ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ


ТЕМА № 1. Загальна характеристика юридичної діяльності


Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття:
 1. Поясніть, що означає термін "дентологія" , та вкажіть, хто вперше увів його в науковий обіг.
 2. Назвіть передумови виникнення юридичної деонтології.
 3. Охарактеризуйте види юридичної діяльності з точки зору інтелектуального змісту.
 4. Сформулюйте мету та завдання юридичної деонтології.
 5. Назвіть види юридичної діяльності в залежності від суб'єктів.
 6. Дайте визначення соціальної діяльності.

ТЕМА № 2. Юридична наука та юридична практика


Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття:
 1. Що слід розуміти під терміном "наука"?
 2. Назвіть ознаки юридичної науки. Проаналізуйте, чи відповідає юридична деонтологія цим ознакам.
 3. Охарактеризуйте основні етапи формування та розвитку юридичної нуки.
 4. Укажіть групи юридичних наук. Назвіть науки, що входять до кожної групи, і встановіть, які ознаки для них є спільними.
 5. Що означає термін "методологічний плюралізм" ? Яка роль плюралізму у сфері науково-дослідної діяльності.

ТЕМА № 3. Система професійної підготовки юристів


Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття:
 1. В яких формах може бути отримана вища освіта?
 2. Що таке стандарт вищої освіти? Охарактеризуйте державний стандарт вищої освіти, галузевий стандарт вищої юридичної освіти та стандарт вищого навчального закладу.
 3. Хто за законодавством України може здійснювати підготовку кваліфікованих юристів?
 4. Що вважати нормативною базою здійснення навчального процесу?
 5. Чим суттєво відрізняється поняття учасників та суб’єктів навчального процесу?
 6. В чому полягає принцип наступності у викладанні юридичних дисциплін?
 7. У чому полягає принцип прагматизації юридичної освіти?
 8. Чому, на Ваш погляд, за законодавством України при підготовці юристів допускається використання як денної, заочної форм навчання, так і дистанційної, екстернату?
 9. Які Ви знаєте форми навчальних занять та яка з них є найбільш ефективною для засвоєння матеріалу?
 10. Що таке – кредитно-модульна система навчання? Які, на Вашу думку, її переваги та недоліки?
 11. Що означає термін “освітньо-кваліфікаційні рівні” та як вони пов’язуються з рівнями акредитації навчальних закладів?
 12. Що Ви знаєте про типи та структуру навчальних закладів?

ТЕМА № 4. Характеристика професії юриста та окремих юридичних спеціальностей


Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття:
 1. Назвіть критерії для класифікації професій. Укажіть, до якого виду професій може бути віднесена юридична професія закожним із запропонованих критеріїв?
 2. Назвіть основні етапи формування і розвитку юридичної професії.
 3. Розкрийте основні якості юриста-професіонала.
 4. В яких документах можуть бути закріплені правила етикету?
 5. Яким чином студенти-юристи набувають знань про основи моральної культури?
 6. Назвіть основні професійні обєднання юристів України та охарактеризуйте їх завдання.
 7. Укажіть законодавчі вимоги до надання безоплатної правової допомоги.

ТЕМА № 5. Професійно-правова культура юриста


Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття:
 1. Як співвідносяться поняття професійної та правової культури?
 2. Чи має місце правова культура у структурі професійної культури працівників неюридичної сфери?
 3. Чи можна засобами навчання виховати естетичні почуття?
 4. Яка роль навичок ораторського мистецтва для виконання юристами професійних обов’язків?
 5. Чи існують такі напрямки юридичної діяльності, для яких політична культура є головним компонентом у структурі професійної культури?
 6. До якого елементу професійної культури слід віднести навички роботи з комп’ютерною технікою?
 7. Що означає термін “професійна деформація”?
 8. Чому завантаженість в роботі може сприяти неадекватному сприйняттю обстановки та прийняттю невірних рішень?
 9. Чи можна упередити професійну деформацію профілактичними заходами?
 10. Чому, на Вашу думку, відхилення у професійній свідомості називають об’єктивним явищем?
 11. Як у поведінці юриста можуть проявлятися його високі моральні якості?
 12. Що для Вас означає бути естетично вихованим?
 13. Чи можна оцінити етику професійної поведінки юриста по одному вчинку?
 14. Чи можна до елементів професійної культури юриста віднести знання іноземної мови?
 15. Чи сприяє підтриманню моральної культури прийняття юристом присяги?
 16. На що в діяльності юриста впливає естетично облаштоване робоче місце?
 17. Чи впливає на якість роботи правників їх рівень загальної культури?
 18. Які виховні заходи можна проводити зі співробітниками з метою підвищення рівня їх правової культури?