висвітлює закономірності зміни одних історичних типів держави і права іншими виходячи з конкретних умов життя суспільства окремих країн;

розкриває сутність державно-правових процесів у зарубіжних країнах, встановлює причини їх походження, природу і значення на певних історичних етапах;

аналізує характерні причинно-наслідкові зв’язки та конкретно-історичні закономірності.

Отже, предметом історії держави та права зарубіжних країн є загальні та специфічні закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права окремих країн у конкретно-історичних умовах їх розвитку в хронологічній послідовності.

Мета історії держави та права зарубіжних країн полягає у формуванні широкого юридичного світогляду, правової свідомості, виробленні правильних оцінок розвитку державно-правових явищ, вихованні політичної та правової культури.

Основне завдання цієї навчальної дисципліни полягає в засвоєнні здобувачами вищої освіти системи знань про процеси розвитку держави і права країн світу, вироблення глибокого розуміння основних закономірностей історичного державно-правового процесу, вміння правильно аналізувати правові акти, визначати сутність реформ державного апарату, розуміти їхні причини, наслідки, ефективність, тобто творчо засвоювати історичний досвід розбудови держави і права.