Національна академія внутрішніх справ

Кафедра адміністративного права і процесу
Мультимедійний навчальний посібник
Адміністративне право. Загальна частина

Список рекомендованих джерел

 • § 1. Нормативно-правові акти
 • § 2. Підручники, навчальні посібники та періодичні видання
 • § 3. Адреси в глобальній комп’ютерній мережі Internet

 • § 1. Нормативно-правові акти

  1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.
  2. Про державну службу: Закон України від 17.11.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 26. – Ст. 273.
  3. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.
  4. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України // Урядовий кур’єр. – 1999. – 28 січня.
  5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст.170.
  6. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 року // Урядовий кур'єр вiд 15.02.2011. – № 28.
  7. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р. // Офіційний вісник України. – 13 липня 2001 р. – № 26. – Ст. 1151.
  8. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123.
  9. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
  10. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України від 22.10.2010. – № 41-45. – Ст. 529
  11. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15.05.2003 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.
  12. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 07.10.2010 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 9. – Ст.58.
  13. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011// Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. - Ст. 404.
  14. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 // Офіційний Вісник України. – 2000. – № 27 від 21 червня.
  15. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 40-41. – Ст.379.
  16. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 // Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво, 2006. — 35с. — (Серія "Закони України").
  17. Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001 р. – № 23. – Ст. 118.
  18. Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства: Закон України від 22 вересня 2011 року № 3773-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 19-20. – Ст. 179.
  19. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 року // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 29. – Ст. 389.
  20. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/print1360274571980059
  21. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 455.
  22. Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності: Закон України від 23.02.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 49. – Ст. 558.
  23. Кодекс адміністративного судочинства України // Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 136 с.
  24. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: Генеза, 2012. – 182 с.


  § 2. Підручники, навчальні посібники та періодичні видання

  1. "Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративної діяльності", всеукраїнська науково-практична конференція (2010; Донецьк). 10 грудня 2010 р., м. Донецьк : матеріали конф. / Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Каф. адмін. права та адмін. діяльн. – Донецьк : [ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренко], 2010. – 372 с.
  2. Адміністративна відповідальність : курс лекцій / за ред. Кузьменко О.В. – К.: Юринком Інтер, 2015. – 568 с.
  3. Адміністративна процедура та адміністративні послуги: Зарубіжний досвід і пропозиції для України / І.Б. Коліушко (відп.ред.). – К. : Факт, 2003. – 495с.
  4. Адміністративне право. Загальна частина (альбом схем) навч. Посіб./ О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, М.В. Плугатир, М.В. Співак. – К.: «Центр учбової літератури». 2015. – 232с.
  5. Адміністративне право : підручник / [Ю. П. Битяк та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. П. Битяка [та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 624 с.
  6. Адміністративне право зарубіжних країн : курс лекцій / О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, О.Є. Користін та ін.. ; за ред.. О.В. Кузьменко. — К. : Юрінком Інтер, 2014. — 528 с.
  7. Адміністративне право в сучасному вимірі : Матеріали IV наук.-практ.семінару / Київ. нац. ун-т внутр. справ. Каф. адміністратив. права і процесу ; ред. кол.: В. К. Колпаков (голова) [та ін.]. – К. : [б. в.], 2010. – 208 с.
  8. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття) : монографія / Галунько В. В. [та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Галунька ; Херсон. юрид. ін-т Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Херсон : Херсонська міська друкарня, 2010. – 378 с.
  9. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. / Відповід. ред. В.Б. Авер’янов: Т.1: Загальна частина. – К. : Юридична думка, 2007 – 591с. Т.2: Особлива частина. – К. : Юридична думка, 2009 – 600с.
  10. Адміністративне право України. Т. 1:Загальне адміністративне право / [Галунько В. В. та ін. ; за заг. ред. В. В. Галунька]. – 2011. – 320 с.
  11. Адміністративне право України: законодавчі визначення: словник- довідник / Інститут права ім. Володимира Сташиса Класичного приватного ун-ту / Ростислав Андрійович Калюжний (уклад.), Сергій Валерійович Пєтков (уклад.). – Запоріжжя : КПУ, 2009. – 220с.
  12. Адміністративне право України: Підручник / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). – К. : Істина, 2009. – 475с.
  13. Адміністративне право України. Підручник, 2-ге видання. Затверджено Міністерством освіти і науки України / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х. : Право, 2013. – 656 с.
  14. Адміністративне судочинство: підручник / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). – К. ; Запоріжжя : Істина, 2009. – 344с.
  15. Адміністративні послуги місцевих органів державної виконавчої влади / Чемерис А.О., Лесечко М. Д., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О., Ципук В.М. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2004. – 148с.
  16. Адміністративно-правовий захист прав громадян : навч.-метод. посіб. / [К. К. Афанасьєв та ін.] ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – 279 с.
  17. Адміністративно-територіальна реформа: від моделювання до реалізації: інформ. матеріали для Херсонської обл. / Херсонське міське громадське об'єднання "Ліга-Про" / Артем А.... Петкевич (розроб.). – Херсон : Херсонська міська друкарня, 2009. – 105с.
  18. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні / За ред. В.В. Кравченка, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова. – К.: Атіка, 2007. – 864 с.
  19. Алексєєв В. М., Андрійко О. Ф., Бабич О. М., Гончарук Н. Т., Гудима Н. В., Дніпренко Н. К.. Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи: [кол. моногр.] / Секретаріат Кабінету Міністрів України / Ніна Романівна Нижник (заг.ред.), Наталія Трохимівна Гончарук (заг.ред.). – [Д.] : [Монолит], 2009. – 383с.
  20. Алфьоров С. М. Адміністративно-правова діяльність щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ : монографія / С. М. Алфьоров. – Х. : Золота миля, 2011. – 372 с.
  21. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади – К. : Наукова думка, 2004. – 304с.
  22. Анпілогов О. В. Захист прав та свобод громадянина прокурором в адміністративному судочинстві: монографія. – К. : Ін Юре, 2008. – 167с.
  23. Афанасьєв К. К. Адміністративні послуги : навч. посіб. / К. К. Афанасьєв ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – 175 с.
  24. Адміністративне право.// Ю. П. Битяк, В. В. Зуй, В. М. Гаращук та ін. Альбом схем. Навчальний посібник, 2012 р. – 160 стр.
  25. Бахрах Д.Н. Действие норм права во времени. – М.: Норма, 2004. – 224 с.
  26. Берлач Н. А. Адміністративно-правові засади формування органічного напряму у сільському господарстві України : монографія / Н. А. Берлач ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К. : Новая Идеология, 2010. – 398 с.
  27. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади – Х.: Право, 2005. – 304с.
  28. Богуцький В. В. Адміністративне право України як галузь права : [навч. посіб.] / В. В. Богуцький, А. В. Богуцька . – Х. : ФІНН, 2010. – 59 с.
  29. Волох О.К. (у співавторстві) Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади: поняття та особливості // Актуальні питання адміністративного права і процесу : матеріали VІІІ науково-практичного семінару. – Харків : «НікаНова», 2013. – С. 86-89.
  30. Гладун З. С. Адміністративне право України : навч. посіб. для підготов. до іспиту / З. С. Гладун. – К. : Знання, 2010. – 301 с.
  31. Горбунова Л.М. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади: Монографія. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 240c
  32. Громадські організації та органи державного управління: питання взаємовідносин / Н.Р. Нижник (заг.ред.) – Хмельницький : ХУУП, 2007. – 236c.
  33. Демократичні засади державного управління та адміністративне право : монографія / [Ю. С. Шемшученко та ін.] ; за заг. ред. В. Б. Авер'янова ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Юридична думка, 2010. – 495 с.
  34. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 495с.
  35. Дерець В.А. Органи виконавчої влади України та управлінські – К. : Юридична думка, 2007. – 180c.
  36. Дорогих В.М. Фінансовий контроль як вид контролю // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – Вип. 1. – Т. 2. – С. 104-107.
  37. Елистратов А.И. Основные начала административного права. – Симферополь: Оригинал М, 2007. – 512 с.
  38. Єлістратов А.І. Адміністративне право: Лекції. – Херсон : ВАТ "ХМД", 2007. – 268c.
  39. Єрофєєнко Л.В. Адміністративне право [Текст] : навч.-метод. посіб. / Єрофєєнко Л. В. ; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Х. : ХНАДУ, 2013. - 171 с.
  40. Завальна Ж. В. Концептуальні засади договірного регулювання адміністративно-правових відносин : монографія / Ж. В. Завальна. – Суми : Мрія, 2010. – 360 с.
  41. Зарубіжний досвід публічного адміністрування : метод. рек. / [Н. М. Мельтюхова та ін. ; за заг. ред. Н. М. Мельтюхової] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харк. регіон. ін-т держ. упр. – К. : [НАДУ], 2010. – 27 с.
  42. Золотарьова М.К. Адміністративно-правовий статус державних податкових інспекцій : монографія / М. К. Золотарьова ; за заг. ред. д.ю.н., проф. С. В. Пєткова ; Клас. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2010. – 164 с.
  43. Каблов Д. С. Адміністративно-правовий статус членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону : монографія / Д. С. Каблов ; Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2010. – 170 с.
  44. Кісіль З. Р. Адміністративне право : навч. посіб. / З. Р. Кісіль, Р. В. Кісіль. – К. : Правова єдність, 2011. – 695 с.
  45. Коломоєць Т. О. Адміністративно-правове регулювання порядку створення і діяльності професійних правничих громадських організацій в Україні : монографія / Т. О. Коломоєць, М. Ю. Віхляєв ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" МОН України. - Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2010. – 286 с.
  46. Коломоєць Т.О. Адміністративно-правове регулювання порядку створення і діяльності товариств з обмеженою відповідальністю в Україні : монографія / Т. О. Коломоєць, Н. В. Галіцина ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" МОН України. – Запоріжжя : [ЗНУ], 2010. – 290 с.
  47. Коломоєць Т. О. Тлумачення актів адміністративного законодавства : монографія / Т. О. Коломоєць, О. І. Костенко ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" МОН України . – Запоріжжя : [Запоріз. нац. ун-т], 2011. – 200 с.
  48. Коломоєць, Т. О. Адміністративне право України / Т. О. Коломоєць. – 2-ге вид., змін. і доп. – К., 2012.
  49. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник., 3-е видання, доповнене – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 752 с.
  50. Колпаков В. К. Адміністративне судочинство України / В. К. Колпаков // Право України. — 2014. — №3. — С. 145-158
  51. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.
  52. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
  53. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес в Україні: Навчальний посібник. – К.: Прецедент, 2007. – 531с.
  54. Константінов С. Ф. Адміністративно-правове забезпечення протидії маргіналізації населення України : монографія / Константінов С. Ф. . – К. : ІНТЕРСЕРВІС, 2010. – 318 с.
  55. Кравченко С.О. Державно-управлінські реформи: теоретико-методологічне обґрунтування та напрями впровадження: Монографія. – К. : НАДУ, 2008. – 296с.
  56. Кузніченко С.О. Надзвичайні адміністративно-правові режими : монографія / Кузніченко С. О. ; Крим. юрид. ін-т Одес. держ. ун-ту внутр. справ. – Сімф. : [Кримнавчпеддержвидав], 2010. – 272 с.
  57. Кузьменко О.В. Адміністративне та примусове видворення: помилка законодавця чи запровадження нових інститутів? Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. №1(93) – 2014. – С. 91-101
  58. Кузьменко О.В. Адміністративний процес. / Адміністративне право України: словник термінів / за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова; Держ. вищ. навч. закл. "Запор. нац. ун-т" . К.: Ін Юре, 2014. - 520 с.
  59. Кузьменко О. В. Адміністративно-правова охорона культурної спадщини України : монографія / О. В. Кузьменко, І. В. Пивовар. – К. : [Аванпост-прим], 2010. – 197 с.
  60. Кузьменко О. В. Феномен адміністративно-правового заохочення : монографія / Оксана Кузьменко, Оксана Стрельченко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Л. : Львів. кн. ф-ка "Атлас", 2010. – 201 с.
  61. Кузьменко О.В. Адміністративна юстиція в Україні: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 156с.
  62. Кузьменко О. В., Муратова Д. Б. Адміністративно-правове регулювання перебування мігрантів у пунктах тимчасового утримання : монографія / О. В. Кузьменко, Д. Б. Муратова. – Харків : НікаНова, 2011. – 266 с.
  63. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 352с.
  64. Куйбіда М. С., Росенко М. І. Організація влади у містах із спеціальним статусом: Монографія. – Л.: "Львівська політехніка", 2008. – 226c.
  65. Курко М. Н. Адміністративно-правове регулювання вищої освіти в Україні : монографія / М. Н. Курко ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2010. – 376 с.
  66. Кучабський О. Г. Адміністративно-територіальна організація України: теорія, методологія, механізми становлення : монографія / Олександр Кучабський ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 315 с.
  67. Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.
  68. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Державна служба в Україні: навч. посіб. – К. : Дакор, 2009. – 560с.
  69. Лазур Я. В. Забезпечення прав і свобод громадян України у сфері публічного управління: адміністративно-правовий механізм : монографія / Я. В. Лазур ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К. : Четверта хвиля, 2010. – 283 с.
  70. Лошицкий М. В. Административный надзор как основное направление полицейской деятельности государства / М. В. Лошицкий // LEGEA ŞI VIAŢA: Publicaţie ştiinţifico-practică – Nr. 4/2 (268), 2014. – С. 142-145.
  71. Лошицький М. В. Новий погляд на категоріальний апарат теорії профілактики правопорушень / М. В. Лошицький // Митна справа. – 2014. – № 1 (91), ч. 2, кн. 1. – С. 33-40.
  72. Ляхович У. І. Адміністративно-правовий статус державного службовця: організаційно-правові засади реалізації : монографія / Уляна Ляхович. – Івано-Франківськ : [Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника], 2010. – 129 с.
  73. Мельник Р. С. Система адміністративного права України : монографія / Р. С. Мельник. - Х. : [Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ], 2010. – 398 с.
  74. Методологічні засади адміністративно-територіальної реформи в Україні: соціально-економічні аспекти : [монографія] / [Б. М. Данилишин та ін.] ; за ред. акад. НАН України Б. М. Данилишина ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – К. : Основа, 2011. – 149 с.
  75. Мішина Н.В. Органи самоорганізації населення: минуле, сучасне, перспективи: Монографія. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 240с.
  76. Ніколаєнко Н. О. Адміністративний ресурс: політико-правові проблеми протидії в сучасній політичній практиці : монографія / Ніколаєнко Наталія Олександрівна ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : МНУ, 2011. – 392 с.
  77. Обрусна С. Ю. Адміністративно-правові засади судової реформи в Україні: теорія, історія, сучасність : монографія / С. Ю. Обрусна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : [ХНУВС], 2010. – 304 с.
  78. Омельченко А. Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Укаїни : монографія / А. Омельченко. – К. : КНЕУ, 2011. – 309 с.
  79. Ониськів М. М. Організаційно-правові питання адміністративної реформи в Україні : монографія / М. М. Ониськів ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Юридична думка, 2010. – 195 с.
  80. Плугатир М. В. Контроль за діяльністю цивільних службовців у Великобританії як передумова протидії корупційним правопорушенням / М. В. Плугатир // Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції : Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – К.-Х.: Золота миля, 2014. – С. 68-70.
  81. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту: монографія / В.Б. Авер'янов (заг.ред.). – Д. : Ліра, 2008. – 585c.
  82. Прокопенко Л. Л. Процес європеїзації та його вплив на публічне адміністрування в Україні : навч. посіб. / Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, Н. М. Рудік ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Упр. держ. служби Голов. упр. держ. служби в Дніпропетр. обл. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 123 с.
  83. Прудиус Л. В. Оцінка якості надання адміністративних послуг: теоретико-методологічний підхід : наук. розробка / Л. В. Прудиус ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. права і законотворч. процесу . – К. : [НАДУ], 2010. – 37 с.
  84. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : [монографія] / [Алексєєв В. М. та ін. ; за заг. ред. Толстоухова А. В., Нижник Н. Р., Гончарук Н. Т.] ; Серкретаріат Каб. Міністрів України. – Д. : Монолит, 2010. – 400 с.
  85. Публічна влада та управління: принципи і механізми реалізації: Монографія. / Н.Р. Нижник (заг.ред.) – Чернівці : Технодрук, 2008. – 432с.
  86. Публічне адміністрування у галузі спорту : монографія / В. К. Колпаков [та ін.]. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – 208 с.
  87. Реформа публічної адміністрації в Україні: проекти концепції та законів / І. Коліушко, В. Тимощук (упорядники). – К. : Фокус-Ю, 2006. – 192с.
  88. Саєнко С. І. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин: стан і перспективи законодавчого регулювання : монографія / С. І. Саєнко ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – 270 с.
  89. Саєнко С. І. Процедури реалізації адміністративного нагляду міліції за особами, звільненими з місць позбавлення волі : [монографія] / С. І. Саєнко, П. П. Фомін ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – 247 с.
  90. Словник базової термінології з адміністративного права : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" МОН України ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., засл. юриста України Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2010. – 234 с.
  91. Співак М.В. Адміністративно-правове регулювання профілактики правопорушень в галузі охорони здоров’я населення//М.В. Співак / Судова апеляція. – 2014 – № 1(34). – С.26-31.
  92. Співак М.В. Теоретико-правові питання державного контролю і нагляду у сфері охорони здоров’я // М.В. Співак /Держава і Право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 63. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2014. – 93-99.
  93. Створення системи управління якістю адміністративних та освітніх послуг: теорія та практика : матеріали наук.-практ. конф. (21 квіт. 2011 р., м. Луганськ) / ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; [редкол.: Клімочкіна О. М. та ін.]. – Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2011. – 292 с.
  94. Столбовий В. М. Адміністративне право України : посіб. для підготов. до іспитів / В. М. Столбовий. – К. : О. С. Ліпкан, 2010. – 159 с.
  95. Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії / В. П. Тимощук ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Центр політ.-прав. реформ. – К. : Конус-Ю, 2010. – 296 с.
  96. Тимощук В.П., Кірмач А.В. Оцінка якості адміністративних послуг / Центр політико-правових реформ / І.Б. Коліушко (відп.ред.). – К. : Факт, 2005. – 88с.
  97. Трачук П. А. Адміністративно-правові засади реформування місцевої публічної влади в Україні : монографія / П. А. Трачук. – Ужгород : Ліра, 2011. – 335 с.
  98. Укpаїна. Закони. Кодекс України про адміністративні правопорушення : наук.-практ. комент. / Р. А. Калюжний [та ін.]. – К. : Правова єдність, всеукр. асоціація видавців, 2010. – 683 с.
  99. Філіпенко А.С. Адміністративно-правове регулювання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру : монографія / А. С. Філіпенко ; Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка,. – Донецьк : [б. в.], 2011. – 243 с.
  100. Чорна В.Г. Особливості діяльності центрів з надання адміністративних послуг : матеріали круглого столу «Проблеми правового регулювання діяльності ОВС у сфері надання адміністративних послуг. – К., 2013. – С.40-42.
  101. Чорна В.Г. Право громадян на отримання інформації про діяльність публічної адміністрації / В.Г. Чорна // «Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 2013. – Ч.1. – С. 96-98.
  102. Шестак Л. В. Адміністративне право : навч. посіб. / Л. В. Шестак ; Чернігів. держ. ін-т права, соц. технологій та праці. – Чернігів : Чернігів. держ. ін-т права, соц. технологій та праці, 2011. – 256 с.
  103. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право. – Львів: ЗУКЦ, 2007. – 308с.
  104. Ярмакі Х.П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні / Одеський юридичний ін. – О.: Юридична література, 2006. – 336с.


  § 3. Адреси в глобальній комп’ютерній мережі Internet

  1. http://www.rada.gov.ua – Верховна Рада України
  2. http://www.guds.gov.ua – Головне управління державної служби України
  3. http://www.naiau.kiev.ua – Національна академія внутрішніх справ
  4. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України
  5. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України