Кожна людина народжується для якогось діла.
Е. ГемінґвейВступ


Глибокі і різноманітні процеси, які відбуваються у нашій державі, позначаються на розвитку юридичної науки. Студент-юрист повинен ознайомитися з місцем у суспільстві, бачити і розуміти ринок праці і його роль, усвідомлювати деонтологічні вимоги, що пред'являються до фахівців, мати загальне уявлення про принципи, норми, знання, уміння і навики, якими він повинен оволодіти, щоб відповідати своєму професійному призначенню.

Юридична деонтологія є вступною дисципліною для майбутніх юристів, є єдиною навчальною дисципліною, яка розкриває загальну "картину" (схему, каркас) юридичної діяльності як практичної, так наукової і навчальної, а також систему юридичної освіти, права і обов´язки студентів та деякі інші питання. "Юридична деонтологія" як навчальна дисципліна відносно нова, запроваджена згідно з програмою бакалаврату у 1996 році, а тому потребує додаткового наукового осмислення і належного навчально-методичного забезпечення.

У межах встановленого навчальним планом підготовки студентів обсягу годин курс "Юридичної деонтології" не може охопити всі питання, які мають значення для набуття ними початкових професійних знань та вмінь, навичок самостійної роботи, вивчення нормативних та літературних джерел, конспектування, підготовки письмових робіт тощо.

У даному підручнику висвітлено 5 тем, а також до них завдання, мультимедійні презентації, стислі довідки щодо інформаційних юридичних систем.

Поряд з іншими навчальними дисциплінами в єдиній системі підготовки фахівців юридична деонтологія виконує як загальні освітянські завдання, так і специфічні, що обумовлюються особливостями структури та змісту навчального предмету. Серед них слід назвати такі:

• Організаційно підготувати студентів до участі у навчальному процесі, поставити основні навчальні завдання, цілі та засоби їх досягнення.

• Ознайомити з особливостями сфери здійснення юридичної діяльності, як одного із видів соціальної діяльності, що відбувається у сфері права.

• Висвітлити характерні риси практичної діяльності юристів за окремими напрямками спеціалізації юридичної роботи.

• Розкрити роль юридичної науки у здійсненні практичної діяльності, охарактеризувати систему наукових юридичних знань, їх сучасний стан, перспективи розвитку, а також систему наукових юридичних установ.

• Ознайомити студентів з організацією та функціонуванням системи юридичної освіти в Україні, особливостями здійснення процесу навчання та правового виховання.

• Охарактеризувати всебічно особу юриста як теоретичну модель професіонала шляхом визначення системи професійних та особистих якостей, сформульованих в нормах нормативно-правового та морального походження.

• Зміцнити світоглядну та громадянську позицію майбутніх правозахисників, підготувати їх психологічно до самостійної напруженої та відповідальної роботи на користь суспільства та держави.