Наукова література

 1. Бирюков В. В. Научные и практические основы использования компьютерных технологий для фиксации криминалистически значимой информации / В. В. Бирюков. – Луганск, 2002.
 2. Інформаційне забезпечення ОВС : навч. посіб. / В. А. Кудінов, В. М. Смаглюк, В. Г. Хахановський,; за заг ред. В. Г. Хахановського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 108 с.
 3. Інформаційні технології в правозастосовній практиці : навч. посіб. / В. Г. Хахановський, В. А. Кудінов, В. М. Смаглюк. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 112 с.
 4. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень : підручн. / В. В. Бірюков, В. Г. Хахановський, В. С. Бондар, С. В. Шалімов. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 288 с.
 5. Інформаційне право : підручн. / В. Г. Хахановський, А. В. Чукаєва; за заг. ред. С. С. Чернявського – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 216 с.
 6. Іщенко А. В. Методологічні проблеми криміналістики : монографія / Іщенко А. В. – К. : НВТ “Правник” – НАВСУ, 1997. – 98 с.
 7. Іщенко А. В. Методологічні проблеми криміналістичних наукових досліджень: монографія / Іщенко А. В.; за ред. І. П. Красюка. – К.: НАВСУ, 2003. – 359 с.
 8. Комп’ютерні мережі в діяльності органів внутрішніх справ : навч. посіб. / В. А. Кудінов, О. Є. Пакриш, В. Г. Хахановський, В. М. Смаглюк; за заг ред. В. Г. Хахановського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 272 с.
 9. Кузьмічов В. С., Прокопенко Г. І. Криміналістика : Навч. посіб. / За заг. ред. В. Г. Гончаренка та Є. М. Мойсеєва. – К. : Юрінком Інтер, 2001.
 10. Мещеряков В. А. Электронные цифровые объекты в уголовном процессе и криминалистике / В. А. Мещеряков; под ред. О. Я. Баева // Воронежские криминалистические чтения : Сб. науч. трудов. – Вып. 5. – Воронеж : Изд–во Воронеж. гос. ун–та, 2004. – С. 153–169.
 11. Міжнародна поліцейська енциклопедія : У 10 т. / Відп. редактори : Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К. : Атіка, 2009. – Т. V. Кримінально-процесуальна та криміналістична діяльність поліцейських організацій. – 1008 с.
 12. Міжнародна поліцейська енциклопедія : У 10 т. / Відп. редактори : В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К. : Атіка, 2010. – Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – 1128 с.
 13. Пілюков Ю. О. Використання інформаційних систем в експертних підрозділах МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Ю. О. Пілюков. – К. : КНУВС. – 2010.
 14. Романов Н. С. Следы преступления как источник информации / Н. С. Романов // Криминалистика и судебная экспертиза : Респ. межвед. Науч.-метод. сб. Вып. 40. – К., 1990. – С. 8–11.5. Протасевич А. А. Моделирование в реконструкции расследуемого события / А. А. Протасевич, Д. А. Степаненко, В. И. Шиканов. – Иркутск : Изд-во ИГЭА, 1997.
 15. Сегай М. Я. Методология судебной идентификации / М. Я. Сегай. – К., 1970.
 16. Сиников А. А. История и методология науки / А. А. Сиников. – Тверь : ВУ ПВО, 2000. – 90 с.
 17. Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності. Монографія / Кер. авт. кол. М. Я. Швець; за ред. В. В. Дурдинця та ін. – К.: Навчальна книга, 2005. – 639 с.
 18. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: підруч. для вищих навч. закл. / П.П. Воробієнко, Л.А. Нікітюк, П.І. Резніченко. – К.: САММІТ-КНИГА, 2010. – 640 с.
 19. Хахановський В.Г. Інформатизація управління в органах внутрішніх справ / В.Г. Хахановський, П.П. Підюков, В.М. Смаглюк та ін. / За заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: НАВСУ, 2003. – 216 с
 20. Хахановський В. Г. Проблеми теорії і практики криміналістичної інформатики: монографія / В. Г. Хахановський. – К. : Вид.Дім „Аванпост-Прим”. – 382 с.
 21. Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі) : Підручник / М. В. Салтевський. – К. : Кондор, 2005.
 22. Цымбал П. В. Совершенствование использования научно-технических достижений в расследовании преступлений : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридич. наук : 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / П. В. Цымбал. – К. : УАВД. – 1992.