Програма нормативної навчальної дисципліни

Вступ

Розширення останнім часом сфери застосування методів математики, кібернетики та інформатики, їх проникнення в галузь криміналістики вимагають вирішення питання щодо ролі цих методів у процесі пізнання та реалізації в практичній діяльності правоохоронних органів. Практика боротьби з кримінальними правопорушеннями свідчить, що ефективність дій цих органів суттєво залежить від вмілого використання сучасних досягнень науково-технічного прогресу.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Криміналістична інформатика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», спеціальність – 8.060101 «Правознавство», спеціалізація – судова експертиза.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні засади застосування нових інформаційних технологій у розслідуванні кримінальних правопорушень, проведенні слідчих дій, судових експертиз, вирішенні інших криміналістичних завдань.

Міждисциплінарні зв’язки:

забезпечуючі дисципліни: інформатика, інформаційне забезпечення ОВС, кримінальне право, кримінальний процес, оперативно-розшукова діяльність, спецтехніка, криміналістика, судова експертиза;

забезпечувані дисципліни: криміналістика, судова експертиза, особливості розслідування окремих видів злочинів.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Загальна частина.
 2. Особлива частина.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Криміналістична інформатика» є вивчення основних теоретичних засад криміналістичної інформатики, а також вироблення практичних навичок щодо застосування комп’ютерних технологій при вирішенні інформаційно-пошукових завдань криміналістики.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Криміналістична інформатика» є розгляд сутності, задач, методів та засобів криміналістичної інформатики.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні:

знати :

- основні засади та напрями застосування методів та засобів криміналістичної інформатики у запобіганні правопорушенням, їх розкритті та розслідуванні;

- можливості використання комп’ютеризованих робочих місць при проведенні основних видів судових криміналістичних експертиз;

- найбільш поширені нині правопорушення в інформаційній сфері, особливості виявлення, розслідування та попередження комп’ютерних злочинів тощо.

вміти:

- використовувати автоматизовані інформаційні системи для багатоаспектної обробки криміналістичної інформації;

- застосовувати спеціальне програмне забезпечення при розслідуванні кримінальних правопорушень.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години / 4 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Предмет і задачі криміналістичної інформатики. Криміналістична інформатика та інформаційні процеси як об’єкт автоматизації

Цілі, завдання та структура спеціалізованого навчального курсу. Предмет криміналістичної інформатики як наукового напряму. Диференціація та інтеграція наукових знань.

Функції математики в процесі пізнання юридично значущих фактів. Місце криміналістичної інформатики в системі юридичних наук.

Криміналістична інформація, її джерела та механізм створення. Інформаційні процеси як об’єкт автоматизації. Система інформаційного забезпечення доказування у кримінальному процесі.

Оперативно-розшукова інформація, її сутність, джерела виникнення та отримання, можливість використання у кримінальному судочинстві.

Проблеми і перспективи розвитку автоматизації інформаційних процесів, що визначають зміст слідчої та експертної практики.

Формалізація як прийом наукового пізнання. Формалізація криміналістичної інформації. Принцип побудови інформаційних формалізованих систем. Формалізація й абстрагування. Використання логічного прийому абстрагування в експертній та слідчій практиці.

Метризація криміналістичної інформації, її види. Прямі та непрямі вимірювання, помилки вимірювання. Сутність та способи кодування криміналістичної інформації. Проблема автоматизації кодування криміналістичної інформації та шляхи її вирішення.

Тема 2. Експертні системи та їх використання для вирішення криміналістичних завдань

Експертні системи як особливий вид автоматизованих систем.

Особливості побудови експертних систем та галузі їх використання. Принципи роботи експертних систем.

Системи підтримки прийняття рішень як різновид експертних систем у галузі права.

Практичне застосування експертних систем у правоохоронній діяльності. Експертні системи підтримки розслідування злочинів. Комп’ютерна експертна система «Маніяк».

Тема 3. Основи моделювання. Системний підхід до розслідування злочинів

Моделювання як метод дослідження об’єктів. Функції моделі: функція заміщення, інформаційна, гносеологічна, функція формалізації об’єкта та алгоритму його дослідження. Види моделювання і моделей, що використовуються при вирішенні правових завдань. Математичне і кібернетичне моделювання об’єктів пізнання.

Системний підхід у слідчій та експертній практиці. Використання моделювання у слідчій тактиці та методиці розслідування окремих видів злочинів.

Відпрацювання особливостей методика розслідування окремих видів злочинів за допомогою комп’ютерних імітаційних ділових ігор («Розбій», «Вбивство», «Крадіжка» та інших (для слухачів слідчої та експертної спеціалізацій).

Тема 4. Використання засобів і методів інформатики для складання суб’єктивних портретів

Судова габітологія та комп’ютерні системи для автоматизації складання композиційних словесних портретів – фотороботів.

Відпрацювання навичок опису ознак зовнішності за допомогою програми «Очевидець».

Можливості програм «Face Generator», «Suspect ID», «Фоторобот».

Основні етапи виготовлення суб’єктивних портретів.

Програма «Fases», система «Каскад-Фоторобот», програмний комплекс «Фоторобот Барс», система «3D-Фоторобот».

Тема 5. Автоматизація експертних криміналістичних досліджень

Судова експертиза як процес пізнання, загальні передумови її автоматизації. Основні етапи і сучасні напрямки автоматизації судово-експертної діяльності.

Застосування математичного апарату та ЕОМ для кількісного виразу виділених ознак об’єктів експертного дослідження, визначення частоти їх зустрічаємості та ідентифікаційної значимості.

Методи аналізу та подання криміналістичної інформації. Застосування математичного апарату та ЕОМ для автоматизації обчислювальних операцій в криміналістиці.

Класифікація програмних продуктів, що застосовуються для автоматизації судово-експертної діяльності. Автоматизовані програмні комплекси і АРМи експерта-криміналіста.

Тема 6. Правопорушення в сфері високих інформаційних технологій. Особливості методики розслідування комп’ютерних злочинів

Поняття та сутність комп’ютерних злочинів, їх криміналістична характеристика та соціальна небезпека. Види комп’ютерних злочинів, способи їх вчинення. Правові, психологічні і техніко-криміналістичні аспекти комп’ютерної злочинності.

Проблеми запобігання комп’ютерним злочинам та методи захисту комп’ютерної інформації. Особливості виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів.

Вилучення та дослідження комп’ютерної інформації. Можливості комп’ютерно-технічної експертизи.

3. Рекомендована література

 1. Конституція України // Урядовий кур’єр, № 129–130 від 13.07.96 р. – К., 1996.
 2. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. Ст. 651.
 3. Конвенція про кіберзлочинність // Офіційний вісник України. – 2007. – № 65. – С. 107.
 4. Закон України від 7 вересня 2005 р. “Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність” http://zakon.rada.gov.ua/.
 5. Азаров Ю. І. Автомобіль слідчо-оперативної групи / Ю. І. Азаров, Л. І. Громовенко, В. Г. Хахановський // Бюл. по обм. досвідом роботи ОВС, № 124. – К. : РВВ МВС України, 1999. – с. 41–43.
 6. Александров Е.А. Основы теории эвристических решений. – М.,1975.
 7. Анчуков В. А. Автоматизированные баллистические идентификационные комплексы – эволюция в криминалистической технике / В. А. Анчуков, М. Е. Дереновский // «Специальная техника». – № 1. – 2001.
 8. Бахин В. П. Современные проблемы криминалистической підготовки / В. П. Бахин, Н. С. Карпов // Вестник криминалистики / отв. ред. А. Г. Филлипов. – Вып. 2 (6). – М.: Спарк, 2003. – С. 19–27.
 9. Бахин В. П. Тактика – профессионализм и мастерство в общении. Учеб. пособ. / В. П. Бахин. – К. : изд.-во Семенко С., 2006.
 10. Бахін В. П. Алгоритми вирішення слідчих ситуацій: навч. посіб. / В. П. Бахін, П. Д. Біленчук, М. А. Зубань. – К. : Укр. акад. внутр. справ, 1995.
 11. Бедняков Д. И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений / Д. И. Бедняков. – М. : Юрид. лит., 1991. – 206 с.
 12. Биленчук П.Д., Хахановский В.Г. Компьютерная безопасность // Бюл. по обмену опытом работы орг. внут. дел: 1994. – № 115. – С.48-49.
 13. Бирюков В. В. Научные и практические основы использования компьютерных технологий для фиксации криминалистически значимой информации: монография / В. В. Бирюков. – Луганск : ЛАВД, 2002. – 264 с.
 14. Галаган В. І. Перспективи та проблеми впровадження в експертну практику органів внутрішніх справ України автоматизованих дактилоскопічних ідентифікаційних систем / В. І. Галаган, С. Ю. Петряєв // Криміналістичний вісник. – 2000. – Вип. 1. – С. 21–26.
 15. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М., 1978.
 16. Бутузов В. М. Документування злочинів у сфері використання ЕОМ (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку при проведенні дослідчої перевірки : наук. практ. посіб. / В. М. Бутузов, В. Д. Гавловский, Л. П. Скалозуб та ін. – К. : „Аванпост-Прим”, 2010. – 245 с.
 17. Вехов В. Б. Расследование компьютерных преступлений в странах СНГ : монография / В. Б. Вехов, В. А. Голубев. – Волгоград : ВА МВД России, 2004. – 304 с.
 18. Видонов Л.Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев. – Горький, 1978.
 19. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються за допомогою комп’ютерних технологій: посібник / за ред. Я. Ю. Кондратьєва. – К. : НАВСУ, 2000.20
 20. Громовенко Л. І. Програма спец. навч. курсу «Криміналістична інформатика» / Л. І. Громовенко, В. Г. Хахановський; – К. : УАВС, 1996.
 21. Задорожній Ю. О. Інформації багато не буває / Ю. О. Задорожній, В. Г. Хахановський // Бюл. з обм. досв. роботи. – № 178. – 2009. – С. 19–42.
 22. Іщенко А. В. Методологічні проблеми криміналістичних наукових досліджень: монографія / Іщенко А. В.; за ред. І. П. Красюка. – К.: НАВСУ, 2003. – 359 с.
 23. Ищенко Е. П. Компьютер и криминалистический алгоритм : взаимная оптимизация / Е. П. Ищенко // Вестник криминалистики. – Вып. 2 (4). – М. : Спарк, 2002. – С. 4–7.
 24. Клименко Н. И. Криминалистика как наука и учебная дисциплина : Моногр. / Н. И. Клименко, А. А. Кириченко. –Днепропетровск, 1994. – 199 с.
 25. Клименко Н. І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. – К. : Видавничій дім „Ін Юре”, 2007. – 528 с.
 26. Козлов В. Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. – М. : Горячая линия–Телеком, 2002. – 336 с.
 27. Компьютерные технологии в юридической деятельности : учеб. и практич. пособ. / Под ред. Н.Полевого та В.Крылова. – М., 1994.
 28. Комп’ютерна програма «Експертна система пошуку серійного вбивці» // Свід-во про реєстр. авторськ. права на твір № 28347. – К. : Держ. департ. інтелект. власн. Мін. освіти і науки України, 2009.
 29. Коновалова В.Е. Использование ЭВМ для программирования расследования // Теор. и практ. пробл. програм. процесса расследования преступлений. – Свердловск, 1989.
 30. Корнеева Л., Кертес И. Система основных тактических примов допроса и алгоритм их реализации // Прав. кибернетика соц. стран. – М., 1987.
 31. Ларин А. М. Криминалистика и паракриминалистика : науч.-практич. и учеб. пособ. / Ларин А. М. – М.: БЕК, 1996. – 192 с.
 32. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. – М.,1981.
 33. Мазниченко Ю. О. Інформаційні технології в експертній практиці / Ю. О. Мазниченко: навч.-практ. посіб. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 152 с.
 34. Мещеряков В. А. Электронные цифровые объекты в уголовном процессе и криминалистике / В. А. Мещеряков // Сб. науч. трудов. – Вып. 5. – Воронеж : Изд–во Воронеж. гос. ун–та, 2004. – С. 153–169.
 35. Міжнародна поліцейська енциклопедія : У 10 т. – К. : Атіка, 2009. – Т. V. Кримін.-процес. та криміналіст. діяльн. поліцейських організацій. – 1008 с.
 36. Міжнародна поліцейська енциклопедія : У 10 т. – К. : Атіка, 2010. – Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – 1128 с.
 37. Молчанов А.А. Моделирование и проектирование в сложных системах. – К., 1988.
 38. Нейлор К. Как построить экспертную систему. – М., 1991.
 39. Немчин Д. И. Методические основы применения информационных компьютерных технологий в судебно-баллистической экспертизе : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Д. И. Немчин. – М., 2002. – 161 c.
 40. Полевой Н. С. Компьютерные технологии в юридической деятельности / Н. С. Полевой, В. В. Крылов. – М. : БЕК, 1994.
 41. Пілюков Ю. О. Використання інформаційних систем в експертних підрозділах МВС України : автореф. дис. …канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ю. О. Пілюков. – К. : КНУВС. – 2010.
 42. Романов Н. С. Следы преступления как источник информации / Н. С. Романов // Кримин. и суд. эксп. : Респ. межвед. науч.-метод. сб. Вып. 40. – К., 1990. – С. 8–11.
 43. Россинская Е. Р. Актуальные проблемы теории и практики судебной экспертизы в РФ. – Судова експертиза. Сучасний стан та перспективи розвитку : Тези доповідей. – К. : Міністерство юстиції України, 2010.
 44. Рыбальский О. В. Современные методы проверки аутентичности магнитных фонограмм в судебно-акустической экспертизе : монография / О. В. Рыбальский, Ю. Ф. Жариков. – К. : НАВСУ, 2003. – 302 с.
 45. Садченко О. О. Інформаційні технології в експертних дослідженнях : Навчальна програма спеціалізованого курсу / О. О. Садченко, В. Г. Хахановський, О. О. Давидова та ін. – К. : НАВСУ, 2005.
 46. Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі) : Підручник / М. В. Салтевський. – К. : Кондор, 2005.
 47. Сегай М. Я. Методология судебной идентификации / М. Я. Сегай. – К., 1970.
 48. Cеливанов Н.А. Математические методы собирания и исследования доказательств. – М., 1974.
 49. Сильнов М. А. К вопросу о допустимости использования цифровых технологий в доказывании при расследовании преступлений / М. А. Сильнов // Вестник Рос. ун–та дружбы народов. – М., 1998. – № 3–4. – С. 103–104.
 50. Система «FASES 3.0» : метод. рекоменд. / уклад. В. Г. Хахановський, І. В. Мартиненко. – К. : Націон. акад. внутр.. справ України, 2003. – 20 с.
 51. Снетков В.А. Зинин А.М. Виниченко И.Ф. К вопросу о частоте встречаемости и идентификационной значимости некоторых признаков элементов лица // Правовая кибернетика. – М., 1973.
 52. Таусенд К. Проектирование и программная реализация экспертных систем на персональных ЭВМ / К. Таусенд, Д. Фохт. – М., 1990.
 53. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам. – М.,1989.
 54. Хахановский В.Г. Особенности использования персональной ЭВМ при преподавании специальных дисциплин // Пробл. подг. юристов в условиях правового государства: Науч.-метод. сборник. – К., 1992. – С. 108-111.
 55. Хахановський В.Г. Актуальні проблеми автоматизації експертних криміналістичних досліджень: Матер. наук.-практ. конф. – К., 1994.
 56. Хахановский В.Г. Об установлении идентификационных и диагностических признаков средств и материалов видеозапими в процессе судебной экспертизы // Технич. средства и системы в предупрежд. и раскрытии преступлений: Межвуз. сб. науч. трудов. – К., 1993.
 57. Хахановский В.Г. Правовые и тактические особенности осмотра и предварительного исследования средств и материалов видеозаписи // Бюл. по обмену опытом работы орг. внутр. дел: К., 1993.
 58. Хахановський В. Г. Криміналістична інформатика : Курс лекцій / В. Г. Хахановський, О. М. Тебякін, Ю. В Оліщук; за ред. В. Г. Хахановського. – К. : НАВСУ, 2002. – 204 с.
 59. Хахановський В. Г. Проблеми теорії і практики криміналістичної інформатики, монографія, – К. : Вид.Дім „Аванпост-Прим”, 2010. – 382 с.
 60. Хахановський В. Г. Криміналістичне дослідження засобів та матеріалів відеозапису: Навчально- практ. посібник / В. Г. Хахановський. – К. : НАВСУ, 1998.
 61. Хахановський В. Г. Інструктивно-методичні матеріали по організації та проведенню ділової гри “Портрет” з спеціалізованого навчального курсу “Криміналістична інформатика” (за методом імітаційних вправ, для викладачів) / В. Г. Хахановський. – К. : УАВС, 1996.
 62. Хахановський В. Г. Криміналістична інформатика : навчально-методичний комплекс (для слухачів слідчої спеціалізації) / В. Г. Хахановський, В. М. Смаглюк. – К. : НАВСУ, 2003.
 63. Хахановский В. Г. Перспективы использования компьютерных имитационных деловых игр в процессе криминалистической подготовки / В. Г. Хахановский // Информатиз. и информ. безоп. правоохр. орг. : матер. ХІ Междунар. науч. конф.. – М. : Акад. упр. МВД РФ, 2002. – С. 315–318.
 64. Хахановський В. Г. Алгоритмізація розслідування злочинів / В. Г. Хахановський // Наука і правоохорона. – 2011. – № 1 (11). – С. 278 – 281.
 65. Хахановський В.Г. Перспективи використання АРМ слідчого / В. Г. Хахановський // Бюл. з обм. досв. роботи. – № 179. – 2009. – С. 74–82.
 66. Хахановський В. Г. Автоматизовані системи збирання і обробки інформації для прийняття рішень в процесі розслідування / В. Г. Хахановський // Використ. досяг. науки і техн. у бор. зі злоч. : Матер. науково-практ. конф. – Харків : “Право”, 1998. – С. 75–77.
 67. Хахановський В. Г. Автоматизація інформаційно-аналітичної роботи: досвід зарубіжних та вітчизняних правоохоронних органів / В. Г. Хахановський // Право і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 27–29.
 68. Хахановський В. Г. Автоматизація експертних дактилоскопічних досліджень / В. Г. Хахановський // Форум права. – 2011.– № 1. 1078–1084 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11xvgedd.pdf.
 69. Хахановський В. Г. Криміналістичне дослідження засобів та матеріалів відеозапису : навч.-практ. посібник / В. Г. Хахановський. – К. : НАВСУ, 1998.
 70. Хахановський В. Г. Особливості криміналістичної характеристики кіберзлочинів / В. Г. Хахановський // Юрид. часопис. – 2011.– № 1 (1).– С. 89–93.
 71. Хахановський В. Г. Проблеми реалізації в Україні положень Конвенції про кіберзлочинність у контексті міжнародної співпраці / В.Г. Хахановський, Є. М. Ращенко // Наук.-практ. журнал МНДЦ. – № 14. – 2006. – С. 208–214.
 72. Хахановський В. Г. Кіберзлочинність : застосування сучасних технологій при вчиненні злочинів – проблеми досудового розслідування та міжнародної співпраці / В. Г. Хахановський // Правова інформатика, № 1 (13). – 2007. – К. : НДЦПІ АПН України, 2007. – С. 65–70.
 73. Хахановський В. Г. Організація підготовки фахівців по боротьбі зі злочинністю у сфері високих технологій / В. Г. Хахановський // Науково-практичний журнал МНДЦ. – № 3. – 2001. – С. 201–204.
 74. Хахановський В. Г. Науково-педагогічні аспекти забезпечення боротьби з організованою злочинністю в інформаційній та комунікаційній сферах / В. Г. Хахановський // Правова інформатика. – № 1/2003. – К. : НДЦПІ АПН України. – 2003. – С. 59–62.
 75. Хахановський В. Г. Організаційні та методичні проблеми підготовки кадрів у сфері протидії комп’ютерним злочинам / В. Г. Хахановський // Междунар. сотрудн. в борьбе с компьютерн. преступн.: проблемы и пути их решения : Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк, 2007. – С. 188–192.
 76. Хахановський В. Г. Проблема підготовки кадрів з протидії кіберзлочинності / В. Г. Хахановський // Митна справа. – 2011. – № 2 (74), ч. 2. – С. 305–307.
 77. Чепиков М.Г. Интеграция науки. – М., 1981.
 78. Шляхтина С. А. Компьютеры на службе криминалистики / С. А. Шляхтина // Комп’ютер-Пресс. – 2003. – № 7. – С. 20–25.
 79. Экспертные системы. Принципы работы и примеры. Пер. с англ.: М.,1987.
 80. Эндрю А. Искусственный интеллект. Пер. с англ. – М., 1985.
 81. Этли Дж., Кумбе Н. Экспертные системы: концепции и примеры. Пер. с англ. – М., 1987.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік

5. Засоби діагностики успішності навчання

Перевірка засвоєних курсантами знань, рівня сформованих у них умінь та навичок проводиться у формі поточного, проміжного та підсумкового контролю. Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних занять шляхом опитування, оцінювання правильності вирішення певних ситуаційного завдань. Проміжний контроль – проведенням і перевіркою аудиторних тематичних контрольних робіт. Підсумковий (модульний) контроль проводиться з метою оцінки результатів засвоєння теоретичних знань та практичних навичок після вивчення всіх тем дисципліни.

© Національна академія внутрішніх справ, 2017