ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИТЕМА № 1.Загальна характеристика юридичної діяльності
Практичні завдання
 1. Прочитайте уважно та проаналізуйте запропоновані далі визначення поняття “юридична деонтологія”, представлені у різних авторських інтерпретаціях та спробуйте визначити:
  • Яке з них найбільш точно та повно відбиває зміст та структуру навчального курсу?
  • Яке може бути представлене як результат найбільш широкого авторського підходу?
  • Яке з визначень акцентує увагу на психологічних та ідеологічних характеристиках особистості?

  Юридична деонтологія – це наука про внутрішній імператив службового обов’язку, який створює передумови та мотиви вибору юристом норм поведінки у практичній діяльності, про формування власних норм для кожної ситуації зокрема (С.С. Сливка).

  Юридична деонтологія – це галузь юридичної науки, що узагальнює систему знань про мудрість спілкування та мистецтво прийняття вірного рішення у юридичній практиці, тобто наука про пошук атмосфери досягнення необхідного, істинного результату у спілкуванні юриста як з колегами, так і з тими, кому він надає свої професійні послуги та кого повинен обслуговувати правовими засобами в процесі реалізації ними свого правового статусу (В.М. Горшенєв).

  Юридична деонтологія – це система загальних знань про юридичну науку та юридичну практику, вимоги до професійних та особистих якостей юриста, про систему формування цих якостей (О.В. Шмоткін).

  Юридична деонтологія – це система загальних знань про юридичну науку та практику, про вимоги до особистих і професійних якостей юриста, про систему формування цих якостей (І.В. Бризгалов).

 2. Проаналізуйте законодавство періоду незалежної України та спробуйте знайти нормативно-правові акти, присвячені регулюванню тим чи іншим аспектам юридичної професії.
 3. Сформулюйте чотири основні риси розвитку юридичної діяльності на сучасному етапі.
 4. Проаналізуйте Розділ 1 Конституції України «Загальні положення» та визначте ті конституційні принципи, які можуть бути покладені в основу регулювання сфери здійснення професійної діяльності юристів.
 5. Спробуйте обґрунтувати власну позицію щодо потреб подальшої диференціації (спеціалізації) та інтенсифікації галузі правових робіт. Поясніть - яке відношення до цих процесів мають євроінтеграційні тенденції.


ТЕМА № 2. Юридична наука та юридична практика
Практичні завдання:
 1. На підставі аналізу окремих положень Статуту Національної академії правових наук України визначте, які функції наукової діяльності знайшли відображення серед визначених у Статуті завдань.
 2. Витяги із Статуту Академії правових наук України:

 3. Основними завданнями Академії є:

  комплексний розвиток правової науки, координація, організація і проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі держави і права;

  виконання замовлення органів державної влади стосовно розроблення засад наукової та правової політики, проведення наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів;

  консолідація інтелектуального потенціалу наукових працівників науково-дослідних установ та професорсько-викладацького складу навчальних закладів юридичного профілю;

  сприяння інтеграції академічної і вузівської правової науки;

  наукове забезпечення правотворчої діяльності органів державної влади, вивчення та узагальнення механізмів реалізації актів законодавства;

  визначення пріоритетних напрямів побудови правової держави;

  наукове забезпечення проведення правової та адміністративної реформ;

  підготовка практичних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;

  підготовка наукових кадрів і підвищення їх кваліфікації;

  сприяння поширенню правової інформації, формуванню правосвідомості громадян, розвитку юридичної освіти;

  узагальнення світового досвіду правового регулювання суспільних відносин;

  підтримка талановитих учених, сприяння науковій творчості молоді в галузі держави і права;

  пропаганда досягнень правової науки і сприяння поширенню наукових знань у галузі держави і права.

  Академія з метою виконання покладених на неї завдань:

  самостійно визначає основні напрями і тематику досліджень у галузі держави і права;

  проводить або організовує проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, у тому числі за участю наукових працівників вищих навчальних закладів юридичного профілю;

  координує наукову роботу навчальних закладів, що входять до складу Академії, та сприяє у проведенні цієї роботи іншими вищими навчальними закладами;

  надсилає відповідним органам державної влади наукові прогнози з питань розвитку правової науки та освіти;

  розробляє концепції та проекти законів, інших нормативно-правових актів;

  утворює наукові ради, тимчасові творчі колективи з найважливіших проблем держави і права;

  приймає на загальних зборах Статут Академії та вносить до нього зміни з наступним затвердженням їх Кабінетом Міністрів України;

  обирає керівників наукових та науково-дослідних установ згідно із законодавством та цим Статутом;

  провадить видавничу діяльність, публікує результати наукових досліджень, видає журнал “Вісник Академії правових наук України”;

  поширює інформацію про свою діяльність, пропагує через засоби масової інформації результати наукових досліджень;

  організовує, проводить і бере участь у наукових конференціях, симпозіумах, творчих конкурсах;

  бере участь у розробленні проектів рішень з питань, що стосуються її діяльності;

  засновує іменні та академічні стипендії згідно з положенням, затвердженим президією, а також відзнаки Академії (медалі та іменні премії) за визначні наукові досягнення у галузі правової науки;

  бере участь у роботі спілок, інших об’єднань, у тому числі міжнародних;

  установлює міжнародні зв’язки та укладає угоди;

  організовує збереження рукописів учених, а також архівних матеріалів установ Академії;

  здійснює обмін виданнями та іншими видами інформації з науковими установами, вищими навчальними закладами, інформаційними центрами, бібліотеками, іншими організаціями і фондами в Україні та за кордоном.

 4. Намалюйте схему, яка б дозволила сформувати уявлення про загальну диференціацію наукового знання (наука у широкому розумінні) з виокремленням системи наукових правових знань та визначенням предметів основних юридичних наук.
 5. Підготуйте таблицю, у якій вказується вид юридичної практики (слідча, прокурорська, нотаріальна ...) та відповідна сфера соціального життя, у якій має місце використання даного виду.


  Наприклад:


  Вид юридичної практики Сфера використання
  політична економічна ... міжнародних відносин
  Судова + + ? +
  Адвокатська + + ? +

  На підставі проведених узагальнень та порівнянь зробіть висновок стосовно тих сфер соціального життя, де юридична діяльність не використовується або використовується вкрай рідко. При цьому спробуйте у якості аргументу використати свої знання про регулятивні можливості окремих видів соціальних норм.

 6. Складіть схему основних видів юридичної практики.


ТЕМА № 3. Система професійної підготовки юристів
Практичні завдання
 1. Сформулюйте ті завдання, які постають перед студентами вищих юридичних закладів освіти України на сучасному етапі у зв’язку з поширенням євроінтеграційних процесів у галузі освітньої діяльності.
 2. Виходячи із соціальної ролі юридичної професії (Тема 1), підготуйте коротеньку характеристику особистості випускника юридичного факультету з використанням двох критеріїв:
  • повинен знати;
  • повинен вміти або мати навички.
 3. Складіть схему системи юридичної освіти в Україні.
 4. Підберіть перелік нормативно-правових актів щодо сфери правового регулювання освітніх відносин, розмежуйте їх на групи за різними критеріями.
 5. Сформулюйте власне бачення щодо підготовки юристів за певними спеціальностями (юрист-адвокат, юрист-нотаріус тощо).


ТЕМА № 4. Характеристика професії юриста та окремих юридичних спеціальностей
Практичні завдання
 1. Складіть професіограму юриста. (на вибір ).
 2. За результатами ознайомлення з навчальним матеріалом по темі №4 сформулюйте причини, за яких до представників судової влади висувається вимога отримання вищої юридичної освіти.
 3. Ознайомтесь з загальними положеннями Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та підготуйте відповіді на наступні запитання:
  • які нотаріальні дії виконуються виключно з використанням спеціальних бланків?;
  • які правові наслідки тягне за собою виконання нотаріальної дії не на спеціальному бланку?;
  • які інші обов’язки покладаються на нотаріусів України відповідно до розділу 1 зазначеної інструкції?
 4. Під час прийняття присяги адвокати України урочисто клянуться дотримуватися у своїй діяльності міжнародних актів про права і свободи людини. Назвіть, які саме права людини захищають адвокати та у яких актах можна дізнатися про їх зміст?


ТЕМА № 5. Професійно-правова культура юриста
Практичні завдання
 1. Підготуйте власний проект квартального плану виховної або культмасової роботи з працівниками юридичного бюро (10-12 осіб) м. Києва, в якому б містилися пункти плану, спрямовані на зміцнення мікроклімату у колективі, ствердження ідеалів добра, справедливості, взаємодопомоги, почуттів стабільності, впевненості, гордості за свою професію тощо.
 2. Проаналізуйте Кодекс правил здійснення адвокатської діяльності адвокатів Європейського співтовариства, прийнятий делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 р. та сформулюйте ті деонтологічні положення, які можуть бути загальноприйнятими для представників всіх юридичних спеціальностей.
 3. Проаналізуйте витяг із Закону України «Про Конституційний Суд України» від 16 грудня 1993 р.:

  Стаття 6. Вимоги до судді Конституційного Суду України

  1. До складу Конституційного Суду України може бути обраним громадянин України, який має виборчі права, досяг на день обрання не менше 40 років і моє вищу юридичну освіту, стаж практичної, наукової або педагогічної діяльності в галузі права не менше 15 років.
  2. Судді Конституційного Суду України не можуть бути народними депутатами України, належати до будь-яких політичних партій і рухів, входити до складу органів державної виконавчої влади, інших державних органів, займатись підприємницькою та іншою діяльністю, крім викладацької і наукової у вільний від роботи час.

  Обґрунтуйте відповідь – чому серед вимог, які висуваються до кандидатів на посаду, відсутні вимоги морального змісту?

  Підготуйте варіант тексту статті 6 Закону України "Про Конституційний Суд України", виходячи із загального вчення про мораль та деонтологічних вимог, що ставляться до представників всіх юридичних спеціальностей?

 4. Складіть етичний кодекс студента (курсанта).
 5. Порівняйте моральну культуру правника і працівника міліції.
 6. Складіть схему напрямів подолання професійної деформації та деформації особистості.