Список джерел


 • 1. Нормативно-правові акти
 • 2. Література навчальна
 • 3. Література наукова
 • 4. Електронні ресурси

 • 1. Нормативно-правові акти

  1. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_118 (дата звернення: 05.09.2019).
  2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. № 55-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/55-12 (дата звернення: 05.09.2019).
  3. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3477-15 (дата звернення: 05.09.2019).
  4. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-вр (дата звернення: 08.07.2019).
  5. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 05.09.2019).
  6. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2341-14 (дата звернення: 08.07.2019).
  7. Наказ Міністерства юстиції України «Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів» від 12 квітня 2005 р. № 34/5. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0381-05 (дата звернення: 06.08.2019).
  8. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження форми висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта» від 6 липня 2011 р. № 1805/5. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0826-11 (дата звернення: 06.08.2019).
  9. Постанова Кабінету Міністрів України «Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» від 26 листопада 2008 р. № 1040. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1040-2008-%D0%BF (дата звернення: 06.08.2019).
  10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 28 грудня 1992 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/731-92-п (дата звернення: 05.08.2019).
  11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним» від 23 квітня 2001 р. № 376. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/376-2001-п (дата звернення: 06.08.2019).

  2. Література навчальна

  1. Актуальні проблеми теорії держави та права : навч. посіб. / Є. В. Білозьоров та ін. / За заг ред. Є. О. Гіди. Київ : ФОП О. С. Ліпкан, 2010. 260 с.
  2. Артеменко В. Проектування нормативно-правових актів : навч. посіб. Київ : Європа ХХІ, 2007. 256 с.
  3. Бочаров Д. О. Правозастосовча діяльність: поняття, функції та форми : проблемні лекції. Дніпропетровськ : АМСУ, 2006. 73 с.
  4. Бургін М. С. Аргументації теорія. Юридична енциклопедія : В 6 т. / Редкол : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ, 1998. Т. 1. С. 139–140.
  5. Ведєрніков Ю. А., Папіра А. В. Теорія держави і права : навч. посіб. Київ : Знання, 2008. 333 с.
  6. Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. Київ : Юридична думка, 2007. 992 с.
  7. Гусарєв С. Д., Олійник А. Ю., Слюсаренко О. Л. Теорія права і держави : навч. посіб. Київ : Правова єдність, 2008. 270 с.
  8. Загальна теорія права : підруч. / М. І. Козюбра та ін. ; за заг. ред. М. І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2015. 392 с.
  9. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права : підруч. Київ : Кондор, 2006. 477 с.
  10. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права : навч. посіб. 3-тє вид., змін. й доп. Тернопіль : Карт-бланш, 2002. 247 с.
  11. Макушев П. В., Хрідочкін А. В. Теорія правозастосування : навч. посіб. Дніпро : Гельветика, 2018. 359 с.
  12. Малишев Б. В., Москалюк О. В. Застосування норм права (теорія і практика) : навч. посіб. / За заг. ред. Б. В. Малишева. Київ : Реферат, 2010. 260 с.
  13. Настасяк І. Ю. Тлумачення правових норм : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2009. 336 с.
  14. Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів : навч.-методич. посіб. / Уклад. : С. Г. Серьогіна та ін. Харків : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. 35 с.
  15. Осауленко О. І. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. Київ : Істина, 2007. 336 с.
  16. Семерак О. С. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2008. 392 с.
  17. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підруч. 2-ге вид. Київ : Алерта. 2010. 520 с.
  18. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підруч. Вид. 4-те, допов. і перероб. Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. 524 с.
  19. Сухонос В. В. Теорія держави і права : навч. посіб. Суми : ВТД Університетська книга, 2005. 536 с.
  20. Теория государства и права : курс лекций / М. И. Байтин и др. / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. 2-изд., перераб. и доп. Москва, 2002. 776 с.
  21. Теорія держави і права : підруч. / С. Л. Лисенков та ін. / За ред. С. Л. Лисенкова. Київ : Юрінком Інтер, 2005. 448 с.
  22. Теорія держави і права. Академічний курс : підруч. / О. В. Зайчук та ін. / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. 2-е вид., перероб. і допов. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 688 с.
  23. Теорія держави та права : навч. посіб. для підготов. до атест. здоб. вищої освіти / Є. В. Білозьоров та ін. / За заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. Київ : НАВС, Освіта України, 2017. 116 с.
  24. Теорія держави та права : підруч. / Є. О. Гіда та ін. / За заг. ред. Є. О. Гіди. Київ : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. 576 с.
  25. Тюріна О. В. Сучасні системи судових і правоохоронних органів. Порівняльно-правова характеристика : навч. посіб. Київ : КНТ, 2007. 96 с.
  26. Філософія права / За ред. Дж. Фейнберґа, Дж. Коулмена ; пер. з англ. П. Таращук. Київ : Основи, 2007. 1256 с.
  27. Фулей Т. І. Застосування Європейської конвенції з прав людини при здійсненні правосуддя в України : навч.-метод. посіб. для суддів. Київ Проект-бізнес, 2009. 200 с.
  28. Фулей Т., Лукас Л., Сайнц Л. Розробка проектів нормативно-правових актів відповідно до методики вирішення проблем. Київ, 2012. 180 с.
  29. Черданцев А. Ф. Толкование права и договора : учеб. пособ. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 381 с.
  30. Шутак І. Д., Онищук І. О., Легін Л. М. Юридична техніка в схемах і таблицях : курс лекцій. Івано-Франківськ : Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки. Дрогобич : Коло, 2016. 232 с.

  3. Література наукова

  1. Абрамович Р. М. Особливості судової аргументації при застосуванні принципу незворотності дії закону в часі в Україні. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. Київ, 2013. Т. 144–145. С. 17–20.
  2. Альгин А. П. Новаторство, инициатива, риск. Ленинград : Лениздат, 1987. 64 с.
  3. Балтаджи П. М. Юридична мова правозастосовних актів : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2008. 20 с.
  4. Баранов В. М. Истинность норм советского права : монография. Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1989. 400 с.
  5. Бедняков Д. И. Вопросы перестройки в уголовном судопроизводстве. Советское государство и право. Москва, 1987. № 12. С. 61–62.
  6. Бержерон Р. К. Правила нормопроектування : наук.-попул. вид. Оттава, 1999. 36 с.
  7. Білас Ю. Ю. Європейські стандарти прав людини в контексті правозастосування сучасної України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2011. 19 с.
  8. Білозьоров Є. В., Кривицький Ю. В. Казуальне тлумачення норм права: теоретичні та практичні аспекти розуміння. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право. Київ, 2015. Вип. 27. С. 207–215.
  9. Бобровник С. В. Правозастосовні акти: природа, сутність та місце в системі законодавства. Правова держава. Київ, 2019. Вип. 30. С. 35–43.
  10. Бриль К. І. Правозастосовний акт як особливий вид індивідуальних правових актів : монографія. Київ : МП Леся, 2012. 191 с.
  11. Власов Ю. Л. Проблеми тлумачення норм права : монографія. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. 180 с.
  12. Вопленко Н. Н. Ошибки в правоприменении: понятие и виды. Советское государство и право. Москва, 1981. № 4. С. 38–46.
  13. Вопленко Н. Н. Социалистическая законность и применение права : монография. / Под ред. М. И. Байтина. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1983. 184 c.
  14. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. Москва : Мысль, 1974. 452 с.
  15. Гнатюк М. Д. Правозастосування як форма реалізації права : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2007. 211 с.
  16. Голик Ю. В., Орлова О. В. Теория ошибок: уголовно-правовое и криминологическое значение. Актуальные проблемы борьбы с преступностью : межвуз. сб. науч. трудов. Свердловск : Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1989. С. 29–38.
  17. Головченко В. В., Головченко О. В. Правозастосування і захист прав людини в суверенній Україні : монографія. Чернігів : Вид. Лозовий В. М. 2012. 327 с.
  18. Головченко О. В. Захист прав людини в контексті правозастосування : автореф. дис. … д-ра філос. в галузі права. Київ, 2013. 18 с.
  19. Гринь О. Д. До питання про ефективність правозастосовних актів. Митна справа. Одеса, 2015. № 2 (22). С. 64–71.
  20. Дагель П. С., Котов Д. П. Субъективная сторона преступления и ее установление : монография. Воронеж : Изд.-во Воронежкого университета, 1974. 243 с.
  21. Дідич Т. О. Нормопроектування: питання теорії та методології : монографія. Київ : Вид-во Європ. університету, 2010. 160 с.
  22. Донченко О. І. Особливості правозастосування як форми реалізації норм права. Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2014. № 11. Т. 11. С. 40–42.
  23. Донченко О. І. Особливості правозастосування як форми реалізації норм права. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Одеса, 2014. № 11. С. 40–42.
  24. Дудаш Т. Особливості аргументування рішень Європейського суду з прав людини (до характеристики методологічних підходів). Право України. Київ, 2017. № 4. С. 86–96.
  25. Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики суду в діяльності органів внутрішніх справ України / Ю. Л. Білоус та ін. Київ : Цифра, 2008. 324 с.
  26. Зеленина А. Ю. Применение как основная форма реализации норм права социального обеспечение. Вестник Томского государственного университета. Право. Томск, 2013. № 1 (7). С. 96–103.
  27. Кадикало О. І. Офіційне тлумачення норм Конституції і законів конституційними судами (на прикладі України і країн СНД) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2010. 22 с.
  28. Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права : монографія. Харків : Право, 2008. 296 с.
  29. Кенжетаев Т. Р. Юридическая квалификация ошибки работника. Советское государство и право. Москва, 1988. № 8. С. 44–51.
  30. Киреева Е. А. Применение норм права как вид социальное деятельности в современной России. Вестник Челябинского государственного университета. Право. Челябинск, 2013. № 27 (318). С. 33–37.
  31. Кістяник В. І. Вплив моделі правової аргументації Р. Дворкіна на судове рішення. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. Київ, 2013. Т. 144–145. С. 21–24.
  32. Кістяник В. І. Особливості аргументації в судах загальної юрисдикції. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. Київ, 2015. Т. 168. С. 52–55.
  33. Коваль Н. Т. Засадничі принципи правозастосування у розбудові правової держави: методологічні основи концептуалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Івано-Франківськ, 2019. 20 с.
  34. Коженевский В. Б. К вопросу о понятии «применение норм права» (в порядке обсуждения). Вестник Омского университета. Серия «Право». Омск, 2009. № 4 (21). С. 82–84.
  35. Козюбра М. Теорія юридичної аргументації та її особливості в конституційному судочинстві. Вісник Конституційного Суду України. Київ, 2016. № 6. С. 167–180.
  36. Козюбра М. І. Загальнотеоретичне правознавство в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. Київ, 2017. Т. 193. С. 3–11.
  37. Козюбра М. І. Моделі (типи) юридичної аргументації. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. Київ, 2013. Т. 144–145. С. 3 – 8.
  38. Козюбра М. І. Теорія юридичної аргументації: історія становлення, стан і перспективи у вітчизняній юриспруденції. Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : зб. наук. статей ; гол. ред. А. Мелешевич. Київ : Дух і літера, 2013. С. 559–582.
  39. Константий О. В. Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового правозастосування Верховного Суду України. Вісник Верховного Суду України. Київ, 2012. № 1 (137). С. 33–35.
  40. Костовська К. М. Юридична техніка актів правозастосування в діяльності органів внутрішніх справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Львів, 2011. 16 с.
  41. Костюк Н. П. Особливості стадій правозастосування. Держава і право. Київ, 2009. № 44. С. 70–76.
  42. Костюк Н. П. Особливості стадій правозастосування. Держава і права. Київ, 2009. № 4. С. 70–76.
  43. Кравець М. О. Поняття, сутність та місце юридичної кваліфікації у процесі правозастосування. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Дніпропетровськ, 2015. № 3. С. 110–116.
  44. Кривицький Ю. В. Генезис теорії юридичної аргументації: від давньогрецької софістики до «аргументативного повороту». Національні правові системи в умовах глобалізації (пам’яті професора О.Г. Мурашина)» : зб. матеріалів круг. столу (м. Київ, 21 берез. 2019 р.) / Редкол. : А. М. Завальний, Ю. В. Кривицький, Н. В. Лазнюк. Київ : НАВС, 2019. С. 74–79.
  45. Кривицький Ю. В. Історичний спосіб тлумачення норм права: загальнотеоретичний аспект. Часопис Київського університету права. Київ, 2012. № 1. С. 32–36.
  46. Кривицький Ю. В. Правила правозастосовної юридичної аргументації. Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. Харків, 2019. С. 107–109.
  47. Кривицький Ю. В. Судова аргументація як вид юридичного дискурсу. Критичне мислення у вільному суспільстві: теоретико-методологічний, конституційно- та міжнародно-правовий потенціал : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 17 квіт. 2019 р.). Київ : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2019. С. 124–128.
  48. Кривицький Ю. В. Юридична аргументація: загальнотеоретичні аспекти. Кафедра теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ: від витоків до сьогодення (до 30-річчя від дня створення) : науково-довідкове вид. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. С. 82–93.
  49. Ллойд. Д. Идея права / перевод с англ. М. А. Юмашева, Ю. М. Юмашев, научный редактор : Ю. М. Юмашев. 3-е изд. Москва : КНИГОДЕЛ, 2006. 416 с.
  50. Лобач О. М. Юридична аргументація в податковому праві (загальний огляд). Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. Київ, 2017. Т. 193. С. 30–37.
  51. Малеин Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность : монография. Москва : Юрид. лит., 1985. 192 c.
  52. Малента В. С. Неофіційне тлумачення норм права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2010. 18 с.
  53. Мамчун В. В. Риск в правоприменительной деятельности. Нижегородские юридические записки. Нижний Новгород, 1997. Вып. 3. С. 73–78.
  54. Мартиненко П. Місце та роль Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року в конституційно-правовому механізмі України. Вісник Конституційного Суду України. Київ, 2002. № 2. С. 64–75.
  55. Мартинишин Г. Й. Логіко-філософські основи правозастосування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12. Львів, 2017. 18 с.
  56. Матат Ю. І. Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання в правозастосовній діяльності : монографія. Харків : Право, 2015. 175 с.
  57. Мельник М. О. Вплив висновків школи правового реалізму на теорію юридичної аргументації. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. Київ, 2017. Т. 193. С. 26–30.
  58. Мельников С. А. К вопросу о формах реализации права. Вестник Саратовской государственной юридической академии. Саратов, 2015. № 6 (107). С. 68–72.
  59. Мельнитков С. А. К вопросу о формах реализации права. Вестник Саратовской государственной юридический академия. Саратов, 2015. № 6 (107). С. 68–72.
  60. Михайлович Д. М. Толкование закона : монография. Харьков : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2004. 198 с.
  61. Молибога М. П. Тлумачення (інтерпретація) правових норм: наукове та практичне значення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2010. 20 с.
  62. Молибога М. П. Тлумачення норм права: сутнісні характеристики. Часопис Київського університету права. Київ, 2010. № 2. С. 42–46.
  63. Назарук Ю. Теоретичні характеристики правозастосовного акта. Підприємництво, господарство і право. Київ, 2017. № 3. С. 217–220.
  64. Невзоров И. Л. Принципы законности в правоприменительной деятельности : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Харьков, 2002. 196 с.
  65. Недбайло П. Е. Приминение советских правовых норм. Москва : Госюриздат, 1960. 512 с.
  66. Обушенко Н. М. Правозастосування та його місце в трудовому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Київ, 2015. 18 с.
  67. Онищук І. І. Проблеми вдосконалення нормативно-правового регулювання вимог до юридичної техніки. Юридична Україна. Київ, 2011. № 6 (102). С. 22–27.
  68. Павлишин О. В. Оптимізація правозастосовної діяльності: теоретико-правові та логіко-філософські засади. Київ, 2008. 123 с.
  69. Перепелюк А. М. Механізм застосування права: структура та критерії ефективності (загальнотеоретичний аспект) : дис. … канд. юрид : 12.00.01. Київ, 2016. 224 с.
  70. Перепелюк А. М. Механізм застосування права: структура та критерії ефективності (загальнотеоретичний аспект) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2016. 224 с.
  71. Перепелюк А. М. Механізм правозастосування: поняття, ознаки та структурна характеристика. Часопис Київського університету права. Київ, 2012. № 4. С. 72–76.
  72. Перепелюк А. М. Механізм правозастосування: поняття, ознаки та структурна характеристика. Часопис Київського університету права. Київ, 2012. № 4. С. 72–76.
  73. Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) : монографія. Харків : Право, 2008. 240 с.
  74. Політюк А. П. Аргументація як предмет неформальних досліджень (неформальна логіка та риторична аргументація) : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.06. Київ, 2015. 18 с.
  75. Пригара Л. І. Юридична техніка актів правозастосування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2008. 19 с.
  76. Пунько О. В. Структурна побудова правозастосовних актів. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. Київ, 2014. № 4. С. 36–40.
  77. Пунько О. В. Функції правозастосовних актів. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Дніпропетровськ, 2015. № 2. С. 106–111.
  78. Рабінович П. М., Дудаш Т. І. Правова аргументація: терміно-поняттєвий інструментарій дослідження. Вісник Національної академії правових наук України. Харків, 2016. № 2 (85). С. 8–20.
  79. Решетов Ю. С. Характерные черты реализации права. Вестник экономики, права и социологии. Казань, 2013. № 3. С. 152–158.
  80. Решетов Ю. С. Характерные черты реализации права. Вестник экономики, права и социологии. Казань, 2013. № 3. С. 152–158.
  81. Русских В. В. Правоприменительные ошибки сотрудников органов внутренних дел : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Ростов-на-Дону, 1998. 154 с.
  82. Савенко М. Д. Методологія юридичної аргументації у рішеннях конституційної юстиції. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. Київ, 2013. Т. 144–145. С. 12–17.
  83. Тимофєєв О. О. Тлумачення податково-правових норм : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 2010. 20 с.
  84. Тодыка Ю. Н. Толкование Конституции и законов Украины: теория и практика : монография. Харьков : Факт, 2003. 328 с.
  85. Третьяков Д. Ієрархія законів і принцип «pacta servanda». До питання про статус і місце міжнародних договорів у правовій системі України. Віче. Київ, липень 2008. № 14. URL: http://veche.kiev.ua/journal/1020/ (дата звернення: 05.09.2019).
  86. Циппеліус Р. Методика правозастосування / Упоряд. Б. Шлоер ; пер. з нім. Р. Корнута. Київ : Юстініан, 2016. 191 с.
  87. Чулінда Л. І. Юридико-лінгвістичне тлумачення : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2003. 20 с.
  88. Шиб Т. Співвідношення міжнародного та національного права України. Віче. Київ, 2011. № 4. С. 30–32.
  89. Щербина О. Ю. Специфіка витлумачення терміна «юридична аргументація» у логіко-юридичних студіях. Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук. Київ, 2016. № 25. С. 61–66.
  90. Юридична аргументація. Логічні дослідження : монографія / О. М. Юркевич та ін. / За заг. ред. О. М. Юркевич. 2-ге вид., перероб. та допов. Харків : Право, 2015. 336 с.
  91. Юхимюк О. М. Співвідношення понять «правозастосування» та «застосування норм права». Часопис Київського університету права. Київ, 2011. № 4. С. 53–56.

  4. Електронні ресурси