Навчальна література

 1. Бедняков Д. И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. – М.: Юрид. лит., 1991.
 2. Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. 2-е изд. М., 1983.
 3. Интеллектуализация ЭВМ / Под ред. Ю. М. Смирнова. – М.: "Высш. шк.", 1989.
 4. Компьютерные технологии в юридической деятельности: Учеб. практич. пособ. / Под ред. Н. Полевого, Н. Крылова. – М., 1994.
 5. Осуга С. Обработка знаний. Перевод с японского В. И.Этова, М., "Мир", 1989.
 6. Cеливанов Н. А. Математические методы собирания и исследования доказательств. – М., 1974.
 7. Системы управления базами данных и знаний / Под ред. А. Н. Наумова, М., "Финансы и статистика", 1991.
 8. Хахановський В. Г. Курс лекцій з дисципліни “Криміналістична інформатика” / В. Г. Хахановський, О. М. Тебякін, Ю. В. Оліщук; за заг. ред. В. Г. Хахановського. – К. : НАВСУ, 2002.
 9. Хахановський В. Г., Мартиненко І.В., Паламарчук С.С. Криміналістична інформатика. Мультимедійний навчальний комплекс. – К., 2010. – DVD+CD.
 10. Хахановський В. Г. Автоматизовані системи збирання і обробки інформації для прийняття рішень в процесі розслідування // Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: Матер. Наук.- практ. конф. – Харків: Право, 1998.
 11. Чепиков М. Г. Интеграция науки. – М., 1981.
 12. Экспертные системы. Принцип работы и примеры / Под ред. Р. Форсайта, пер. с англ. – М.: "Радио и связь", 1987.
 13. Хахановський В. Г. Проблеми теорії і практики криміналістичної інформатики, монографія, – К.: Вид.Дім „Аванпост-Прим”, 2010. – 382 с.
 14. Хахановський В. Г. Криміналістичне дослідження засобів та матеріалів відеозапису: Навчально- практ. посібник / В. Г. Хахановський. – К. : НАВСУ, 1998.
 15. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються за допомогою комп’ютерних технологій: посібник / за ред. Я. Ю. Кондратьєва. – К. : НАВСУ, 2000.
 16. Хахановський В. Г. Інструктивно-методичні матеріали по організації та проведенню ділової гри “Портрет” з спеціалізованого навчального курсу “Криміналістична інформатика” (за методом імітаційних вправ, для викладачів) / В. Г. Хахановський. – К. : УАВС, 1996.
 17. Садченко О. О. Інформаційні технології в експертних дослідженнях : Навчальна програма спеціалізованого курсу / О. О. Садченко, В. Г. Хахановський, О. О. Давидова та ін. – К. : НАВСУ, 2005.
 18. Тіщенко В. В. Інформаційні процеси в розслідуванні злочинної діяльності / В. В. Тіщенко; за ред. М. П. Орзіха, В. М. Дрьоміна // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності : зб. наук. статей. – Бібл. журн. “Юридичний вісник”. – Одеса : ФЕНИКС, 2003.
 19. Хахановський В. Г. Алгоритмізація розслідування злочинів / В. Г. Хахановський // Наука і правоохорона. – 2011. – № 1 (11). – С. 278 – 281.
 20. Хахановський В.Г. Перспективи використання АРМ слідчого / В. Г. Хахановський // Бюлетень з обміну досвідом роботи. – № 179. – 2009. – С. 74–82.
 21. Азаров Ю. І. Автомобіль слідчо-оперативної групи / Ю. І. Азаров, Л. І. Громовенко, В. Г. Хахановський // Бюлл. по обм. досвідом роботи ОВС, № 124. – К. : РВВ МВС України, 1999. – С. 41–43.
 22. Бахін В. П. Алгоритми вирішення слідчих ситуацій: навч. посіб. / В. П. Бахін, П. Д. Біленчук, М. А. Зубань. – К. : Українська академія внутрішніх справ, 1995.
 23. Хахановський В. Г. Автоматизація інформаційно-аналітичної роботи: досвід зарубіжних та вітчизняних правоохоронних органів / В. Г. Хахановський // Право і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 27–29.
 24. Задорожній Ю. О. Інформації багато не буває / Ю. О. Задорожній, В. Г. Хахановський // Бюлетень з обміну досвідом роботи. – № 178. – 2009. – С. 19–42.
 25. Мазниченко Ю. О. Інформаційні технології в експертній практиці / Ю. О. Мазниченко: навч.-практ. посіб. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 152 с.
 26. Клименко Н. І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. – К. : Видавничій дім „Ін Юре”, 2007. – 528 с.
 27. Хахановський В. Г. Автоматизація експертних дактилоскопічних досліджень / В. Г. Хахановський // Форум права. – 2011.– № 1. 1078–1084 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11xvgedd.pdf.
 28. Анчуков В. А. Автоматизированные баллистические идентификационные комплексы – эволюция в криминалистической технике / В. А. Анчуков, М. Е. Дереновский // «Специальная техника». – № 1. – 2001.
 29. Система «FASES 3.0» : метод. рекоменд. / уклад. В. Г. Хахановський, І. В. Мартиненко. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 20 с.
 30. Преступления в сфере использования компьютерной техники: квалификация, расследование и противодействие : монографія / И. Р. Шинкаренко и др. – Донецк : РВВ ЛДУВС, 2007. – 267 с.
 31. Вехов В. Б. Расследование компьютерных преступлений в странах СНГ : монография / В. Б. Вехов, В. А. Голубев ; под ред. Б. П. Смагоринского. – Волгоград : ВА МВД России, 2004. – 304 с.
 32. Бутузов В. М. Правові та організаційні засади протидії злочинам у сфері використання платіжних карток : наук.-практ. посіб. / В. М. Бутузов, В. Д. Гавловский, К. В. Тітунина, В. П. Шеломенцев; за ред. І. В. Бондаренка. – К. : Вид.Дім „Аванпост-Прим”, 2009. – 182 с.
 33. Хахановський В. Г. Особливості криміналістичної характеристики кіберзлочинів / В. Г. Хахановський // Юридичний часопис. – 2011.– № 1 (1).– С. 89–93.
 34. Бутузов В. М. Документування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку при проведенні дослідчої перевірки : наук. практ. посіб. / В. М. Бутузов, В. Д. Гавловский, Л. П. Скалозуб, К. В. Тітунина, В. П. Шеломенцев; за заг. ред. Л. П. Скалозуба, І. В. Бондаренка. – К. : Вид.Дім „Аванпост-Прим”, 2010. – 245 с.
 35. Козлов В. Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. – М. : Горячая линия–Телеком, 2002. – 336 с.
 36. Хахановський В. Г. Проблеми реалізації в Україні положень Конвенції про кіберзлочинність у контексті міжнародної співпраці / В.Г. Хахановський, Є. М. Ращенко // Науково-практичний журнал МНДЦ. – № 14. – 2006. – С. 208–214.
 37. Хахановський В. Г. Киберзлочинність : застосування сучасних технологій при вчиненні злочинів – проблеми досудового розслідування та міжнародної співпраці / В. Г. Хахановський // Правова інформатика, № 1 (13). – 2007. – К. : НДЦПІ АПН України, 2007. – С. 65–70.
 38. Хахановський В. Г. Організація підготовки фахівців по боротьбі зі злочинністю у сфері високих технологій / В. Г. Хахановський // Науково-практичний журнал МНДЦ. – № 3. – 2001. – С. 201–204.
 39. Хахановський В. Г. Науково-педагогічні аспекти забезпечення боротьби з організованою злочинністю в інформаційній та комунікаційній сферах / В. Г. Хахановський // Правова інформатика. – № 1/2003. – К. : НДЦПІ АПН України. – 2003. – С. 59–62.
 40. Хахановський В. Г. Організаційні та методичні проблеми підготовки кадрів у сфері протидії комп’ютерним злочинам / В. Г. Хахановський // Международное сотрудничество в борьбе с компьютерной преступностью: проблемы и пути их решения : Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк, 2007. – С. 188–192.
 41. Хахановський В. Г. Проблема підготовки кадрів з протидії кіберзлочинності / В. Г. Хахановський // Митна справа. – 2011. – № 2 (74), ч. 2. – С. 305–307.

Електронні ресурси:

 1. http://www.naiau.kiev.ua
 2. http://www.rada.gov.ua/