Навчально-методичні матеріали

3. Завдання для самостійної роботи

 • 1. Правозастосування як особлива форма реалізації права
 • 2. Стадії застосування норм права. вимоги щодо правильного застосування норм права
 • 3. Тлумачення норм права як стадія правозастосування
 • 4. Юридична аргументація
 • 5. Правозастосування як особлива форма реалізації права
 • 6. Відмінність актів застосування норм права від інших правових актів. Межі чинності
  нормативно-правових актів
 • 7. Проблеми правозастосування
 • 8. Особливості застосування норм міжнародного та європейського права

 • Тема 1. Правозастосування як особлива форма реалізації права

  1. Складіть порівняльну таблицю основних термінів теми:

  Поняття 1

  Поняття 2

  Спільне

  Поняття 1

  Поняття 2

  Відмінне

  Варіант 1. Спільне і відмінне між поняттями «реалізація норм права» та «застосування норм права».

  Варіант 2. Спільне та відмінне між поняттями «дотримання норм права» і «виконання норм права».

  Варіант 3. Спільне і відмінне між поняттями «індивідуальна форма реалізації норм права» та «колективна форма реалізації норм права».

  Варіант 4. Спільне та відмінне між поняттями «активна форма реалізації норм права» і «пасивна форма реалізації норм права».

  Варіант 5. Спільне і відмінне між поняттями «виконанням норм права» та «використанням норм права».


  2. Доповніть твердження:

  Реалізація норм права пов’язана з …суб’єктів.

  До ознак реалізація норм права належить: забезпеченість державою, … дій, … дій, вольовий характер дій, … характер дій.

  Правозастосування – це … діяльність, яка відбувається … і регламентується процедурними нормами, які встановлюють повний …і забезпечують її …

  До основних структурних елементів механізму застосування норм права належать: суб’єкт …, об’єкт, …, підстави …, результат …

  Серед форм застосування норм права виокремлюють: … форму застосування, …форму застосування, … форму застосування.


  3. Підберіть до кожного виду співвідношення понять відповідні терміни теми:


  4. Визначте різновид співвідношення наведених нижче понять:

  Поняття

  Вид співвідношення (вказати номер із завдання 4)

  Позитивне застосування норм права та юрисдикційне застосування норм права

  Правозабезпечувальна функція застосування норм права та індивідуальна функція застосування норм права

  Застосування норм права та форми реалізації норм права

  Правозастосування та застосування норм права


  5. Знайдіть і виправте помилку:

  У залежності від зовнішнього прояву виділяють стримуючу, активну, нагальну та пасивну форму реалізації норм права.

  До факультативних ознак правозастосування можна віднести такі: інформативність, динамізм, соціально-політична природа, справедливість, єдність норм матеріального та процесуального права, організаційний характер, рівність, використання правил і прийомів юридичної техніки, системність, своєчасність.

  Позитивне застосування норм права здійснюється лише з приводу правопорушення і передбачає своєчасне застосування санкцій до правопорушника з метою забезпечення покарання та попередження вчинення ним у майбутньому протиправних дій.

  До спеціально-юридичних функцій правозастосування належить: охоронна, пізнавальна, захисна, превентивна, індивідуального правового регулювання.

  Юрисдикційне застосування норм права не передбачає застосування санкцій за порушення диспозиції, а лише попереджає про небезпечність такої дії та можливість залучення надалі негативних юридичних заходів примусу.


  Тема 2. Стадії застосування норм права. вимоги щодо правильного застосування
  норм права

  1. На прикладі конкретного правозастосовного рішення (на власний вибір) дайте характеристику вимогам правильного застосування норм права.
  2. На прикладі конкретного правозастосовного рішення (на власний вибір) дайте характеристику гарантій правильного застосування норм права.
  3. Назвіть який критерій використано для поділу актів застосування норм права на правоконстатуючі, правозмінюючі, правоприпиняючі, правоскасовуючі.
  4. Прокоментуйте, до яких наслідків призводить необережне чи ненавмисне недотримання суб’єктом правозастосування будь-яких загальноприйнятих правил, вимог, стандартів правозастосовної діяльності.
  5. Розподіліть зазначені помилки правозастосування за такими видами: логічні та процесуальні: «Перестановка частин тексту; вживання фраз, які призводять до двозначності; не вказані дата, місце й час проведення слідчої дії; порушення послідовності висловлювання; не зазначення прізвища й посади особи, яка проводила слідчу дію; повторення раніше висловленої думки; не роз’яснення прав та обов’язків понятим, свідкам, підозрюваним, обвинуваченим».
  6. Розподіліть зазначені помилки правозастосування за такими видами: мовностилістичні та фактичні «Неточне відтворення власних назв (прізвищ, імен, по батькові); неправильне написання слів; помилки в позначеннях дат; неточне відтворення часових меж описуваних фактів; лексична неповнота висловлювання; недоцільне вживання застарілих слів; неточності, пов’язані з окремими реальними життєвими обставинами, що мають (суттєве) значення для певного процесуального акта».
  7. Розподіліть зазначені помилки правозастосування за такими видами: технічні та структурні «Нерозбірливий почерк осіб, які складають процесуальні акти; пропуски літер; неправильне оформленням реквізитів; плутанина і неохайність у нумерації сторінок; неточна передача окремих реквізитів, які є обов’язковими елементами, притаманними певному виду документа для визнання його дійсним; у тексті акта не виділені абзаци».
  8. Назвіть правовий акт, що видається за результатами зазначеної нижче юридичної діяльності, які його ознаки: «Роз’яснення змісту норм права, що здійснюється уповноваженим органом, має юридично обов’язкову силу для всіх, хто застосовує норми, що роз’ясняються і сформульоване у спеціальному акті».
  9. Які з перелічених нижче ознак відносяться до правозастосовного акта та/або до акта офіційного тлумачення норм права: «Здійснюється компетентними органами; розкриває зміст (смисл) правових норм, виражених у приписах відповідного юридичного акта; має державно-владний характер; забезпечує одностайне розуміння і застосування норм права; поширює чинність норми права на чітко визначених осіб і конкретну життєву ситуацію; має одноразову чинність».

  Тема 3. Тлумачення норм права як стадія правозастосування

  1. Складіть порівняльну таблицю основних термінів теми:
  2. Поняття 1

   Поняття 2

   Спільне

   Поняття 1

   Поняття 2

   Відмінне

   Варіант 1. «Спільне і відмінне між поняттями правозастосовний акт та акт тлумачення норм права».

   Варіант 2. «Спільне і відмінне між поняттями нормативне та казуальне тлумачення норм права».

   Варіант 3. Спільне і відмінне між поняттями авторське та делеговане тлумачення норм права».


  3. Заповніть таблицю (дати коротку характеристику за критеріями розмежування):
  4. Критерії розмежування

   буквальне тлумачення

   розширювальне тлумачення

   обмежувальне тлумачення

   1) вид класифікації тлумачення норм права

   2) співвідношення змісту норми права та її текстуального відображення


  5. Доповніть визначення:
  6. Тлумачення норм права – це діяльність різних суб’єктів щодо …

   Офіційне тлумачення норм права – це роз’яснення змісту норм права, що здійснюється …

   Нормативне тлумачення норм права – це офіційне роз’яснення, що поширюється на …

   Казуальне тлумачення норм права – це офіційне роз’яснення норм права, обов’язкове лише для …

   Неофіційне тлумачення норм права – це роз’яснення змісту норм права, що дають особи, які …

   Компетентне тлумачення норм права – здійснюється особами, які …

   Буденне тлумачення норм права – здійснюється суб’єктами, які …

   Буквальне тлумачення норм права – має місце тоді, коли …

   Історичний спосіб тлумачення норм права – полягає у з’ясуванні змісту норм права на підставі …


  7. Знайдіть і виправте помилку:
  8. Нормативне тлумачення норм права – це неофіційне роз’яснення, що поширюється на необмежену кількість випадків, передбачених нормою права, що тлумачиться.

   Делеговане тлумачення норм права – це нормативне тлумачення норм права, що здійснюється органом, який видав відповідну норму права.

   Обмежувальне тлумачення норм права здійснюється у випадках, коли зміст норми є більш широким, ніж її текстуальне вираження.


  9. Вирішить такі задачі:

  Задача № 1.

  Фотограф Б. Павлюк з ведмедем підійшов до зали очікування залізничного вокзалу. На вході він звернув увагу на інформаційну табличку «З собаками вхід заборонено», однак усе одно зайшов на територію зали очікування. При цьому він виходив з того, що ведмідь не є собакою, а тому з ним вхід не заборонено. Черговий по вокзалу О. Денисенко зробив фотографу зауваження та пояснив, що у випадку заборони входу з собакою, вхід з ведмедем також заборонено. Який вид тлумачення за обсягом був здійснений фотографом та черговим по вокзалу?

  Задача № 2.

  Громадянин В. Леоненко звернувся до поліції з повідомленням про те, що С. Морозюк умовляв його викрасти велосипед у сусідки останнього, але він відмовився. При цьому В. Леоненко вимагав визнати С. Морозюка підбурювачем відповідно до ч. 4 ст. 27 Кримінального кодексу України (Підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину). Які способи тлумачення норм права має використати поліцейський у такому випадку?


  Тема 4. Юридична аргументація


  1. Складіть порівняльну таблицю основних термінів теми:
  2. Поняття 1

   Поняття 2

   Спільне

   Поняття 1

   Поняття 2

   Відмінне

   Варіант 1. Спільне і відмінне між поняттями «аргументація» та «юридична аргументація».

   Варіант 2. Спільне та відмінне між поняттями «практична юридична аргументація» і «теоретична юридична аргументація».

   Варіант 3. Спільне і відмінне між поняттями «дедуктивний тип юридичної аргументації» та «індуктивний тип юридичної аргументації».

   Варіант 4. Спільне та відмінне між поняттями «герменевтична юридична аргументація» і «цілісна (когерентна) юридична аргументація».

   Варіант 5. Спільне і відмінне між поняттями «аналітична юридична аргументація» та «діалектична юридична аргументація».


  3. Доповніть твердження:
  4. Аргумент – це форма думки з певною ...

   Аргументація – це процес пошуку та пред’явлення … підстав для наших суджень про дійсність.

   Юридична аргументація – це процес і результат обґрунтування істинності (правильності) фактів та/або переконання у прийнятності сукупності … стосовно юридично значущого питання, що виникає під час …

   Судова аргументація залежить від … судів і … судочинства.

   За способом зовнішньої об’єктивації юридична аргументація поділяється на усну, … та діяльнісну.


  5. Співвіднесіть наведене нижче міркування італійського юриста Ч. Беккаріа з трактату «Про злочин і покарання» (1764 р.) з відповідним типом юридичної аргументації:
  6. «З приводу кожного злочину суддя повинен побудувати правильний умовивід. Більший засновок – загальний закон, малий – діяння, противне або згідне із законом; висновок – свобода або покарання. Якщо суддя за примусом або за своєю волею зробить замість одного хоча б тільки два умовиводи, то ні в чому не можна бути впевненим».


  7. Підберіть до кожного виду співвідношення понять відповідні терміни теми:
  8. Визначте різновид співвідношення наведених нижче понять:
  9. Поняття

   Вид співвідношення (вказати номер із завдання 4)

   Юридична аргументація та судова аргументація

   Цілісний тип юридичної аргументації та когерентний тип юридичної аргументації

   Практична юридична аргументація і теоретична юридична аргументація

   Аналітична юридична аргументація та діалектична юридична аргументація


  10. Знайдіть і виправте помилку:
  11. Вагомий внесок у розвиток загальної теорії аргументація здійснили такі античні мислителі як Сократ, Платон, Арістотель, Т. Аквінський, Вольтер, Цицерон, Квінтіліан.

   «Аргументативний поворот» пов’язаний із сучасними концепціями аргументації, що обґрунтовані Є. Ерліхом, С. Тулміним, Р. Алексі, Р. Дворкіним, Х. Перельманом, Л. Ольбрехтс-Тітекою, Г. Радбрухом.

   Юридична аргументація за стадіями правового регулювання суспільних відносин поділяється на правотворчу, правореалізаційну, аналітичну, усну, правозастосовну, правоінтерпретаційну, дедуктивну.

   Дедуктивний тип юридичної аргументації ґрунтується на правилах герменевтики: рішення будь-якого юридичного казусу (висновок), яке за названими правилами розглядається як менший засновок, виводиться з чинної норми права – більшого засновку.

   Індуктивний тип юридичної аргументації виник як реакція на досконалість логічної моделі й, по суті, ґрунтується на тотожних їй засобах і прийомах юридичного дискурсу.


  12. На підставі опрацювання наведеного нижче фрагменту з роману І.С. Тургенєва «Рудін» (1855 р.), з’ясуйте про який процедурний аспект аргументації йде мова:
  13. «– Загальні міркування! – продовжував Пігасов, – смерть моя ці загальні міркування, огляди, висновки! Усе це ґрунтується на так званих переконаннях; будь-хто говорить про свої переконання та ще й поваги до них вимагає, носиться з ними... Ех!

   І Пігасов потряс кулаком у повітрі. Пандалевський розсміявся.

   – Чудово! – промовив Рудін, – так ви вважаєте, що переконань немає?

   – Ні – і не існує.

   – Це ваше переконання?

   – Так.

   – Як же ви кажете, що їх немає? Ось вам уже одне на перший випадок».


  14. На підставі опрацювання наведеного нижче фрагменту зі «Справи спелеологів» Л. Фуллера, з’ясуйте який тип праворозуміння впливає на юридичну аргументацію судді Фостера:

  «Фостер, суддя. Я вражений тим, що голова суду, намагаючись уникнути труднощів цієї трагічної справи, хотів би вдатися до такого огидного та очевидного доцільного засобу й запропонувати його своїм колегам. Я вважаю, що при судовому розгляді цієї справи йдеться про щось більше, ніж про долю цих нещасних дослідників: ідеться про право нашого штату. Якщо цей суд проголошує, що відповідно до нашого права ці люди здійснили злочин, тоді й саме наше право є звинуваченим у трибуналі здорового глузду, байдуже, що станеться з особами, про яких йдеться в цьому клопотанні про судову помилку. Бо стверджувати, ніби право, яке ми підтримуємо та пояснюємо, спонукає нас до висновку, якого ми соромимось і якого можна уникнути, тільки покликаючись на пом’якшення вироку, яке залежить від примхи губернатора, здається, означає припущення, що право цього штату вже не претендує на утвердження правосуддя.

  Як на мене, я не думаю, ніби наше право спонукає нас до страхітливого висновку, що ці чоловіки – вбивці. Навпаки, я вважаю, що воно проголошує їх невинними ні в якому злочині. Я аргументую цей висновок двома незалежними причинами, кожна з яких сама по собі є достатньою, щоб обґрунтувати виправдання цих звинувачених.

  Перша з цих причин спирається на припущення, яке може породити заперечення, якщо не дослідити його відверто. Як дотримуюсь погляду, що усталене позитивне право нашого штату, зокрема всі його закони та прецеденти, незастосоване до цієї судової справи, тож вона підлягає натомість тому, що давні автори Європи та Америки називали «природним правом».

  Це твердження ґрунтується на припущенні, що наше позитивне право спирається на можливість співіснування людей у суспільстві. Коли виникає ситуація, за якої співіснування людей стає неможливим, тоді умова, що лежить в основі всіх наших прецедентів і законів, уже не діє. Якщо ця умова зникає, тоді, на мою думку, разом з нею зникає вся сила нашого позитивного права. У нас немає звичаю застосовувати принцип cessante ratione legis, cessat et ipsa lex (коли зникають підстави закону, зникає й сам закон) до всього нашого законодавчого права, але я вважаю, що це саме той випадок, коли слід застосувати цей принцип».


  Тема 5. Правозастосовний акт як акт індивідуального регулювання суспільних
  відносин

  1. Складіть порівняльну таблицю основних термінів теми:
  2. Поняття 1

   Поняття 2

   Спільне

   Поняття 1

   Поняття 2

   Відмінне

   Варіант 1. Спільне і відмінне між поняттями «правозастосовний акт» та «нормативно-правовий акт».

   Варіант 2. Спільне та відмінне між поняттями «правозастосовний акт» і «акт тлумачення норм права».

   Варіант 3. Спільне і відмінне між поняттями «аналогія закону» та «аналогія права».


  3. Охарактеризуйте наведений нижче правозастосовний акт за відповідними критеріями класифікації: залежно від суб’єктів, які здійснюють застосування; залежно від юридичної форми; залежно від видів правових відносин; залежно від форми зовнішнього вираження:

  4. Указ
   Президента України
   Про нагородження орденом княгині Ольги

   За вагомий особистий внесок у розвиток українсько-японських гуманітарних відносин, популяризацію української культури і літератури постановляю:

   Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня Ецуко Фудзії – члена наукового товариства україністів Японії.

   Президент України

   П. ПОРОШЕНКО

   м. Київ
   1 квітня 2016 року
   № 123/2016


  5. Вирішить задачу:
  6. Робітник заводу С. Ковальчук звернувся до директора підприємства із заявою про надання йому матеріальної допомоги. Директор на цій заяві наклав резолюцію «Надати матеріальну допомогу». Які частини правозастосовного акта зазначені в наведеному прикладі, назвіть їх кількість.


  7. Доповніть твердження:
  8. Види актів застосування норм права за … : 1) регулятивні – офіційно підтверджують або визначають права та обов’язки сторін, викладені в диспозиції регулятивних норм (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу); 2) охоронні – встановлюють міру юридичної відповідальності відповідно до санкції охоронних норм (наприклад, квитанція про сплату штрафу).

   Види актів застосування норм права за … : 1) кримінально-правові; 2) адміністративно-правові; 3) цивільно-правові та ін.


  9. За наявності прогалини в закон законодавець пропонує суб’єкту правозастосування різну поведінку. Ознайомившись з п. 6 ст. 7 Кодексу адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р., ст. 8 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р., ч. 9 ст. 10 Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 р., ст. 10 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р., ч. 4 ст. 3 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р., визначте та охарактеризуйте особливості подолання прогалин у різних галузях вітчизняного законодавства.

  Тема 6. Відмінність актів застосування норм права від інших правових актів.
  Межі чинності нормативно-правових актів

  1. Заповніть таблицю (дати коротку характеристику по критеріям розмежування):
  2. Критерії розмежування

   Нормативно-правовий акт

   Правозастосовний акт

   1) визначення

   2) ознаки

   3) види за суб’єктами прийняття

   4) види за предметом правового регулювання

   5) значення і місце в системі правових актів України


  3. Вирішення ситуативних завдань. Аналіз структури нормативно-правового акту Міністерства внутрішніх справ України.
  Ситуативні завдання:
  Ситуація 1
  Приклад нормативно-правового акту України

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
  ПОСТАНОВА
  від 23 березня 2016 р. № 261
  Київ
  Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої
  освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
  у вищих навчальних закладах (наукових установах)

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), що додається.

  2. Установити, що підготовка вищими навчальними закладами та науковими установами аспірантів (ад’юнктів) і докторантів, що започаткована до набрання чинності цією постановою, продовжується в межах передбаченого строку підготовки відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 9, ст. 345).

  3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 3 цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня 2019 року.

  Прем’єр-міністр України

  Завдання: Визначте структурні елементи цього нормативно-правового акта.

  Ситуація 2

  Міністерство охорони здоров’я України подало для державної реєстрації до Міністерства юстиції України накази про нагородження працівників апарату Міністерства та про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України. Після сплину 25 днів Міністерство охорони здоров’я України не отримало від Міністерства юстиції відповіді щодо реєстрації чи відмови в реєстрації поданого наказу. МОЗ України звернулося до Міністра юстиції із скаргою на дії Департаменту реєстрації та систематизації норматив- них актів, правоосвітньої діяльності Мінюсту України.

  Завдання: Дайте юридичний аналіз ситуації. Які акти підлягають державній реєстрації? Який порядок державної реєстрації нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади встановлено чинним законодавством?

  Ситуація 3

  Нормативно-правовий акт, виданий Міністерством фінансів України був поданий на реєстрацію до Головного управління юстиції у м. Києві. Головне управління юстиції в м. Києві відмовило в державній реєстрації цього акта, обґрунтовуючи це тим, що акти Міністерства фінансів повинні подаватись на реєстрацію до Міністерства юстиції, а не його територіальних підрозділів. Міністерство фінансів звернулося зі скаргою на дії Головного управління юстиції у м. Києві до Міністерства юстиції України.

  Завдання: Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні дії Головного управління юстиції в м. Києві та Міністерства фінансів? Назвіть підстави для відмови в державній реєстрації нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади.

  Ситуація 4

  Наступного дня після прийняття рішення про державну реєстрацію розпорядження голови обласної державної адміністрації державною адміністрацією були подані паперові та електронна копії розпорядження для включення до Єдиного державного реєстру. Під час опрацювання поданих документів структурним підрозділом управління юстиції були виявлені розбіжності та помилки в електронній копії розпорядження. У зв’язку з цим обласній державній адміністрації було відмовлено у включенні розпорядження до Єдиного державного реєстру. Своє рішення обласне управління юстиції обґрунтувало тим, що відповідно до встановленого порядку за якість поданої інформації відповідає суб’єкт нормотворення.

  Завдання. Чи правомірні дії обласного управління юстиції? Який порядок включення та виключення нормативних актів до Єдиного державного реєстру?


  Тема 7. Проблеми правозастосування

  1. Складіть порівняльну таблицю основних термінів теми:
  2. Поняття 1

   Поняття 2

   Спільне

   Поняття 1

   Поняття 2

   Відмінне

   Варіант 1. Спільне і відмінне між поняттями «прогалина в праві» та «прогалина в законодавстві».

   Варіант 2. Спільне та відмінне між поняттями «подолання прогалин в праві» і «усунення прогалин в праві».

   Варіант 3. Спільне і відмінне між поняттями «прогалина в праві» та «юридична колізія».

   Варіант 4. Спільне та відмінне між поняттями «аналогія права» і «аналогія закону».

   Варіант 5. Спільне і відмінне між поняттями «правова помилка» та «юридична колізія».


  3. Доповніть твердження:
  4. Прогалина в праві – це повна або часткова відсутність...

   Аналогія права – це один із способів подолання…

   Субсидіарне застосування норм права – це вирішення справи або окремого юридичного питання за відсутності норми…


  5. Підберіть до кожного виду співвідношення понять відповідні терміни теми:
  6. Визначте різновид співвідношення наведених нижче понять:
  7. Поняття

   Вид співвідношення (вказати номер із завдання 4)

   Усунення прогалин в праві та подолання прогалин в праві

   Прогалина в праві та прогалина в законодавстві

   Аналогія права та аналогія закону

   Прогалина в праві та юридична колізія


  8. Заповніть таблицю:
  9. Види колізій

   Полягають у суперечностях або розбіжностях між нормами права

   Зміст правил їх подолання у правозастосування

   ієрархічна

   темпоральна

   змістовна (конкуренція)

   ієрархічна + темпоральна

   ієрархічна + змістова


  8. Особливості застосування норм міжнародного та європейського права

  1. Складіть порівняльну таблицю основних термінів теми:
  2. Поняття 1

   Поняття 2

   Спільне

   Поняття 1

   Поняття 2

   Відмінне

   Варіант 1. Спільне і відмінне між поняттями «виконання норм міжнародного права» та «використання норм міжнародного права».

   Варіант 2. Спільне та відмінне між поняттями «дотримання норм міжнародного права» і «застосування норм міжнародного права».

   Варіант 3. Спільне і відмінне між поняттями «трансформація норм міжнародного права» та «рецепція норм міжнародного права».

   Варіант 4. Спільне та відмінне між поняттями «міжнародний договір» і «міжнародний звичай».

   Варіант 5. Спільне і відмінне між поняттями «міжнародний правопорядок» та «міжнародне право».

  3. Доповніть твердження:
  4. Трансформація – це сукупність форм і методів перетворень норм … в норми внутрішньодержавного права шляхом видання спеціального державного нормативного акта, доопрацювання норм міжнародного права у відповідності із загальними принципами …

   Реалізація міжнародного права – це втілення норм … права в діяльності держав та інших суб’єктів, система дій із забезпечення виконання норм міжнародного права.

   Дотримання норм міжнародного права – це форма …, яка полягає в утриманні суб’єкта права від здійснення заборонених правом дій.

   Виконання норм міжнародного права – це така форма їх …, яка вимагає активної поведінки суб’єкта права відносно здійснення покладених на нього обов’язків.

   Застосування норм міжнародного права – це форма їх …, що здійснюється державою в особі своїх органів у конкретних міжнародних відносинах.

  5. Підберіть до кожного виду співвідношення понять відповідні терміни теми:
  6. Визначте різновид співвідношення наведених нижче понять:
  7. Поняття

   Вид співвідношення (вказати номер із завдання 4)

   Виконання норм міжнародного права та використання норм міжнародного права

   Дотримання норм міжнародного права та застосування норм міжнародного права

   Трансформація норм міжнародного права та імплементація норм міжнародного права

   Міжнародний правопорядок і міжнародне право

  8. На підставі опрацювання ст. ст. 8 – 9 Конституції України від 28 червня 1996 р., а також Закону України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р., розкрийте проблемні аспекти імплементації норм міжнародного права у вітчизняне внутрішньодержавне право, а також складнощі правозастосовної практики з цього приводу.