Вступ

Розширення останнім часом сфери застосування методів математики, кібернетики та інформатики, їх проникнення в галузь криміналістики вимагають вирішення питання щодо ролі цих методів у процесі пізнання та реалізації в практичній діяльності правоохоронних органів. Практика боротьби зі злочинністю свідчить, що ефективність дій цих органів суттєво залежить від вмілого використання сучасних досягнень науково-технічного прогресу.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Криміналістична інформатика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», спеціальність – 8.060101 «Правознавство», спеціалізація – судова експертиза.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні засади застосування нових інформаційних технологій у розслідуванні злочинів, проведенні слідчих дій, судових експертиз, вирішенні інших криміналістичних завдань.

Міждисциплінарні зв’язки:

забезпечуючі дисципліни: інформатика, інформаційне забезпечення ОВС, кримінальне право, кримінальний процес, оперативно-розшукова діяльність, спецтехніка, криміналістика, судова експертиза;

забезпечувані дисципліни: криміналістика, судова експертиза, особливості розслідування окремих видів злочинів.

Метою дисципліни «Криміналістична інформатика» є вивчення основних теоретичних засад криміналістичної інформатики, а також вироблення практичних навичок щодо застосування комп’ютерних технологій при вирішенні інформаційно-пошукових завдань слідства та криміналістики.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Криміналістична інформатика» є розгляд сутності, задач, методів та засобів криміналістичної інформатики.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні:

знати :

- основні засади та напрями застосування методів та засобів криміналістичної інформатики у запобіганні правопорушенням, їх розкритті та розслідуванні;

- можливості використання комп’ютеризованих робочих місць при проведенні основних видів судових криміналістичних експертиз;

- найбільш поширені нині правопорушення в інформаційній сфері, особливості виявлення, розслідування та попередження комп’ютерних злочинів тощо.

вміти:

- використовувати автоматизовані інформаційні системи для багатоаспектної обробки криміналістичної інформації;

- застосовувати спеціальне програмне забезпечення при розслідуванні кримінальних правопорушень.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години / 3,5 кредити ECTS.

Структурно-логічна схема дисципліни:

забезпечуючі дисципліни: інформатика, інформаційне забезпечення ОВС, кримінальне право, кримінальний процес, оперативно-розшукова діяльність, криміналістика, судова експертиза;

забезпечувані дисципліни: криміналістика, судова експертиза, особливості розслідування окремих видів злочинів.